Програма по дисциплината: "мултимедийни системи" включена в учебния план на специалността "компютърни системи и технологии "Дата30.04.2017
Размер51.85 Kb.
#20346
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:


Декан:………………………….

/ доц. Д-р Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “МУЛТИМЕДИЙНИ СИСТЕМИ”

включена в учебния план на специалността “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР

Професионално направление: “КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово, 2002 год.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

І

30Семинарни упражнения

-

-Лабораторни упражнения

І

30Курсова работа ( Курс. проект

-

-Изпит

І

+


АНОТАЦИЯ

Учебната дисциплина мултимедийни системи има за цел да формира знания за процесите на първична обработка медийната информационна инфраструктура: техкст, глас, видео,графика и анимация; процесите на медийна режисура и проецесите на оценка на ефективността на медийното въздействие и обратната връзка с реципиентите.

База за усвояване на учебното съдържание са знанията на студентите, придобити по дисциплините “ПИИС 1 и 2”,“Организация на компютъра”,”Компютърни мрежи”.

В учебното съдържание се разглеждат елементите на медийното въздействие, тяхната физическа природа и технология за достигане на цифров образ за всеки тип медия. Представят се характерните особености на медийния интерфейс, като полисетивно въздействие, повишаващо ефективността на процеса на възприемане в различни приложни качества – обучение, моделиране, виртуална реалност,симулиране и др.В учебното съдържание са заложени и методическите аспекти на компютърно базираната медийна композиция и режисура, както и средствата за реално интерпретиране на сценарии до завършен медиен продукт.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

А. ЛЕКЦИИ
Модул I : Архитектурен модел на медийната среда. Видове медия. Компютърно базирано медийно въздействие – мултимедия. – (Хорариум 20 час); Лекции – 12 часа, Лаб. упражнения – 8 часа)

1.1.Видове медия и технически средства за обработка и формиране на цифров образ. 4

1.2.Методи за дискретизация на непрекъснати вълнови форми. 2

1.3.Обработка на статични и динамични изображения. Формати на цифровите образи, компресиране и постобработка. 4

1.4.Интегриране на цифрови образи на звук и динамични изображения, синхронизация, формати за съхранение на синхронизираните цифрови модели. 2
Модул II : Моделиране на поведението на мултимедийните системи във времето. (Хорариум 6 часа); Лекции - 4 часа, Лаб. упражнения - 2 часа).

2.1.Поведение на мултимедийните системи във времето. Абсолютно и относително представяне на времето. 2

2.2.Синхронизация, времеви трансформации и формати за представяне на трансформациите. 2

Модул III : Класификация на мултимедийните системи.Функционални особености и технологични аспекти. ( Хорариум 34 часа; Лекции - 14 часа, Лаб. упражнения - 20 часа).

3.1.Класификация на мултимедийните системи – технологични аспекти и области за приложение. 4

3.2.Методически аспекти на процеса за създаване на мултимедийни системи за обучение.4

3.3.Хипермедия. Приложения на хипермедията. Видеоконферентни системи. 4

3.4.Виртуална реалност. Особености на виртуалните обекти и отношението на обекти във средата за визуализация.2

Б. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
1.Обработка на текст. Атрибути на медията “текст” от гледна точка на мултимедиините системи. Обработка на векторни и разсетни текстови формати.2

2.Графична обработка. Типове графични формати. Трансформации на графичните изображения. 4

3.Апаратни средства за въвеждане и обработка на звук. Средства за първично редактиране на звукови образи. 2

4.Апаратни средства за въвеждане на статични изображения. Средства за първично редактиране на статични изображения. 2

5.Апаратни средства за въвеждане на динамични изображения. 2

6.Програмни среди за първично редактиране на динамични изображения. 2

7.Демонстрация и анализ на приложението на програмни средства за синхронизация в реално време. 2

8. Демонстрация и анализ на приложението на програмни средства за въвеждане на относителни времеви макери и възможност за времеви трансформации. 2

9.Реализация на медиен сценарий със средствата на Macromedia Director 7.0. 4

10.Реализация на медиен сценарий със средствата на Multimedia ToolBook II. 4

11.Създаване на VRML-обекти. Статично пространствено композиране. Осветление и перспектива. 2

12.Анализ на пропускателната способност на мрежовите съединения при реализация на видеоконферентен трафик. 2
Г. ИЗПИТ


Изпитът се провежда на два етапа:

Етап 1: Практическа задача за конфигуриране на матшрутизатор – оценка Е1

Етап 2: Писмено изложение по теоретичен въпрос – оценка Е2
Оформяне на крайната оценка по следната формула:
Крайна оценка = 0.45 * Е1 + 0.55 * Е2

ЛИТЕРАТУРА
  1. Рачев Б., Йорданова С.М., Наумов В., “Мултимедия и компресия на данни”,

  2. Желев Г., Димитров Л., “Мултимедия с TOOLBOOK I част”;

  3. Франклин Д., Папът Б., “Macromedia Flash 5! Творческа Web анимация+ CD-ROM”, ИК “СофтПрес”

  4. John C.Morley, Stan Gelber , “ The emerging Digital Future: An Overview of Broadband and Multimedia Networks”, Hardcover – October 1995;

  5. Raddall Packer, Ken Jordan, “ Multimedia: From Wagner to Virtual Reality”;

  6. Doug Coulter, “ Digital Audio Processing ” , Paperback – April 2000;

  7. Al Bovik, “ Handbook of Image and Video Processing “

СЪСТАВИЛИ:……………………………………

/доц. д-р инж. Р. Иларионов/


…………………………………………….

/доц. д-р инж. О.Асенов/

Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол N ….. от 200….г.
Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол N.......от ......................200…. г.
ЗАМ. ДЕКАН УР:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> Magister -> Sem%20I
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
Sem%20I -> Програма по дисциплината: "проектиране на схеми с програмируема логика" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20I -> Програма По дисциплината Клетъчни комуникации
Sem%20I -> Програма по дисциплината : "специализирани компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20I -> Програма по дисциплината : "управление на качеството" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20I -> Програма по дисциплината : програмиране в интернет среда включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20I -> Програма по дисциплината : "компютърно базирани системи за сигурност (кбсс)" включена в учебния план на специалността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница