Програма по дисциплината: Слаби взаимодеиствия на елементарните частициДата11.11.2017
Размер55.31 Kb.
ТипПрограма

,СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Утвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Слаби взаимодеиствия на елементарните частици

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Физика на ядрото и елементарните частици

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: Магистър

КАТЕДРА: Атомна Физика

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

Лекции


VIII

Семинарни упражненияПрактически упражнения


Общо часа:
Форма на контрол:

А. АНОТАЦИЯ

Курсът лекции е посветен на основите на теорията и феноменологията на слабите взаимодействия на елементарните частици. Той е предназначен за студентите ФЯЕЧ от 4 курс VIII семестър. В курса са разгледани въпросите по нарушаване на основните симетрии във физиката: P- и CP – четност, а също симетрията на вакуума. Голямо внимание е отделено на пресмятането на разпадите и сеченията на взаимодействие на елементарните частици. Изложен е стандартния модел на електрослабите взаимодействия. Във връзка с това, че някои основни моменти на физиката на слабото взаимодействие все още не са разбрани до край или нямат експериментално подтвърждение, се обръща особено внимание на най-съвременните експериментални данни.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Исторически бележки: от β – радиоактовността до V - A теориите.

Структура на слабите токове.


 1. Теорията на Ферми. Преходи на Гамов-Телер.

 2. Нарушение на четността. Теория на двукомпонентното неутрино.

 3. V – A взаимодействие. Два типа неутрино.

Лептонни и полулептонни разпади. Кваркова структура на адроните. 1. Разпад на мюона. Преобразование на Фирц-Мишел. Константа на Ферми.

 2. Пионни разпади. G-инвариантност. Хипотеза за съхранение на векторния ток ( CVC).

 3. Нуклеонни разпади. Хипотеза за частично съхранение на аксиалния ток (PCAC). Съотношение на Голдбергер-Трейман.

 4. Разпади на странните частици. Смесване на Кабибо.

Нелептонни разпади. Правило ΔТ = ½. 1. Начално взаимодействие на кварките. Правило /ΔS/ < 2.

 2. Отчитане на ефекта на твърдите глюони. Правило ΔТ = ½.

 3. GIM механизъм. Предсказание на c-кварка. Анихилационен механизъм.

 4. Пълен ефективен лагранжиан, описващ нелептонните разпади на странните частици. Изчисляване на матричните елементи.

Система на неутралните каони. Интерференчни явления. 1. Феноменология на К10 – К20 смесване. Основни параметри.

 2. Разлика на масите на К10 и К20. Оценка на масата на с-кварка.

 3. Регенерация. Знак на масовата разлика на К10 и К20.


СР-инвариантност и нейното нарушение. Матрица на Кобаяши-Маскава (КМ).

 1. Нарушение на СР-инвариантността в разпадите на неутралните каони.

Параметри є и є′.

 1. Модели на СР – нарушение. Електричен диполен момент на неутрона.

 2. Матрица на КМ и СР-нарушението. t- кварк.

Разпади на тежките лептони и адрони. Експериментални ограничения на параметрите на матрицата на смесване. 1. Разпади на τ – лептона. Универсалност на взаимодействията.

 2. Разпади на тежките адрони. Роля на виртуалните глюони.

 3. Унитарна матрица на смесване – общ вид. Експериментални ограничения върху ъглите на смесване и фазата.

 4. Масова матрица на Фритцш.Максимално разредени матрици.

Слабите взаимодействия в процесите на разсейване. Заредени токове. 1. Дълбоко нееластично разсейване на лептоните с нуклеоните. Структурни функции. Скейлинг.

 2. Партонен модел. Съотношение на Калан-Грос.

 3. Експериментална проверка на кварк-партонен модел. Правила за сумиране.

 4. Квазиеластично разсейване на лептоните с нуклеоните. Нуклеонни формфактори.

 5. Моменти на структурните функции. Уравнение на Алтарели-Паризи. Нарушаване на скейлинга.

Модел на Глешоу-Вайнберг-Салам. Пренормируемост. 1. Калибровъчна инвариантност. Теория на Янг-Милс.

 2. Спонтанно нарушение на симетрия. Хигсов механизъм.

 3. Стандартен модел на електрослабото взаимодействие. Хигсови частици.

Неутрални токове. Р-нечетна асиметрия. 1. Инклузивно разсейване на неутриното. Откриване на неутралните токове.

 2. Еластично разсейване на неутриното с нуклеоните.

 3. Еластично разсейване на неутриното с електроните.

 4. Р-нечетна асиметрия в процесите на дълбоко нееластично разсейване на полчризираните лептони с нуклеоните.

Проверка на стандартния модел на електрослабото взаимодействие. Раждане на калибровъчните бозони. 1. Процес на Дрел-Ян. Раждане на W- и Z- бозони в адронните реакции.

 2. Разпади на W- и Z- бозоните. Брой на типове леки неутрино.

 3. Параметри на стандартния модел и тяхното определяне в експериментите на LEP .

 4. Търсене на нови частици. Ограничения върху масите на хигсовите бозони и t-кварка.


В. Формата на контрол е: изпит

Г. Основна литература:

 1. Källen G. Elementary particle physics.- Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1964

ллен Г. Физика элементарных частиц.-М.: Наука,1966

 1. Окунь Л.Б. Лептоны и кварки.-М.: Наука, 1981

 2. Marshak R.E., Riazuddin, Ryan C.P. Theory of weak interactions in particle physics.- New York: Wiley-Interscience, 1969

 3. Gaillard J.M., Gaillard M.K., Haidt D., Jauneau L., Nachtman O., Pietschmann H., Vannucci F. Weak interactions/Ed. by M.K. Gaillard and M. Nicolic.-Paris: National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, 1977

абые взаимодействия/ Под. ред. М.К. Гайар и М. Николича,-М.: Энергоатомиздат, 1984

 1. Биленький С.М. Лекции по физике нейтринных и лептон-нуклонных процессов.-М.: Энергоиздат, 1981

 2. Волошин М.Б., Тер-Мартиросян К.А. Теория калибровочных взаимодействий элементарных частиц.-М.: Энергоатомиздат, 1984

 3. Cheng T.-P., Li L.-F. Gauge theory of elementary particle physics.- Oxford: Clarendon Press, 1984

нг Т.-П., Ли Л..-Ф. Калибровочные теории в физика элементарных частиц.- М.: Мир, 1987

 1. Ting S.C.C. New rezults from LEP experiments.-CERN-PPE/93-34,March 5, 1993

Съставили програмата: (подписи)16.03.2004………….. М. Чижов - ст.н.с. II ст


Каталог: ~ap -> programs -> mag
mag -> Програма по дисциплината: стандартен модел на силните и електрослабите взаимодействия
programs -> Програма по дисциплината : Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото
programs -> Програма по дисциплината : Експериментална ядрена физика включена в учебния план на специалност: Ядрена техника и енергетика
programs -> Програма по дисциплината: физика на атомното ядро и елементарните частици
programs -> Програма по дисциплината : Експериментална ядрена физика включена в учебния план на специалност: Физика, Инж физика
programs -> Програма по дисциплината: Ядрена електроника (избираема) включена в учебния план на специалност: Физика, Инж. Физика, ятяе
programs -> Програма по дисциплината: Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото
programs -> Програма по дисциплината: физика на атомното ядро и елементарните частици включена в учебния план на специалност
mag -> Програма по дисциплината: Разпознаване на образи в медицината


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница