Програма по дисциплината защита на декоративната растителност I. Извадка от учебния план на защита на декоративната растителностДата17.09.2016
Размер130.95 Kb.
#9963
ТипПрограма


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:

(ПРОФ. ДСН ЙОРДАНКА КУЗМАНОВА)

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за дисциплината

ЗАЩИТА НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ
включена като ЗАДЪЛЖИТЕЛНА в учебния план

на МАГИСТЪРСКИ КУРС “ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН”


Утвърдена от катедрен съвeт към катедра Фитопатология,

протокол № 3/ 13.02.2007ПЛОВДИВ, 2007

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината ЗАЩИТА НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

на ЗАЩИТА НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ
КодВодещ преподавател

Основна


форма на контрол

Часове

Кредитни


точки

Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения

Учебни практики

Други форми

1.2.4.

Доц. д-р Св.Бобев

Писмен изпит

15

15

6

26

62

2.5
Доц. д-р В. Харизанова

Писмен изпит

15

15

6

26

62

2.5II. АНОТАЦИЯ

Познаването на неприятелите и болестите по декоративните видове и техните причинители в много случаи има решаващо значение за тяхното производство и отглеждане. Отговорността при тези култури се подчертава както от техни характеристики, така и от високите производствени разходи при отглеждане и създаване на декоративни композиции.

Наличието на групово и видово разнообразие сред патогените още по-добре очертава необходимостта от специфични познания в областта на растителната патология при декоративните видове. Професионалната подготовка на курсистите в областта на общата фитопатология предполага ограничено разглеждане на въпроси от този дял. Внимание заслужават основните компоненти на патологичния процес, преобладаващите патологични прояви и методите за доказване на тяхната етиология.

Голямото разнообразие на оглежданите растителни видове и сортове несъмнено поражда и многообразие в съпътстващите ги симптоми. По тази причина в курса ще имат превес конкретни неинфекциозни и инфекциозни болести по основни декоративни култури, като ще се посочват и случаите на сходство в симптоматика, етиология и мерки за борба при други прояви.

Лабораторните упражнения предоставят възможност за разширяване познанията върху етиологията на болестите.

Делът за растителните болести е част от интердисциплинарното обучение и ще позволи на курсистите да решават по-ефективно възникващите растителнозащитни проблеми.

В частта за неприятелите по декоративната растителност магистрите ще разширят познанията си за основните взаимоотношения неприятел-растение гостоприемник. Основен акцент ще се постави на анатомо-морфологичните, биологични и екологични особености на по-важните насекомни и ненасекомни неприятели, както и на характера на повредата, която причиняват. Курсът от лекции ще даде необходимата информация за правилния мониторинг на неприятелите и най-подходящите методи и средства за борба с тях.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III.1 АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

III.1.1 ЛЕКЦИИ

Болести

1. Патогенеза - същност на процеса и основни фази, възпроизводство, разсейване и запазване на фитопатогените. Основни групи патогени и свързани с тях прояви. Методи за диагностика на болестите и идентифициране на патогените.3 часа

2. Основни етиологични групи болести по декоративните видове. Подходи в борбата с фитопатогените. Болести по тревисти видове. 3 часа

3. Основни болести по луковични, едногодишни и многогодишни градински видове. 3 часа

3. Основни болести по широколистни декоративни видове.3 часа

5. Основни болести по широколистни и иглолистни декоративни видове.3 часа

Неприятели
1. Неприятели по луковичните, едногодишните и многогодишни градински декоративни видове – малка нарцисова муха, голяма нарцисова муха, гладиолов трипс, луковичен акар, стъблена нематода, листороги бръмбари, земни бълхи, листни въшки, нощенки, бели пеперуди, ухолази и др.

2 часа

2. Неприятели по оранжерийните декоративни видове - Листни въшки от сем. Aphididae и Pemphigidae, неприятели от разр. Lepidoptera (Noctuidae, Pylaridae, Pieridae), сциаридни мухи (Sciaridae) и листоминиращи мухи (Agromyzidae), щитоносни и лъжещитоносни въшки (Coccidae, Diaspididae, Pseudococcidae), трипсове (Thripidae), белокрилки (Aleurodidae), неприятели от разр. Coleoptera, акари.4 часа

3. Насекомни вредители по иглолистни декоративни дървета и храсти - Борова процесионка, ръждива борова листна оса, зимна летораслозавивачка, щитоносна въшка на Льови, боров хермес, топограф, голям горски градинар, голям боров хоботник, черен боров сечко.2 часа

4. Неприятели по широколистни декоративни дървета и храсти гъботворка, пръстенотворка, златозадка, голяма зимна педомерка, дъбова процесионка, бяла овощна пеперуда, бяла върбова пеперуда, бяла американска пеперуда, обикновена торбогнездница, вилоопашатница, тополов кръгломиниращ молец, тополов листояд, испанска муха, буков скокльо, кестенов листоминиращ молец, марокански скакалец, зелен скакалец, горски скакалец, запетаевидна щитоносна въшка, тополов пъпкояд, голяма тополова стъкленка, голям дъбов сечко, малък тополов сечко, миризлив дървесинояд.5 часа

5. Многоядни неприятели по подземните части на растенията – Попово прасе, майски бръмбар, обикновен полски ковач, нишковидна жълъдова шикалкотворка, смърчов коренов хоботник, зимна нощенка, щурци, мравки, охлюви, мокрици, многоножки и стоножки и др.2 часа

III.1.2 ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Болести

1. Лабораторен макроскопски и микроскопски анализ на растителни образци.

3 часа

2. Изолиране на фитопатогени от болни растителни тъкани.

3 часа

3. Доказване на бактерийна етиология - патогенност, културални, биохимични, физиологични и други характеристики.

3 часа

4. Доказване на гъбна етиология - патогенност, културални и морфологични характеристики.

3 часа

5. Самостоятелен лабораторен анализ на патологични прояви и определяне на етиологията.3 часа

Неприятели


 1. Запознаване с типове ларви и какавиди на насекоми от различни разреди и изключенията им.

3 часа

 1. Запознаване с картината на повреда от различни неприятели по жив и хербаризиран материал и работа с определителни таблици.

4 часа

 1. Запознаване с основни вредни видове твърдокрили, люспестокрили, ципестокрили и двукрили по възрастния стадий, ларвата и картината на повреда.

4 часа

 1. Запознаване с основни неприятели с пробиващо смучещи устни органи по ларвния и възрастния стадий и картина на повредата.

4 часа

III.2 ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

III.2.1 УЧЕБНА ПРАКТИКА


Фитопатологично обследване на паркова декоративна растителност. 6 часа

Ентомологично обследване на паркова декоративна растителност.6 часа

III.2.2 САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

(консултации, писмен изпит) 52 часа


IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Делът на лекциите от обща фитопатология е ограничен и превес имат болестите по отглеждани в страната декоративни видове. Материалът се преподава по достъпен за студентите начин, като повечето възлови моменти са онагледени с принципни схеми и таблици, цветни диапозитиви и дигитални фотографии. По време на изложението студентите имат възможност да водят записки, задават въпроси и водят дискусия, а в неговия край се прави кратко резюме на преподадения материал. При необходимост се посочват допълнителни източници на информация по темата.

Лекциите за неприятелите включват въпроси относно разпространението, морфологията и вредната дейност на различни неприятели по декоративните растения, които се онагледяват с цветни снимки и рисунки. Сложността на преподавания материал е съобразена с ограничения хорариум. Студентите имат възможност да водят записки и да задават въпроси.

2. Лабораторните упражнения включват общотеоретична част и запознаване със симптомите и причинителите на основните болести по декоративните растения, както и с морфологичните особености и картина на повредата при основните неприятели. Ползват се хербаризирани материали, ентомологични кутии, микроскопска техника и други пособия.

3. Заверка на лекциите и лабораторните упражнения се прави съгласно общоприетите изисквания – редовно присъствие и участие в учебния процес.

4. Писменният изпит се провежда в учебна зала при пълна равнопоставеност на студентите. Материалът за подготовка включва всички лекционни единици, като студентите могат да разширяват подготовката си чрез ползване на информация от лабораторните занятия и други източници. На изпитваните се предлагат за изтегляне по два въпроса от общата и специалната част по фитопатология и по собствен избор те трябва да развият по един въпрос от двете групи. Оценката от писмения изпит се формира от резултатите по четирите въпроса, като развиването само на някои от въпросите не предполага вземането на изпита.

Изпитваните изтеглят и два въпроса от ентомологичната част.

Окончателната оценка по дисциплината Защита на декоративната растителност се оформя като средна аритметична на резултатите от писмените изпити по Фитопатология и Ентомология. При слаба оценка на един от двата писмени изпита, крайната оценка също е слаб.


V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Обща фитопатология

 1. Патогенеза - същност на процеса, основни фази, запазване и разсейване на фипатогените.

 2. Основни групи патогени и свързани с тях прояви. Методи за диагностика на болестите и идентифициране на патогените

 3. Основни етиологични групи болести по декоративните видове. Подходи в борбата с фитопатогените.

Специална фитопатология

 1. Болести по тревисти видове (Bromus, Festuca, Lolium, Poa)

 2. Основни болести по луковични видове (Lillium, Hyacinthus)

 3. Основни болести по луковични видове (Tulipa, Narcissus)

 4. Основни болести по едногодишни декоративни видове(Petunia, Tagetes)

 5. Основни болести по градински декоративни видове (Chrysanthemum, Dahlia)

 6. Основни болести по декоративни видове от сем. Rosaceae (Cotoneaster, Crataegus, Pyracantha)

 7. Основни болести по декоративни видове от сем. Rosaceae (Prunus, Rosa)

 8. Основни болести по широколистни декоративни видове (Betula, Catalpa, Plathanus)

 9. Основни болести по широколистни декоративни видове (Buxus, Ligustrum)

 10. Основни болести по широколистни декоративни видове (Eunymus, Tilia)

 11. Основни болести по широколистни декоративни видове (Lavandula, Rosmarinus)

 12. Основни болести по иглолистни декоративни видове (Abies, Pinus)

 13. Основни болести по иглолистни декоративни видове (Cupressus, Chaemacyparis, Juniperus)

 14. Основни болести по иглолистни декоративни видове (Taxus, Thuja).


Неприятели

 1. Неприятели по луковичните, едногодишните и многогодишни градински декоративни видове – малка нарцисова муха, голяма нарцисова муха, гладиолов трипс, луковичен акар, стъблена нематода.

 2. Неприятели по луковичните, едногодишните и многогодишни градински декоративни видове – листороги бръмбари, земни бълхи, листни въшки, нощенки, бели пеперуди, ухолази и др.

 3. Неприятели по оранжерийните декоративни видове - листни въшки от сем. Aphididae и Pemphigidae, трипсове (Thripidae).

 4. Неприятели по оранжерийните декоративни видове - белокрилки (Aleurodidae), акари.

 5. Неприятели по оранжерийните декоративни видове от разр. Lepidoptera (Noctuidae, Pylaridae) и разр. Coleoptera.

 6. Неприятели по оранжерийните декоративни видове - сциаридни мухи (Sciaridae), листоминиращи мухи (Agromyzidae),

 7. Неприятели по оранжерийните декоративни видове - щитоносни и лъжещитоносни въшки (Coccidae, Diaspididae, Pseudococcidae).

 8. Неприятели по иглолистни декоративни дървета и храсти - борова процесионка, ръждива борова листна оса, зимна летораслозавивачка.

 9. Неприятели по иглолистни декоративни дървета и храсти - щитоносна въшка на Льови, боров хермес.

 10. Неприятели по иглолистни декоративни дървета и храсти - топограф, голям горски градинар, голям боров хоботник, черен боров сечко.

 11. Неприятели по широколистни декоративни дървета и храсти гъботворка, пръстенотворка, златозадка, голяма зимна педомерка, дъбова процесионка.

 12. Неприятели по широколистни декоративни дървета и храсти бяла овощна пеперуда, бяла върбова пеперуда, бяла американска пеперуда, обикновена торбогнездница.

 13. Неприятели по широколистни декоративни дървета и храсти вилоопашатница, тополов кръгломиниращ молец, кестенов листоминиращ молец, голяма тополова стъкленка, миризлив дървесинояд.

 14. Неприятели по широколистни декоративни дървета и храсти тополов листояд, испанска муха, буков скокльо, голям дъбов сечко, малък тополов сечко.

 15. Неприятели по широколистни декоративни дървета и храсти марокански скакалец, зелен скакалец, горски скакалец, запетаевидна щитоносна въшка.

 16. Многоядни неприятели по подземните части на растенията – Попово прасе, майски бръмбар, обикновен полски ковач, зимна нощенка, обикновен полски щурец.

 17. Многоядни неприятели по подземните части на растенията – мравки, охлюви, мокрици, многоножки, стоножки и др.VI. ЛИТЕРАТУРА


Балевски, А., П. Начев, С. Симова. 1982. Акари по селскостопанските растения, София, Земиздат.

Бобев, Св. 2000. Справочник за болести по културните растения. PSSE, София

Иванов, Р. 2001. Физиология и биохимия на насекомите. Университетско издателство при СУ “Св. Климент Охридски”. София.

Каров, Ст. и съавтори. 2006. Обща фитопатология. АИ-Пловдив

Ковачевски, И. и съавтори. 1995. Вирусни и вирусноподобни болести на културните растения. PSSA, София

Лечева Ив., Ст. Григоров, Я. Димитров, 2003. Специална ентомология, PSSE София

Наков, Б. и съавтори. 1998. Специална фитопатология. PSSA, София

Прутенская, М.Д. 1982. Атлас болезней цветочно-декоративных растений. Наукова думка, Киев

Стоянов, Д. 1980. Растителни нематоди и борбата с тях, София, Земиздат.

Харизанов, А., В. Харизанова. 1998. Определител на неприятелите по културните растения по повреда и борбата с тях, София, Земиздат.

Христов, Ал. 1976. Специална фитопатология. София

Boyce, J.S. 1961. Forest pathology. Third Edition

Doughterey, M.L., Wick, R.L., and Peterson, J.L. 1995. Compendium of flowering potted plant diseases. APS Press

Jones, R.K. & Benson, D.M. 2001. Diseases of woody ornamentals and trees in nurseries. APS Press

Hansen, E.M. & Lewis, K.J. 1997. Compendium of conifer diseases. APS Press

Lyr, H. (editor). 1987. Modern selective fungicides. Longman Scientific & Technical

McKinley, M. (Ed.).2001. Ortho’s home gardener’s problem solver.

Schaad, N.W., Jones, J.B., and Chun, W. 2001. Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria. APS Press

Shurtleff, M.C. & Avere III, C.W. 1997. The plant disease clinic and field diagnosis of abiotic dieseases. PAS Press

Singleton, L.L., Mihail, J.D., and Rush, C.M. 1993. Methods for research on soilborne phytopathogenic fungi. APS Press

Smiley, R.W. 1984. Compendium of turfgrass diseases. APS Press

Strange, R. N. 1993. Plant disease control. Chapman & Hall
януари, 2007 Изготвили:
доц. д-р Св. Бобев

доц. д-р В. Харизанова
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> fitopatologia
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
fitopatologia -> Програма по дисциплината : Растителна защита
fitopatologia -> Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: ректор: декан
fitopatologia -> Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: Растителна защита (ФИтопатология) включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: обща фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница