Програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него сестраница1/4
Дата28.05.2017
Размер0.85 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4© COMPENDIUM PHARMACOLOGICUM®
© Доц. д-р Иван Ламбев
Лекарствата са основният предмет на фармакологията. В около 95% от случаите диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията, а също планираната репродукция са свързани с тяхното използване. Затова за медицинската теория и практика е изключително важно лавинообразно нарастващите научни факти в областта на фармакологията да бъдат периодично систематизирани1. Настоящият компендиум изпълнява тъкмо тази задача.

Той всъщност е разширен и осъвременен вариант на учебната програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него се разглеждат в тезисно-класификационна форма общата фармакология и отделните фармакотерапевтични групи с посочване на определени фармакокинетични, фармакодинамични и токсодинамични особености на основните лекарства. Главната цел на компендиума е да въведе студентите в предмета на изучаваната тема, както и да им служи за бърз преговор. С уважение се приема всяка разумна и конструктивна критика.Модул I. ОБЩА (ФУНДАМЕНТАЛНА) ФАРМАКОЛОГИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЯТА
Предмет и задачи на фармакологията като основа на фармакотерапията. Връзка с други науки

Клонове и направления на медицинската фармакология: биохимична фармакология, имунофармакология, фармакология на развитието (перинатална, педиатрична, гериатрична), хронофармакология, фармакогенетика, фармакогеномика, експериментална и клинична фармакология

Исторически преглед. Развитие и постижения на фармакологията по света и у нас. Научни постижения на W. Withering, F. Sertürner, Cl. Nativelle, Н. П. Кравков, П. Ерлих, Ал. Флеминг, чл. кор. П. Николов (1894–1990), проф. Д. Пасков (1914–1986), акад. В. Петков (1916–2000), проф. Д. Желязков (1925–2000), проф. Ив. Крушков (1935–2007), проф. П. Узунов (1932–2009)

Видове дроги: растителни (Flores Chamomillae – цветове от лайка, Folia Digitalis – листа от напръстник, Folia Cotini – листа от смрадлика, Fructus Cynosbati – плод от шипка, Radix Belladonnae – корен от лудо биле, Radix Althaeae – корен от ружа, Radix Primulae – корен от иглика, Cortex Chinae – кора от хининово дърво, Herba Hyperici – стрък от жълт кантарион, Herba Thymi – стрък от мащерка, Semen Lini – ленено семе, Stigmata Maydis – свила от царевица, Stipites Cerasorum – дръжки от вишневи листа, Secale cornutum – ръжено рогче), животински (Adeps suillus – пречистена свинска мас, Cetaceum – китова мас, Cebum bovinum – говежда мас, Cera – восък, Lanolin – овча мас) и минерални (Natrii chloridum, Sulfur)

Лекарство

Лекарствена субстанция, лекарствена форма, лекарствен продукт (препарат). Определение и произход на лекарствата

Наименования на лекарствата: генерични (INN – International Noproprietary Name, DCI – Denominatio Communis Internationalis), USAN (United States Adopted Name), BAN (British Approved Name), търговски, фармакопейни (у нас е в сила VI издание на Европейската фармакопея) и кодови

ATC (анатомо-терапевтично химична класификация) на лекарствата по СЗО

Етапи при създаване на нови лекарства – предклиничен и клиничен. Плацебо ефект. Orphan drugs – лекарства за лечение на редки заболявания

Медицина на доказателствата. Изисквания за добра производствена практика (GMP), добра лабораторна практика (GLP) и добра клинична практика (GCP). Етични, здравни, социални и финансови аспекти при създаване на нови лекарства. Фармакоикономика

Хранителни добавки (ХД). Хомеопатични продукти (ХПП)

Официалните регулаторни органи: Food and Drug Agency (FDA – USA), Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛwww.bda.bg) към министъра на здавеопазването със специализирани комисии и външни експерти: Комисия за лекарствени продукти (КЛС), Комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията, Специализирана комисия по растителни лекарствени продукти, Специализирана комисия по имунологични лекарствени продукти, Специализирана комисия по хомеопатични лекарствени продукти и Комисия по радиофрамацевтици

Видове препарати: галенови (тинктури, екстракти, сиропи, медицински води и др.), неогаленови (най-често са максимално очистени фитопрепарати), специалитети (съдържат едно или повече химически чисти вещества – алкалоиди, гликозиди, антибиотици и др.)

Лекарствена информация: учебници, ръководства, тестове, справочници, монографии, рекламни фирмени (вкл. видео-) материали, списания, работни срещи с актуализиране и приемане на консенуси за лечение на различни социалнозначими заболявания (бронхиална астма, хепатит, артериална хипертония, солидни тумори и др.), конгреси, лекционни курсове, компютърни информационни системи (SilverPlatter, Medline), интернет-сайтове за лекарствена информация (вкл. 7-символните буквено-цифрени ATC кодове на лекарствата)
2. ОБЩА ФАРМАКОКИНЕТИКА
Фази на проникване и движение на лекарството в организма: фармацевтична, фармакокинетична и фармакодинамична

Трансмембранен транспорт на лекарствата

Пасивен транспорт

Филтрация (пасаж през водни пори в биомембраните и през парацелуларни пространства)

Проста дифузия на нейонзираните лекарствени молекули в посока на концентрационния градиент. Лекарства слаби бази и слаби киселини – значение на pK на лекарството и pH на средата. Уравнения на HendersonHasselbalch

Специализиран трансмембранен транспорта) Транспорт с помощта на молекули-носители (carrer transport)

  • Активен транспорт срещу концентрационния градиент (напр. чревната абсорбция на леводопа и метилдопа)

  • Мембранни транспортни гликопротеини, осъществяващи ефлукса на лекарства и други ксенобиотици (вж. по-долу)

  • Улеснена дифузия (напр. на глюкозата)

б) Пиноцитоза

Резорбция на лекарствата

Резорбция при ентерално приложение: буколингвална, стомашна, на нивото на тънкото и дебелото черво

Резорбция при парентерално приложение: след инжектиране (s.c., i.m, i.v., i.v. инфузия, епидурална инфузия; интраартериално, интраартикуларно, интракардиално, интраперитонеално инжектиране) и инхалиране (per inhalationem); перкутанно и пермукозно (вкл. урогенитално) приложение

Разпределение на лекарствата в организма

Компартменти (пространства) на разпределение на лекарствата: едно-, дву-, три- и мултикомпарментни модели

Свързване на лекарствата с плазмените и тъкънните протеини – особености

Изчисляване на привидния обем на разпределние (Vd = D/Css), бионаличността (F), плазмения полуживот (t1/2) и плазмената концентрация при състояние на равновесие (Css)

Площ под кривата “концентрация – време” (AUC – Area Under the Curve)

Максимална плазмена концентрация (МПК) и време за нейното достигане (tmax)

Биоеквивалентност и терапевтична еквивалентност

Фармакокинетично мониториране на някои лекарства – клинично значение

Бариерни системи, свързани с разпределението на лекарствата (плацентарна и ХЕБ) и тяхната екскреция (кръвно-алвеоларна, кръвно-млечна, кръвно-тестикуларна)

Метаболизъм (биотрансформация) на лекарствата в организмаРеакции през I фаза: окисление на фенилбутазона, редукция на леводопа, хидролиза на местните анестетици

Реакции през II фаза: глюкуроконюгация на хлорамфеникола и ГКС; ацетилиране на изониазида; сулфоконюгация на хепарина и хлорамфеникола

Ензимни системи (изоформи на цитохром P450) и органи, участващи в метаболизма на лекарствата. Бърз чернодробен метаболизъм (first pass effect) и ниска орална бионаличност на пропранолола, лидокаина, верапамила. Ентерохепатален кръговрат на дигитоксинa

Ензимни индуктoри: фенилбутазон, фенобарбитал, фенитоин, флумецинол, карбамазепин, рифампицин, никотин, етанол, биофлавоноиди на H. perforatum

Ензимни инхибитори: хлорамфеникол, кетоконазол, итраконазол, метронидазол, дисулфирам, ACE инхибитори, еритромицин, кларитромицин, пресен сок от грейпфрут (≥ 600 ml/24 h), валпроати

Предлекарства (prodrugs): глицерилтринитрат, изосорбиддинитрат, леводопа, метилдопа, еналаприл, периндоприл, циклофосфамид, азатиоприн, фенилбутазон

Генетичен полиморфизъм в метаболизма на лекарствата. Особености в метаболизма на кислорoдната вода (акаталеземия), изониазида (бавни и бързи ацетилатори), суксаметония (певдохолинестераза)

Мембранни транспортни гликопротеини от суперфамилиите ABC (ATP binding cassette) и SLC (solute linked carrier) и тяхната роля в кинетиката на лекарствата. Инхибитори на P-gp (P-гликопротеина): верапамил, дилтиазем, нифедипин, итраконазол, кетоконазол. Индуктори на P-gp: рифампицин, биофлавоноиди на H. perforatum. Субстрати на P-gp: дигоксин, индинавир, правастатин

Механизми на екскреция на лекарствата и техните метаболити

▼Излъчване на лекарствата чрез бъбреците (бета-лактами, аминозиди, хинолони, фосфомицин, сулфонамиди, нитрофурани, салицилати, барбитурати, морфиномиметици). Бъбречен клирънс и време на полулелиминиране на лекарствата (елиминационен полуживот – t1/2β)

▼Екскреция на лекарствата с жлъчката (рифамицини, тетрациклини, макролиди, линкозамиди, фенотиазини), през СЧТ (морфин), белия дроб (инхалационни анестетици, етерични масла, йодиди, алкохол), слюнката (фенитоин, залцитабин и верапамил; спирамицин, йозамицин и олеандомицин), млякото (барбитурати, резерпин, сулфонамиди, тетрациклини, еритромицин, парацетамол, карбамазепин, ранитидин, кофеин, алкохол). Фармакотерапевтично и токсикологично значение. Рискови категории за кърмeне (L1–L5)


3. ОБЩА ФАРМАКОДИНАМИКА
Лекарствено действие и лекарствен ефект

Структурно неспецифично действие на осмотичните лаксативи, осмодиуретиците и антиацидите

Структурно специфично действие на лекарствата

Лекарства, повлияващи ДНК (алкилиращи цитостатици, флуорохинолони)

Лекарства, повлияващи микробните ораганели (противомикробни средства)

Лекарства, повлияващи таргетни макропротеини: йонни канали (местни анестетици, калциеви антагонисти), ензими (карденолиди, ACE инхибитори, антихолинестеразни средства), молекули-носители (напр. блокиране на невроналното усвояване на холина и нордреналина), рецептори (над 140 вида)

Рецепторни механизми на лекарственото действие. Понятие за рецептор, лиганд, афинитет и вътрешна активност. Лекарства агонисти (адреналин, салбутамол), лекарства антагонисти (атропин, метопролол), лекарства парциални агонисти или непълни антагонисти (пиндолол, целипрол). Рецепторни теории

Основни видове рецептори: за невромедиатори, автакоиди (тъканни хормони и медиатори), хормони, цитокини, растежни фактори и др.

Лекарства с рецепторно действие: вегетототропни средства, морфиномиметици, невролептици, бензодиазепини, хормони и антихормони, антипаркинсонови средства, антихистаминни средства, серотонинергични и антисеротонинергични средства, простагландинергични средства, левкотриенови блокери, нервно-мускулни блокери и др.

Пре- и постсинаптични мембранни рецептори. Междумедиаторни взаимодействия – положителна и отрицателна обратна връзка

Основни типове рецептптори: тип 1 (йонотропни – никотинергични, GABAA-ергични, 5-HT3-ергични), тип 2 (G-протеин-свързани – мускаринергични, адренергични, хистаминергични, невропептидергични, АТ1-ангиотензинергични, повечето серотонинергични), тип 3 (тирозин-киназни – за инсулин, растежни фактори и предсърден натриуретичен пептид), тип 4 (нуклеарни – за витамин D, стероидни и тиреоидни хормони)

Време от стимулиране на рецептора до проява на ефекта: за йонотропните рецептори – няколко милисекунди, за G-протеин-свързаните – секунди, за тирозин-киназните – от минути до няколко часа, за нуклеарните – часове.Видове G-протеин-свързани рецептори според ефекторните ензими (аденилатциклаза, гуанилатциклаза, фосфолипаза C) и съответните им медиатори от втори порядък – cAMP, cGMP и фосафтидилинозитолова система (IP3 – инозитолтрифосфат, DAG – диацилглицерол)

Протеинкинази (PKA, PKC, PKG)

Градиран ефект (отговор): доза-ефект зависимости – графично представяне

Атернативен ефект (отчита се наличието или липсата на наблюдаваното явление)

Основни видове действия на лекарствата според техния характер, насоченост и терапевтична целесъобразност – обратимо, необратимо, местно, общо, симптоматично, етиотропно, патогенетично, субституиращо, пряко, непряко (респ. рефлекторно), тонизиращо, възбуждащо, успокояващо (седативно), потискащо и др. Примери


4. ФАКТОРИ, МОДИФИЦИРАЩИ КИНЕТИКАТА И ДЕЙСТВИЕТО НА ЛЕКАРСТВАТА
Фактори от страна на лекарствата

Физични свойства (агрегатно състояние, кристален строеж, оситненост) и физикохимични свойства (липидоразтворимост, pK стойност, константа на Михаелис, полярност)

Химичен строеж – връзка между структура и действие при барбитурати, фенотиазини, опиоидни аналгетици, ГКС, флуорохинолони, сулфонамиди, пенцилини, цефалоспорини

Лекарствена форма – биофармацевтично значение. Съвременни лекарствени форми: ретардни или депо-системи (бифазни, SR, MR, OCAS – орално контролируеми абсорбционни системи, трансдермални – TTS, и др.), липосистеми, инхалаторни и други системи. Клинично приложение при ИБС, силни болки (вкл. хронична туморна болка), анемии, безсъние, климактерични оплаквания (хормонално-заместителна терапия – ХЗТ) и др.

Видове дози (минимална, насищаща, поддържаща, максимална, токсична, курсова; ED50; LD50) и интервал на дозиране (τ).

Постоянство на съотношението t1/2 при увредена и нормална бъбречна функция за лекарства, екскретиращи се предимно с урината

Терапевтичен индекс (LD50/ED50)

Фактор на сигурна безопасност (TD1/ED99)

Хронофармакология. Значение на хронофармакологичната терапия при ЗД, язвена болест, ревматоиден артрит, бронхиална астма, АХ, безсъние и др.

Фактори от страна на средатаВода, въздух, храна, ксенобиотици, околна температура, атмосферно налягане.

Фактори от страна на организмаВъзраст и телесна маса (т. м.). Особености при дозирането на лекарствата в детската и старческата възраст

Пол. Фармакотерапевтични особености при жени в репродуктивна възраст

Патологични процеси (чернодробнa, бъбречни и сърдечна недостатъчност; менингит; commotio cerebri; изгаряне и др.)

Наследственост. Генетичен полиморфизъм (дефицит на ацетилтрансферазата, глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназата, каталазата, псевдохолинестеразата)

Значение на типа нервна система

Съучастие на пациента (compliance) – спазване на предписания фармакотерапевтичен режим и стил на живот

Явления при многократно и продължително прилагане на лекарствата

Tахифилаксия, толеранс (толерантност), лекарствена зависимост (психическа и физическа), алергични реакции, кумулация, резистентност (вкл. множествена лекарствена резистентност), дисбиоза, хиповитаминози
5. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Взаимодействия на лекарствата на фармацевтично (in vitro) ниво

Лекарствени взаимодействия на различни фармакокинетични нива: резорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция

Фармакодинамични лекарствени взаимодействия: антагонизъм, синергизъм, синергоантагонизъм

Взаимодействия на лекарствата с клинично-лабораторните тестове

Взаимодействия на лекарствата с някои електрофизиологични методи за диагностика: ЕЕГ, ЕКГ

Взаимодействия на лекарствата с наркоманогенни средства (алкохол, никотин, психозомиметици)Модул II. СПЕЦИАЛНА (ОРГАННА) ФАРМАКОЛОГИЯ

6. ХОЛИНЕРГИЧНА МЕДИАЦИЯ. ХОЛИНОМИМЕТИЦИ. ХОЛИНОЛИТИЦИ
I. Холинергична медиация

Синапси (морфология), биосинтез и елиминиране на ацетилхолина (ACh)

Холинергични рецептори (холиноцептори) – видове и локализация

Клетъчни и молекулни механизми на холинергичната медиация и принципи на фармакологичното ù повлияване


II. Холиномиметици (парасимпатомиметици)

Холиномиметици с пряко действие

М- и N-холиномиметици: Acetylcholine, Carbachol (aнтиглаукомeн колир)

М-холиномиметициАнтиглаукомни лекарства: Pilocarpine (aнтиглаукомeн колир 2% 10 ml – fl.)

Препарати за лечение на болестта на Sjoegren (ксеростомия): Cevimeline

Препарати за лечение на постоперативни парези на СЧТ: Bethanechol

Остро отравяне с Amanita muscaria и Amanita phalloides, съдържащи съответно алкалоидите мускарин и фалоидин

N-холиномиметици за лечение на никотинова зависимост: Cytisine (Tabex), Nicotine (Nicorette mint – никотинова дъвка, Nicotinell TSS)

Холиномиметици с непряко действие (антихолинестеразни средства)

Препарати с обратимо действие, непроникващи в ЦНС: Demecarium (антиглаукомен колир), Distigmine, Neostigmine, Pyiridostigmine

Препарати с обратимо действие, проникващи в ЦНС, прилагани при болест на Alzheimer: Donepezil, Galantamine (Nivalin – amp. 0,25% 1 ml s.c.), Physostigmine, Rivastigmine, Tacrine

Необратими блокери на холинестеразта (фосфороорганични съединения): педикулоциди (малатион), хербициди (паратион), бойни отровни вещества (табун, зарин, зоман)

Остро отравяне с антихолинестеразни средства. Реактиватори на холинестеразата (Obidoxim)


III. М-холинолитици (атропиноподобни лекарства)

Растителни дроги от сем. Solanaceae (Radix Belladonnae и др.)

Остро отравяне с Atropa Belladonna (лудо биле) и Datura Stramonium (татул)

Препарати, съдържащи алкалоиди (Atropine – amp. 1 mg/1 ml i.m., Scopolamine, Extractum Belladonnae, Tinctura Belladonnae) и техни полусинтетични производни (Scopolamine butylbromide – Buscolysin)

Синтетични М-холинолитици: спазмолитици (Oxiphenonium, Spasmalgon), селективни M1-холинолитици (Pirenzepine – антиулкусeн препарат), антиастматични лекарства (Ipratropium, Oxytropum, Tiotropium), антипаркинсонови лекарства (Biperiden, Trihexyphenidyl), мидриатици (Tropicamide) и лекарства, повлияващи дисфункцията на пикочния мехур (Flavoxate, Propiverine, Trospium)
IV. N-холинолитици

Ганглиоблокери (поради чести НЛР не се използват)

Нервно-мускулни блокери (вж. по-долу)
7. АДРЕНЕРГИЧНА МЕДИЦАЦИЯ. АДРЕНОМИМЕТИЦИ. АДРЕНОЛИТИЦИ
I. Адренергична медиация

Синапси (морфология), биосинтез и елиминиране на катехоламините (допамин, норадреналин и адреналин)

Пре- и постсинаптични адренергични рецептори (адреноцептори) – видове и локализация

Клетъчни и молекулни механизми на адренергичната медиация и принципи на фармакологичното ù повлияване


II. Адреномиметици (симпатомиметици)

Адреномиметици с пряко действиеAлфа-адреномиметици (активатори на досфолипаза С): антихипотензивни лекарства (Etilefrinе – Effortil, Midodrine), локални назални деконгестанти (Naphazoline, Oxymetazoline – Afrin® spray 0,05% 20 ml, Tramazoline, Xylometazoline), антиглаукомни колири (Phenylephrine)

Кардиоселективни бета-1-адреномиметици: Dobutamine

Допаминергични адреномиметици: Dopamine

Селетивни бета-2-адреномиметици: Fenoterol, Hexoprenaline, Salbutamol, Salmeterol, Terbutaline

Неселективни бета-адреномиметици: Isoprenaline, Orciprenaline

Aлфа- и бета-адреномиметици: Epinephrine (Adrenaline: amp. 0,1% 1 ml s.c.; Anapen – 0,3 mg/0,3 ml в предварително напълнена спринцовка с автоинжектор само за мускулно инжектиране при остри алергични реакции); Norepinephrinе (Noradrenaline – силен алфа-агонист и умерен бета-1-агонист)

Адреномиметици предимно с непряко действие (антихипотензивни лекарства): Ephedrine, Mephentermine. Тахифилаксия


III. Адренолитици (симпатолитици)

Алфа-блокериАнтихипертензивни селективни алфа-1-блокери: Prazosin, Terazosin

Уретроселективни алфа-1А-блокери: Alfosuzin, Doxazosin, Tamsulosin (Omnic Tocas – Тамсулозинова Орално Контролируема Абсорбционна Система)

Централни пресинаптични α2-блокери (тетрациклични антидепресанти): Mianserine, Mirtazapine, Trazodone

Неселективни алфа-блокери (периферни вазодилататори): алкалоиди на Secale cornutum (Ergotoxine; Ergotamine – със значителна ISA), полусинтетични производни (Dihydroergotoxine, Dihydroergotamine), синтетични препарати (Nicergoline, Phentolamine, Yohimbine)

Бета-блокери

Бета-блокери с ISA (парциални агонисти): Acebutolol, Celiprolol (с бета-2 ISA), Oxprenolol, Pindolol

Кардиоселективни бета-1-блокери, освобождаващи NO: Nebivolol

Кардиоселективни бета-1-блокери: Acebutolol, Atenolol (t1/2 6–9 h), Bisoprolol (tab. 5 mg, от 2,5 до 5 mg 1 път на ден), Celiprolol, Metoprolol

Неселективни бета-блокериСърдечно-съдови лекарства: Esmolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol, Sotalol

Антиглаукомни колири: Levobunolol, Тimolol

Бета- и алфа-блокери: Carvedilol (с антиоксидантна активност), Labetalol

Агонисти на алфа-2-адренергичните рецептори

Aнтихипертензивни лекарства: Clonidine, Methyldopa

Aнтиглаукомни колири: Apraclonidine, Brimonidine

Блокери предимно на периферните адренергични неврони (антихипертензивни средства): Reserpine, Guanethidine. Значителни НЛР


8. МИОРЕЛAКСАНТИ


Каталог: kft -> sites -> default -> files -> uch programi -> web edu -> Human Medicine
web edu -> Ламбев, Ив. Лекарствени препарати – II изд. Медицина и физкултура, София, 2008: най-често използвани съкращения и означения
web edu -> Хомеопатична селекция (резюме) Доц. Ив. Ламбев Хомеопатията
web edu -> Справочник VII основно преработено и допълнено издание. П/р Ив. Ламбев София. Мед изд. "Арсо" еоод, София, 2010
web edu -> Лекарства за локална дентална терапия ив. Ламбев1
web edu -> Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености
web edu -> Книгата "тестове по фармакология"
web edu -> Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
web edu -> Ив. Ламбев. Лекарствени препарати
Human Medicine -> Програма по фармакология за студенти по медицина


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница