Програма по физика и астрономия VІІ клас I. Общо представяне на програматаДата31.07.2017
Размер160.09 Kb.
ТипПрограма

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – VІІ КЛАС
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА


 1. Учебната програма по физика и астрономия е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание и Рам­ковите изисквания на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за разработване на учебни програми и е съобразена с хорариума от 12 учебни часа.

 2. Програмата включва знания, умения и отношения, свързани със следните ядра на учебно съдържание от ДОИ за прогимназиалния етап на основната степен "Електричество", "Светлина", "Движение и сили" и "От атома до Кос­моса". Учебното съдържание на програмата надгражда учебното съдържание от част I. "Физични явления" на програмите за V и VI клас на учебния предмет "Човекът и природата" от културно-образователната област "Природни науки и екология", към която спада и учебният предмет "Физика и астрономия". Чрез реализирането на тази програма обучаемите трябва да покрият напълно всички стандарти от ДОИ за прогимназиалния етап, залегнали в ядрата "Електричество", "Свет­лина", "От атома до Космоса" и стандарта от ядрото "Движение и сили", свързан със звука. Програмата е съобразена с усвоените до VII клас знания на обучаемите по математика, отчетени са междупредметните връзки с изуча­ваното паралелно в VII клас по химия, биология и география, като навсякъ­де, където това е подходящо и възможно, е направена връзка с проблемите на опазването на околната среда и здравето на човека.

 3. Програмата включва разнообразни практически знания и умения, например за: измервания с електроизмервателни уреди, безопасна работа с битови електрически уреди, оптични елементи и уреди, опазване на зрението и слу­ха, осъзнаване на ползата и потенциалните опасности при използването на ядрената енергия и ядрените лъчения. Едновременно с това на елементарно равнище се формира система от взаимно свързани знания за електричните и светлинните явления, за строежа на атома и атомното ядро, за Слънчевата система, която спомага за формирането на траен познавателен интерес към процесите и явленията в природата, под­помага интелектуалното развитие на обучаемите и подготовката им за живота.


II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ В VІІ КЛАС

 1. Усвояване от обучаемите на основни величини и някои прости закономернос­ти при електричния ток и светлинните явления.

 2. Развитие на практически умения у обучаемите за: проектиране и реализиране на прости електрически схеми, работа с електроизмервателни и оптически уреди и други.

 3. Развитие на познавателния интерес на обучаемите чрез: описване на строежа на атома и атомното ядро, на явлението радиоактивност и неговите прило­жения. 1. Формиране на умения за самостоятелно получаване на физични знания чрез наблюдение и изводи от опити, демонстриращи: различните действия на електричния ток, пречупването и отражението на светлината и приложение­то на тези явления в оптичните уреди, свойствата и приложенията на звука.

 2. Развитие на екологично съзнание у обучаемите чрез изучаване на: действието на електричния ток върху човека, източниците на шумово замърсяване, био­логичното действие на йонизиращите лъчения.III. Очаквани резултати

IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки)

Ядра на

Очаквани резултати на

Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

Междупредметни връзки

учебното

ниво учебна програма


съдържа­ние


I. Електри-

чество
ІІ. Светлина

ІІІ. Движение и сили


ІV. От атома до космоса


Стандарт І.1.

Използва величините електричен ток и електрично напрежение и връзката меж­ду тока и напрежението.Очаквани резултати:

• Разчита прости електри­чески схеми, като разпознава елементите и начина на тях­ното свързване.


Стандарт I.2. Демонстрира с примери топлинното, маг­нитното, светлинното и ме­ханичното действие на електричния ток и

различни при­ложения.Очаквани резултати:

• Разбира енергетичната същност на електричния ток

• Дава примери за преобразуване на електрична енергия в светлинна енергия.
Стандарт I.3. Назовава условията и ефекта от действието на електричния ток върху човека и правила за защита от токов удар.

Очаквани резултати:

• Описва възможни ефекти от действието на електричния ток върху човешкия организъм.


Стандарт ІІ.1.

Описва разпространението, отражението и пречупването на светлината и принципа на действие на окото и оптичните уреди.Очаквани резултати:

Разбира, че светлината е вид енергия.

Описва отражението и пречупването като явления, предизвикващи изменение на посоката на праволинейното разпространение на светлината.
Стандарт ІІ.2.

Сравнява основни видове огледала и лещи по техни характеристики и предназначение.


Стандарт ІІІ.1.

Илюстрира с примери основни свойства и приложения на звука.Очаквани резултати:

Разбира, че при разпространението на звука се извършва свиване и разширение на въздуха (звукът не се


разпространява във вакуум).

Показва с примери, че при разпространението на звука се пренася енергия, но не се пренася вещество.

Дава примери за източници и приложение на звукове с различна честота и сила.
Стандарт ІV.1.

Описва строежа на атома и на неговото ядро, явлението радиоактивност и неговото значение.

Очаквани резултати:

Описва строежа на атома и на атомното ядро

Изброява трите основни вида радиоактивни лъчения, някои техни свойства и приложения

Разбира, че в атомните ядра е скрита огромна енергия, част от която може да се използва безопасно за мирни цели


Стандарт ІV.2.

Групира по определени признаци планетите и малките тела от Слънчевата системаТема 1. Електричен ток

• Описва електричния ток като насочено движение (поток) от електрични заряди и определя посоката на тока.

• Определя тока като електричен заряд, преминал през напречното сечение на проводника за единица време и напрежението като причина за протичане на електричен ток.

• Знае как се измерва: електричен ток през консу­матор, електрично напрежение на източник и нап­режение върху консуматор.

• Знае количествената връзка между тока,

напрежението и съпротивлението (закон на Ом)


Тема 2. Електрически вериги

• Назовава примери за различни източници на напрежение; иначина им на свързване в електрическа верига.

Разбира разликата между успоредно и последователно свързване на два консуматора;Описва на качествено ниво пътя на тока в проста електрическа верига, в която консуматорите са свързани или последователно, или успоредно.

• Знае основни правила за безопасно използване на електроуреди, че действието на тока върху човешкия орга­низъм зависи от големината (стойността) на тока и от пътя, по който той протича.
Тема 3. Електрична енергия

Илюстрира с примери от всекидневието действието на електричния ток и преобразуването на електричната енергия.( повтаря се с резултат от 6. клас)

Разбира, че при протичане на ток източникът дава енергия на консуматорите и Описва топлинното действие на топлинните битови електроуреди.

Пресмята мощността на тока (само за един консуматор).

Пресмята разхода на електроенергия от битови уреди и дискутира начини за нейното пестене.

Знае предназначението на изолацията и прекъсвачите за защита на потребителите на електроенергия.
Тема 4. Праволинейно разпространение на светлината.

Дава примери за различни източници на светлинна енергия.

Знае, че в една прозрачна среда светлината се разпространява по права линия с определена скорост.
Тема 5. Огледала и лещи

Описва отражението на светлината от плоска повърхност. • Описва и пречупването и на светлината от границата на две среди.

знае основните характеристики и предназначението на сферичните огледала и на лещите
Тема 6. Оптични уреди.

Описва по схема устройството на окото и фотоапарата като оптичени уреди.

Знае как се коригира далекогледство и късогледство с очила.

Разбира ролята на огледалата и лещитеата в оптичните уреди.

Описва предназначението на лупата и фотоапарата.
Тема 7. Звук и слух.

Характеризира звука като механичните трептения с период, честота и амплитуда.

• Описва качествено трептенията на източниците на звук, разпространението на звука и възприемането му от

човешкото ухо.

Сравнява звуковете по честота и сила и Разбира,че силата на звука зависи от връзката между амплитудата на трептене , а височината на звука – от честотата на частиците и.

Разбира Осъзнава, че шумът и силните звукове са вредни за здравето на човека.

Посочва примери за приложението на звука и ултразвука.
Тема 8. Атоми и атомни ядра.

Описва планетарния модел на атома и състава на атомното ядро.

Разграничава ядрените лъчения в зависимост от вида на частиците.

Познава биологичното действие на йонизиращите лъчения и дава примери за техни приложения.

Разбира, че при деленето на урана се отделя енергия, която се използва в ядрените реактори.

Тема 9. Слънчева система. Светът на галактиките.

Познава основните характеристики на планетите от земната група и на планетите-гиганти.

Знае, че освен планетите и техните спътници около Слънцето обикалят астероиди и комети.


кулон

• ампер

• електрично напрежение• волт

• електрично съпротивление

• ом

батерия

акумулатор

генератор

• електрична енергия

• мощност на тока

• ват

• киловатчас• електромер

скорост на светлината

светлинен лъч

светлинен сноп

ъгли на падане, отражение и пречупване

действителни и недействителни образи

главна оптична ос, фокус, фокусно разстояние и оптична сила на леща, диоптър
период, честота и амплитуда на трептене

херц

скорост на звука

децибел

ултразвук

електрон, неутрон

радиоактивност, алфа-, бета- и гама-лъчи

ядрена енергия

астероиди и комети


Математика

• Представя не на физич­ни законо­мерности чрез математични формулиБиология
Електричен ток в човешкото тяло, токов удар, светлинна енергия, радиоактивност и биологично действие на лъченията
Химия
Атом, атомно ядро
География
Мястото на Земята в Слънчевата система и Космоса, електричеството в природата, ядрена енергетика


ІV. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 1. Електричество. Учебното съдържание се надгражда върху изученото в VI клас за електростатичните явления и постоянния електричен ток. Новите понятия и зако­номерности се въвеждат въз основа на опита. Използва се нов подход при въвежда­нето на електричното напрежение - чрез опити напрежението се въвежда като ха­рактеристика на източниците и причина за протичане на електричен ток, като вели­чина, която се измерва с волтметър (без да се свързва с преобразувана енергия в консуматор). Акцентът се поставя върху уменията на обучаемите да свързват и използват прости електрически вериги с батерия. Трябва да се обърне внима­ние, че при изучаването на постоянните токове обучаемите за пръв път ще изразяват физични закономерности алгебрично с математически формули. Затова примерите трябва да са лесни за пресмятане и да не съдържат в неявен вид системи от две уравнения с две неизвестни, каквито все още не са изучени по математика. мощност на тока да се пресмята само за проста верига с един консуматор.

 2. Светлина. Светлинните явления се разглеждат в рамките на геометричната оптика, като се използват понятията светлинен лъч и светлинен сноп (без да се засяга въп­росът за вълновата природа на светлината). Отражението и пречупването на свет­лината се изследват опитно. Законът за пречупването се разглежда описателно, без да се въвежда величината показател на пречупване и понятието оптична плътност на среда (оптичните свойства на средите се характеризират само със скоростта на светлината в тях). Огледалата и лещите се разглеждат само по отношение на преобразуването и фокусирането на светлинните снопове и техните практически приложения. При разглеждането на оптичните прибори се използват готови схеми, показващи формирането на образа, без да се изисква обучаемите самостоятелно да чертаят хода на лъчите.

3. Звук. Понятието трептене се въвежда чрез примери и трептенията се характеризи­рат с период, честота и амплитуда. Звукът се разглежда като предаване на трептения от трептящо тяло (из­точник) по въздуха до ухото на човека, без да се въвежда понятието вълна и нейни­те характеристики. Звукът се характеризира само със скорост, честота (височина) и сила. (Програмата предвижда вместо интензитет на звука, ниво на интензитета, гръмкост или ниво на гръмкостта, да се използва понятието сила на звука. Разглеждат се различни приложения на звука (включително на ултразвука) и проблеми, свързани с шумово­то замърсяване и опазването на слуха.

4. От атома до Космоса. Обучаемите трябва да се запознаят със строежа на атомното ядро, без да се набляга върху конкретни експериментални доказателства (например опитите на Ръдърфорд). Те трябва да характеризират ядрените лъчения в зависи­мост от вида на частиците, проникващата им способност, приложенията и биоло­гичното действие, без да се засягат промените в атомното ядро при радиоактив­ността. Деленето на урана се

разглежда преди всичко в контекста на ядрената енер­гетика. Знанията за движението на небесните тела и за Слънчевата система се надграждат над изученото в учебния предмет "Човекът и природата" в V клас.V. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА VII КЛАС


 1. Електричен заряд и електричен ток.

 2. Електрично напрежение. Източници на електрично напрежение.

 3. Източници на електрично напрежение. Закон на Ом. Електрично съпротивление.

 4. Последователно и успоредно свързване на два консуматори.

5. Преобразуване на електричната енергия. Мощност на електричния ток. Пестене и безопасно използване на електроенергията.

6. Светлина. Отражение и пречупване на светлината. 1. Огледала и лещи.

 2. Око, лупа и фотоапарат.

 3. Трептения. Звук и слух.

 4. Звук и слух.Приложение на звука и ултразвука. Шум

 5. Строеж на атома и атомното ядро. Радиоактивност и използване на ядрената енергия.

 6. Слънчева система.
BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни”


Каталог: materiali
materiali -> Основни научни и научно-организационни приноси
materiali -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
materiali -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г
materiali -> Доклад на Управителния съвет на Националния съюз на тпк
materiali -> Решение на Съда от 22 април 1997 г към кратка библиографска справка Celex номер 61995J0180 Автентичен език Немски език Дати
materiali -> 1Определение на кг
materiali -> Връзката компютър аниматор Увод 1 стр. Същината на въпроса История на Компютърната Графика


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница