Програма по гражданско образование за клас за разширена подготовка в избираеми учебни часовеДата30.11.2018
Размер109.89 Kb.
ТипПрограма

Примерна учебна програма по гражданско образование за 2. клас за разширена подготовка в избираеми учебни часове

............................................................................................................................................

(пълно наименование на училището; населено място)
УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР: ....................................

(име и фамилия, подпис и печат)

Дата: .................................................

(Дата на утвърждаването – преди 15.09.)


ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ КЛАС

20..../20.... учебна година

32 учебни седмици по 1 учебен час седмично

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение (Чл. 3. (2) Наредба № 13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование).

Учебната програма по гражданско образование за II клас (разширена подготовка) е разработена в съответствие на изискванията към гражданското образование, определени с държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Наредба № 13 от 21.09.2016 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) и при спазване разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. на МОН за учебния план, в сила от 04.12.2015 г.

Цел на гражданското образование е изгражданe на автономна и активна личност, която: • разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките права;

 • познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят;

 • зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство;

 • осъзнава и цени своята културна идентичност;

 • взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по конструктивен и уважителен начин;

 • изразява обосновано и критично гражданската си позиция;

 • взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;

 • носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора.

Учебното съдържание по гражданско образование за втори клас – разширена подготовка е представено в три обобщени теми: „Аз и моят свят“, „Аз и светът на възрастните“ и „България в Европа“.
БРОЙ ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Седмично

Годишно (32 учебни седмици)

1 час

32 часа


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – II КЛАС

Области на компетентност

Знания, умения и отношения

Междуличностни отношения

 • Умее да различава и описва свои и чужди чувства, да описва и дава примери за това как чувствата влияят върху поведението.

 • Разбира и описва различия между хората по отношение на пол, възраст, раса, етническа принадлежност, професия.

 • Разбира промените във взаимоотношенията с другите хора, свързани с порастването.

 • Дава примери и описва поведения на сътрудничество.

 • Разбира как поведението на един човек може да помогне или да нарани другите.

Социална среда

 • Познава различни демократични форми на училищния живот и определя мястото си в тях.

 • Има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията.

 • Познава символиката и ритуалността на най-популярните български празници.

Права на човека

 • Познава основните права на човека и права на детето, както и основни организации и институции в тяхна подкрепа.

 • Свързва правата с отговорностите, като се отнася с отговорност и толерантност при отстояването на правата си – сътрудничество и себеотстояване.

 • Прави самооценка на поведението си и разбира последиците от нарушаването на правилата в отношенията.

Демократично гражданство

 • Разбира своята идентичност като „гражданин на Република България“ и „гражданин на Европейския съюз“ през споделените граждански ценности и културни традиции.

Идентичности и различия в обществото

 • Разбира принципите за равнопоставеност на половете.

Власт, политика и демократични ценности

 • Разбира на базисно ниво необходимостта от държавни институции и дава примери за тяхната роля за развитието на децата.

Социална политика, справедливост и солидарност

 • Осмисля значението на солидарността и сътрудничеството за постигането на лично и общностно благополучие.

 • Изгражда чувство на увереност и умения за общуване.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Обобщени теми

Нови понятия:

Компетентности като очаквани резултати

Аз и моят свят

индивидуалност;

самостоятелност;

интереси;

хоби;


група;

общност;


взаимоотношения

в група;


принадлежност;

училище;


образование;

ученик;


училищна общност;

училищно ностоятелство;

права на ученика;

поведение;

сътрудничество;

хармония;

отговорности на ученика;

задължения;

училищен правилник;

правила в отношенията;

поведение


 • Умее да различава и описва свои и чужди чувства, да описва и дава примери за това, как чувствата влияят върху поведението.

 • Разбира и описва различия между хората по отношение на пол, възраст, раса, етническа принадлежност, професия.

 • Разбира промените във взаимоотношенията с другите хора, свързани с порастването.

 • Дава примери и описва поведения на сътрудничество.

 • Разбира как поведението на един човек може да помогне или да нарани другите.

 • Познава различни демократични форми на училищния живот и определя мястото си в тях.

 • Познава основните права на човека и права на детето, както и основни организации и институции в тяхна подкрепа.

 • Свързва правата с отговорностите, като се отнася с отговорност и толерантност при отстояването на правата си – сътрудничество и себеотстояване.

 • Прави самооценка на поведението си и разбира последиците от нарушаването на правилата в отношенията.

Аз и светът на възрастните

права в семейството;

правила;


отношения;

отговорност в семейството;

семейни взаимоотношения;

традиции;

семейни празници;

държавна институция;

официални празници;

традиции;

пол;

равнопоставеност;етнос;

раса;


професия;

възраст;


солидарност; благополучие;

толерантност;

взаимна помощ;

сътрудничество;

себеотстояване


 • Има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията.

 • Познава символиката и ритуалността на най-популярните български празници.

 • Разбира принципите за равнопоставеност на половете.

 • Разбира на базисно ниво необходимостта от държавни институции и дава примери за тяхната роля за развитието на децата.

 • Осмисля значението на солидарността и сътрудничеството за постигането на лично и общностно благополучие.

 • Изгражда чувство на увереност и умения за общуване.

България в Европа

български гражданин;

отечество;

граждански права;

държавен герб;

химн;

символ;


Европейски съюз;

гражданин на Европейския съюз • Разбира своята идентичност като „гражданин на Република България“ и „гражданин на Европейския съюз“ през споделените граждански ценности и културни традиции.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания 66%.

За затвърдяване на новите знания и за обобщение 31%.

За диагностика на входно и на изходно ниво 3%.


СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА – II КЛАС

Компетентностите на второкласниците, придобити в избираемите учебни часове по гражданско образование - разширена подготовка, се оценяват чрез различни форми на проверка.Акцент в оценяването на постиженията на второкласниците се поставя на формиращото оценяване, което се изразява в прилагане на следните техники: изработване на портфолио на ученика, поощрението – подпомага формирането на самооценка и насочва вниманието на ученика към реални ползи от положените усилия; работа в група – осигурява възможност за оценка и самооценка. В хода на учебния процес доминираща е устната проверка, провеждана фронтално чрез беседа. Специфично място при проверка и оценка имат и различните разновидности на играта, в която непринудено се демонстрират постиженията на учениците.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в областта на българския език

 • Изразяване в устна и писмена форма на български език.

 • Изразително четене на художествен текст.

 • Писане на разкази и съчинения.

 • Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпроси.

 • Описание на собствените интереси и любими занимания.

 • Споделяне на лични преживявания, свързани взаимодействието във формална (учебна) и неформална (свободно време – изкуство, занаяти, спорт, туризъм и др.) среда и семейството.

 • Събиране на информация по темата чрез интервю на роднини и близки на семейството.

 • Споделяне на лични преживявания, свързани с поведение в обществото.

 • Илюстриране с примери принадлежността си към социални групи и общности – училищен клас и училищна общност.

Умения за общуване на чужди езици

 • Четене на имената европейски и световни правозащитни организации.

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологии

 • Използване, данни от таблици свързани с гражданското образование.

 • Откриване на отношения, връзки, зависимости, закономерности чрез решаване на логически задачи.

 • Извличане на информация от материални източници и от илюстративен материал.

Дигитална компетентност

 • Използване на мултимедийни технологии за извличане, представяне и обмен на информация.

 • Използване на материали от интернет за допълване на данни.

Умения за учене

 • Изграждане на умения за учене в зависимост от индивидуалните възможности и предпочитания за осъзнаването на достъпни причинни връзки в обществото.

 • Прилагане на нови знания и умения в разнообразни ситуации.

 • Овладяване на умения за самоконтрол и самопроверка.

 • Прилагане на разнообразни стратегии за учене.

Социални и граждански компетентности

 • Включването в достъпна практико-изследователска дейност.

 • Участие в ролеви игри, утвърждаващи положителни модели на поведение.

 • Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

 • Прилагане на дидактически игри.

 • Реализиране на групова и екипна дейност.

 • Споделяне на идеи и резултати.

 • Възпитаване на толерантност към грешките на другите.

Инициативност и предприемчивост

 • Реализиране на проект по зададена тема.

 • Изработване на продукт (постер, табло, диплянка, албум и др.).

 • Популяризиране на практическа дейност.

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

 • Участие в сценично представяне на литературни творби.

 • Участие във викторина по изучавана тема.

 • Илюстриране на ситуации по изучавана тема.

 • Изработване на албуми с рисунки по изучавана тема.

Умения за подкрепа на устойчиво развитие и за здравословен начин на живот

 • Изработване на идейни проекти свързани с изгражданe на автономна и активна личност.

 • Дискутиране на проблеми, свързани с:

 • различия и неравенство между хората;

 • правата и отговорностите на детето;

 • равнопоставеност на половете и др.

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на междупредметни връзки.

Разработил: .............................................

(име, фамилия, подпис)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница