Програма по информационни технологии за 11Дата27.04.2017
Размер116.59 Kb.
#20042
ТипПрограма

Редактиране на слайдове.

Добавяне на ефекти в презентация на Power Point.
Изготвил:

ПАВЛИНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

Информационните технологии (ИТ) са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Ето защо те естествено присъстват в горния курс на българското образование като самостоятелен предмет в задължителната подготовка. Акцентът в обучението по предмета е поставен в придобиването на умения за работа с най-често използваните в ежедневието приложни продукти от областта на информационните технологии. Това ще допринесе за изграждане в обучаемите на самочувствие за приложимост на придобитите знания в реални житейски ситуации, чието разрешаване би се улеснило с използването на информационните технологии.

Темата “РЕДАКТИРАНЕ НА СЛАЙДОВЕ. ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА POWER POINT” отговаря на държавните образователни изисквания (ДОИ) и е включена в ядрата на учебното съдържание за “Комуникатиране чрез ИТ” и “Интегриране на дейности чрез ИТ”. Изучавайки темата учениците покриват следните ДОИ:


 1. Да използват средствата на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика;

 2. Да демонстрират разбиране и уважение към различните позиции и идеи при работа с ИТ;

 3. Да спазват естетическите, етичните и правните норми при поднасяне на информация пред публика;

 4. Да използват основните възможности и средства на ИТ за обмен на данни между различни приложения в една операционна среда;

 5. Да въвеждат и извеждат информация чрез периферни устройства.

Темата “РЕДАКТИРАНЕ НА СЛАЙДОВЕ. ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА POWER POINT” е включена в учебното съдържание за задължителна избираема подготовка по информационни технологии за 11-ти клас и се изучава през втория учебен срок. За методическата разработка на темата е използвана Учебната програма по информационни технологии за 11-ти клас за ЗИП, публикувана във в-к “Азбуки”, брой 37, 2000 г.

Темата “РЕДАКТИРАНЕ НА СЛАЙДОВЕ. ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА POWER POINT е включена в учебната програма по ИТ за ЗИП за 11-ти клас в модула “КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ” и по-конкретно в тема №2. Създаване на компютърна презентация.

B края на темата учениците трябва да могат да:


 1. създават компютърна презентация по определена тема с конкретен програмен продукт, като вмъкват в презентацията текстови и графични обекти, художествено оформен текст, диаграми, таблици и т.н.;

 2. да използват конкретно средство на ИТ за презентиране;

 3. да представят презентацията пред публика.

За модула “Компютърна презентация” са предвидени 6 учебни часа годишно, през които учениците трябва да овладеят компютърната програма “Microsoft PowerPoint”, т.е. да създават презентация, които да могат да представят пред публика.

Конкретната тема на настоящата методическа разработка гласи “РЕДАКТИРАНЕ НА СЛАЙДОВЕ. ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА POWER POINT”. Създаването на ефектите на компютърната презентация са една малка част от цялостния процес на създаване на компютърната презентация и като имам предвид, че учениците вече познават програми за текстообработка, за създаване на електронни таблици, както и програми за компютърна графика, както и това, че вече са навлезли в програмата “PowerPoint”, т. е. те вече притежават добри познания и умения за работа с компютър и софтуерни продукти, считам, че за изучаването и прилагането на ефектите при компютърната презентация са необходими не повече от 1 учебен час, по време на който учениците ще усвоят техниката на създаването на специалните ефекти и ще могат да ги приложат на практика.

Темата “РЕДАКТИРАНЕ НА СЛАЙДОВЕ. ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА POWER POINT” определено има голямо значение при изучаването на компютърната програма “PowerPoint”, тъй като именно с помощта на ефектите се постига онзи професионализъм, на който се стремим да обучим нашите ученици.

Темата също така е интересна за учениците, тъй като предлага възможности за пряко проявление на ученическото въображение. Ето защо учениците мотивирано пристъпват към изучаването й.

Голяма част от понятията, свързани с изучаването на информационните технологии и конкретно с програмата “PowerPoint”, вече са овладени от учениците. Те вече свободно боравят с характерните за “PowerPoint” понятия като “презентация”, “слайд”, “дизайн” , “цветова схема”. Познават работния екран, както и лентите с менюта и инструменти. Целта на настоящата тема ще бъде едновременно с въвеждането и усвояването на новите понятия, свързани с анимационните и звукови ефекти, да затвърдят и поддържат вече научените.

Както вече беше споменато учениците притежават определени умения за работа с компютър и със софтуерни продукти като програми за текстообработка, електронни таблици, компютърна графика. Те познават файловата структура и организация на данните, могат да създават, съхраняват и отварят документи от средата на различните програмни продукти, притежават умения да извършват специфични дейности, характерни за различните програми, като да форматират текст, да създават електронни таблици, да работят с графични изображения. Програмата “PowerPoint” обединява в себе си елементи от всички тези програми, тъй като една такава презентация може да съдържа едновременно текст, електронни таблици, както и графични изображения. Ето защо уменията на учениците, придобити при изучаването на другите софтуерни програми ще бъдат от голяма полза. Едновременно с придобитите умения, които учениците ще могат да затвърдят и усъвършенстват, те ще придобият и нови, характерни за конкретната тема, а именно умения за редактиране на слайдове и вмъкване на анимационни и звукови ефекти, които правят презентациите професионално изглеждащи.

Основните дейности, които учениците практикуват през настоящия час, са свързани с затвърждаването на понятия и умения, както и с въвеждането на нови понятия и умения. Ще бъде даден приоритет обаче на новите понятия и умения, тъй като темата за използването на ефекти при компютърните презентации е специфична и е необходимо да бъде овладяна добре. В процеса на работа обаче учениците ще имат възможност да приложат и затвърдят вече придобитите умения, най-вече поради факта, че понятията и уменията в информационните технологии са свързани и е необходимо да бъдат надграждани.

Основната цел на урока е възпитателно-образователна. В темата присъстват образователни елементи, тъй като тук се въвеждат нови понятия и учениците придобиват нови знания и умения, свързани с прилагането на ефекти при създаване на компютърни презентации, което възпитава у тях чувство на удовлетворение от добре свършената работа.

Темата “РЕДАКТИРАНЕ НА СЛАЙДОВЕ. ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА POWER POINT.” е интересна за учениците, вероятно поради факта, че презентацията със своите анимационни и звукови ефекти им напомня на филм, който те създават сами. Освен това те имат възможност да проявят своето въображение, като изберат най-подходящите според тях анимация и звук. Ето защо учениците са изключително мотивирани при разглеждането на темата.

Не очаквам в процеса на работа да възникнат трудности, тъй като програмата е интересна и лесна за усвояване, особено тази част, в която прилагаме ефекти. Изключение правят може би тези ученици, които до момента не са усвоили в достатъчна степен изучените досега знания и умения за работа с компютърната програма “PowerPoint”. На тези ученици ще бъде обърнато по-голямо внимание, за да бъдат те в по-голяма степен мотивирани да овладеят програмния продукт.

В хода на работата се използват дидактически материали като готови презентации, които учениците разглеждат с интерес, цветни табла, илюстрирани текстове и други.

Урокът започва с лек преговор. Приканвам учениците да отворят компютърната програма “PowerPoint”. Всеки ученик има своя собствена презентация, върху която работи още от началото на започване на работа с “PowerPoint”, като постепенно тази презентация се разширява и обогатява с новите знания и умения.

Напомням още веднъж, че ние работим с компютърна програма “Microsoft PowerPoint XP”. Програмата има и други версии, а непрекъснато излизат и нови версии на програмния продукт. Подчертавам, че веднъж овладели принципа на работа, учениците лесно ще усвоят и останалите по-нови версии на програмата, които в основата си са едни и същи, но с още по-богати възможности.

Проверявам разработените до момента презентации, обсъждам ги с учениците, като на най-добрите поставям оценки. По-този начин стимулирам учениците да бъдат по-старателни в работата си.

Преди да пристъпя към директното запознаване на учениците с начините за постигане на ефекти в презентацията, аз изяснявам защо се налага вмъкването на ефекти върху текста или графичните обекти. Вече сме обсъждали, че целта на презентацията е да се представи проект, в който се съчетават обясненията на говорещия, заедно с подходящо подбран текст. Ако ние покажем на нашите слушатели цялата информация наведнъж рискуваме те да прочетат написаното докрай, а ние да сме още на първата точка. Това ще доведе до разсейването на слушателите, защото те вместо да слушат нашите обяснения ще четат написаното на екрана. Изходът от това положение е да разкриваме информацията постепенно, по наша команда, като при това да използваме ефекти, за да задържим вниманието на слушателите. Именно затова се налага използването на ефекти. Подчертавам, че ефектите могат да бъдат анимационни и звукови. Този час ще се занимаваме с редактиране на слайдове и добавяне на ефекти върху нашите презентации.

Пиша на дъската заглавиеРЕДАКТИРАНЕ НА СЛАЙДОВЕ. ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА POWER POINT.

Пиша на дъската първа точка 1. Редактиране на слайдове

Слайдовете на презентацията са създадени, за да се избере начинът за превключването им в избрана последователност и да се направи оглед на презентацията, се използва режима Slide Sorter View /извежда всички слайдове/.
Между всеки два слайда може да се вмъкне нов. Мястото на вмъкването е отбелязано с вертикална линия. Всеки слайд маже да се избере с мишката и чрез избиране на подходящ режим да се подложи на обработка. В този режим слайдовете може да се разместват. Достатъчно е да се избере слайдът и да се извлече с мишката на новото място.


Пиша на дъската втора точка 1. Добавяне на ефекти.

Смяната на слайдовете по време на представяне се задава с отварянето на Slide Show/Slide Transition…фиг. 2
а) Вмъкване на анимация -

Slide Show/Gustom Animation (фиг.2)

Разглеждаме диалоговия прозорец Gustom Animation с неговите основни етикети “Timing” и “Effects”
Пиша на дъската

б) Избиране на обект за анимиране

Slide Show/Gustom Animation/ етикет Timing

Разглеждаме етикет Timing.


В списъка Slide objects without animation се намират обектите, които могат да бъдат анимирани.

посочваме обекта, който искаме първи да се появи при представянето на нашата презентация в съответния слайд. Избраният обект се качва автоматично в списъка Animation order .

Натискаме радиобутон Animate и избираме съответно дали обекта ще се появява при натискане на мишката On mouse click или автоматично Automaticaly, като укажем съответно секундите, след които ще се появи нашия обект след предишния.

По този начин обектът, който ще бъде анимиран е избран. Преминаваме към анимиране на обекта
Пиша на дъската трета точка

3. Анимиране на избран обект

Slide Show/Gustom Animation/етикет Effects

Преминаваме на етикета Effects, откъдето за нашия първи обект избираме желания анимационен и звуков ефект в полето Entry animation and sound.


Избираме първо анимацията, която записваме като подточка 3.а)

3.а) Избор на анимационен ефект

Анимационните ефекти, които ни се предлагат са вградени в програмата. Трябва само да се подберат подходящите. Предлагат ни се различни летящи ефекти, от които избираме с мишката според нашите предпочитания.

Текстовете могат да се появяват заедно със слайда или известно време след него. Допълнителен ефект е начинът на поява на текста.

Текстът може да се появява: • Целият наведнъж – All at once;

 • По думи – by Letter;

 • По букви – by Word.

При анимиране на графични обекти, при желание те да се появяват едновременно, имаме възможност предварително да ги групираме, след което да зададем анимационен ефект върху цялата група.

Учениците вече знаят как се групират графични обекти от работа с други приложни програми, но сега имаме възможност да припомним и упражним наученото. Въпреки всичко давам указания: 1. Маркираме първия обект;

 2. Натискаме клавиша Shift и маркираме останалите обекти;

 3. Натискаме бутона Draw от лентата за чертане и избираме Group;

 4. Задаваме ефект на появяване на новополучената фигура.

В сила е и обратният ефект. Възможно е да раз групираме дадена фигура и след това да зададем ефект на появяване на всяка нейна част. Така фигурата ще се сглоби пред очите ни.

Изпълняваме следните стъпки: 1. Маркираме фигурата;

 2. Натискаме бутона Draw от лентата за чертане и избираме Ungroup;

 3. Задаваме ефект за появяване на всяка нейна част.

Ако все пак ефект не се налага избираме No Effect
Като подточка 3.б) записваме

3.б) Избор на звуков ефект

Музикален фон може да съпътства появата на анимиран обект или появата на нов слайд.

Стандартните звуци, заложени в самата програма, можем да чуем в прозореца за анимации.

Избираме подходящ звук за нашия обект.

Ако все пак не желаем звуков ефект избираме No Sound

В полето After animation можем да укажем дали текста или обекта след анимацията да се скрие или да се оцвети в определен цвят.

По същия начин процедираме при задаване на ефектите и върху другите елементи от слайда.

Отбелязвам също, че реда на появата на различните обекти от слайда може да бъде променян с помощта на стелките от полето Animation order.

Когато сме готови с анимирането на целия слайд преминаваме към следващия слайд от нашата презентация.

Преди учениците да пристъпят към затвърждаване на наученото обръщам вниманието им върху някои основни правила, които трябва да се спазват при задаване на анимационни ефекти:


 • Първо трябва да се обмисли върху кои детайли от презентацията трябва да насочим вниманието на нашата публика. Ако ефектите са прекалено много те започват да дразнят аудиторията и се превръщат в дефекти.

 • Необходимо е да се съобразяваме с това, на кой елемент какъв ефект подхожда.

 • На еднотипните обекти е добре да се задават едни и същи или подобни ефекти.

 • Когато задаваме анимация на текст трябва да се съобразяваме с това за колко време ще се прочете.

 • Не е необходимо в една презентация да се включват всички възможни ефекти.

 • Най-съществената част от презентацията е нашата идея.

С това моите обяснения приключват и аз приканвам учениците да изпробват върху собствените си презентации наученото, като съм готова да отговарям на въпросите, както и да се притека на помощ при необходимост.

Учениците се справят успешно с поставената задача и в края на часа почти всички ученици са усвоили новия материал и са анимирали своите проекти.

С това целите, които сме си поставили в началото на часа са изчерпани. Учениците не само са затвърдили знанията си, но са научили много нови неща, които с лекота прилагат на пратика.

Хваля най-добре представилите се ученици. Критериите ми са учениците да могат да възпроизведат наученото, като работят по образец, а най-високо оценени са тези ученици, които проявяват творческо мислене. Настоящият урок е благодатен за проява на творческото мислене на учениците и те се справят чудесно.

Темата за „Компютърните презентации“ създава много възможности за междупредметни връзки. На първо място трябва да посоча връзката й с Български език и Литература, тъй като учениците трябва да умеят ясно, точно и структурирано да изразяват мисълта си в писмена форма.

Тясна е връзката й с Изобразителното изкуство, тъй като тук е много важен момента с правилния подбор на цветове, форми и текстури за внушаване на определена идея.

Съществува и връзка с Философията, която се състои в това, че учениците трябва да построяват и да защитават своите тези пред публика.

И не на последно място съществува връзка с Етиката, тъй като тук несъмнено присъства въпроса за едно етично представяне на информация пред публика и участие в дискусии.Всеки обучаем е личност със свой индивидуален стил на мислене, предразположена към определен тип мисловни процеси, форми и начини на учене или с предпочитания към някои от тях. Взаимодействието с информационните технологии предоставя на обучаваните много добри потенциални възможности да изразяват себе си и индивидуалния си стил на работа, поради това, че:

 1. Изискват от обучаваните да разработват продукт;

 2. Позволяват постигането на определен резултат.

Ученикът вижда на практика резултата от своя труд. Това има много силно мотивиращо въздействие върху него и той се приучава да оценява критично своето произведение, сравнявайки го с тези на съучениците си. Това на практика му помага да усвоява ефективни стратегии за мислене, учене и работа.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница