Програма по класически езици за националната гимназия за древни езици и културистраница1/4
Дата11.05.2017
Размер0.51 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
КОНЦЕПЦИЯ И ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ В ИЗГОТВЯНЕТО НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ПО КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ ЗА НГДЕК


 1. Поставяне на изучаването на класическите езици и античната култура в по-широкия контекст на постигане на общохуманитарна образованост и езикова грамотност на учениците, включително на родния език.

 2. Обръщане на подхода в преподаването и фокусиране върху практическите умения вместо върху теоретичната перспектива: вместо от теория към практика (от „зная” към „мога”), от практика към теория (т.е. от „разбирам” и „мога” към „зная”).

 3. Приложение на модерни методи, използвани в преподаването на съвременните езици и нетрадиционни за обучението по и работата с класически езици.

 4. Съобразяване на учебното съдържание и учебно-методическата дейност с променените и постоянно променящи се условия и тенденции в образованието и нагласите на учениците и отношението им към учебния процес като цяло.

 5. Поставяне на ученика в центъра на образователния процес, в който учителят играе ролята на модератор: учителят подава необходимия минимум информация, която учениците разбират, осмислят и прилагат на практика в работата с езика и текста.

 6. Интензифициране на учебния процес и работата в часовете за сметка на самостоятелната работа на учениците у дома.

 7. По-тясно обвързване на обучението по език с представяне на културноисторически теми.

 8. Обвързване на обучението по класически езици и антична култура с гражданското образование посредством постоянни препратки на антични реалии и понятия към съвремието.

 9. Съобразяване на съдържанието на учебната програма с наличните учебни пособия (издадени, неиздавани и предстоящи издания на учебници, антологии и помагала, DVD с учебни материали и интернет).


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ

ЗА НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ”


Цели на обучението по класически езици

Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна и неотменна част от общата хуманитарна и езикова подготовка на учениците, което дава конкретни и общи знания за системата на езиците, историята, културата и литературата на Античността.

Важна и глобална цел на обучението по класически езици и антична цивилизация е да се откроят онези значими от практическа гледна точка знания, умения и ценностни нагласи, чието овладяване и изграждане способстват за:


 • повишаването на общата и езиковата култура и комуникативната компетентност на учениците;

 • придобиване на способност за изразяване, аргументиране и уместна употреба на родния език;

 • придобиване на умения за успешно и ясно формулиране на родния език на мислите и чувствата съобразно с комуникативните намерения и ситуации;

 • обвързване на обучението по класически езици с гражданското образование, което се постига на основата на паралели и контрасти между съвременните и античните ценности и схващания, които стоят в основата на европейските.

За реализирането на поставените по-горе глобални задачи обучението по класически езици ползва следния инструментариум и си поставя следните конкретни цели:

 • да създаде у учениците представа за системата на класическите езици (граматична и лексикална) в сравнение с родния език и с изучаваните съвременни езици;

 • да развие у учениците способност за разбиране на функционирането на лингвистичните структури на класическите езици;

 • да създаде умения за работа с езиковия материал и за връзки между системните езикови елементи с помощта на разнообразни езикови задачи;

 • да мотивира и развива у учениците способност за свързване на античния лексикален фонд с този на родния език и изучаваните съвременни езици, включително и във връзка с научната терминология и най-често употребяваната лексика в различни сфери на обществения живот и в академичния и публицистичния функционален стил;

 • да създаде умения за четене, разбиране и превод на текстове на латински и старогръцки език (адаптирани и/или оригинални) с помощта на справочна литература (речници, граматики, помощни материали и помагала, коментирани издания и др.);

 • да създаде умения и да мотивира желание у учениците да дискутират и коментират антични свидетелства (основно в превод, а във втората степен на задължителната подготовка (ЗП) и в задължителноизбираемата подготовка (ЗИП) и в оригинал), третиращи разнообразни културноисторически, литературни и философски теми, на основата на които учениците да отчленяват общото от различното между античните и съвременните схващания и ценностни нагласи.

Методи и средства за постигане на целите на обучението по класически езици

Различните граматични единици и допълнителните културноисторически и литературни теми през целия курс на обучението по класически езици се преподават не с теоретична перспектива, а от перспектива на практическото им приложение в работата с езиковия материал или текст и в съответствие с изместването на фокуса и поставянето на ученика в центъра на образователния процес, в който учителят изпълнява ролята на модератор. Урочните единици се представят с илюстративен материал, приложения към текст, мултимедийни презентации и интернет. В методиката на преподаването на класическите езици се прилагат и методи на преподаване на съвременните езици, включително и обратен превод от български на латински и старогръцки език.

Основните елементи на отделния урок през първата степен на обучение (VIII, IX, X клас) в задължителната подготовка (ЗП) са разясняване и представяне на граматичните методически единици, практически упражнения върху тях и прилагането на придобитите умения и наученото върху части от изреченски структури (словосъчетания), върху отделни изреченски структури или малки по обем и обозрими текстове.

В първите две години от обучението по старогръцки език (IX и X клас) на задължителната подготовка (ЗП) и в първите три години за латински език (VIII, IX и X) на задължителната подготовка (ЗП) фокусът е поставен върху развиването на способност у учениците да работят с езиковия материал и върху упражняването на отделните граматични единици и разбирането на връзките между тях.

Постепенно във втората степен на обучението (XI и XII клас) на задължителната подготовка (ЗП) и в задължителноизбираемата подготовка (ЗИП) центърът на работата се измества върху приложението на представените и усвоени граматични единици в четенето, разбирането и превода на текст (оригинален или адаптиран).

Важен елемент в учебно-методическата работа за постигане на целите на обучението по класически езици и антична цивилизация е съвместната работа на преподавателите от НГДЕК и Катедрата по класическа филология на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподавателите от Катедрата по класическа филология подпомагат образователния процес, като изнасят лекции и/или провеждат учебни часове в различните випуски в ЗП и ЗИП, свързани с тематиката на включените в програмата културноисторически и литературоведски въпроси.

Дискутираните и подложени на коментар антични свидетелства в първата степен на обучението (ЗП) по класически езици третират теми от ежедневния живот на античните хора, исторически и общокултурни теми, а във втората степен на обучение (XI и XII клас) на ЗП и в ЗИП – литературни и философски теми, както и основни ценностни понятия от значимост за гражданското образование на учениците, които се преподават в сравнителна перспектива към съвременния свят и общество.

Очаквани резултати от обучението по класически езици

Успешно завършилите обучението си по класически езици ученици от НГДЕК преминават през следните етапи на когнитивно и поведенческо развитие: от разбиране и приложение на усвоено знание през реорганизиране и трансфер на наученото до способност за решаване на проблеми въз основа на постигнатата езикова и обща хуманитарна компетентност, емоционална интелигентност и умения за общуване и самопознание.

Горепосочените цели и резултати се постигат чрез подбрано и разпределено според възрастта и степента на обучение учебно съдържание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ

Учебното съдържание се представя и усвоява посредством три основни типа учебно-методически дейности: 1. преподаване, упражняване на граматичните единици и работа с текст;

 2. представяне и дискусии върху културноисторическа тематика;

 3. тестове и класни работи.


ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК

Учебно-методически дейности

Теми

Брой учебни часове

Задължителна подготовка (ЗП)

VIII клас (144 учебни часа)

1. Уроци и упражнения по морфология.

2. Четене, разбиране и превод на изречения или кратки адаптирани текстове от латински на български език и от български на латински език.

Кратки исторически бележки за латинския език. Латинска азбука. Произношение. Особености. Правила за ударението. Упражнения по четене.

116

Граматически категории в латински език. Части на речта. Сравнения с българския език

Понятие за падеж. Система на падежите в латинския език. Разпознаване на основните функции на падежите и начините за превод на български език. Упражнения на български език за разпознаване на функцията на думите в изречението и определяне на падежа при превод на латински език

Разпознаване на склонението на съществителните имена по основни форми. Основи на думите и окончания. Склонение на съществителните имена по петте склонения

Склонение на прилагателните имена (минало страдателно причастие и притежателни местоимения при прилагателните по 1-во и 2-ро склонение)

Спрежение на глагола в изявително наклонение в деятелен и страдателен залог. Сегашна и минала основа на глагола. Разпознаване на сегашната и миналата основа на глаголите

Инфинитив на сегашно и минало свършено време в деятелен и страдателен залог. Спрежение на спомагателния глагол sum и на possum в изявително наклонение

Инфинитивна конструкция (ACI). Образуване, разпознаване и начини за превод на български език

Лични местоимения. Възвратно местоимение. Относително и въпросително местоимение

Лексика (500–700 думи)

Латински сентенции, изрази и съкращения
3. Презентации по култура.

Основни периоди в римската история. Важни личности

14

Магистратски длъжности. Републикански ценности

Понятия за власт и символи на властта в Рим и в съвремието

Римският форум. Функции на площадите в съвременните градове и села

Римските домове и вили и римското семейство. Семейството, градските къщи и вили в съвремието

Амфитеатър и игри

Терми

Строителна дейност и паметници в Рим (акведукти, (амфи)театри, Пантеон, обелиски, арки, храмове и др.)
4.Тестове и класни работи.

Тестови задачи по морфология

14

Тестови задачи по превод от латински на български език и от български на латински език

Превод на кратък адаптиран текст от латински на български език

Тестови проверки върху лексика, латински сентенции, изрази и съкращения

Тестови проверки върху културноисторическа тематика

Очаквани резултати:

 • Учениците, завършили успешно обучението в VIII клас, познават правилата за ударение и умеят да четат на латински език.

 • Познават падежите в латински език и разбират и разпознават основните им синтактични функции.

 • Познават склоненията на съществителните и прилагателните имена в латински.

 • Познават морфемите за образуване на различните глаголни категории и спрежението на глагола в изявително наклонение на всички времена, инфинитивните форми на глагола в сегашно и минало свършено време на деятелен и страдателен залог, глагола sum във всички времена на изявително наклонение, както и инфинитивните му форми за сегашно и минало свършено време и начините за превод на родния език.

 • Разбират и познават образуването на инфинитивната конструкция ACI и начина за предаването й на родния език.

 • Познават склонението на личните, относителното, въпросителното, възвратното и притежателните местоимения и начините за превод на родния език.

 • Имат познания по базова лексика с основните форми на думите, както и за латински сентенции, изрази и съкращения.

 • Придобили са умения за морфологичен и синтактичен анализ на простото изречение и за превод на изречения или кратък адаптиран текст от латински на български език.

 • Могат да превеждат прости и кратки изречения от български на латински език с предхождащ превода синтактичен и морфологичен разбор на частите на простото изречение.

 • Имат познания за основни моменти от разглежданите културноисторически теми.

Препоръчителна литература:

 1. Атанасова И., Л. Йорданова. Латински език за начинаещи I. София: Планета, 2010.

 2. Костова М., Кр. Банев, Д. Бояджиев. Латински език 8. клас. София: ДИ „Народна Просвета”, 1990.

 3. Minkova M., T. Tunberg. Latin for the New Millenium. Student Text. Level 1. Mundelein, Illinois USA: Bolchazy-Carducci Publishers Inc., 2008.

 4. Oerberg H. Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. Viborg: Special-Trykkeriet, 2003. (налична на http://www.culturaclasica.com/lingualatina/muestra.htm)

 5. Анджела А. Един ден в древен Рим. София: Colibri, 2010.

 6. Гримал П. Римската цивилизация. София: Издателство „Български художник”, Издателство „Отворено общество”, 1998.

IX клас (144 учебни часа)

1. Уроци и упражнения по морфология и практически синтаксис.

2. Четене, разбиране и превод на изречения или кратки адаптирани текстове от латински на български език и от български на латински език.

Преговор

8

Сегашно деятелно причастие. Образуване и склонение

108

Степенуване на прилагателните имена

Показателни местоимения

Конструкция ablativus absolutus. Видове, образуване, разпознаване и начини за превод на български език

Начини за образуване и превод на родния език на бъдещо деятелно и страдателно причастие. Описателно спрежение на глаголите

Числителни имена. Бройни и редни

Инфинитивна конструкция (NCI). Употреба на времената на инфинитива в инфинитивните конструкции (ACI и NCI) и връзката им с времето на управляващия глагол

Спрежение на глаголите в подчинително наклонение и повелително наклонение на сегашно време в деятелен и страдателен залог

Депонентни и полудепонентни глаголи

Неправилни глаголи eo; fero; fio; volo, malo, nolo

Дефективни глаголи

Отглаголно съществително (gerundium, supinum) и герундивна конструкция

По-често употребявани неопределителни местоимения

Лексика (300–400 думи)

Чужди думи в българския език с латински корен. Значения и употреба
3. Презентации и дискусии върху културноисторическа тематика.

Важни събития от историята на Рим. Смъртта на Гай Юлий Цезар, прочути битки, граждански войни

14

Римски религиозни практики: жертвоприношение, молитва, предсказания

Понятието „гражданин” в Рим и в съвремието. Права и задължения

Понятието otium: свободното време в Рим и в съвремието

Бракът в Рим и в съвременните общества
4.Тестове и класни работи.

Тестови задачи по морфология

14

Превод на изречения и/или кратък адаптиран текст от латински на български език и от български на латински език

Тестови проверки върху лексика и значения на чужди думи в българския език с латински корен

Тестови проверки върху културноисторическа тематика

Очаквани резултати:

 • След обучението по латински език в IX клас от учениците се очаква да придобият познание за разглежданите през годината морфологични единици, както и да придобият разбиране за начините на образуване на видовете конструкции ablativus absolutus и познание за начините на превод на български език, както и за инфинитивната конструкция NCI.

 • Учениците получават основни познания за синтактичната структура на сложното изречение.

 • Придобили са умения за работа с речник.

 • Превеждат адаптирани или оригинални изречения и/или кратък текст с речник чрез анализ на частите на речта и изречението, анализ на отделните граматически форми, откриване на връзките между частите на изречението, откриване на функцията на падежите и рекцията на глаголите, усвояване на малко, но точни значения на лексемите.

Ученикът може да:

 • прави морфологически анализ на изучените именни и глаголни форми и умее да образува словоформи по зададена информация;

 • образува и превежда причастни и инфинитивни конструкции;

 • прави синтактичен разбор на частите на простото изречение;

 • разграничава главно и подчинени изречения в съставни изречения.

Препоръчителна литература:

 1. Атанасова И., Л. Йорданова. Латински език за начинаещи I. София: Планета, 2010.

 2. Атанасова И., Л. Йорданова. Латински език за начинаещи II. София: Планета, 2010.

 3. Костова М., Кр. Банев, Д. Бояджиев. Латински език 8. клас. София: ДИ „Народна Просвета”, 1990.

 4. Николова А., Ю. Филипова. Латински език 9. клас. София: ДИ „Народна Просвета”, 1990.

 5. Костова М. и кол. Корективен речник на чужди думи в българския език. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

 6. Minkova M., T. Tunberg. Latin for the New Millenium. Student Text. Level 1. Mundelein, Illinois USA: Bolchazy-Carducci Publishers Inc., 2008.

 1. Oerberg H. Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. Viborg: Special-Trykkeriet, 2003. (налична на http://www.culturaclasica.com/lingualatina/muestra.htm)

 1. Анджела А. Един ден в древен Рим. София: Colibri, 2010.

 2. Гримал П. Римската цивилизация. София: Издателство „Български художник”, Издателство „Отворено общество”, 1998.

 3. Вейн П. История на частния живот в римската империя. София: ИК Лик, 2001.

 4. Войнов М., Ал. Милев. Латинско-български речник. София: Планета 3, 1999.

X клас (144 учебни часа)

1. Уроци и упражнения върху морфология практически синтаксис.

2. Четене с разбиране и превод на адаптиран или оригинален (откъси от „За галската война“ на Цезар) текст.

3. Превод на изречения и прост текст от български на латински език.

Преговор

8

Основи на синтаксиса на простото и на сложното изречение в латински език в съпоставка с родния език

108

Видове подчинени относителни изречения. Начини за превод на съюза quod и видове подчинени изречения (причинни и обяснителни)

Начини за превод на ut с индикатив и конюнктив и видове подчинени изречения. Сравнителни изречения

Начини за превод на cum с индикатив и конюнктив и видове подчинени изречения

Косвен въпрос. Последователност на времената

Условни изречения и схема на условни периоди. Начини за превод на български език

Специфични синтактични функции на падежите. Особености в превода на български език

Accusativus directionis, accusativus extensivus temporis et loci, accusativus exclamationis, accusativus duplex

Genitivus possessivus, genitivus characteristicus, genitivus qualitatis, genitivus partitivus, genitivus quantitatis, genitivus obiecti et subiecti; genitivus memoriae, genitivus pretii, genitivus criminis

Dativus possessivus, dativus auctoris, dativus finalis, dativus commodi/incommodi, dativus duplex

Ablativus separationis, ablativus originis, ablativus qualitatis, ablativus auctoris, ablativus comparationis, ablativus limitationis, ablativus copiae [ablativus temporis, ablativus instrumenti et ablativus modi, ablativus causae, ablativus loci]

Лексика (400–500 думи)

Чужди думи в българския език с латински корен. Значения и употреба
4. Презентации и дискусии върху културноисторическа тематика.

Живот и характеристика на римските императори: Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, Домициан, Траян, Марк Аврелий

14

Имперските нрави и романът на Петроний Сатирикон. Рецепции на романа в европейската култура и филмово изкуство

Животът на Гай Юлий Цезар и неговата епоха. Стилът на Цезар. Бит и ежедневен живот на римляните в съпоставка с келти, германи

4
5.Тестове и класни работи.

Тестови проверки по синтаксис и морфология

14

Превод на адаптиран или кратък оригинален текст с неголяма трудност от латински на български език. Превод на кратък текст или отделни изречения от български на латински език

Тестови проверки върху културноисторическа тематика

Очаквани резултати:

 • По време на обучението по латински език в X клас учениците задълбочат разбирането и общата си представа за синтактичната структура на простото и сложното изречение в латински език.

 • Придобиват умения за разпознаване на различните видове подчинени изречения и начините за тяхното въвеждане.

 • Придобили са представа за специфични синтактични функции на латинските падежи.

 • Умеят да се справят с адаптирани и кратки оригинални текстове с неголяма трудност с речник.

 • Развиват уменията си за превод на прост текст от български на латински език.

 • Придобитите знания по лексика им позволяват да разпознават и осмислят чуждите думи от латински произход в български език.

 • Имат познания за основни моменти, понятия и ценности от разглежданите през годината културноисторически теми.

 • Затвърждават знанията си по латинска морфология и уменията си за решаване на морфологични задачи.

Препоръчителна литература:

 1. Атанасова И., Л. Йорданова. Латински език за начинаещи II. София: Планета, 2010.

 2. Костова М., Кр. Банев, Д. Бояджиев. Латински език 8. клас. София: ДИ „Народна Просвета”, 1990.

 3. Николова А., Ю. Филипова. Латински език 9. клас. София: ДИ „Народна Просвета”, 1990.

 4. Костова М. и кол. Корективен речник на чужди думи в българския език. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

 5. Гай Светоний Транквил. Дванадесетте цезари. София: Народна култура „Хермес”, 1981. (налична на http://romulus-bg.net)

 6. Петорний. Сатирикон. Прев. Д. Бояджиев. София: Мнемозина, 1997. (налична на http://romulus-bg.net)

 7. Марк Аврелий. Към себе си. Прев. Б. Богданов. София: Народна култура „Хермес”, 1986.

 8. Гай Юлий Цезар. Исторически съчинения. Прев. К. Костакев. София: Жар птица, 2002. (налична на http://romulus-bg.net)

 9. Филипова, Ю., К. Рангелова. Антология по латински език. Caesar.

 10. Вейн П. История на частния живот в римската империя. София: ИК Лик, 2001.

 11. Гримал П. Римската цивилизация. София: Издателство „Български художник”, Издателство „Отворено общество”, 1998.

 12. Войнов М., Ал. Милев. Латинско-български речник. София: Планета 3, 1999.

XI клас (144 учебни часа)
Преговор

8

1. Практически синтаксис: четене с разбиране и превод на оригинален или адаптиран текст (избрани откъси от речи на Цицерон, „Стихотворения” на Катул).

2. Превод на изречения и прост текст от български на латински език.

Практически синтаксис: видове подчинени относителни изречения, съюзът quod и видове подчинени изречения (причинни и обяснителни) и тяхното конструиране. Синтактичен и морфологичен анализ на сложното изречение и структурни упражнения по синтаксис

104

Практически синтаксис: съюзът ut с индикатив и конюнктив и видове подчинени изречения и тяхното конструиране. Синтактичен и морфологичен анализ на сложното изречение и структурни упражнения по синтаксис

Практически синтаксис: съюзът cum с индикатив и конюнктив и видове подчинени изречения и тяхното конструиране. Синтактичен и морфологичен анализ анализ на сложното изречение и структурни упражнения по синтаксис

Практически синтаксис: косвен въпрос. Последователност на времената. Синтактичен и морфологичен анализ на сложното изречение и зависимост на времената на главното и подчиненото изречение

Практически синтаксис: условни изречения и тяхното конструиране. Анализ на сложното изречение и начини за превод на български език

Практически синтаксис: анализ на специфични синтактични функции на падежите и особености в превода на български език

Практически синтаксис: употреба, функции и значение на именните глаголни форми в контекст

Лексика (400–500 думи). Организиране на знанията по лексика в лексикални гнезда

Чужди думи в българския език с латински корен. Значения и употреба
3. Презентации и дискусии върху културноисторическа и литературна тематика.

Животът на Марк Тулий Цицерон: Incerti auctoris liber de viris illustribus urbis Romae, 81.1–6

18

Животът на оратора Марк Тулий Цицерон – историографът Тит Ливий за смъртта на Цицерон (Ab urbe condita, fr. ex lib. CXX)

Устройство на Римската република, понятията cursus honorum, magistratus, comitia, senatus и homo novus

Творчеството на Марк Тулий Цицерон – ораторска и философска проза, епистолография

Основни понятия в реториката, задачите на оратора (officia oratoris), стилистични тропи и фигури, структуриране на речта

Поезията на Катул: език и стил. Понятията humanitas и urbanitas, amicitia, foedus, amare vs. bene velle, otium vs. negotium.
4.Тестове и класни работи.

Тестови задачи по практически синтаксис и морфология

10

Превод на кратък или по-дълъг адаптиран или оригинален текст от латински на български език. Превод на кратък текст или отделни изречения от български на латински език

Тестови проверки върху лексика и значения на чужди думи в българския език с латински корен

Тестови проверки върху културноисторическа тематика

Очаквани резултати:

 • По време на обучението по латински език в XI клас учениците усъвършенстват уменията си за разбиране на латинския прозаичен стил и синтактични структури.

 • Познават конструирането на латинското съставно изречение, основните правила за употребата на конюнктив.

 • Задълбочени са уменията им за езиков и културноисторически анализ на неголям свързан текст на латински език чрез изграждане на способности за откриване на елементите на съставното изречение, затвърждаване на уменията за превод на наклоненията, причастните и инфинитивните конструкции.

 • Развиват уменията си за превод на прост текст от български на латински език.

 • Допълват базата от знания за лексикалната система на латински език и за чуждите думи с латински корен в родния език.

 • Придобили са познания за основни моменти, понятия и ценности от разглежданите през годината културноисторически теми.

 • Затвърждават знанията си по латинска морфология и уменията за решаване на морфологични задачи.

Учениците могат да:

 • образуват съставни изречения на латински език и разпознават и превеждат правилно на български език подчинени изречения;

 • превеждат и правят културноисторически коментар на изучаваните текстове;

 • разбират кратък непознат текст въз основа на придобитите знания по лексика и с помощта на речник.

Препоръчителна литература:

 1. Филипова, Ю., К. Рангелова. Антология по латински език. Caesar.

 2. Атанасова И., Л. Йорданова. Марк Тулий Цицерон. Избрани речи. София: Изток–Запад, 2009.

 3. Атанасова И., Л. Йорданова. Латински език за начинаещи II. София: Планета, 2010.

 4. Костова М., Кр. Банев, Д. Бояджиев. Латински език 8. клас. София: ДИ „Народна Просвета”, 1990.

 5. Николова А., Ю. Филипова. Латински език 9. клас. София: ДИ „Народна Просвета”, 1990.

 6. Гандева, Р. и кол. Латинска граматика. София: Наука и изкуство, 1975.

 7. Костова М. и кол. Корективен речник на чужди думи в българския език. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

 8. Гримал П. Римската цивилизация. София: Издателство „Български художник”, Издателство „Отворено общество”, 1998.

 9. Войнов М., Ал. Милев. Латинско-български речник. София: Планета 3, 1999.

 10. Гай Юлий Цезар. Исторически съчинения. Прев. К. Костакев. София: Жар птица, 2002. (налична на http://romulus-bg.net)

 11. Цицерон. Избрани речи. Прев. Вл. Атанасов и кол. София: Наука и изкуство, 1983. (налични части на http://romulus-bg.net)

XII клас (124 учебни часа)

1. Практически синтаксис: четене с разбиране и превод на оригинален или адаптиран текст (избрани писма от Цицерон, Плиний и Сенека – първи срок, откъси от „Метаморфози” на Овидий – втори срок).

2. Превод на изречения и прост текст от български на латински език.

Преговор

4

Практически синтаксис: видове подчинени изречения в контекст. Синтактичен и морфологичен анализ на сложното изречение и начини за превод на български език. Структурни упражнения по синтаксис

96

Практически синтаксис: анализ на специфични синтактични функции на падежите и особености в превода на български език. Упражнения

Практически синтаксис: употреби на конюнктив в главно изречение и начини за превод на български език

Практически синтаксис: употреба, функции и значение на именните глаголни форми в контекст

Лексика (400–500 думи)

Чужди думи в българския език с латински корен. Значения и употреба
3. Презентации и дискусии върху културноисторическа и литературна тематика.

Епистоларният жанр в Античността: характеристики и представители. Електронното и хартиено писмо в съвремието

14

Писмата на Цицерон: теми и стилистични особености. Сравнение с ораторската проза

Писмата на Плиний Млади: теми и стилистични особености. Сравнение с писмата на Цицерон

Философията в писмата на Сенека: теми и стилистични особености

Овидий и поемата „Метаморфози“: съдържание, рецепция в изобразителните изкуства и в литературата
4.Тестове и класни работи.

Тестови задачи по практически синтаксис и морфология.

10

Превод на кратък оригинален текст от латински на български език и превод на кратък текст или отделни изречения от български на латински език

Тестови проверки върху лексика и значения на чужди думи в българския език с латински корен

Тестови проверки върху културноисторическа тематика

Очаквани резултати:

 • Учениците, завършили успешно курса на обучение в ХІІ клас, са усвоили основите на латинската именна и глаголна система.

 • Имат познания по практически синтаксис и се ориентират в строежа на латинското изречение.

 • Те са усвоили задълбочено алгоритъма за разбиране и превод на грамотен български език на езиковите и жанровите особености на кратък оригинален латински текст въз основа на стабилни практически знания по морфология и синтаксис чрез четене, граматически анализ, тълкуване, преразказване или презентиране.

Те могат да:

 • образуват, разпознават и правят морфологически анализ на основните именни и глаголни форми;

 • анализират и превеждат съставни изречения;

 • имат стабилен запас от латинска лексика (ок. 2000 думи);

 • разбират нетруден оригинален текст и превеждат с речник.

Препоръчителна литература:

 1. Домарадска Л., А. Николова. Латински език. София, 1989.

 2. Оригиналните текстове на писмата на Плиний Млади.

 3. Гандева, Р. и кол. Латинска граматика. София: Наука и изкуство, 1975.

 4. Атанасова И., Л. Йорданова. Марк Тулий Цицерон. Избрани речи. София: Изток–Запад, 2009.

 5. Гай Валерий Катул. Стихотворения. Прев. Я. Букова. София: Стигмати, 2009.

 6. Катулл. Книга стихотворений. Москва: Наука. 1986.

 7. Сиракова Й. Българските преводи на „Метаморфози” на Овидий. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

 8. Костова М. и кол. Корективен речник на чужди думи в българския език. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

 9. Гримал П. Римската цивилизация. София: Издателство „Български художник”, Издателство „Отворено общество”, 1998.

 10. Войнов М., Ал. Милев, Латинско-български речник. София: Планета 3, 1999.

 11. Цицерон. Избрани речи. Прев. Вл. Атанасов и кол. София: Наука и изкуство, 1983. (налични части на http://romulus-bg.net)

Каталог: uploads -> Files
Files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
Files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
Files -> 10 години движение за социален хуманизъм
Files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
Files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
Files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
Files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
Files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
Files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
Files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница