Програма по модул Компютърна графика и дизайн е предназначена за професия код 481020Дата30.01.2017
Размер138.71 Kb.
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД 09-1329/29.08.2012 г.


Учебен модулКОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ДИЗАЙН

Професионално направление:


код 481 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Професия:код 481020 СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ
Специалност:

код 4810201 СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

София, 2012 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по модул Компютърна графика и дизайн е предназначена за професия код 481020 Системен програмист, специалност код 4810201 Системно програмиране – модулно обучение, професионално направление код 481 Компютърни науки.

Програмата е разработена в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия Системен програмист.

Съдържанието на модула дава възможност на учениците да получат основни знания и умения за проектиране, създаване и обработка на графични обекти чрез програмата COREL Draw. Учебната програма включва и изучаването на програмния продукт Adobe Premier, чрез който учениците ще получат знания и умения за създаване на мултимедийни обекти – видеофилми и клипове. Учениците ще могат да използват знанията и уменията, получени чрез програмите COREL Draw и ADOBE Premier, за създаване на Web страници посредством използване на програмата Dream Weaver.

Учениците получават знания и умения за създаването на Web страници чрез използването на различните менюта и ленти с инструменти на програмата. Модулът дава знания и умения за настройки на фона и текста на страницата, на фоновия звук, форматиране на текст, вмъкване на графични обекти, на мултимедийни файлове, създаване на различни видове хипервръзки, таблици, форми и страници с прозорци (frames).

Учебното съдържание в програмата е структурирано в три раздела:

- Разделът COREL Draw дава знания за възможностите на програмата, работната среда, менютата, инструментите, работата с файлове. Учениците ще могат да създават графични обекти, да ги редактират и обработват. Те ще се научат да работят с подпрограмите COREL Photopaint, COREL Chart и COREL Show.- Разделът ADOBE Premier включва знания за създаване и обработка на мултимедийни обекти. Учениците ще могат да импортират файлове, да редактират клипове и да създават видеоефекти.

- Разделът Dream Weaver формира знания и умения за използване на конкретна приложна програма за създаване на Web страници. Той включва знания за основните менюта и ленти с инструменти на програмата, общи настройки на Web страницата, форматиране на текст, поставяне на изображения, въвеждане на хипервръзки, създаване на таблици, форми, разделяне на сайта на прозорци (frames). Дава знания и умения за възможностите за публикуване на Web сайт в интернет.

Обучението по модул Компютърна графика и дизайн за професия Системен програмист има затвърждаващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети Информатика, Информационни технологии и Компютърен дизайн от задължителната общообразователна подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с всички модули от отрасловата и специфичната професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетентности по модула е на основата на усвояването на знания и умения, свързани с програмите COREL Draw и ADOBE Premier и с избор на подходящ приложен софтуер – Dream Weaver, за създаване на Web страници. Обучението по модул Компютърна графика и дизайн развива уменията на учениците да използват съвременните ИКТ – като се учат да работят в интернет, събират, оценяват, синтезират и представят информация от различни Web сайтове, както и да прилагат усвоените знания за създаване на графични мултимедийни обекти и Web страници по задание. Обучението по модула създава навици у учениците за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения. Обучението по модула предразполага към изграждане на умения за изследване, критично мислене и решаване на проблеми, способства за по-пълноценното разгръщане на познавателния потенциал на учениците и за по-ефективно постигане на целите на обучението.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МОДУЛА
Обучението по модула има за цел чрез усвояване на знания учениците да придобият професионални компетентности по създаване на графични и мултимедийни обекти и Web страници.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо изпълнението на следните подцели: • придобиване на знания за възможностите и предназначението на програмата COREL DRAW;

 • придобиване на знания и умения за създаване и форматиране на графични обекти с програмата COREL DRAW;

 • придобиване на знания за възможностите и предназначението на програмата ADOBE Premier;

 • придобиване на знания и умения за създаване и форматиране на мултимедийни обекти с програмата ADOBE Premier;

 • придобиване на знания за същността и предназначението на World Wide Web;

 • придобиване на знания за структурата на HTML документа и принципите при проектиране на Web страница;

 • придобиване на знания и умения за работа с програмата Dream Weaver (менюта и ленти с инструменти на програмата);

 • придобиване на знания и умения за общи настройки на Web страницата;

 • придобиване на знания и умения за форматиране на текст със средствата на Dream Weaver ;

 • придобиване на знания и умения за вмъкване и редактиране на графични обекти в Web страницата;

 • придобиване на знания и умения за създаване на различни видове хипервръзки в Web страницата;

 • придобиване на знания и умения за създаване и форматиране на таблици в Web страницата;

 • придобиване на знания и умения за създаване на различни видове форми в Web страницата;

 • придобиване на знания и умения за разделяне на Web страницата на прозорци (frames);

 • придобиване на знания и умения за публикуване на Web сайт в интернет.

 • изграждане на умения за самостоятелна творческа дейност за естетическо оформяне на Web страницата.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове за обучение по учебния модул Компютърна графика и дизайн и разпределението им по учебни години и срокове са записани в учебния план на професията Системен програмист, специалност Системно програмиране – модулно обучение.
Общият брой часове за обучението по модула се разпределя съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел е записан определен брой часове. За постигане целите на обучение учителите могат да определят броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.


Наименование на разделите и темите


Брой учебни часове

В това число практика

I.

COREL DRAW

26

12

1.

Работна среда, менюта, инструменти, настройки2.

Работа с файлове3.

Шрифтове, текстове, символи4.

Създаване на графични обекти5.

Обработване на обекти6.

Контур и запълване7.

COREL Photopaint, COREL Chart, COREL Show8.

Практически тест – ТП1II.

ADOBE Premier

22

12

1.

Работна среда, менюта, инструменти, настройки2.

Стартиране и създаване на нов проект3.

Импортиране на файлове в проекта4.

Работа с клипове5.

Видеоефекти6.

Създаване на краен проект7.

Практически тест – ТП2III.

CSS и DREAM WEAVER

27

15

Каскадни набори от стилове (CSS)

Видове каскадни набори от стилове

 • Inline CSS;

 • Вътрешни CSS;

Външни CSS.

Структура на правилата на CSS

 • Selector;

 • Property;

 • Value.

Стойности на свойства

 • Цвят;

 • Размери.

Стилове за шрифт.

Блокове със съдържание. Позициониране.

Разположение на таблици. Форматиране на таблици.

Форматиране на списъци и фон.8.

Създаване на динамични ефекти.


DREAM WEAVER9.

World Wide Web и URL. Браузъри. Структура на Web сайт.

Проектиране на Web страница: • Етапи на проектиране;

 • Терминология;

 • Работна среда, менюта, инструменти, настройки.10.

Основни елементи на Web страницата:

 • Форматиране на текст;

 • Списъци;

 • Графични обекти;

 • Хипервръзки;

 • Таблици;

 • Стилове.11.

Форми, Фреймове и Flash елементи;

 • Форми;

 • Фреймове;

 • Flash елементи.12.

Интерактивни страници

 • Слоеве;

 • Скриптове.13.

Практически тест – ТП3Общ брой часове:

75

39


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва да

познават:

 • основните принципи на графичния дизайн;

 • файловите структури и терминология в компютърния дизайн;

 • цветовите модели, използвани в компютърния дизайн;.

 • принципите при създаване на видеоклипове;

 • стандартите при обработка на видеоизображения;

 • кадровата обработка и редактиране на видео изображение;

 • методите за вкарване на видеоизображение в един проект.

 • World Wide Web;

 • структурата на Web сайт;

 • принципите в проектирането на Web страница;

 • общите настройки на Web страницата;

 • форматирането на текст с Dream Weaver;

 • поставянето на графични обекти в Web страницата с Dream Weaver;

 • създаването на различни видове хипервръзки с Dream Weaver;

 • създаването на таблици в Web страницата с Dream Weaver;

 • създаването на форми в Web страницата с Dream Weaver;

 • създаването на фреймове в Web страницата с Dream Weaver;

 • каскадните стилови формати;

 • видовете каскадни стилови формати;

 • структурата на правилата на CSS;

 • стиловете за шрифт, за фон на Web страницата, за заглавия, параграфи и таблици;

 • позиционирането на блокове със съдържание;

 • създаването на динамични ефекти;

 • възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез

  включване в продължаващо професионално обучение;

могат да:

 • работят с програмата Corel Draw;

 • създават и редактират графични елементи;

 • работят с различните преобразувания на графичните обекти;

 • създават видеоклипове чрез програмата Adobe Premier;

 • поставят звук и видеоефекти в клипове;

 • работят с програмата Dream Weaver;

 • създават Web страници с Dream Weaver;

 • форматират текст с Dream Weaver;

 • създават подредени и неподредени списъци с Dream Weaver;

 • поставят графични обекти в Web страницата с Dream Weaver;

 • създават хипервръзки в Web страницата с Dream Weaver ;

 • създават таблици в Web страницата с Dream Weaver;

 • създават форми в Web страницата с Dream Weaver;

 • създават фреймове в Web страницата с Dream Weaver;

 • да работят с CSS (каскадни стилови формати);

 • да създават външни стилови формати;

 • да създават Web страници използвайки CSS;

 • публикуват Web сайтове в интернет.


VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ
Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични и практически тестове. Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.


и вид на теста
Раздели, които обхваща

Продължителност
Тежест в % в крайната оценка
П1

Раздел І

2 учебни часa

30%
П2

Раздел ІІ

2 учебни часа

30%
П3

Раздел ІІI

2 учебни часа

40%


ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Всяко оценяване независимо от неговия вид трябва да оставя писмен белег.

 2. Всяко средство за оценяване има минимален брой точки, които определят праг на преминаване. При модулното обучение той е 50% от максималния брой точки за съответното оценяване.

 3. Тестовете се считат за издържани при положение, че ученикът е получил минимум 50% от максималния брой точки за теста, посочен в конкретната инструкция на теста.

 4. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове.

 5. Оценката за даден тест се получава по формулата:

Оценка = Получени бр. точки х К,

където коефициентът К зависи от максималния брой точки за всеки тест.

В таблицата е дадено съответствието между коефициента К и максималния брой точки за оценяването – от 10 т. до 100 т.

Макс. брой точки за съответния тест

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Коефициент К

0.6

0.3

0.2

0.15

0.12

0.10

0.085

0.075

0.066

0.06

Получената оценка за даден тест се изчислява с точност до стотните, закръглява се до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника. 1. Крайната оценка за модула се изчислява като сума от оценките на всички тестове (изчислени с точност до стотните), всяка една умножена по тежестта на съответния тест. Резултатът се закръглява до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.

Пример:

Нека един модул има 3 теста със съответните тежести:Тест

ТТ1

ТТ2

ПТ1

Тежест

20%

30%

50%

Максимален брой точки

20 т.

50 т.

60 т.

Коефициент К

0.3

0.12

0.10

Получени точки от ученика

18 т.

35 т.

56 т.

Оценка за теста

5.40=>5

4.20=>4

5.60=>6

Крайна оценка за модула

5.40 х 20% + 4.20 х 30% + 5.60 х 50% =

1.08 +1.26 +2.80 =5.14 =>5VІІ. ЛИТЕРАТУРА

1. Пейдж, А. DREAMWEAVER 8 – Официален учебен курс. Софтпрес, С., 2006.

2. Авторски колектив на Софтпрес. Видеомонтаж с компютър. Софтпрес, С., 2007.

3. Авторски колектив на Софтпрес. CorelDRAW 12 в лесни стъпки. Софтпрес, С., 2005.

4. Електронни информационни източници:

4.1. http://www.studio-bg.com/

4.2. http://www.vector-training.com/products.php
VІІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Людмила Иванова – СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София
Каталог: sites -> pgee-bourgas.com -> files
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Програма по учебния модул/предмет Интернет програмиране и учебния предмет Учебна практика: По интернет програмиране
files -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
files -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
files -> Програма по Основи на компютърните системи е предназначена за професиите


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница