Програма по Основи на компютърните системи е предназначена за професиитеДата30.11.2018
Размер86.5 Kb.
#106888
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД 09-1333/29.08.2012 г.

Учебен предмет: ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ


Модул: ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ
Професионално направление:


481 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ


Професии:

481010 ПРОГРАМИСТ

481020 СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

Специалности:4810101 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

4810201 СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
София, 2012 година
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по Основи на компютърните системи е предназначена за професиите Програмист и Системен програмист, специалности Програмно осигуряване и Системно програмиране - предметно и модулно обучение.

Съдържанието на учебния предмет/модул дава възможност на учениците да получат основни знания за архитектурата, основните функционални блокове и компоненти на персоналния компютър. Учебният предмет дава начални знания и за компютърните комуникации. Учебното съдържание в програмата е структурирано в три раздела:

- Разделът Увод в компютрите включва знания за историята на персоналните компютри, поколения електронно-изчислителни машини, кодиране на информацията в компютрите и архитектурата на персоналния компютър.

- Разделът Апаратна част (Hardware) включва знания за основните функционални блокове и хардуерни компоненти на персоналния компютър - системен блок, дънна платка, централен процесор, вътрешна памет на компютъра, периферия - входни устройства, изходни устройства, входно-изходни устройства и входно-изходни портове на компютърната система. Този раздел изгражда умения за познаване и различаване на основните функционални блокове и компоненти на компютърната система.

- Разделът Програмна част (Software) дава знания за основните категории софтуер. Дава обяснение за приложението на всяка категория софтуер.

Обучението по предмета е въвеждащо за професиите Програмист и Системен програмист и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети от отрасловата подготовка по професията и с предметите “Информатика” и “Информационни технологии” от задължителната общообразователна подготовка.

Формирането на професионалните компетентности по учебния предмет е на основата на усвояването на специфични понятия от компютърната терминология, запознаването на теория и онагледяването на практика с предназначението на основните функционални блокове и компоненти на компютърната система. Обучението по учебния предмет/модул “Основи на компютърните системи“ изисква постоянно да се следят най-новите постижения в областта на компютърната технология - хардуер и софтуер, в компютърните издания – вестници, списания и интернет. Това се налага от изключително динамичното развитие на информационните технологии.
ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ/МОДУЛА
Обучението по предмета/модула има за цел чрез усвояване на знания учениците да придобият начални професионални компетенции за компютърната система и компютърните мрежи.

За постигане на основната цел на обучението по “Основи на компютърните системи” е необходимо изпълнението на следните подцели:

- придобиване на знания за йерархичната структура и блоковата схема на компютърната система;


 • придобиване на знания за предназначението и функционирането на отделните компоненти на компютърната система - централен процесор, вътрешна памет – ROM и RAM, видеосистема и периферни устройства;

 • придобиване на умения за познаване на отделните компоненти на компютърната система и включването на различни периферни устройства в компютърната система. Придобиване на умения за включване на системата в захранването;

 • изграждане на нагласа за самостоятелна творческо-познавателна дейност с компютърна литература и работа в интернет.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове за изучаване на учебния предмет/модул “Основи на компютърните системи” е записан в учебния план на професиите Програмист и Системен програмист.

Общият брой часове за модулно обучение по модул “Основи на компютърните системи” се разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел и тема е записан примерен брой часове.

За постигане целите на обучение учителите могат да променят броя на часовете за раздели и теми в рамките на общия брой часове, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.Наименование на разделите и темите

Брой учебни часове
Раздел I. Увод в компютрите

6

1.

История на компютрите. Първият компютър ABC на Джон Атанасов. Поколения електронно-изчислителни машини.
2.

Информационна система. Кодиране на информацията в компютрите. Информационни единици. ASCII кодова таблица.
3.

Йерархия на компютърната система. Апаратна част (Hardware)

и програмна част (Software).

Раздел II. Апаратна част (Hardware)

28

1.

Блокова схема на персонален компютър.

Системен блок.


2.

Централен процесор (CPU). Структура и характеристики. Видове процесори на фирмите Intel и AMD.
3.

Вътрешна памет на компютъра. RAM памет – характеристики и видове. Модули RAM памет. ROM памет - характеристики и видове. Функции на ROM-BIOS.
4.

Дънна платка (Motherboard). Компоненти на дънната платка. Архитектура на дънната платка.
5.

Входни устройства. Клавиатура, мишка, trackball, светлинна писалка, графичен таблет, микрофон. Скенери и цифрови камери.
6.

Изходни устройства. Монитори. Видове. Видеокарти, видове. Компоненти на видеокартата.
7.

Принтери. Видове и характеристики. Плотери.
8.

Външна памет на компютъра. Магнитна лента. Магнитни дискове - Floppy Disk, Hard Disk. Характеристики.
9.

Оптични дискове - CD-ROM, R, RW, DVD-ROM, R, RW, RAM.
10.

USB Flash запомнящи устройства.Раздел III. Програмна част (Software)

2

1.

Системен софтуер. Операционни системи. Езикови процесори. Драйвери.
2.

Приложен софтуер. Програми за текстообработка, електронни таблици, бази данни, програми за презентации, CAD системи.Общ брой часове:

36

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябвада знаят:

 • историята на компютрите и какво е информационна система; как се кодира информацията в компютрите;

 • йерархичната структура на компютърната система;

 • блоковата схема на компютърната система и основните характеристики на различните компоненти на тази система;

 • категориите софтуер;


да могат:

 • да различават отделните компоненти на компютърната система;

 • да включват различни периферни устройства към компютърната система;

 • да включват компютърната система към захранването.VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични (ТТ) тестове. Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.и вид на теста
Раздели

Продължителност
Тежест в % в крайната оценка
ТТ1

Раздел І - теми № 1, 2, 3

Раздел ІІ – теми № 1, 2, 3, 41 учебен час

50%
ТТ2

Раздел ІІ – теми № 5, 6, 7, 8, 9, 10

Раздел III – теми № 1, 21 учебен час

50%


ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Всяко оценяване независимо от неговия вид трябва да оставя писмен белег.

 2. Всяко средство за оценяване има минимален брой точки, които определят праг на преминаване. При модулното обучение той е 50% от максималния брой точки за съответното оценяване.

 3. Тестовете се считат за издържани при положение, че ученикът е получил минимум 50% от максималния брой точки за теста, посочен в конкретната инструкция на теста.

 4. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове.

 5. Оценката за даден тест се получава по формулата:

Оценка = Получени бр. точки х К,

където коефициентът К зависи от максималния брой точки за всеки тест.

В таблицата е дадено съответствието между коефициента К и максималния брой точки за оценяването – от 10 т. до 100 т.

Макс. брой точки за съответния тест

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Коефициент К

0.6

0.3

0.2

0.15

0.12

0.10

0.085

0.075

0.066

0.06

Получената оценка за даден тест се изчислява с точност до стотните, закръглява се до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.


 1. Крайната оценка за модула се изчислява като сума от оценките на всички тестове (изчислени с точност до стотните), всяка една умножена по тежестта на съответния тест. Резултатът се закръглява до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.

Пример:

Нека един модул има 3 теста със съответните тежести:Тест

ТТ1

ТТ2

ПТ1

Тежест

20%

30%

50%

Максимален брой точки

20 т.

50 т.

60 т.

Коефициент К

0.3

0.12

0.10

Получени точки от ученика

18 т.

35 т.

56 т.

Оценка за теста

5.40=>5

4.20=>4

5.60=>6

Крайна оценка за модула

5.40 х 20% + 4.20 х 30% + 5.60 х 50% =

1.08 +1.26 +2.80 =5.14 =>5

VІІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Иванова, Л. Въведение в РС. Фондация за европейско образование и професионална квалификация, 2012.

 2. http://en.wikipedia.org

 3. http://www.hardware.bg/


АВТОР: инж. Людмила Стоянова Иванова – СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София


Каталог: sites -> pgee-bourgas.com -> files
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Програма по учебния модул/предмет Интернет програмиране и учебния предмет Учебна практика: По интернет програмиране
files -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
files -> Програма по модул Компютърна графика и дизайн е предназначена за професия код 481020
files -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница