Програма по Психология, Лекции по Педагогическа психология Тема 1 Педагогическа психология определение, предмет, обект, цели и задачистраница1/2
Дата19.07.2022
Размер37.54 Kb.
#114812
ТипПрограма
  1   2
Pedagogicheska psihologiq plan na lekciite

Магистърска програма по Психология, Лекции по Педагогическа психология
Тема 1 Педагогическа психология

 1. Педагогическа психология – определение, предмет, обект, цели и задачи

Педагогическата психология изучава учащите, ученето и преподаването.
Педагогическата психология е наука за психичните факти, закономерности и механизми, които се проявяват в процеса на усвояване от индивида на социален опит в условията на организираната и целенасочена учебно-възпитателна дейност.
Предмет на педагогическата психология е изучаването на психологическите закономерности на усвояването от учениците на обществено-историческия опит на човечеството и върху тази основа закономерностите за формиране на тяхната личност.
Обект на изучаване от педагогическата психология е ученикът в условията на учебно-възпитателния процес.
Основна цел на Педагогическата психология е формиране на личността чрез обучение и възпитание.
Основни задачи на Педагогическата психология:

 • Разкриване на психичните основи и закономерности в процеса на усвояването на знания, умения и навици от учениците (свързана с обучението)

 • Разкриване на психолого-педагогическите закономерности в процеса на усвояването на нравствените правила, норми, идеали и убеждения (свързана с възпитанието)

 • Разкриване на психолого-педагогическите представи на научната организация на педагогическия труд 1. Общи понятия на педагогиката и педагогическата психология

Обучение
Самовъзпитание
Педагогически процес
Проблемно обучение
Програмирано обучение
Ефективност
Интензификация

 1. Основни понятия на педагогическата психология

Учебна дейност се състои в организираното усвояване на опит, знания, умения, навици и привички. Тя се разглежда като форма за усвояване опит, която непрекъснато се развива.
Целеобразуването се разглежда като процес на определяне и формулираме на педагогически цели и на тяхното осмисляне от субекта като негови собствени цели.
Формиране на личността отразява процеса на възникването и развитието на психичните и личностните качества на човека
Рефлексията е способност на човека да осмисля постиженията си в дейността и поведението. Осмислянето като самопознание, самооценка, осъзнаване на факторите за успеха или неуспеха, като съпоставка на собствените с чуждите постижения и т.н.
Интериоризация е процесът на натрупване на опит чрез преобразуване на външни действия във вътрешни психически. Терминът се използва в единство с понятието екстериоризация
Общуването в педагогическата психология се разглежда като понятие, което отразява взаимодействието на хората върху основата на взаимното психично отражение.
Мотивация, Психодиагностика

 1. Актуални проблеми на педагогическата психология

- Взаимодействие на учител и ученици
- Зависимостта на развитието на учащите от дейността, в която са включени
- Проблемът за формиране на рефлексивните способности на учениците
- Психотехническите похвати за учене, на „стратегията на ученето”
- Начини на обучение и самообучение.

Тема 2 Методология на психолого-педагогическите изследвания


Основното предназначение на педагогическата психология – да установи психологически закономерности в усвояването на опит в процеса на обучението – се реализира чрез психолого- педагогически изследвания.

 1. Значение на психолого-педагогическите изследвания за теорията и практиката на учебно-възпитателния процес

 • Необходимост от провеждане на психолого-педагогически изследвания , провокирана от нуждите на образованието

 • Важността на подготовката на бъдещите учители в областта на методиката и техниката на провеждане на психолого-педагогически изследвания, както и в областта на психологическата диагностика 1. Принципи на психолого-педагогическото изследване

  1. Принцип за детерминираност на психичните явления от условията на живот, в които е поставена личността

  2. Принцип за развитие на психичните и личностните качества в дейността

  3. Принцип за личностен подход в психолого-педагогическите изследвания

  4. Принцип за педагогическата насоченост на изследването

  5. Принцип за обективност на изследването

  6. Принцип за единство на теорията и практиката 1. Методи за психолого-педагогически изследвания

  1. Наблюдение и самонаблюдение

  2. Психолого-педагогически експеримент

  3. Социометрични методи

  4. Моделиране

  5. Биографично проучване

  6. Метод на експертните оценки

  7. Контент-анализ на информация

  8. Анкетен метод

  9. Тестови методи 1. Класификация на методите за психологически изследвания – организационни, емпирични, методи за обработка на данни, интерпретационни методи 1. Етапи и специфика на психолого-педагогическото изследване, особености на провеждането в начална училищна възраст

  1. Подготвителен етап

  2. Същински експеримент

  3. Анализ на данните

  4. Обобщение и изводи

  5. Внедряване на резултатите

  6. Особености и ограничения при провеждане на психолого-педагогическо изследване в началния училищен период

 2. Психодиагностиката в психологопедагогическото изследване и в образователната практика

 • Обучаемостта на учениците като обект на психодиагностиката

 • Приложение на методите на педагогическата диагностика

 • Българския принос в психодиагностиката на учениците

 • Единство между психодиагностика и педагогическа диагностика в помощ на общата и педагогическата психология

Тема 3 Училището като институция и ученикът като социална роля

 1. Изграждане на личността

-потребността от приобщаване към другите и света
-роля на взаимоотношенията в семейнста система (първична социализация)
-формиране на базисните характеристики на Аз-идентичността

 1. Етап на училищна възраст

 • Социално-психологическа готовност на личността

 • Вторична социализация на личността

 • Ученето като основна психична дейност

 • Процесите на самопознаване като предпоставка за свързване със себеподобните и външния свят

 • Разширяване на индивидуално-практическия опит на личността за разбиране на себе си и другите

 1. Училището като предпоставка за:

 • Изграждане на социални умения

 • Ежедневна организация на дейността и поведението

 • Овладяване на социалната роля „ученик“

 • Приемане на социалния порядък

 1. Социо-културно развитие на личността в училищна възраст – основни тенденции

 • Добиване на личностна индивидуалност и уникалност

 • Изграждане на поведенчески стереотип, който подпомага социалната интеграция на личността

 1. Училището като основна арена за личностна себеизява, себеизразяване и себеутвърждаване, обуславящо сложните отношения между личността и социума

 • Императивното институционализиране на личността за приобщаване към утвърдените в обществото норми

Тема 4 Приоритети на развитието на детето в училищна възраст

 1. Човешката личност – развитие и промяна през целия живот

 • Успешната личност в социума като носител на уменията за създаване на междуличностни контакти; оказване на конструктивно влияние на другите; управление на конфликтни интеракции; вземане и изпълняване на решения

 1. Етапа на училищна възраст като начало на оформянето на личностния конструкт (себепредстава). Аспекти на себепредставата, които да бъдат положени като жизнен дискурс в училищна възраст

  1. Себеприемане

  2. Позитивни взаимоотношения с другите

  3. Автономия

  4. Овладяване на средата

  5. Цел в живота

  6. Личностно израстване 1. Формиране на индивидуалното съзнание в училищна възраст - водещи теми 1. Приоритетните задачи за развитието на Аз-а на подрастващите

  1. Разбиране на собствените потребности

  2. Насочване на собствените интереси към пълноценно удовлетворяване

  3. Развиване на собствените способности, съобразно водещите потребности и ценностни ориентации

  4. Възможност за свободен избор

  5. Осъзнаване ролята на собствената активност, относно очакванията и резултатите от бъдещето

Тема 5 Място и роля на психологията в развитието на образователния процес
Психологията като фундаментална наука, изучаваща същността на човешката психика и нейното функциониране в обществената и индивидуалната практика.

 1. Опити за прилагане на психологическата наука към образователната практика

  1. Стенли Хол (втората половина на 18.в) – теория за приложни изследвания върху развитието на човешката психика от ранното детство до старческа възраст

  2. Латнер Уитмър - създава първата в света психологическа клиника за диагностика и корекция в умственото развитие на деца

  3. Фредерик Тейлър – разкрива, че повишаването на производителността на учебния труд зависи от мотивацията на личността

  4. Джеймс Кетъл - създава методи за изследване на психологическите индивидуални различия (познавателните процеси, умствени способности, моторика) между хората

  5. Алфред Бине (1904г) - създава първия тест за изследване на интелекта, който диагностицира умствените способности на децата, които изпитват затруднения в обучението в училище

  6. Ушински в Русия (началото на 20в) поставя начало на създаването на педагогическата психология като отделен клон на психологическата наука

  7. Дж. Сули - в своя труд „Психологията и нейното приложение към възпитанието” говори за взаимообвързаността на психологията и обучението и възпитанието на децата в училище

 2. Втори етап на развитието на педагогическата психология (от началото на 20в.)

  1. Бихейвиористичния възглед и откритието, че поведението не е константа, а е функция от определени стимули и поради това то се развива, изменя и изгражда

  2. Дефиниране на метода за изследване на поведението на човека чрез принципа Проба-Грешка-Случаен успех

 3. Трети етап на развитието на педагогическата психология (от 30те години на 20в. до днес). Работата на Леонтиев и Виготски

  1. Теория за културно-историческото и психологическо развитие на човека. Основни идеи

- обществено исторически произход и същност на човека
- формиране на първични и вторични психични функции - от сетивно към абстрактно знание
- водещо място на обучението за психичното разните на човека
3.2. Понятията „актуално равнище на развитие на психиката“ и „зона на най-близко развитие“
- актуално равнище на развитие на психиката - всеки индивид, овладявайки обществено историческия опит на човечеството и в съответствие с условията, в които се осъществя този процес, достига в даден момент определено равнище на психично развитие - актуално равнище на развитие на психиката в дадена област
- Зона на най-близко развитие - означава най-близкото ниво на развитие, до което подрастващият може да достигне при наличие на благоприятни условия за това
3.3. Перспективата за развитие на човека при условие на оптимално сътрудничество на подрастващия с възрастния
4. Психология на образователния процес/ Управление на образованието
-Систематизиране и прилагане на новостите в поведенческата и когнитивната психология при подготовката на учебните материали
-Разглеждане в единство на субекта и обекта на образователния процес
-Равнопоставеност в отношенията, основани на сътрудничество и взаимодействие.
Тема 6 Вниманието и паметта като психологически условия на учебната дейност

 1. Памет и внимание – кратко определение, характеристики

Паметта и вниманието са феномени на психиката, които имат ясно изразена роля в когнитивното развитие на личността.

  1. ПаметСподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница