Програма по специализиран курс „ разработване на учебното съдържание с помощта на съвременни интерактивни икт в преподаването съобразно ectsДата04.04.2017
Размер43.38 Kb.
ТипПрограма

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0006

Система за кариерно развитие на академичния състав наТехнически университет София (СиКРАС-ТУС”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


     1. Утвърдил:..............
     2. Председател на Консултативния съвет
     3. проф. дтн Веско Панов     1. учебна програма
     2. по специализиран курс „РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ С ПОМОЩТА НА СЪВРЕМЕННИ ИНТЕРАКТИВНИ ИКТ В ПРЕПОДАВАНЕТО СЪОБРАЗНО ECTS1. Цел на обучението

Целта на специализирания курс „Разработване на учебното съдържание с помощта на съвременни интерактивни ИКТ в преподаването съобразно ECTS” е: 1) обучаемите да получат знания по методологията при разработване на учебното съдържание в средата на съвременни ИКТ пакети (LabVIEW и MATLAB) в зависимост от спецификата на съответната дисциплина, както и да придобият практически умения и работа с тези софтуерни пакети; 2) Разработване на поне на една тема от учебното съдържание по дисциплината, по която водят занятия (лекции или упражнения) и да тестват разработените интерактивни ИКТ материали в реалния учебен процес.

2. Учебно съдържание

2.1 Хорариум
Вид на занятията

Месеци

Хорариум, ч

1.

Лекции

м. Декември 2013г. – м. Март 2014 г.

20

2.

Упражнения

м. Декември 2013г. – м. Март 2014 г.

10

3.

Разработване на поне на една тема от учебното съдържание по дисциплината, по която водят занятия (лекции или упражнения) и да тестват разрабо-тените интерактивни ИКТ материали в реалния учебен процес

м. Март

2014 г.

Самостоятелна работа

Всичко

30


2.2 ЛЕКЦИИ
Раздел 1. Софтуерен пакет LabVIEW


 1. Въведение в програмирането. Основни понятия, терминология, методи. Структури в програмирането- цикли и условни преходи. (2 ч.)

 2. Основи на инженерното моделиране. (2 ч.)

 3. Въведение в средата за графични програмиране LabVIEW. (2 ч.)

 4. Стандартни функции вградени в LabVIEW. Създаване и добавяне на нови функции. (2 ч.)

 5. Методи и средства за обработка на данни и визуализация на резултати в LabVIEW. Шаблони за програмиране в LabVIEW. (2 ч.)

 6. Управление на хардуерни средства от средата на LabVIEW. Синтезиране и формиране на стимулиращи и управляващи въздействия. (2 ч.)


Раздел 2. Софтуерен пакет MATLAB


 1. Числени методи в инженерните изследвания. (2 ч.)

 2. Въведение в MATLAB. (2 ч.)

 3. Вградени функции и синтаксис за създаване на нови в средата MATLAB. (2 ч.)

 4. Използване на Simlink за моделиране в различни инженерни области. (2 ч.)


2.3. Лабораторни упражнения


 1. Основни средства за програмиране в LabVIEW. Създаване на елементарни виртуални инструменти и подпрограми. (2 ч.)

 2. Работа с цикли, масиви и клъстери. Визуализиране на данни. (2 ч.)

 3. Управление на системи за събиране и обработка на данни от средата на LabVIEW (2 ч.)

 4. Използване на MATLAB за решаване на математически уравнения и визуализация на аналитични зависимости. (2 ч.)

 5. Моделиране на устройства и система в средата MATLAB /Simulimk. (2 ч.)


3. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ

3.1. Лекционно обучение. Лекциите се провеждат чрез мултимедийни презентации, които включват графики, чертежи, формули, математични зависимости и видеоклипове. Обучаемите предварително са получили достъп до тези материали на USB памет и интернет-страницата на проекта.

3.2. Лабораторни упражнения

Цялата учебна група изпълнява една тема под ръководството на експерт-преподавателя и използване на софтуерни пакети LabVIEW и MATLAB.3.3. Форми на сътрудничество между обучаемите и експерт-преподавателите. Възможностите са: консултации в приемните часове на преподавателите, електронна поща и използване на форума по проекта.

4. ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Литература

 1. Larsen, Ronald, W., "LabVIEW for Engineers", Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-609429-5, 2010

 2. Travis, J., "LabVIEW for Everyone", Prentice Hall; 3 edition ISBN-10: 0131856723, 2006

 3. Steven Chapra, “Applied Numerical Methods with MATLAB: for Engineers & Scientists”, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3 edition, 2011.

 4. William Palm III , “Introduction to MATLAB for Engineers”, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3 edition, 2010.

 5. Sergey E. Lyshevski, „Engineering and Scientific Computations Using MATLAB”, Wiley-Interscience; 1 edition, 2003.

 6. http://www.mathworks.com.


Допълнителна литература

 1. Черных И.В., “Simulink: среда создания инженерных приложений”, Москва, ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.

 2. Дьяконов В.П., „VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое моделирование”, СОЛОН-Пресс, 2004.

 3. Brandimarte P., „Numerical methods in finance and economics with MATLAB”, 2nd ed., Wiley, 2006.

 4. Bitter, R., Mohiuddin T., Nawrocki M., „Advanced Programming Techniques”, 2nd ed., ISBN-10: 0849333253, CRC Press, 2006

 5. Clark C., „LabVIEW Digital Signal Processing: and Digital Communications", ISBN-10: 0071444920, McGraw-Hill Professional, 2005
 1. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ

Постигането на поставената цел на обучението по "Разработване на учебното съдържание с помощта на съвременни интерактивни ИКТ в преподаването съобразно ECTS". се контролира чрез тест в края на курса.СъставилИ: ....................................

(доц. д-р Георги Николов)


…….............................

(доц. д-р Николай Хинов)


....................................

(доц. д-р Милена Лазарова)


. ...................................

(доц. д-р Ивайло Пандиев)
Ръководител на ДОГОВОР: ........................................

(проф. дтн С. Гергов)


Учебната програма е приета на Консултативния съвет по проекта с протокол №. 4 от 0507.2013 год.

Инвестира във вашето бъдеще! стр. от


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница