Програма по Учебна практика: Лабораторна електрически и електронни измервания, е предназначена за обучение по професиятаДата11.01.2018
Размер67.25 Kb.
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД 09 - 833/20.06.2005 г.
Учебен предмет
УЧЕБНА ПРАКТИКА: ЛАБОРАТОРНА - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
И ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАНИЯ

Професионално направление:


код 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професии:

код 523040 МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

София, 2005 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по Учебна практика: Лабораторна - електрически и електронни измервания, е предназначена за обучение по професията Монтьор на електронна техника, специалности Промишлена електроника и Микропроцесорна техника.

Съдържанието на учебната програма е насочено към усвояване на система от знания за средствата и методите за измерване на основните параметри на електрическите вериги; параметрите и характеристиките на полупроводниковите елементи и основните схеми на усилватели.

При обучението по предмета се прилагат знания от Математика, Физика, Химия, Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Здравословни и безопасни условия на труд, Аналогова схемотехника и Електромонтажна практика.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират чрез усвояване на умения и навици за практическо изпълнение на измервания на основните електрически величини, анализиране на получените резултати, оценяване на качествата на електронните устройства, откриване и отстраняване на неизправностите и грешките.ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Обучението по предмета има за цел учениците да усвоят система от знания и практически умения за реализиране на схеми на опитни постановки, за извършване на точни измервания при спазване на изискванията за безопасна работа.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните подцели:

- придобиване на знания и умения за измервателните уреди и методите за измерване на основните електрически величини, на характеристиките и параметрите на градивните елементи и възли в електрониката; • формиране на умения за реализиране на схеми на опитни постановки, безопасни измервания на основните електрически величини, откриване на грешки и неизправности;

 • прилагане на знанията и уменията за избор на подходящи уреди за конкретни измервания, тяхното правилно включване и точно отчитане;

 • изграждане на умения и навици за аналитично и графично представяне на резултатите от измерванията, анализиране и сравняване на получените резултати;

 • усвояване на знания и умения за изчисляване на основните параметри, грешките при измерванията, изводи за качествата на електронните устройства;

 • умения за самостоятелна работа и работа в екип;

 • умения за работа с учебна, техническа и справочна литература.ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Учебна практика: Лабораторна – електрически и електронни измервания, и разпределението им в Х клас по срокове е записано в учебния план на професията Монтьор на електронна техника, специалности Промишлена електроника и Микропроцесорна техника.

X клас:

І срок: 18 седмици Х 4 часа = 72 часа

ІІ срок: 18 седмици Х 4 часа = 72 часа

Общо: 144 часа
ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя броя на часовете за всяка тема, часовете за нови знания, упражнения и оценяване.


Наименование на разделите

Брой учебни часове

1.

Раздел І. Въведение в лабораторната практика.

12

2.

Раздел ІІ. Измерване на електрически величини и проверка на основните закони.

48

3.

Раздел ІІІ. Електронни измервателни уреди и работа с тях.

12

4.

Раздел ІV. Изследване на полупроводникови елементи.

48

5.

Раздел V. Изследване на усилватели.

24Общ брой часове:


144


Раздел І. Въведение в лабораторната практика
1.Правила за техника на безопасност.

2.Цели и задачи на обучението.

3.Организация за провеждане на лабораторните упражнения.

4.Протокол за проведено упражнение.

5.Система на оценяване.
Раздел ІІ. Измерване на електрически величини и проверка на основните закони
1. Измервателни системи и приложението им.

2. Включване на измерителни уреди, скала, обхват, константа и грешки при измерванията.

3. Измерване на ток и напрежение. Реализиране на ел.вериги с последователно и паралелно включване на резистори. Включване на амперметър и волтметър, отчитане и избор на обхват за постигане на максимална точност.

4. Измерване на мощност с волтметър и амперметър, и с ватметър. Приложение и сравняване на методите.

5. Измерване на активно съпротивление: с омметър; с волтметър и амперметър; чрез сравнителни методи и по мостови методи – приложение и сравняване на методите.

6. Измерване на индуктивност и капацитет: с волтметър и амперметър; чрез мостове и резонансен метод – приложение и сравняване на методите.

7. Опитна проверка на законите на Ом и Кирхоф. Графично представяне.
Раздел ІІІ. Електронни измервателни уреди
1. Електронни волтметри и мултимери – видове и приложение.

2. Работа с техническо описание.

3. Електронен осцилоскоп и измервателен генератор – видове и приложение.

4. Измерване на амплитуда и период, изчисляване на честота.

5. Електронни цифрови честотомери и характериограф – видове, приложение и измервания.
Раздел ІV. Изследване на полупроводникови елементи: диоди (изправителни, импулсни, тунелни, ценерови); транзистори (биполярни и униполярни); тиристори; фототранзистор и оптрон
1.Проверка на изправността и определяне на изводите – справочни данни.

2.Реализиране на схеми на опитни постановки за снемане на волт-амперни характеристики, измервания и построяване на волт-амперни характеристики.

3.Определяне на статично и динамично съпротивление и коефициент на предаване по ток.
Раздел V. Изследване на усилватели
1.Основни параметри на едностъпални, многостъпални и крайни мощни усилватели.

2.Видове усилватели.

3.Постоянно-токов режим.

4.Основни характеристики.

5.Влияние на ООВ.

6.Качествени характеристики на усилвателите.

7.Откриване на неизправности в усилвателни стъпала.

V. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Източници на регулируемо постоянно напрежение.

2. Волтметри, амперметри, комбинирани уреди - различни видове.

3. Двулъчеви осцилоскопи.

4. Измервателни генератори.

5. Ватметри.

6. RLC мостове.

7. Честотомер.

8. Характериограф.

9. Компютър с инструментален интерфейс IEEE, графичен принтер и плотер.

10.Универсални лабораторни стендове, свързващи проводници, лабораторни макети на усилватели.

11. Активни и пасивни електронни елементи.

12. Справочна и друга техническа литература.


VІ.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва:

да знаят:

 • основните изисквания за правилна и безопасна работа с различни електрически и електронни уреди;

 • графичните символи, основните параметри и означенията на градивните елементи и уреди;

 • методите за измерване на електрически величини;


да могат:

 • да организират работното си място съгласно изискванията за безопасна работа;

 • да разчитат и реализират електрическите схеми с различни градивни елементи, макети и уреди;

 • да прилагат основните методи за измерване на параметри и снемане на характеристики;

 • да избират подходящата апаратура за конкретното изследване, да отчитат точно и оценяват грешките;

 • да анализират и сравняват получените резултати и да правят изводи;

 • да работят самостоятелно и в екип;

 • да ползват учебна, техническа и справочна литература.Авторски колектив:

инж. Мария Стоева – учител в СПГЕ “Джон Атанасов”

инж. Иван Михов - учител в СПГЕ “Джон Атанасов”


Каталог: prof -> moneltehnika
prof -> Становище за осъществен предварителен контрол
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954
moneltehnika -> Министерство на образованието и науката з а п о в е д № рд 09 1315/ 15. 09. 2006 г
moneltehnika -> Министерство на образованието и науката з а п о в е д № рд 09 1316/ 15. 09. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница