Програма по учебния модул/предмет Интернет програмиране и учебния предмет Учебна практика: По интернет програмиранеДата16.12.2016
Размер201.83 Kb.
#11320
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД 09-1332/29.08.2012 г.

Учебен предмет
ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕ

Учебен предмет:
УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕУчебен модул:
ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕ

Професионално направление: код 481 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Професия: код 481010 ПРОГРАМИСТ

Специалност: код 4810101 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: код 481020 СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

Специалност: код 4810201 СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
София, 2012 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния модул/предмет Интернет програмиране и учебния предмет Учебна практика: По интернет програмиране е предназначена за професиите код 481010 Програмист и код 481020 Системен програмист, специалности код 4810101 Програмно осигуряване и код 4810201 Системно програмиране от професионално направление код 481 Компютърни науки.

Програмата е разработена в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия Програмист. Съдържанието на учебния предмет и модул дава на учениците основни знания и умения за най-новите технологии в уеб дизайна и разработването на съвременни уеб приложения с бази от данни и презентационна логика върху безплатната и мощна платформа ASP.NET MVC. Обучението по уеб дизайн затвърждава и надгражда получените знания и умения по Учебна практика: По уеб дизайн и Компютърна графика и дизайн, разширявайки ги с познания за възможностите на най-новите технологии HTML5 и CSS3. Програмирането е базирано на JavaScript – един от най-използваните езици в уеб дизайна и платформата ASP.NET MVC.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в 4 раздела: • Разделът Езикът HTML/HTML5 дава знания за същността, компонентите и развитието на World Wide Web (WWW), за протокола HTTP, за уеб архитектурите и инструментите за уеб дизайн. Изучава се синтаксисът на HTML (HyperText Markup Language), за да може да се използват текстови полета, изображения, хипервръзки, таблици, формуляри, рамки и др. След овладяване основите на HTML учениците се запознават с нововъведенията на HTML5, неговите предимства и недостатъци. HTML 5 е последната версия на markup езика за структуриране и представяне на съдържанието на уеб сайтовете. Използването на HTML5 позволява създаването на интерактивни уеб сайтове и приложения, които работят еднакво добре на всички видове устройства без употребата на външни добавки за браузърите като Adobe Flash, Silverlight или QuickTime. В световен мащаб се твърди, че HTML5 ще замести напълно досегашните технологии за разработката на уеб сайтове.

 • Разделът Каскадни набори от стилове CSS дава знания за същността и предимствата на езика CSS, който се използва за описанието на форматирането и визуализацията на съдържанието на HTML документи. Описват се синтаксисът и начините на вмъкване на CSS в HTML документ. Получават се знания и умения за употребата на основните CSS свойства,

елементите на модела „кутия” (Box Model) и някои допълнителни възможности на CSS и CSS3. CSS3 е новата версия на езика за каскадни стилове, която позволява създаването на уеб страници със завладяващ дизайн и интерактивност, като въвежда нови селектори, нови рамки (borders), сенки, нови свойства за фон, промяна на прозрачността на кутии, текстови ефекти, 2D и 3D трансформации; ефекти на преход (transitions); анимации; многоколонен текст; нови свойства за потребителски интефейс и др. Това прави страниците конкурентоспособни по функционалност на тези, създадени с Flash.


 • Разделът JavaScript дава знания и умения за използване на скриптовия език, който отговаря за комуникацията между сайта и браузъра, като следи за наличието на „специални събития“: щракания, движения с мишката, натискане на клавиш от клавиатурата, промяна в размера на браузъра и др. Разглеждат се същността и възможностите на езика, синтаксисът му и как се вмъква код на JavaScript в HTML документ. Преизползват се голяма част от получените знания и умения по програмиране със С++ от предметите/модулите Програмиране ІІ част и Обектно ориентирано програмиране, тъй като езикът JavaScript е С-подобен. Учениците се научават да декларират променливи и константи, да използват основните оператори и управляващи конструкции, да дефинират и извикват функции, да използват обекти и техните свойства и методи. Преизползват се и получените знания и умения по събитийно програмиране с Visual Basic от предмета/модула Технология на програмирането. Учениците придобиват компетенции да управляват интерактивно HTML документи с JavaScript, като се прихващат различни събития (щракване, минаване с мишката, зареждане на страницата), и да управляват грешките по време на изпълнение. Запознават се и с новите възможности на JavaScript за HTML 5 за създаване на вълнуващи и ефективно работещи страници. Накрая се запознават с JavaScript библиотеките, улесняващи програмирането с JavaScript, и по-подробно с някои основни възможности на широко използваната библиотека jQuery.

 • Разделът ASP.NET MVC дава знания и умения за използване на платформата ASP.NET MVC – софтуерна рамка (framework) за уеб приложения, олекотена алтернатива на традиционната ASP.NET платформа. ASP.NET MVC използва схемата model-view-controller (MVC) и дава мощен, базиран на шаблони начин за изграждане на динамични уеб сайтове, който позволява ясно разделяне на частите на приложението, гъвкаво и удобно разработване на сложни и приятни приложения, които използват най-новите уеб стандарти, както и лесно тестване. Разглежда се схемата за програмиране MVC (Model View Controller), която позволява разделяне на трите елемента: потребителски вход; логика на приложението; визуално представяне. Прави се преглед на средите за разработване и запознаване със средата за разработване Visual Web Developer, която е олекотена свободна версия на MS Visual Studio. Преминава се през етапите на създаване на конкретно ASP.NET MVC интернет приложение. Придобиват се знания и умения за работа с HTML помощниците (HTML Helpers) и маркиращия език Razor, създаване на база данни и свързване с приложението, защита на приложението чрез регистрация на потребители, публикуване на MVC приложението.

Обучението по Интернет програмиране и Учебна практика: По интернет програмиране за професиите Програмист и Системен програмист има затвърдяващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети/модули от специфичната професионална подготовка: Учебна практика: По уеб дизайн, Компютърна графика и дизайн, Програмиране І и ІІ част, Обектно ориентирано програмиране, Технология на програмирането¸ Системи за управление на бази данни, Компютърни мрежи, Вградени управляващи системи и съответните учебни практики.

Формирането на професионалните компетентности по предмета е на основата на усвояването на знания и умения по уеб дизайн с HTML, CSS и програмиране на езика JavaScript и платформата ASP.NET MVC.

Обучението по Интернет програмиране налага развитие на уменията на учениците да използват съвременните ИКТ и да следят новостите в професията, като се учат да събират, оценяват, синтезират и представят информация от различни книжни и електронни източници, включително уеб сайтове, както и да прилагат усвоените знания за създаване на динамични страници по задание. Развиват се умения за разглеждане на различни публикувани сайтове, критично оценяване на положителните и отрицателните им страни, вземане на поука от чуждите грешки, взаимстване на добри идеи и практики и прилагането им в собствената работа.

Обучението по Интернет програмиране създава навици у учениците за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения. Обучението по предметите/модула предразполага към изграждане на умения за изследване, критично мислене и решаване на проблеми, способства за по-пълноценното разгръщане на познавателния потенциал на учениците и за по-ефективно постигане на целите на обучението.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА

Обучението по учебния модул/предмети има за цел учениците да придобият професионални знания и умения по разработването и програмирането на съвременни динамични интерактивни мултимедийни уеб приложения с бази от данни. За постигане на основната цел на обучението е необходимо изпълнението на следните подцели: • усвояване на знания за същността, компонентите и развитието на World Wide Web (WWW), за протокола HTTP, за уеб архитектурите и инструментите за уеб дизайн;

 • усвояване на знания и формиране на умения за използване на HTML/HTML5 и CSS/ CSS3 при разработването на съвременни функционални и естетично оформени уеб сайтове и уеб приложения;

 • усвояване на знания и формиране на умения за програмирането на интерактивност и разширена функционалност на уеб сайтовете и уеб приложенията чрез скриптовия език JavaScript и популярни библиотеки за него, като jQuery;

 • усвояване на знания и формиране на умения за програмирането на динамични уеб приложения на мощната, безплатна, широко разпространена и лесна за употреба платформа ASP.NET MVC, която използва схемата model-view-controller (MVC) и осигурява пълен контрол над HTML, CSS и JavaScript.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за обучение по учебния модул/предмет Интернет програмиране и учебния предмет Учебна практика: По интернет програмиране и разпределението им по учебни години и срокове са записани в учебния план на всяка професия и специалност, както следва.

За учебните предмети Интернет програмиране и Учебна практика: По интернет програмиране:

XII клас
Интернет
програмиране


І срок

Учебна практика:
По интернет програмиране


ІІ срок

4810101 Програмно осигуряване

18 с. х 3 ч. = 54 ч.

13 с. х 2 ч. = 26 ч.

4810201 Системно програмиране

18 с. х 3 ч. = 54 ч.

13 с. х 2 ч. = 26 ч.
 • За учебния модул Интернет програмиране:

XII клас
теория

практика

4810201 Системно програмиране

54 ч.

26 ч.

Конкретното място на модула в рамките на учебната година се определя с графика за обучение по специалността, който се утвърждава от директора на училището в началото на учебната година.

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят на часовете и темите.
Наименование на разделите

Брой часове

теория

практика

Раздел І. Езикът HTML/HTML5.

8

4

Раздел IІ. Каскадни набори от стилове CSS.

7

3

Теоретичен тест 1 – Раздели І и ІІ

1

0

Раздел IІІ. Java Script.

20

10

Теоретичен тест 2 – Раздел ІІІ

1

0

Раздел IV. ASP.NET MVC.

16

7

Теоретичен тест 3 – Раздел ІV

1

0

Практически тест 1– Раздели І, ІІ, ІІІ и ІV

0

2
54

26
За постигане целите на обучение учителят определя броя на часовете за всяка тема в рамките на общия брой часове за раздела, като ги разпределя на часове за нови знания, упражнения, обобщение и систематизация и оценяване.


Наименование на разделите и темите

теор.

практ

Раздел І. Езикът HTML/HTML5

8

4

 1. Основи на уеб дизайна:

 • същност на World Wide Web (WWW);

 • компоненти на WWW: структурни (Internet, уеб сървъри, браузъри) и семантични (http, HTML, URL, URI);

 • развитие на WWW – Web 1.0, Web 2.0 и Web 3.0;

 • уеб сайтове и уеб приложения;

 • уеб архитектури – сървър-клиент архитектури, многослойни уеб архитектури;

 • GET, POST, HTTP Status Codes, Cookies;

 • инструменти за уеб дизайн (Dreamweaver, Notepad++, браузъри, графични редактори и др.) и инструменти за разработка (Visual Studio 2010, Firebug, IE Developer Toolbar, Fiddler, Wireshark sniffer).

х
 1. Основи на HTML/HTML 5:

 • същност и синтаксис на езика HTML; структура и съдържание на HTML документ; тагове (tags), атрибути и събития (events);

 • основни HTML тагове; атрибути на тагове; начини за дефиниране на цвят;

 • тагове (етикети) за изобразяване на текст: параграфи; ръчно прекъсване на ред; форматиращи тагове; подредени и неподредени списъци; хипервръзки;

 • тагове за изображения; хоризонтална линия.

х

х

 1. Таблици в HTML 5 - прости таблици, пълни таблици.

х

х

 1. Формуляри (форми) в HTML 5:

 • текстови полета (textbox, textarea, password); етикети; скрити полета;

 • бутони, списъчни полета (падащи списъци, списъци с множествен избор), кутии за отметка (check boxes), радиобутони, плъзгачи (sliders) и кутии за превъртане на стойности (spinboxes);

 • нови типове входни данни; полета с валидация за e-mail, url, телефон, цвят, дата, време и др.;

 • нови формулярни елементи (; ; ) и атрибути за
  и .

х

х

 1. Рамки (фреймове) в HTML 5.

х
 1. Нови елементи в HTML 5:

 • нови семантични/структурни елементи (
  ; ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ; ;

х

х

Раздел IІ. Каскадни набори от стилове CSS

7

3

 1. Основи на каскадните набори от стилове (Cascading Style Sheets -CSS):

 • същност, необходимост от използване, предимства на CSS;

 • синтаксис на CSS: селектори и декларации (свойство + стойност); CSS коментари;

 • създаване и употреба на CSS стилове; прости примери;

 • селекторите id и class;

 • начини за вмъкване на CSS в HTML документ: външен набор (таблица) от стилове (External style sheet); вътрешен набор от стилове (Internal style sheet) и вграден стил (Inline style).

х
 1. Основни CSS свойства:

 • CSS свойства за фон (background), текст (text), шрифт (font);

 • псевдокласове; задаване стил на хипервръзките: нормална (непосетена); посетена; посочена (hover); активна връзка;

 • задаване стил на подредени и неподредени списъци; изображения като водещи символи (list-style-image);

 • задаване стил на таблици – дебелина и цвят на рамката, свиване на рамката до единична линия, широчина и височина на таблицата, подравняване на текста, уплътняване на клетката (разстояние от съдържанието до границите на клетката – Padding), цвят на текста и фона и др.

х

х

 1. Моделът „кутия” в CSS:

 • същност на модела „кутия” (Box Model); основни елементи на кутията;

 • широчина и височина на елемента;

 • рамка (Border) – стил, широчина, цвят, стилове на всяка от страните на рамката, обобщено свойство border;

 • очертания (Outline) - стил, широчина, цвят, обобщено свойство outline;

 • поле (Margin) – мерни единици (px, pt, cm, % и др.); полета на всяка страна на кутията; обобщено свойство margin;

 • уплътняване (Padding) - мерни единици; разстояния от съдържанието до всяка страна на кутията; обобщено свойство padding;

 • препълване на кутията (overflow).

х

х

 1. Разширени възможности на CSS:

 • групиране и влагане (nesting) на селектори;

 • допълнителни свойства за размери: минимална и максимална височина/широчина;

 • показване (display) и видимост (visibility);

 • позициониране в CSS – статично, фиксирано, относително и абсолютно; подреждане в дълбочина (z-index); плаващо позициониране (float, clear).

х
 1. Нови възможности в CSS 3:

 • нови селектори;

 • рамка със заоблени ъгли (border-radius); кутия със сянка (box-shadow); рамка от картинки (border-image);

 • нови свойства за фон – градиентен фон, множество изображения за фон, промяна размера на фоновото изображение, обрязване на фоновото изображение (background-clip);

 • непрозрачност (opacity); пример за промяна на прозрачността при преминаване на мишката над изображение (hover ефект);

 • текстови ефекти; шрифтове (свойство @font-face);

 • 2D и 3D трансформации;

 • ефекти на преход (transitions); анимации;

 • многоколонен текст;

 • потребителски интефейс – възможност за промяна на размерите на елемент от потребителя (resize); нагаждане на елементи в област (box-sizing); отместване на контура (outline-offset).

х

х

Раздел IІІ. Java Script

20

10

 1. Основи на JavaScript:

 • същност, характеристики и възможности на JavaScript; предимства и недостатъци; JavaScript и ECMAScript;

 • вмъкване на JavaScript в HTML документ; управление на HTML елементи; места за поставяне на код на JavaScript в HTML документ: в заглавната част (head); в тялото (body); във външен файл (.js); извеждане на текст; прости примери;

 • синтаксис на JavaScript; оператори (statements); програмен код; блокове; коментари; чувствителност към регистъра на буквите и излишните интервали и редове (white space); преминаване на нов ред в рамките на един оператор; специални символи.

х
 1. Линейни алгоритми:

 • деклариране на променливи, типове данни;

 • оператори за присвояване, аритметични оператори, унарни оператори за инкрементиране/декрементиране, оператор за конкатенация (сливане на символни низове).

х

х

 1. Разклонени алгоритми:

 • оператори за сравнение, логически оператори, условен оператор;

 • условни конструкции if- else и switch.

х

х

 1. Диалогови кутии (popup boxes): за предупреждаване (Alert box), потвърждаване (Confirm box) и запитване (Prompt box).

х

х

 1. Функции – дефиниране и извикване; оператор return.

х

х

 1. Циклични алгоритми:

 • конструкции за цикъл while и do..while;

 • конструкции за цикъл for и for..in;

 • оператори за прекъсване на цикъл break и continue;

х

х

 1. Работа със събития (events) в JavaScript:

 • прихващане на събитие (onClick, onMouseOver и т.н.);

 • приложения на събитийното програмиране – промяна на изображение при Mouse Over, промяна на стила на списък при зареждане на страницата и т.н.

х

х

 1. Прихващане на грешки:

 • конструкция try.. catch;

 • конструкция throw.

х

х

 1. Обекти в JavaScript:

 • обекти, свойства (properties) и методи (methods); дефиниране на обекти;

 • вградени обекти: масив (Array); низ (String); дата (Data); математически функции (Math); шаблонни изрази (RegExp).

х

х

 1. Управление на HTML документи с JavaScript:

 • същност на DOM (Document Object Model);

 • достъп до DOM дървото с JavaScript.

х

х

 1. Нови възможности на JavaScript за HTML 5:

 • нови JavaScript API-та;

 • нови селектори;

 • създаване на Canvas изображение с JavaScript;

 • асинхронна работа с нишки в JavaScript;

 • влачене и пускане (drag and drop);

 • съхранение на данни с HTML5;

 • разширения на HTML DOM дървото.

х

х

 1. Основи на jQuery:

 • JavaScript библиотеки (Prototype JS, jQuery, MooTools, Dojo, YUI, KendoUI); въведение в jQuery;

 • jQuery селектори и манипулация на DOM дървото;

 • jQuery събития и прихващане;

 • jQuery шаблони (templates);

 • jQuery потребителски интерфейс (UI), ефекти, взаимодействия, widgets.

х

х

Раздел IV. ASP.NET MVC

16

7

 1. Въведение в ASP.NET MVC:

 • същност на ASP.NET;

 • модели на разработване в ASP.NET: Web Pages, MVC (Model View Controller) и Web Forms;

 • същност на схемата за програмиране MVC (Model View Controller);

 • същност и характеристики на ASP.NET MVC;

 • среди за разработване – Microsoft Visual Studio, Visual Web Developer.

х
 1. Създаване на първо ASP.NET MVC интернет приложение:

 • инсталиране и преглед на средата за разработване Visual Web Developer;

 • създаване на нов проект с шаблона ASP.NET MVC 3 Web Application;

 • изследване папките на ASP.NET MVC web приложението;

 • добавяне на разположение на елементите (Consistent Look, Layout) и CSS стилове; въведение в HTML помощниците (HTML Helpers) и синтаксиса на маркиращия език Razor; файлът _View_Start;

 • добавяне на контролери (controllers) за манипулиране на потребителския вход и отговори;

 • добавяне на изгледи (views) на приложението (потребителски интерфейс);

 • типове файлове в папката Views (.htm или .html; .asp; .aspx; .cshtml; .vbhtml);

 • стартиране на приложението.

х

х

 1. ASP.NET Razor:

 • същност; синтаксис;

 • променливи, типове данни и оператори; конвертиране на типовете данни;

 • конструкции за условие;

 • цикли и масиви.

х

х

 1. HTML помощници (HTML Helpers):

 • същност и предназначение на HTML помощниците; вградени и потребителски HTML помощници;

 • HTML връзки (HTML Links);

 • HTML елементи на формуляра (HTML Form Elements).

х

х

 1. Добавяне на база данни към приложението:

 • създаване на база данни;

 • добавяне на таблици; типове данни на полетата;

 • добавяне на записи в таблиците;

 • добавяне на низ за връзка (Connection String).

х

х

 1. Добавяне на модел на данните (Data Model):

 • MVC модел;

 • папка на моделите;

 • добавяне на модел на базата данни;

 • добавяне на контролер на базата данни;

 • добавяне на изгледи на базата данни;

 • стартиране на приложението; тестване на модела на данните.

х

х

 1. Защита (security) на MVC приложението:

 • моделът „промяна на паролата” (The Change Password Model);

 • моделът „влизане в системата” (The Logon Model);

 • моделът „регистрация на потребител” (The Register Model).

х

х

 1. Публикуване на MVC приложението:

 • чрез командата Publish на WebMatrix ,Visual Web Developer или Visual Studio;

 • без използване на средата за разработване.

х

х

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябва дапознават:

 • същността, компонентите и развитието на World Wide Web (WWW), протокола HTTP и уеб архитектурите;

 • синтаксиса и семантиката на езиците HTML/HTML5, CSS/ CSS3, JavaScript, библиотеката jQuery, Razor и платформата ASP.NET MVC;

 • изучаваните среди за разработване на уеб сайтове и приложения;

 • технологията за създаване и публикуване на уеб сайтове и приложения с изучаваните езици и средства;

могат да:

 • инсталират и конфигурират изучаваните средства за разработване на уеб сайтове и уеб приложения;

 • използват пълноценно изучаваните езици и средства за създаване и публикуване на динамични, интерактивни, естетични и увлекателни уеб сайтове и уеб приложения, които са с добра степен на защита;

 • ползват критично разнородни източници на информация, включително от Интернет за обновяване и развитие на знанията и уменията си в областта на интернет програмирането, като използват и чужди езици.

VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични (ТТ) и практически тестове (ТП). Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.и вид на теста
Раздели,
които обхваща

Продължителност
Тежест в % в крайната оценка
ТТ1

Раздели І и ІІ

1 учебен час

20%
ТТ2

Раздел ІІІ

1 учебен час

20%
ТТ3

Раздел ІV

1 учебен час

20%
ТП1

Раздели І, ІІ, ІІІ и ІV

2 учебни часа

40%


ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Всяко оценяване независимо от неговия вид трябва да оставя писмен белег.

 2. Всяко средство за оценяване има минимален брой точки, които определят праг на преминаване. При модулното обучение той е 50% от максималния брой точки за съответното оценяване.

 3. Тестовете се считат за издържани при положение, че ученикът е получил минимум 50% от максималния брой точки за теста, посочен в конкретната инструкция на теста.

 4. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове.

 5. Оценката за даден тест се получава по формулата:

Оценка = Получени бр. точки х К,

където коефициентът К зависи от максималния брой точки за всеки тест.

В таблицата е дадено съответствието между коефициента К и максималния брой точки за оценяването – от 10 т. до 100 т.


Макс. брой точки за съответния тест

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Коефициент К

0.6

0.3

0.2

0.15

0.12

0.10

0.085

0.075

0.066

0.06

Получената оценка за даден тест се изчислява с точност до стотните, закръглява се до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника. 1. Крайната оценка за модула се изчислява като сума от оценките на всички тестове (изчислени с точност до стотните), всяка една умножена по тежестта на съответния тест. Резултатът се закръглява до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.

Пример:

Нека един модул има 3 теста със съответните тежести:Тест

ТТ1

ТТ2

ПТ1

Тежест

20%

30%

50%

Максимален брой точки

20 т.

50 т.

60 т.

Коефициент К

0.3

0.12

0.10

Получени точки от ученика

18 т.

35 т.

56 т.

Оценка за теста

5.40=>5

4.20=>4

5.60=>6

Крайна оценка за модула

5.40 х 20% + 4.20 х 30% + 5.60 х 50% =

1.08 +1.26 +2.80 =5.14 =>5VІІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Zeldman, Jeffrey. Designing with Web Standards, New Riders Press, 2005, ISBN 9780321616951.

 2. Musciano, Chuck, Bill Kennedy. HTML & XHTML: The Definitive Guide, Sixth Edition. O'Reilly, 2006, ISBN 9780596527327.

 3. Meyer, Eric. CSS: The Definitive Guide, Third Edition. O'Reilly, 2006, ISBN 9780596527334.

 4. Paul-Koch, Peter. PPK on JavaScript, New Riders Press, 2006, ISBN 9780321423306.

 5. Freeman, Adam, Steven Sanderson. Pro ASP.NET MVC 3 Framework, 3rd edition, Apress, 2011, ISBN 1430234040.

 6. Galloway, Jon и др. Professional ASP.NET MVC 3 (Wrox Programmer to Programmer), 2011, ISBN 1118076583.

 7. Walther, Stephen, ASP.NET MVC Framework Unleashed, Sams, 2009, ISBN 0672329980.

Електронни източници

 1. http://www.w3schools.com

 2. http://academy.telerik.com

 3. http://www.asp.net/mvc

VІІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

 1. Светлин Наков – ръководител отдел "Технологично обучение", Телерик АД, гр. София

 2. инж. Красимир Дойчев – ПГМЕ „М. В. Ломоносов”, гр. Добрич


Каталог: sites -> pgee-bourgas.com -> files
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
files -> Програма по модул Компютърна графика и дизайн е предназначена за професия код 481020
files -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
files -> Програма по Основи на компютърните системи е предназначена за професиите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница