Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050Дата27.04.2017
Размер127.85 Kb.
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


по

учебен предмет и модулПРИЛОЖЕН МРЕЖОВИ СОФТУЕР

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1318/29.08.2012 г.


Професионално направление:код 523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА,

КОМУНИКАЦИОННА И

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Професия:

код 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Специалности:

код 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

код 5230502 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

София‚ 2012 година
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050 Техник на компютърни системи, специалност код 5230501 Компютърна техника и технологии и специалност код 5230502 Компютърни мрежи от професионално направление код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника.

Съдържанието на учебния предмет и модул дава на учениците основни знания и умения за системи за управление на големи корпоративни сървърно базирани релационни бази данни. Конкретно се изучава програмния продукт Microsoft SQL Server, но разглежданите принципи за работа с големи релационни бази данни и знанията за езика SQL са приложими и за редица други системи за управление на бази данни в мрежова среда.

Учебното съдържание е структурирано в 3 раздела:


 • Разделът Администриране на SQL сървър. Проектиране и администриране на SQL бази данни чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) дава знания за същността, инсталирането, компонентите, архитектурата и администрирането на Microsoft SQL Server, физическата и логическата реализация и компонентите на базите данни (БД) в Microsoft SQL Server. Усвояват се основните принципи за проектиране на релационните бази данни, знания и умения за дефинирането, манипулирането и управлението на SQL база данни чрез графичен потребителски интерфейс, проектиране и администриране на сигурността в SQL сървър.

 • Разделът Проектиране и администриране на SQL бази данни чрез Transact-SQL дава знания и умения за работа с версията на езика SQL, която се използва в Microsoft SQL Server и средата SQL Query Analyzer за изпълнение на конструкциите на езика. Изучават се основните синтактични конструкции на Transact-SQL за дефиниране, променяне и изтриване на бази данни, таблици и изгледи (views), добавяне на ограничения, манипулиране на данните (избиране, вмъкване, актуализиране и изтриване на данни) и управление на данните. Разглеждат се системни съхранени процедури и конструкции на Transact-SQL за реализирането на сигурността на данните чрез конфигуриране на автентикацията и оторизацията, администриране на потребители и роли и управление разрешенията върху обекти на базата данни.

 • Разделът Индивидуална задача за проектиране на SQL бази данни създава умения за самостоятелно прилагане на получените знания при решаване на конкретна задача от зададена предметна област.

Обучението по предмета и модула Приложен мрежови софтуер се извършва във взаимовръзка с учебните предмети/модули от отрасловата и специфичната подготовка по професията – Въведение в РС, Приложни програмни продукти, Приложен софтуер, Програмиране, Компютърни мрежи. Придобитите знания са базови и имат връзка с всички модули (предмети) от отрасловата и специфична професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетентности по предмета и модула се осъществява чрез усвояването на специфични понятия от компютърната терминология, овладяването на принципи и подходи и формиране на практически умения при решаване на проектантски задачи. Обучението по предмета и модула Приложен мрежови софтуер развива логическото и техническото мислене на учениците. Изгражда трайни навици да боравят с техническа литература и интернет, да следят най-новите постижения в областта на техниката.


II. Цели на обучението по предмета/модула

Обучението по предмета и модула Приложен мрежови софтуер има за цел учениците да придобият професионални компетентности за управление на големи корпоративни сървърно базирани релационни бази данни.

За постигане на основната цел на обучението по предмета и модула Приложен мрежови софтуер е необходимо изпълнението на следните подцели:

Придобиване на знания и умения за: • инсталиране на Microsoft SQL Server;

 • управление настройките и работата на сървъра;

 • правилно проектиране на релационни бази данни;

 • създаване и редактиране на релационни бази данни чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и SQL конструкции – създаване, променяне и премахване на обекти на базата данни и техни свойства; работа с диаграми (diagrams), таблици, типове данни, първични и външни ключове (primary key, foreign key), индекси (indexes), релации (relationships), ограничения (constraints), изгледи (views);

 • манипулиране на данните чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и SQL конструкции – избиране, вмъкване, актуализиране и изтриване на данни;

 • съставяне на плана за сигурността на базата данни;

 • конфигуриране на автентикацията (authentication) и оторизацията (authorization) за базата данни; администриране на потребителите и ролите (roles);

 • администриране на разрешенията (permissions) чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и SQL конструкции;

 • работа с основни и помощни програми за управление на сървърите и базите данни.


III. Разпределение на учебното време

Общият брой часове за изучаване на учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер и разпределението им по учебни години и срокове са записани в учебния план на професия Техник на компютърни системи, специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи: • За учебния предмет Приложен мрежови софтуер:
XII клас

Специалност

Компютърна техника и технологии (КТТ)

Специалност

Компютърни мрежи

(КМ)

общо

36 часа

39 часа
 • За учебния модул Приложен мрежови софтуер:

ХІI клас: теория 36 часа – общо 36 часа.


Конкретното място на модула в рамките на учебната година се определя с графика за обучение по специалността, който се утвърждава от директора на училището в началото на учебната година.
IV. Учебно съдържание
Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове.

За постигане целите на обучението учителят определя броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и часовете за нови знания, упражнения, преговор, обобщение и оценяване.При демонстрация на теоретичния материал и изпълнение на практическите упражнения е достатъчно инсталирането на версия SQL Server Express Edition, която е олекотена свободна версия на SQL Server, включваща ядрото на двигателя на базата данни (database engine).Наименование на разделите

Брой часове

Специалност

КТТ

Специалност

КМ

1.

Администриране на SQL сървър. Проектиране и администриране на SQL бази данни чрез графичен потребителски интерфейс (GUI)

16

16

2.

Проектиране и администриране на SQL бази данни чрез Transact-SQL

14

14

3.

Индивидуална задача за проектиране на SQL бази данни

6

9Общ брой часове:


36

39


Раздел І. Администриране на SQL сървър. Проектиране и администриране на SQL бази данни чрез графичен потребителски интерфейс (GUI)


 1. Въведение в Microsoft SQL Server:

 • същност и характеристики, предимства;

 • компоненти на SQL Server;

 • архитектура на SQL Server;

 • версии на SQL Server и инсталиране.

 1. Администриране на SQL сървър:

 • Инсталиране;

 • създаване и унищожаване на екземпляри на SQL сървър;

 • стартиране, спиране и пауза на SQL сървър;

 • настройки на сървъра, администриране на автентикацията (authentication);

 • свързване с конкретна база данни.

 1. Бази данни в SQL сървър:

 • системни и потребителски БД;

 • физическа реализация на БД, файлове и дневници на БД;

 • логически компоненти на БД - обекти, съпоставяния (колирания), логини, потребители, роли и групи;

 • изследване на примерните БД – Northwind и Pubs.

 1. Проектиране на SQL база данни:

 • принципи на добре проектираната релационна БД, нормализация;

 • създаване на логически модел на данните.

 1. Реализация на SQL база данни чрез графичен потребителски интерфейс:

 • създаване и управление на SQL база данни;

 • типове данни и идентификатори;

 • създаване на релационни схеми (Database Diagrams);

 • създаване и управление на таблици (Tables);

 • реализиране целостността на данните – чрез типа на данните, дефинициите NOT NULL, DEFAULT, IDENTITY, ограничения (constraints), правила (rules), тригери (triggers), индекси (indexes); реализиране на ограниченията Primary Key, Foreign key, Unique, Check.

 1. Манипулиране на данните в SQL база данни чрез графичен потребителски интерфейс:

 • въвеждане и редактиране на данни;

 • създаване на изгледи (Views).

 1. Проектиране и администриране на сигурността в SQL сървър:

 • нива на сигурност на SQL Server: физическа, на мрежовия протокол, на домейна, на локалния компютър, на SQL Server, на приложенията;

 • създаване план за сигурността на базата данни;

 • реализация на сигурността: автентикация (authentication) на логини; оторизация (authorization) на акаунти на потребители, роли и групи; видове разрешения; администриране на разрешенията (permissions); акаунти и потребители със специално предназначение, потребителски и администраторски акаунти.

 1. Създаване на резервно копие на БД, възстановяване на БД от резервно копие, администриране на повече от един сървър, поддръжка на БД, създаване на огледални копия и експедиране на дневници.


Раздел ІI. Проектиране и администриране на SQL бази данни чрез Transact-SQL


 1. Въведение в Transact-SQL.

 • Основни компоненти на Transact-SQL: DDL - език за дефиниране на данни; DCL - език за управление на данни; DML - език за манипулиране на данни.

 • Основи на езика Transact-SQL: идентификатори, променливи, оператори, функции, вградени функции, коментари.

 • Запознаване с SQL Query Analyzer.

 1. Създаване на бази данни и таблици чрез конструкцията CREATE и изтриването им чрез конструкцията DROP. Добавяне на ограничения PRIMARY KEY и FOREIGN KEY към таблица за реализиране целостността на данните. Промяна конструкцията на таблица чрез ALTER.

 2. Манипулиране на данните. Конструкцията SELECT. Клаузи и ключови думи на конструкцията SELECT.

 3. Използване на съединения за извличане на данни от две или повече таблици – INNER JOIN, OUTER JOIN.

 4. Създаване, модифициране и изтриване на представяния (изгледи) чрез конструкции на Transact-SQL – CREATE VIEW, ALTER VIEW, DROP VIEW.

 5. Команди за манипулиране на данни – INSERT, UPDATE, DELETE.

 6. Реализация на сигурността чрез Transact-SQL.

 • Конфигуриране на автентикацията и оторизацията.

 • Администриране на потребители и роли.

 • Конфигуриране на разрешения – GRANT, DENY, REVOKE.


Раздел III. Индивидуална задача за проектиране на SQL бази данни

Индивидуална задача за всеки ученик за самостоятелно прилагане на получените знания при решаване на конкретна задача от зададена предметна област.


V. Очаквани резултати от обучението
В края на обучението учениците трябва

да знаят

 • основните понятия, използвани в MS SQL Server;

 • същността, характеристиките, архитектурата и компонентите на MS SQL Server;

 • основните понятия, използвани в теорията на релационните бази данни;

 • основните принципи за правилно проектиране на релационни бази данни;

 • физическата и логическата реализация на БД в MS SQL Server;

 • настройките и управлението на сървъра;

 • начините за създаване, редактиране, манипулиране и управление на SQL база данни чрез графичен потребителски интерфейс;

 • основните конструкции на езика Transact-SQL за създаване, редактиране, манипулиране и управление на SQL база данни;

 • архитектурата на системата за сигурност на SQL Server чрез модела с шест нива – физическа сигурност; сигурност на мрежовия протокол; сигурност на домейна; сигурност на локалния компютър; сигурност на SQL Server; сигурност на приложенията;

 • основните етапи от съставяне на плана за сигурността на базата данни;

да могат да

 • инсталират и конфигурират MS SQL Server;

 • администрират сървъри в MS SQL Server;

 • проектират релационна база данни по задание;

 • създават, редактират, манипулират и управляват по задание база данни в MS SQL Server чрез графичен потребителски интерфейс;

 • създават, редактират, манипулират и управляват по задание база данни в MS SQL Server чрез конструкции на езика Transact-SQL;

 • планират и реализират сигурността на конкретна база данни;

 • правят импорт, експорт и трансформиране на данни.

VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични тестове (ТТ) и практически тестове (ПТ). Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.Вид

на теста

Раздели, които обхваща

Продължителност

Тежест в % в крайната оценка

ТТ1

I и II

1 учебeн час

40%

ПТ1

I , II и III

2 учебни часа

60%

Практически тест ПТ1 се състои в представяне и защита на проект по зададената индивидуална практическа задача.ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Всяко оценяване независимо от неговия вид трябва да оставя писмен белег.

 2. Всяко средство за оценяване има минимален брой точки, които определят праг на преминаване. При модулното обучение той е 50% от максималния брой точки за съответното оценяване.

 3. Тестовете се считат за издържани, при положение, че ученикът е получил минимум 50% от максималния брой точки за теста, посочен в конкретната инструкция на теста.

 4. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове.

 5. Оценката за даден тест се получава по формулата:

Оценка = Получени бр. точки х К,

където коефициентът К зависи от максималния брой точки за всеки тест.

В таблицата е дадено съответствието между коефициента К и максималния брой точки от 10 т. до 100 т.

Макс. Брой точки

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Коефициент К

0.6

0.3

0.2

0.15

0.12

0.10

0.085

0.075

0.066

0.06

Получената оценка за даден тест се изчислява с точност до стотните, закръглява се до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника. 1. Крайната оценка за модула се изчислява като сума от оценките на всички тестове (изчислени с точност до стотните), всяка една умножена по тежестта на съответния тест. Резултатът се закръглява до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.

Пример:

Тест

ТТ1

ПТ1

Тежест

40%

60%

Максимален брой точки

30 т.

60 т.

Коефициент К

0.2

0.1

Получени точки от ученика

18 т.

54 т.

Оценка за теста

18 x 0.2 = 3.60=>4

54 x 0.1 = 5.40=>5

Крайна оценка за модула

3.60 x 40% + 5.40 x 60%=1.44 + 3.24 = 4.68 =>5


VII. ЛИТЕРАТУРА

 1. Станек, У.Р. Microsoft SQL Server 2005. Наръчник на администратора. С., Софтпрес, 2006.

 2. Microsoft. MSCE Microsoft SQL Server 2000 Проектиране и реализация на бази данни Training kit. С., Софтпрес, 2001.

 3. SQL Server Books Online.

Електронни източници

    • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545450 - онлайн библиотека на Microsoft за разработчици на софтуер – тема SQL Sever

    • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510741(v=sql.100) - онлайн библиотека на Microsoft за разработчици на софтуер – тема Transact-SQL

    • http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server

    • http://en.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL

    • http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/04/14/free-ebook-introducing-microsoft-sql-server-2008-r2.aspx - Ross Mistry and Stacia Misner - Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2 - безплатна електронна книга на Microsoft Press


VIIІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ


 1. инж. Красимир Стефанов Дойчев – ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов”, гр. Добрич

 2. инж. Цветана Благоева Пунева – СПГЕ „Джон Атанасов”, гр. София

 3. инж. Наташа Панделиева Даскалова – СПГЕ „Джон Атанасов”, гр. СофияКаталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница