Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050Дата30.01.2017
Размер193.93 Kb.
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


по

учебен предмет и модулПРОГРАМИРАНЕ НА Web ДИЗАЙН

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1306/29.08.2012 г.

Професионално направление:

код 523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА,

КОМУНИКАЦИОННА И

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Професия:код 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Специалности:

код 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

код 5230502 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

София‚ 2012 година
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050 Техник на компютърни системи, специалност код 5230501 Компютърна техника и технологии и специалност код 5230502 Компютърни мрежи от професионално направление код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника.

Програмата е разработена в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията Техник на компютърни системи.

Съдържанието на учебната програма дава възможност на учениците да получат основни знания и умения за проектиране и създаване на Web страници посредством използване на езика HTML и каскадните стилови формати (CSS) и изучаването на програмния продукт Dream Weaver.

Модулът/учебният предмет дава знания и умения за настройки на фона и текста на страницата, на фоновия звук, форматиране на текст, вмъкване на графични обекти, на мултимедийни файлове, създаване на различни видове хипервръзки, таблици, форми и страници с прозорци (frames).

Учебното съдържание в програмата е структурирано в три раздела:

- Разделът World Wide Web и HTML включва знания за същността и предназначението на World Wide Web, за различните видове протоколи и структурата на HTML документа. Учениците получават знания за езика HTML, неговите оператори (тагове), атрибути на таговете и опции на атрибутите. Те се научават да създават Web страници с езика HTML, като форматират текст, създават подредени и неподредени списъци, вмъкват графични обекти, таблици и хипервръзки. Разделът създава умения за правилното структуриране и естетическо оформяне на Web страницата.

- Разделът CSS (Cascade Style Sheets) дава знания и умения за използване на каскадните стилови формати за създаване на Web страници, при които лесно може да се променя и настройва техния дизайн. Той дава знания за по-опростено актуализиране и поддържане на сайтовете, както и по-голяма съвместимост с широк кръг платформи и браузъри. Разделът включва знания за видовете стилови формати, за структурата на правилата на CSS, за стойностите на свойствата – цветове, размери, абсолютно и относително адресиране на местоположения. Той изгражда умения за създаване на различни стилове за шрифт, за управление на текстово съдържание, за създаване на блокове със съдържание и за тяхно позициониране. Чрез CSS учениците ще могат да форматират фона на страницата, да създават списъци и таблици. Разделът дава знания и умения за създаване на динамични ефекти.

- Разделът Dream Weaver дава знания и умения за използване на конкретна приложна програма за създаване на Web страници. Той включва знания за основните менюта и ленти с инструменти на програмата, общи настройки на Web страницата, форматиране на текст, поставяне на изображения, въвеждане на хипервръзки, създаване на таблици, форми, разделяне на сайта на прозорци (frames). Дава знания и умения за възможностите за публикуване на Web сайт в интернет.

Обучението по Програмиране на Web дизайн за професията Техник на компютърни системи има затвърдяващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети Информатика и Информационни технологии от задължителната общообразователна подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с всички модули/учебни предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетенции по модула/учебния предмет е на основата на усвояването на знания и умения, свързани с езика HTML, CSS и програмата Dream Weaver за създаване на Web-страници.

Обучението по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн развива умения у учениците да използват съвременните ИКТ – като се учат да работят в интернет, събират, оценяват, синтезират и представят информация от различни Web сайтове, както и да прилагат усвоените знания за създаване на графични мултимедийни обекти и Web страници по задание. Създава навици у учениците за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения, критично мислене и решаване на проблеми, способства за по-пълноценното разгръщане на познавателния потенциал на учениците и за по-ефективно постигане на целите на обучението.
ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ/МОДУЛА
Обучението по учебния предмет/модула има за цел чрез усвояване на учебното съдържание учениците да придобият професионални компетентности по създаване на Web страници и мултимедийни обекти.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо изпълнението на следните подцели:

Придобиване на знания за:


 • същността и предназначението на World Wide Web;

 • различните видове протоколи TCP/IP, HTTP, FTP;

 • структурата на HTML документа и принципите при проектиране на Web страница;

 • основните HTML тагове, атрибути на тагове, опции на атрибутите;

 • оформянето на Web страницата (фон на страницата и цвят на текста);

 • форматирането на текст в HTML документа;

 • създаването на подредени и неподредени списъци;

 • поставянто на графични изображения в Web страница;

 • създаването на различни видове хипервръзки в Web страница.

Придобиване на знания и умения за: • създаването и форматирането на таблици в Web страница;

 • създаването на различни видове форми в Web страница;

 • различните видове каскадни набори от стилове (CSS);

 • структурата на правилата на CSS;

 • стойностите на свойствата за цвят, размери, абсолютно и относително адресиране на местоположения;

 • управлението на текстовото съдържание на Web страницата;

 • създаването и позиционирането на блокове със съдържание;

 • разположението на таблици;

 • форматирането на списъци и фон;

 • създаването на динамични ефекти;

 • работата с програмата Dream Weaver (менюта и ленти с инструменти на програмата);

 • общите настройки на Web страницата с помощта на Dream Weaver;

 • форматирането на текст със средствата на Dream Weaver ;

 • вмъкването и редактиранто на графични обекти в Web страницата;

 • създаването на различни видове хипервръзки в Web страницата с програмата Dream Weaver;

 • създаването и форматирането на таблици в Web страница с Dream Weaver;

 • създаването на различни видове форми в Web страница с програмата Dream Weaver;

 • създаването на слоеве в Web страница с програмата Dream Weaver;

 • използването на мултимедия в Web страница;

 • разделянето на Web страницата на прозорци (frames) с Dream Weaver;

 • изпълнението на самостоятелна творческа дейност за естетическо оформяне на Web страницата;

 • публикуването на Web-сайт в интернет.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн и разпределението им по учебни години и срокове са записани в учебния план на професия Техник на компютърни системи, специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи: • За учебния предмет Програмиране на Web дизайн:XII клас

Специалност

Компютърна техника и технологии (КТТ)

Специалност

Компютърни мрежи

(КМ)

Бр. часове

62 часа

39 часа
 • За учебния модул Програмиране на Web дизайн:

ХІI клас: теория 62 часа – общо 62 часа.

Конкретното място на модула в рамките на учебната година се определя с графика за обучение по специалността, който се утвърждава от директора на училището в началото на учебната година.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел е записан броят на часовете и темите. За постигане целите на обучение учителите могат да определят броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.
Специалност


КТТ

Модулно/

Предм.

КМ


Раздел I. World Wide Web и HTML


24 ч.

15 ч.

1. Комуникационни технологии. Интернет и World Wide Web

 • Компютърни мрежи и интернет.

 • Мрежов протокол. Пакетен протокол.

 • TCP/IP, HTTP, FTP протоколи. DNS.

 • World Wide Web и URL.

 • Структура на Web сайт. Принципи в проектирането на Web страница.

2. Въведение в HTML

 • Структура и съдържание на HTML документ.

 • Основни HTML – тагове. Атрибути на тагове.

 • Начини за дефиниране на цвят. Задаване на цвят.


3. Тагове за форматиране на текст

 • Задаване на стил – удебелен, подчертан и курсив.

 • Таг FONT и неговите атрибути.

 • Форматиране на заглавия.

 • Форматиране на параграф. Атрибути за подравняване на текст.

 • Тагове за прекъсване на текст
  и

  . Заместителни кодове.


 • Разделяне на текст чрез хоризонтална линия.4. Списъци

 • Подредени.

 • Неподредени.

 • Дефинирани.   1. Поставяне на графични изображения в Web страница

 • Връзка между местоположението на файла – картинка и създаваният html документ.

 • Задаване размери на изображение.

 • Подравняване на изображение.

 • Поставяне на алтернативен текст.6. Хипервръзки

 • Към страница от създавания сайт.

 • Към друга страница посредством нейния URL-адрес.

 • Към e–mail.

 • Към изображения.

 • Между изображения.

 • Създаване на графична карта на изображение (Image map).7. Таблици

 • Основни тагове при създаване на таблица.

 • Задаване на специфични разстояния, ширина и височина на редове, колони или клетки.

 • Хоризонтално и вертикално подравняване на съдържанието на клетки.

 • Обединяване на клетки.

 • Задаване фон на таблица, ред, колона или клетка.

 • Определяне цвят на очертанието на таблица.

 • Поставяне на заглавие на таблица.8. Форми

 • Текстово поле и поле парола.

 • Радиобутони.

 • Checkbox бутони.

 • Падащ списък.

 • Бутони за изпращане на данните и изчистване на данните.Раздел II. Каскадни набори от стилове (CSS)


20 ч.

12 ч.

 1. Видове каскадни набори от стилове

 • Inline CSS.

 • Вътрешни CSS.

 • Външни CSS.

 1. Структура на правилата на CSS.

 • Selector.

 • Property.

 • Value. 1. Стойности на свойства

 • Цвят.

 • Размери. 1. Стилове за шрифт 1. Блокове със съдържание. Позициониране 1. Разположение на таблици. Форматиране на таблици 1. Форматиране на списъци и фон 1. Създаване на динамични ефекти

Раздел III. Web дизайн с Dream Weaver


18 ч.

12 ч.

 1. Прозорец на Dream Weaver

 • Основни менюта и ленти с инструменти.

 • Възможности, предоставени в Task Pane.

 • Предназначение на бутоните от лентата Views.

 • Възможни начини за преглед на Web страница.2. Общи настройки на Web страница

 • Задаване фон на страница.

 • Задаване цвят на текста.

 • Задаване цвят на хипервръзките.

 • Начин на появяване на страниците.

 • Наличие на фонов звук.3. Форматиране на текст със средствата на Dream Weaver

  • Изменение на стил, шрифт, размер на текст, начертание, цвят на текст.

  • Създаване на подреден и неподреден списък.

  • Създаване на динамични текстови ефекти.4. Поставяне на изображения

 • Вмъкване и редактиране на изображения от графичен файл.

 • Работа с графични обекти от ClipArt.

 • Създаване на декоративен текст с WordArt.

 • Използване на графични елементи от New Drawing и AutoShapes.

 • Поставяне на хоризонтална линия.

 • Създаване на фотогалерия.

 • Вмъкване на мултимедийни файлове.5. Въвеждане на хипервръзки

 • Между страниците на създавания сайт.

 • Към страница от WWW.

 • Към определено място от текущата или друга страница.

 • Към e-mail.

 • Към графичен обект.

 • Между графични обекти.6. Създаване и форматиране на таблици

 • Форматиране на таблицата, рамка, цвят на фона, цвят на рамката.

 • Форматиране редовете, колоните и клетките на таблица.

 • Обединяване и разделяне на клетки от таблица.

 • Задаване заглавие на таблицата.7. Форми. Web компоненти

 • Запознаване с елементите на формата – текстово поле, поле за парола, текстова област, check-бутони, радиобутони, отварящи се списъци, бутони за изпращане и отказ.

 • Добавяне на Web компоненти – например елементи за търсене, брояч на посещенията на сайта и др.

 • Използване на таблици при подреждане елементите на формата.

 • Възможности за обработване на формата.

 • Свързаване на база от данни с формата.8. Създаване на слоеве

 • Създаване, именуване, модифициране на слоеве

 • Промяна на стек-последователността на слоеве.

 • Промяна видимостта на слоя.

 • Използване на поведението Drag Layer Show-Hide Layer.

 • Панел Timelines – добавяне на обект към времедиаграма.

 • Използване на ключови кадри.

 • Промяна на свойствата на изображения.

 • Разглеждане на създадена анимация в Dream Weaver.9. Използване на мултимедия

 • Flash текст.

 • Flash бутони.

 • Поставяне на Flash анимации.

 • Използване на Image Viewer.

 • Използване на скриптове.10. Изграждане на страница с фреймове

 • Създаване на фреймове.

 • Създаване и редактиране съдържанието на фреймове.

 • Контролиране съдържанието на фреймовете чрез хипервръзки.

 • Автоматизирано изграждане на Web сайт с помощниците в Dream Weaver.11. Публикуване на Web сайт в интернет.Общо:

62 ч.

39 ч.V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябвада познават:

 • World Wide Web;

 • различните видове мрежови протоколи – TCP/IP, HTTP, FTP;

 • структурата на Web сайт;

 • принципите в проектирането на Web страница;

 • основните тагове, атрибути на тагове, опции на атрибути;

 • възможностите на HTML езика за форматиране на текст в Web страницата;

 • възможностите на HTML езика за създаване на подредени и неподредени списъци;

 • възможностите на HTML езика за поставяне на графични обекти в Web страница;

 • възможностите на HTML езика за създаване на различни видове хипервръзки;

 • възможностите на HTML езика за създаване на таблици в Web страница;

 • възможностите на HTML езика за създаване на различни видове форми в Web страница;

 • CSS (Каскадни набори от стилове);

 • предимствата при използването на CSS;

 • видовете CSS;

 • структурата на правилата;

 • видовете селектори;

 • стойностите на свойството цвят;

 • свойствата и стойности за фон;

 • свойствата и стойности за рамките;

 • стиловете за шрифт;

 • управлението на текстово съдържание;

 • блоковете със съдържание;

 • разположението на таблици;

 • форматирането на списъци;

 • динамичните ефекти;

 • програмата Dream Weaver, менюта и ленти с инструменти;

 • общите настройки на Web страница;

 • основните принципи на графичния дизайн;

 • цветовите модели, използвани в компютърния дизайн;.

 • възможностите за форматиране на текст с Dream Weaver;

 • възможностите за поставяне на графични обекти в Web страница с Dream Weaver;

 • възможностите за създаване на различни видове хипервръзки с Dream Weaver;

 • възможностите за създаване на таблици в Web страницата с Dream Weaver;

 • възможностите за създаване на форми в Web страницата с Dream Weaver;

 • възможностите за създаване на слоеве в Web страницата с Dream Weaver;

 • методите за вкарване на анимация в Web страницата ;

 • възможностите за създаване на фреймове в Web страницата с Dream Weaver;

 • възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение.

да могат да

 • работят с World Wide Web;

 • работят с HTML езика ;

 • създават Web страници с HTML;

 • форматират текст с HTML;

 • създават подредени и неподредени списъци с HTML;

 • поставят графични обекти в Web страницата с HTML;

 • създават хипервръзки в Web страницата с HTML;

 • създават таблици в Web страницата с HTML;

 • създават форми в Web страницата с HTML;

 • използват CSS при проектирането на дизайна на Web страницата;

 • прилагат каскадните набори от стилове за фон на страницата;

 • прилагат каскадните набори от стилове за шрифт на текстовото съдържание;

 • прилагат каскадните набори от стилове за създаване на блокове със съдържание;
 • прилагат каскадните набори от стилове за форматиране на таблици;

 • прилагат каскадните набори от стилове за форматиране на списъци;

 • прилагат каскадните набори от стилове за създаване на динамични ефекти;

 • работят с програмата Dream Weaver;

 • създават Web страници с Dream Weaver;

 • форматират текст с Dream Weaver;

 • създават подредени и неподредени списъци с Dream Weaver;

 • поставят графични обекти в Web страницата с Dream Weaver;

 • създават хипервръзки в Web страницата с Dream Weaver ;

 • създават таблици в Web страницата с Dream Weaver;

 • създават форми в Web страницата с Dream Weaver;

 • създават фреймове в Web страницата с Dream Weaver;

 • публикуват Web сайтове в интернет.


VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични и практически тестове. Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.
и вид на теста
Раздели, които обхваща

Продължителност
Тежест в % в крайната оценка
Т1

Раздел І.

1 уч. ч.

40%
П1

Раздел ІІ.

2 уч. ч.

40%
П2

Раздел ІІІ.

2 уч. ч.

20%


ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Всяко оценяване независимо от неговия вид трябва да оставя писмен белег.

 2. Всяко средство за оценяване има минимален брой точки, които определят праг на преминаване. При модулното обучение той е 50% от максималния брой точки за съответното оценяване.

 3. Тестовете се считат за издържани при положение, че ученикът е получил минимум 50% от максималния брой точки за теста, посочен в конкретната инструкция на теста.

 4. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове.

 5. Оценката за даден тест се получава по формулата:

Оценка = Получени бр. точки х К,

където коефициентът К зависи от максималния брой точки за всеки тест.

В таблицата е дадено съответствието между коефициента К и максималния брой точки за оценяването – от 10 т. до 100 т.

Макс. брой точки за съответния тест

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Коефициент К

0.6

0.3

0.2

0.15

0.12

0.10

0.085

0.075

0.066

0.06

Получената оценка за даден тест се изчислява с точност до стотните, закръглява се до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника. 1. Крайната оценка за модула се изчислява като сума от оценките на всички тестове (изчислени с точност до стотните), всяка една умножена по тежестта на съответния тест. Резултатът се закръглява до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.

Пример:

Нека един модул има 3 теста със съответните тежести:Тест

ТТ1

ТТ2

ПТ1

Тежест

20%

30%

50%

Максимален брой точки

20 т.

50 т.

60 т.

Коефициент К

0.3

0.12

0.10

Получени точки от ученика

18 т.

35 т.

56 т.

Оценка за теста

5.40=>5

4.20=>4

5.60=>6

Крайна оценка за модула

5.40 х 20% + 4.20 х 30% + 5.60 х 50% =

1.08 + 1.26 + 2.80 = 5.14 =>5

VІІ. ЛИТЕРАТУРА

   1. HTML в лесни стъпки. ИК "СофтПрес", 2005.

   2. Госни, Джон. HTML Професионални проекти. ИК "Duo Design", 2005.

   3. Нийдерст, Дженифър. WEB дизайн Накратко – Настолен бърз справочник. „Зест Прес”, 2002

   4. Тийг, Джейсън Кранфърд. DHTML и CSS за World Wide Web. ИК "СофтПрес", 2011

   5. Хеник, Бен. HTML&CSS: Добрите страни. ИК Зест Прес, 2010

   6. Пейдж, Кристин Ануин. DREAMWEAVER 8 – Официален учебен курс. Софтпрес, С., 2006

   7. Електронни информационни източници:

  1. http://www.infotel.bg/rubrics/html_bg.htm - Кратък справочник за HTML стандарт

5.2. http://educentre.bia-bg.com/oe-contents_bg.html - Учебникът включва 8 урока по HTML и 8 урока по JavaScript

  1. http://faq.host.bg/article.php?id=HL895802 - Уеб дизайн

  2. http://www.uni-sofia.bg/resources/ucc/ucc-site/html-course/index.html - Проектиране и разработка на интернет страница

  3. http://www.dreamweaver8.hit.bg/ - уроци за DREAMWEAVER 8

  4. http://www.cbtcafe.com/dreamweaver/index.htm


VІІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Людмила Иванова – СПГЕ “Джон Атанасов”

Каталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница