Програма по учебния предмет „Иконопис за специалностстраница1/3
Дата27.10.2018
Размер320 Kb.
#102202
ТипПрограма
  1   2   3РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

З А П О В Е Д

№ РД 09………./………………. г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма по учебния предмет „Иконопис“ за специалност код 2150705 „Иконопис” от професия код 215070 „Художник - приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Програмата влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
Приложение
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по „Иконопис” се основава на последователното усвояване на знания и умения в областта на геометричната, растителната и зооморфната композиция, традиционната и творческа интерпретация на икона.

Градацията на теми и задачи позволява устойчиво развиване на учениците, тяхното мислене и способности.

Успоредно с темите по композиция се преподават и теми по цветознание, технология, комбинаторика, история на орнамента, иконография, способстващи усвояване на геометричния, растителния и зооморфния орнамент и композиция и прилагане в храмовото пространство.

Съпътстващото обучение по история на религиите и иконография спомага учениците да получават обща представа за православната декоративна система, теологичната и обосновка, изискване на канона, иконографски предписания и иконописна практика.

През петгодишното си обучение в специалност „Иконопис”, учениците получават широк диапазон от знания и умения, които са предпоставка за успешното има развитие като съвременни автори, владеещи традиционната иконопис и притежаващи способността да се изявят в сферата на иконописта, сакралната и светската стенопис.


Програма по „Иконопис” е в синхрон с програмите на останалите специални предмети, изучавани в средните художествени училища (рисуване, живопис, пластична анатомия, перспектива) и не нарушава логиката в образователния процес и постепенното натрупване на знания и умения в учениците.

В съответствие с този процес, антропоморфни форми навлизат в обучението по „Иконопис”в края на десети и началото на единадесети клас – заедно в навлизане на човешка глава и ¾ фигура по рисуване и живопис.

Това осигурява комплексно и качествено обучение на учениците и е предпоставка за по-високи резултати в образователния процес на средните художествени училища.

Програмата дава възможност за разгръщане на индивидуалния подход на обучение, съобразен с възможностите и темпа на напредък на учениците.

При обучението по „Иконопис”, както и при изучаването на всяко изкуство, теорията и практиката са органично свързани в единно цяло.

Разделянето им в настоящата учебна програма, която представя само теоретичната основа на иконописта е за административно удобство.

За да не се къса връзката с практиката, при организацията на учебния процес е препоръчително програмите по теория и тряктика да се ползват в синхрон.

Обема от знания и умения предвидени в програмата предполагат допълване учебното време, както с часове прехвърлени от раздел „А“ така и с факултативни учебни часове. В програмата е посочен и препоръчителният им брой.

Предвидените и препоръчаните в програмата часове се основават на типовия учебен план утвърден със Заповед № РД 09 – 4644 / 31.08.2017 г..
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ
Обучението в специалност Иконопис си поставя за цел, бъдещите художници:

  • да опознаят богатото ни изобразително наследство

  • да почувстват, осмислят и обикнат красотата в ортодоксалното изобразяване

  • да натрупат познания и умения в областта на православния изобразителен канон, православната иконография, техниката и технологията на иконописта, разпределението на изображенията и декорацията в интериора и екстериора на храма, позволяващи им да проектират и изпълняват декоративни и фигурални композиции за Българската Православна Църква

  • да възродят и пренесат във времето иконописната традиция

  • да ценят и ползват в творчеството си пластичните достижения на дълголетната ни духовност, оцелели в ръкописи, щампи, храмове и манастири

Православната изобразителна култура е интегрирала в сложен композиционен и семантичен синтез, геометричен, флорален и зооморфен орнамент, човешки фигури и фигури на животни, пейзажни и архитектурни елементи, одеяния, атрибути и аксесоари. Това предполага значително художническо умение.


III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
VIII КЛАС

1.5 часа седмично

36 седмици

54 часа годишно 1ч. от СПП и 0.5ч. от раздел „А“
/изучават геометричен орнамент/

*препоръка - 72 часа годишно от ФУЧ за усвояване на предвидения в програмата обем знания.

IX КЛАС

2 часа седмично

36 седмици

72 часа годишно 1ч. от СПП и 1ч. от раздел „А“
/изучават флорален орнамент, като реализират и

знанията от 8 клас, създавайки декоративна

композиция с православна символика/

*препоръка - 90 часа годишно от ФУЧ за усвояване на предвидения в програмата обем знания.

X КЛАС

3 час седмично,

36 седмици

108 часа годишно 1ч. от СПП и 2ч. от раздел „А“
/изучават зооморфни форми, като реализират и

знанията от 8 и 9 клас, създавайки декоративна

композиция с православна символика/

*препоръка - 72 часа годишно от ФУЧ за усвояване на предвидения в програмата обем знания.

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
XI КЛАС

1 час седмично,

36 седмици

36 часа годишно от СПП
/през първия срок изучават метричните зависимости,

предписани от православния канон за глава и фигура и

правят графично копие на икона,

през втория срок изпълняват в материал копието на

икона/

*препоръка - 36 часа годишно от ФУЧ за усвояване на предвидения в програмата обем знания.

XII КЛАС

3 часа седмично

29 седмици

87 часа годишно от СПП

/проект и изпълнение на творческа интерпретация на икона

или на декоративен мотив за иконостас в рамките на православния канон и традиция/

*препоръка - 29 часа годишно от ФУЧ за усвояване на предвидения в програмата обем знания.
IV.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми и е разделено на теоретични, практически занимания и съпътстващи теми. За всеки раздел в програмата е записан броят учебни часове по СПП.

За успешното изпълнение на учебната програма е добре в плана на училището да предвидят ФУЧ – факултативни учебни часове както е препоръчано по горе.

Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема и разпределя броя на часовете, предвидени по учебния план и по учебната програма в годишното си разпределение.ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

VIII КЛАС

№ по ред

Наименование на раздели и теми

Брой часове

1.

Основи на геометричната композиция


2+1

1.1

Понятие за композиция, композиционни оси, геометричен център, естетичен център, златно сечение
2.

Основи на фризовата композиция

3+2

2.1

Фризова композиция, просто и сложно повторение, ударение, ритъм, краен и безкраен ред, повторения на редове.
2.2

Съпътстваща тема: История на орнамента. Възникване и развитие на геометричния орнамент.
3.

Централна геометрична композиция

4+2

3.1

Композиция с мотив в геометричния център,

развит по основните оси, пауза и обрамчващ фриз


3.2

Съпътстващи теми:

Комбинаторика: Правилни мрежи, построяване и работа с тях.

Технология: Видове бои, състав, качества и изобразителни възможности

Цветознание: Хроматични, ахроматични цветове, цветен кръг


4.

Геометричният орнамент в християнството

4+2

4.1

Християнски символи, изразими с геометрични форми
4.2

Съпътстващи теми:

*Цветознание: Понятие за гама, видове гами

*История на орнамента: Геометричен орнамент в православната изобразителна традиция

5.

Срочна задача: Композиция с православен мотив в геометричния център, развит по основните оси, пауза и обрамчващ фриз с акценти

5+4

6.

Геометричният орнамент в българската православна традиция

2+1

6.1

Геометричния орнамент в иконописната ни традиция.
6.3

Съпътстваща тема:

*Технология: Темперни бои, състав и техниката работа


7.

Геометричният орнамент и архитектурата

2+1

7.1

Геометричен орнамент в конкретна архитектурна среда и произтичащите от това композиционни, пластични, сюжетни, иконографски, канонични и технологични ограничения и задължения.


7.2

Съпътстваща тема:

*Иконография: Място, роля, семантика и канон на геометричния орнамент в православната декоративна система


8.

Срочна задача за втори срок: Проект на декоративна композиция от геометрични форми, съдържаща православни символи, (предназначена за конкретно храмово пространство по възможност) :

А) идеен проект и линеален вариант

Б) тонален вариант

В) цветен вариант


6+5


9.

Годишен изпит-

Организиране на идеен проект за композиция от геометрични форми с изразен център, православен символ и обрамчващ фриз с акценти.

*Представяне пред изпитната комисия на идейния проект и портфолио – учебните задачи по иконопис от изминалата учебна година.


8
Общ брой часове

56


Раздел 1. Основи на геометричната композиция

1.1 Понятие за композиция, композиционни оси, геометричен център, естетичен център, златно сечениеЦели: Въведение в теория на композицията, запознаване с понятийния апарат. Учениците се научават да изпълняват прости геометрични композиции по зададена тема с акцент върху симетрали, диагонали или комбинации от тях.
Раздел 2.Основи на фризовата композиция

2.1 Фризова композиция, просто и сложно повторение, ударение, ритъм, краен и безкраен ред, повторения на редове.

2.2 Съпътстваща тема: История на орнамента. Възникване и развитие на геометричния орнамент.

Цели: Учениците усвояват принципите на фризовата композиция и видовете фризове според елементите, участващи в него. Практическата задача затвърждава получените знания по темата.
Раздел 3.Централна геометрична композиция

3.1 Композиция с мотив в геометричния център,развит по основните оси, пауза и обрамчващ фриз

3.2 Съпътстващи теми: *Комбинаторика: Правилни мрежи, построяване и работа с тях.

*Технология: Видове бои, състав, качества и изобразителни възможности.

*Цветознание: Хроматични, ахроматични цветове, цветен кръг.

Цели: Учениците разширяват знанията си, научавайки се да използват принципите на централната и фризовата композиция в квадрат, окръжност и триъгълник. Съпътстващите теми по технология и цветознание развиват практическите им умения в работата с темперни бои и колоритно организиране на композицията.
Раздел 4. Геометричният орнамент в християнството

4.1 Християнски символи, изразими с геометрични форми

4.2 Съпътстващи теми: *Цветознание: Понятие за гама, видове гами.

*История на орнамента: Геометричен орнамент в православната изобразителна традиция.Цели: Задачите по композиция се конкретизират в областта на православната символика, запознавайки учениците с историческото развитие и значението на най-популярните християнски символи. Тези символи се включват в усвоените до момента принципи на геометричната композиция с цел организиране на произведение, подходящо за сакрално пространство.
Раздел 5. Срочна задача:

Композиция с православен мотив в геометричния център на изобразителното поле, развит по основните оси, пауза и обрамчващ фриз с акценти.Цели: Придобитите до момента знания и умения намират приложение при изпълнение на сложна геометрична композиция, която включва усвоеното в областта на композиция, цветознание и технология. Със срочната задача приключва първият учебен срок.
Раздел 6. Геометричният елемент в българската православна традиция

6.1 Теория: Геометричния орнамент в иконописната ни традиция.

6.2 Съпътстваща тема: *Технология: Темперни бои, състав и техника на работа.

Цели: Учениците имат за цел да се докоснат до орнаменталната ни традиция, изучавайки и копирайки примери за върхови постижения в областта на иконата и църковната стенопис.
Раздел 7. Геометричният орнамент и архитектурата

7.1 Теория: Геометричен орнамент в конкретна архитектурна среда и произтичащите от това композиционни, пластични, сюжетни, иконографски, канонични и технологични ограничения и задължения.Цели: Този раздел има за цел на възпита в учениците способност за работа в конкретна архитектурна среда, което е в основата на професионалното творческо мислене. Учениците получават практическа подготовка за финалната задача за годината.
Раздел 8.Срочна задача за втори срок:

Проект на декоративна композиция от геометрични форми, съдържаща православни символи, (предназначена за конкретно храмово пространство по възможност) :

А) идеен проект и линеален вариант

Б) тонален вариант

В) цветен вариант

Съпътстваща тема:

*Иконография: Място, роля, семантика и канон на геометричния

орнамент в православната декоративна система.Цели: Учениците проектират и изпълняват сложна геометрична композиция, отговаряща на предварително зададени архитектурни и стилови особености. Етапите на проектиране и реализация възпитават в професионално отношение към работния процес.
Раздел 9. Годишен изпит

Организиране на идеен проект за композиция от геометрични форми с изразен център, православен символ и обрамчващ фриз с акценти.

* Представяне пред изпитната комисия на идейния проект и портфолио – учебните задачи по иконопис от изминалата учебна година.

Цели:

Изпитът проверява способностите на учениците да проектират и изпълнят в цвят геометрична композиция, която е подчинена на символите, характерни за православната иконопис.

Представянето и на учебните задачи по иконопис от изминалата учебна година пред комисията дава цялостна представа за постиженията на ученика и прецизира оценката.
IX КЛАС

№ по ред

Наименование на теми и раздели

Брой часове

1.

Натурата в растителния орнамент

4

1.1.

Понятие за натурна и декоративна форма ,

необходимост от познаване на натурата за успешна стилизация и декорация.


2.

Стилизация

8

2.1

Понятие за стилизация и методи за стилизация.
2.2

Съпътстващи теми: История на орнамента. Растителен орнамент. Растителен орнамент в православната изобразителна традиция.
3.

Растителният орнамент в християнството и обвързаността му с православни символи и текстове

5

3.1

Растителният орнамент в православните стенописи, икони, иконостаси и ръкописи
4.

Растителна фризова композиция

8

4.1

Растителна фризова композиция - място и роля в православната декоративна система
4.2

Съпътстващи теми:

*Цветознание: Понятие за чистота, наситеност, интензивност, светлосила, упражнения с доминантни и контрастни гами

*Комбинаторика: Повторение, ритъм, краен - безкраен ред,

симетрия, ротация, история и практика на българското писмо


5.

Срочна задача:

Проект на растителна фризова композиция с възможност за интегриране на символи и текстове

А) идеен проект и линеален вариант

Б) тонален вариант

В) цветен вариант


11

6.

Растителният орнамент в българската православна традиция

6

6.1

Растителен орнамент в иконописната ни традиция
7.

Растителният орнамент и архитектурата

10

7.1

Растителен орнамент в конкретна архитектурна среда и произтичащите от това композиционни, пластични, сюжетни, иконографски, канонични и технологични ограничения и задължения.


7.2

Съпътстваща тема:

*Иконография: Място, роля, семантика и канон на растителния орнамент в православната декоративна система.


8.

Срочна задача за втори срок:

Проект на декоративна композиция от растителни форми предназначена за конкретно храмово пространство -

А) идеен проект и линеален вариант

Б) тонален вариант

В) цветен вариант и изпълнение в материал


12

9.

Годишен изпит:

Организиране на идеен проект за декоративна композиция на основата на реални растителни форми в стилистиката на православната иконопис

*Представяне пред изпитната комисия на идейния проект и портфолио – учебните задачи по иконопис от изминалата учебна година.


8
Общ брой часове:

72

Раздел 1. Натурата в растителния орнамент

1.1. Теория: Понятие за натурна и декоративна форма ,

необходимост от познаване на натурата за успешна стилизация и декорация.

Цели: Учениците се запознават с изучаване от натура на представители на растителния свят, придобивайки умения за подбор на елементите от натурата, участващи в един проучвателен етюд
Раздел 2. Стилизация

2.1 Понятие за натурна и декоративна форма ,

необходимост от познаване на натурата за успешна стилизация и декорация.

2.3 Съпътстващи теми:

История на орнамента;

Растителен орнамент;

Растителен орнамент в православната изобразителна традиция.

Цели: Навлиза основното понятие стилизация, като с теоретични и практически задачи се придобиват знания за различните методи за стилизиране на натурата.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница