Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модулДата10.05.2017
Размер155.8 Kb.
#21032
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка

по


учебен предмет
УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО: ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

и
учебен модул

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

УтвърденА със Заповед № РД 09-1315/29.08.2012 г.

Професионално направление:


код 523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА,


КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Професия:

код 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност:код 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


София, 2012 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул Диагностика и ремонт е предназначена за обучение по професия код 523050 Техник на компютърни системи, специалност код 5230501 Компютърна техника и технологии от професионално направление код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника.

Програмата е разработена в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията Техник на компютърни системи.

Съдържанието на учебната програма дава възможност на учениците да получат основни знания и умения за диагностика и ремонт на компютърни системи.

Модулът/учебният предмет дава знания и умения за откриване на различни хардуерни и софтуерни проблеми и дефекти, за диагностика и смяна на отделни компютърни компоненти (процесор, памет, чипсет, ROM-BIOS) и електронни елементи (кондензатори, резистори, транзистори, дросели), за диагностика и ремонт на запомнящи устройства (твърд диск, CD, DVD, флопи диск), периферни устройства (клавиатури, мишки, монитори, принтери, скенери и модеми) и разширителни карти (видеокарти, мрежови, звукови, модеми).

Учебното съдържание в програмата е структурирано в два раздела:

- Разделът Хардуерна диагностика и ремонт включва знания за методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти. Учениците получават знания и умения за работа с електронни измервателни уреди и апарати – мултиметри, осцилоскопи, диагностикуми и др. Той включва знания и умения за локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти на дънната платка – процесори, памети, BIOS, интегрални чипове, електронни елементи. Разделът създава умения за диагностика и ремонт на захранващия блок, разширителните платки и периферните устройства – клавиатури, мишки, монитори, флопи, твърд диск, CD/DVD устройства, принтери, скенери и модеми. Той дава знания за хардуерни проблеми при преносимите компютри – Laptop, Notebook. Учениците получават знания и умения за правилното локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми при мрежите и се научават да работят с мултиметри и LAN тестери за кабели.

- Разделът Софтуерна диагностика и отстраняване на софтуерни проблеми включва знания за методиката за откриване и отстраняване на софтуерни проблеми. Учениците получават знания и умения за работа с диагностичните инструменти при Windows XP/Windows 2000. Те се научават да правят различни настройки на системата чрез операционната система. Разделът включва знания за софтуерните методи за постигане на максимално бързодействие и умения за работа с Norton Utilities. Разделът съдържа знания за софтуерните несъвместимости и проблемите, породени от инсталиране и деинсталиране на софтуер. Учениците получават знания и умения за локализиране и отстраняване на проблеми при стартиране и изключване. Те се научават да работят с msconfig и regedit. Разделът дава знания и умения за създаване на системна дискета с драйвери за CD/DVD-ROM и за архивиране и възстановяване на данни. Учениците получават знания и умения за локализиране и отстраняване на софтуерни проблеми при мрежите. Те ще могат да администрират мрежови принтер и да откриват и отстраняват проблеми при връзка с Internet и проблеми с Web браузъра. Разделът включва знания и умения за компютърните вируси и защитата от тях. Учениците получават умения за работа с антивирусни програми.

Обучението по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул Диагностика и ремонт за професията Техник на компютърни системи има затвърдяващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните модули/предмети Електротехника, Градивни елементи, Аналогова и Цифрова схемотехника от отрасловата професионална подготовка и с учебните модули/предмети Процесори за РС, Памети за РС, Дънни платки за РС, Приложни програмни продукти, Запомнящи устройства, Периферни устройства I и II част, Компютърни мрежи, Асемблиране на РС от специфичната професионална подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с всички модули/учебни предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетенции по модула/предмета е на основата на усвояването на знания и умения, свързани с хардуерна диагностика и ремонт и софтуерна диагностика и отстраняване на софтуерни проблеми. Обучението по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул Диагностика и ремонт налага развитие на умения у учениците да използват съвременните ИКТ – като се учат да работят в интернет, събират, оценяват, синтезират и представят информация от различни Web сайтове, компютърни списания и литература за диагностика и ремонт на хардуер и приложни програми за диагностика и остраняване на софтуерни проблеми, както и да прилагат усвоените знания от комплексната практика на конкретно работно място в компютърна фирма. Създава навици у учениците за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения, критично мислене и решаване на проблеми, способства за по-пълноценното разгръщане на познавателния потенциал на учениците и за по-ефективно постигане на целите на обучението.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА/МОДУЛА
Обучението по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул Диагностика и ремонт има за цел чрез усвояване на учебното съдържание учениците да придобият професионални компетентности по диагностика и ремонт на компютърни системи.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо изпълнението на следните подцели – придобиване на: • знания за начините за разграничаване на хардуерните от софтуерните проблеми и методите за определянето им;

 • знания за методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти;

 • знания и умения за работа с измервателна апаратура – мултиметри, осцилоскопи, диагностикуми и други;

 • знания за локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в системния блок;

 • знания за диагностика и ремонт на дънната платка – смяна на процесори, памети, интегрални чипове, кондензатори и др;

 • знания за диагностика и ремонт на разширителни платки – видеокарта, мрежова карта, звукова карта, вътрешен модем;

 • знания за диагностика и ремонт на захранващия блок;

- знания за локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми в периферните устройства на ниво модул и компонент;

 • знания за диагностика и ремонт на клавиатури;

 • знания и умения за диагностика и ремонт на мишки;

 • знания и умения за диагностика и ремонт на монитори;

 • знания и умения за диагностика и ремонт на флопи диск;

 • знания и умения за диагностика и ремонт на твърд диск ;

 • знания и умения за диагностика и ремонт на CD, DVD устройства;

 • знания и умения за диагностика и ремонт на модеми;

 • знания и умения за диагностика и ремонт на принтери и скенери; • знания и умения за локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми при мрежите;

 • знания и умения за работа с мултиметри и LAN тестери за кабели;

 • знания за хардуерни проблеми при преносимите компютри – Laptop, Notebook;

 • умения за конфигуриране на хардуера на PC системата за максимално бързодействие;

 • знания за методиката за откриване и отстраняване на софтуерни проблеми;

 • знания и умения за настройки на PC системата и работа с диагностичните инструменти на Windows XP/Windows 2000;

 • знания за софтуерни методи за постигане на максимално бързодействие и умения за използване на Norton Utilities;

- знания за софтуерни несъвместимости;

- умения за отстраняване на проблеми, породени от инсталиране и деинсталиране на софтуер;

- знания и умения за локализиране и отстраняване на проблеми при стартиране и изключване. Работа с msconfig и regedit;


 • знания и умения за решаване на проблеми при форматирането на твърдия диск и флопи диска;

- знания и умения за архивиране и възстановяване на данни;

 • знания и умения за локализиране и отстраняване на софтуерни проблеми при мрежите;

 • знания и умения за администриране на мрежов принтер;

- знания и умения за отстраняване на проблеми при връзка с Internet и проблеми с Web браузъра. Изтегляне на Patch и Service pack Restore point;

 • знания и умения за компютърните вируси и защита от тях;

 • умения за работа с антивирусни програми.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул Диагностика и ремонт и разпределението им по


учебни години и срокове са записани в учебния план на професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии:

 • За учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт:

ХІІ клас:

ІІ срок 13 седмици х 5 часа = 65 часа

общо 65 часа


 • За учебния модул Диагностика и ремонт:

ХІI клас: ІІ срок 13 седмици х 4 часа = 52 часаобщо 52 часа
Конкретното място на модула в рамките на учебната година се определя с графика за обучение по специалността, който се утвърждава от директора на училището в началото на учебната година.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел е записан определен брой часове. За постигане на целите на обучение учителят определя броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и разпределя тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.

Наименование на разделите и темите

Бр. часове

модулно/предметно обучениеI. Хардуерна диагностика и ремонт


36 ч./45 ч.


1. Увод в теорията и практиката на диагностиката и ремонта:

 • трудности при разграничаване на хардуерните от софтуерните проблеми и методи за определянето им;

 • методика за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти.
2. Локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в системния блок. Ръчна работа с мултиметри, осцилоскопи, диагностикуми и др.:

 • диагностика на дънната платка – смяна на процесори, памети, интегрални чипове, кондензатори и др.;

 • диагностика на разширителни платки – видеокарта, мрежова карта, звукова карта, вътрешен модем;

 • диагностика на захранващия блок.3. Локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми в периферните устройства на ниво модул и компонент:

 • диагностика и ремонт на клавиатури;

 • диагностика и ремонт на мишки;

 • диагностика на монитори;

 • диагностика на твърд диск;

 • диагностика на CD, DVD устройства;

 • диагностика и ремонт на принтери и скенери.
4. Локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми при мрежите. Работа с мултиметри и тестер за кабели (LAN тестер).
5. Хардуерни проблеми при преносимите компютри - Laptop, Notebook.
6. Особености при избора на компютърна система с цел намаляване на потенциалните проблеми. Конфигуриране на хардуера за максимално бързодействие.
7. Обобщение на хардуерните проблеми и дефекти.
II. Софтуерна диагностика и отстраняване на софтуерни проблеми

16 ч. / 20 ч.

1. Методика за откриване и отстраняване на софтуерни проблеми.
2. Диагностични инструменти при Windows XP/Windows 2000. Настройки.
3. Софтуерни методи за постигане на максимално бързодействие. Използване на Norton Utilities.
4. Софтуерни несъвместимости. Проблеми, породени от инсталиране и деинсталиране на софтуер.
5. Проблеми при форматирането на твърдия диск и флопи диска.
6. Локализиране и отстраняване на проблеми при стартиране и изключване. Работа с msconfig и regedit.
7. Създаване.на системна дискета с драйвери за CD-ROM. Архивиране и възстановяване на данни.
8. Локализиране и отстраняване на софтуерни проблеми при мрежите. Администриране на мрежов принтер.
9. Проблеми при връзка с Internet. Проблеми с Web браузъра. Изтегляне на Patch и Service pack Restore point.
10. Компютърни вируси и защита от тях. Антивирусни програми.
11. Обощение на софтуерните проблеми.
12. Изготвяне на подробен доклад за локализиране на проблеми и дефекти.
Общ брой часове

52 ч./65 ч.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябвада познават:

 • методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти;

 • методите за локализиране на хардуерни проблеми и дефекти в системния блок –дънна платка, захранващ блок;

 • методите за локализиране на хардуерни проблеми в периферните устройства на ниво модул;

 • методите за локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми при мрежите;

 • методите за локализиране на хардуерни проблеми при преносимите компютри – Laptop, Notebook;

 • методиката за откриване и отстраняване на софтуерни проблеми;

 • диагностичните инструменти при Windows XP/Windows 2000;

 • софтуерните методи за постигане на максимално бързодействие;

 • софтуерните несъвместимости при инсталиране и деинсталиране на софтуер;

 • проблемите при форматирането на твърдия диск;

 • проблемите при стартиране и изключване;

 • софтуерните проблеми при мрежите;

 • проблемите при връзка с Internet. Проблеми с Web браузъра;

 • компютърните вируси и антивирусните програми;

да могат да:

 • извършват диагностика на дънната платка – смяна на процесори, памети, интегрални чипове, кондензатори и др.;

 • извършват диагностика на разширителни платки – видеокарта, мрежова карта, звукова карта, вътрешен модем;

 • извършват диагностика на захранващия блок;

 • локализират и отстраняват хардуерни проблеми в периферните устройства на ниво модул;

 • извършват диагностика и ремонт на клавиатури;

 • извършват диагностика и ремонт на мишки;

 • извършват диагностика на монитори;

 • извършват диагностика на твърд диск;

 • извършват диагностика на CD, DVD устройства;

 • извършват диагностика и ремонт на принтери и скенери;

 • локализират и отстраняват хардуерни проблеми при мрежите;

 • локализират и отстраняват хардуерни проблеми при преносимите компютри – Laptop, Notebook;

 • конфигурират хардуера за максимално бързодействие;

 • работят с диагностичните инструменти при Windows XP/Windows 2000;

 • извършват настройки в операционните системи Windows XP/Windows 2000;

 • работят с Norton Utilities;

 • решават проблеми, породени от инсталиране и деинсталиране на софтуер;

 • решават проблеми при форматирането на твърдия диск;

 • локализират и отстраняват проблеми при стартиране и изключване;

 • работят с msconfig и regedit;

 • архивират и възстановяват данни;

 • локализират и отстраняват софтуерни проблеми при мрежите;

 • администрират мрежов принтер;

 • решават проблеми при връзка с Internet и проблеми с Web браузъра;

 • работят с антивирусни програми.


VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на практически тестове. Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.

и вид на теста
Раздели, които обхваща

Продължителност
Тежест в % в крайната оценка
ПТ1

Раздел І (1-3 тема)

2 учебни часa

40%
ПТ2

Раздел І ( 4-7 тема)

2 учебни часa

20%
ПТ3

Раздел ІІ (1-7 тема)

2 учебни часа

20%
ПТ4

Раздел ІІ (8-12 тема)

2 учебни часа

20%ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Всяко оценяване независимо от неговия вид трябва да оставя писмен белег.

 2. Всяко средство за оценяване има минимален брой точки, които определят праг на преминаване. При модулното обучение той е 50% от максималния брой точки за съответното оценяване.

 3. Тестовете се считат за издържани при положение, че ученикът е получил минимум 50% от максималния брой точки за теста, посочен в конкретната инструкция на теста.

 4. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове.

 5. Оценката за даден тест се получава по формулата:

Оценка = Получени бр. точки х К,
където коефициентът К зависи от максималния брой точки за всеки тест.

В таблицата е дадено съответствието между коефициента К и максималния брой точки за оценяването – от 10 т. до 100 т.Макс. брой точки за съответния тест

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Коефициент К

0.6

0.3

0.2

0.15

0.12

0.10

0.085

0.075

0.066

0.06

Получената оценка за даден тест се изчислява с точност до стотните, закръглява се до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника. 1. Крайната оценка за модула се изчислява като сума от оценките на всички тестове (изчислени с точност до стотните), всяка една умножена по тежестта на съответния тест. Резултатът се закръглява до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.

Пример:

Нека един модул има 3 теста със съответните тежести:Тест

ТТ1

ТТ2

ПТ1

Тежест

20%

30%

50%

Максимален брой точки

20 т.

50 т.

60 т.

Коефициент К

0.3

0.12

0.10

Получени точки от ученика

18 т.

35 т.

56 т.

Оценка за теста

5.40=>5

4.20=>4

5.60=>6

Крайна оценка за модула

5.40 х 20% + 4.20 х 30% + 5.60 х 50% =

1.08 + 1.26 + 2.80 = 5.14 =>5
VІІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Мюлер, Скот. Компютърна енциклопедия – Част I, II, III, 14-то издание. Софт Прес, 2002.

 2. Дембовски, Клаус. Сервизен справочник – Том 1, 2, 3, 4. Техника, 2000.

 3. О’Донъл, Боб. Персоналният компютър – тайни. Алекс Софт, 2000.

 4. Прес, Бари. Компютърна библия – Том I, II, III. Алекс Софт, 1998.

 5. http://www.benchmarkhq.ru/eng – диагностични и тестващи програми за PC.

 6. http://www.hardwarebg.com

 7. http://pclt.cis.yale.edu/pclt/PCHW/PLATYPUS.HTM - General overview of PC hardware technologies

 8. http://www.computerdoctor.co.uk/Useful_Links/useful_links.html


VІІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

 1. инж. Людмила Иванова – СПГЕ “Джон Атанасов”

Каталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница