Програма по "Управленски информационни системи" 3 изпита За магистърските програми от двете специалности без уис 3 изпитаДата30.11.2018
Размер67 Kb.
#106477
ТипПрограма
СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Срок за подаване на документи за магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2009 – 2010 година - от 14 до 25 септември 2009 г.

Прием на документи: 09.00 ч. – 12.00 ч. и 13.00 ч. – 17.00 ч. в зала 417

Приемно време на касата: 09.00 ч.– 12.00 ч. и 13.00 ч. – 16.00 ч. - каб. 408
I. Магистърски програми за неспециалисти:

1. Дати на изпити:

Стопанско управление писмен 28.09.2009 – 18.00 ч. зала 200, 300, 400, 520

Икономика писмен 29.09.2009 – 18.00 ч. зала 200, 300, 400, 520

Компютърна грамотност 30.09.2009 - 17.00 ч. зала 200

Икономика устен 30.09.2009– 18.00 ч.

разпределението по кабинети ще бъде обявено в деня на изпита

Стопанско управление устен 30.09.2009 – 18.00 ч.

разпределението по кабинети ще бъде обявено в деня на изпита2. Брой на изпитите:

1. За магистърските програми по “Икономика” - 2 изпита

2. За магистърските програми по “Стопанско управление”

без “Управленски информационни системи” - 2 изпита

3. За магистърската програма по

“Управленски информационни системи” - 3 изпита

4. За магистърските програми от двете специалности без УИС - 3 изпита

5. За магистърските програми от двете специалности и УИС - 4 изпита


3. Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба по образец


2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование или Академична справка – оригинал

2.1. Кандидатите, завършили СУ “Свети Климент Охридски”, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти” към факултета.

2.2. Завършилите небългарски висши училища представят удостоверение от Министерство на образованието и науката за призната образователно-квалификационна степен и легализирано, преведено и заверено приложение на дипломата с всички учебни дисциплини и оценки. Кандидатите представят оригиналната диплома за висше образование и ксерокопие. След сверяване с копието , оригиналната диплома се връща на кандидата. Кандидати, непредставили удостоверение от МОН не се допускат до участие в конкурса.

3. Квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити – 30 лв. за всеки изпит


Забележка:

1. Допълнителни указания относно подаването на документи за магистърските програми в Стопанския факултет ще бъдат публикувани на сайта на факултета - www.feb.uni-sofia.bg преди началото на приема на документи.

2. Указания за кандидатите за магистърска програма „Мениджмънт на човешките ресурси (Социална отговорност на предприятието)” съвместна програма със Сорбона – Париж - Иванка Джакова, e-mail: ivankad @feb.uni-sofia.bg, hr@feb.uni-sofia.bg; тел: 873 83 10; 422 9409;
II. Магистърски програми за специалисти

1. Дати на изпити:

Стопанско управление писмен (тест) 28.09.2009 – 16.00 ч. 300 и 400

Икономика писмен (тест) 29.09.2009 – 16.00 ч. 300 и 400

Компютърна грамотност 30.09.2009 - 17.00 ч.зала 200

Финансов мениджмънт - на френски

и английски език (интервю) 30.09.2009 – 10.00 ч.зала 417

Икономика устен 30.09.2009 – 16.00 ч. - разпределението по кабинети ще бъде обявено в деня на изпита

Стопанско управление устен 30.09.2009 – 16.00 ч. - разпределението по кабинети ще бъде обявено в деня на изпита


2. Брой на изпити:

1. За магистърските програми по “Икономика” - 2 изпита

2. За магистърските програми по “Стопанско управление”

без “Управленски информационни системи” - 2 изпита

3. За магистърската програма по

“Управленски информационни системи” - 3 изпита

4. За магистърската програма

по „Финансов мениджмънт - на френски и английски език” - 1 изпит

5. За магистърските програми от двете специалности без УИС - 3 изпита

6. За магистърските програми от двете специалности и УИС - 4 изпита


3. Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба по образец


2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование или Академична справка – оригинал (за студентите завършили Стопанския факултет – уверение)

2.1. Завършилите небългарски висши училища представят удостоверение от Министерство на образованието и науката за призната образователно-квалификационна степен и легализирано, преведено и заверено приложение на дипломата с всички учебни дисциплини и оценки. Кандидатите представят оригиналната диплома за висше образование и ксерокопие. След сверяване с копието , оригиналната диплома се връща на кандидата. Кандидати, непредставили удостоверение от МОН не се допускат до участие в конкурса.

3. Квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити – 30 лв. за всеки изпит

4. За завършилите други ВУЗ - документ за владеене на западен език5. Кандидатите за магистърската програма по „Финансов мениджмънт - на френски и английски език” представят мотивационно писмо и автобиография на френски/ английски език
Забележка:

 1. Допълнителни указания относно подаването на документи за магистърските програми в Стопанския факултет ще бъдат публикувани на сайта на факултета - www.feb.uni-sofia.bg преди началото на приема на документи.

 2. Подробна информация (учебни планове) за магистърските програми в Стопански факултет ще намерите на адрес:

http://www.uni-sofia.bg/docs/feb/SpravochnikMagistriStopFak2009.pdf

За учебната 2009-2010 година в Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски” е обявен прием за следните магистърските програми:

СПЕЦИАЛНОСТ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 • Бизнес администрация – стратегическо управление

 • Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси

 • Бизнес-администрация – икономика и управление на здравеопазването

 • Икономика и управление на туризма

 • Икономика и управление на публичния сектор

 • Управленски информационни системи

 • Бизнес администрация – стратегическо управление – неспециалисти

 • Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – неспециалисти

 • Бизнес-администрация – икономика и управление на здравеопазването – неспециалисти

 • Икономика и управление на туризма – неспециалисти

 • Икономика и управление на публичния сектор – неспециалисти

 • Управленски информационни системи – неспециалисти

 • Мениджмънт на човешките ресурси (Социална отговорност на предприятието) - на англ.език

 • Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство

Магистърските програми в специалност Стопанско управление са в два варианта – за специалисти и за неспециалисти (названието “неспециалист” е условно). Разграничението е въз основа на базовото бакалавърско (или магистърско – при петгодишно обучение) образование на кандидатите.

В магистърските програми за специалисти могат да кандидатстват: А) лица с базова подготовка по специалностите „Икономика”, „Стопанско управление”; Б) лица, които вече са изучавали и завършили успешно най-малко 8 (осем) от посочените по-долу 12 (дванадесет) дисциплини, включени в учебния план на подготвителната година за кандидатите-неспециалисти. За да бъде зачетена съответната дисциплина, хорариумът, посочен в дипломата за завършена образователна степен, не трябва да е по-малък от 80% от предвидения по учебен план. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на писмен тест и устно събеседване. Кандидатите за магистърската програма „Управленски информационни системи” се явяват и на тест за установяване на компютърната им грамотност, като за това получават оценка „да“ или „не“. Получилите оценка “не” на теста за компютърна грамотност не участват в класирането за тази програма.
Списък на дисциплините, според които се определя

правото за кандидатстване в магистърските програми
за специалисти

Дисциплина Общ Лекции Упр.
хорариум

1. Основи на управлението


(вкл. Бизнес планиране и контрол) 90 60 30

2. Микроикономика 60 60 0

3. Макроикономика 60 60 0

4. Маркетинг 45 30 15

5. Държавни финанси 30 30 0

6. Количествени методи


в управлението 30 30 0

7. Правни основи на управлението 45 30 15

8.Управление на човешките ресурси
и организационно поведение 90 45 45

9. Счетоводство 75 75 0

10. Статистика 60 60 0

11.Информационни технологии


и системи 60 30 30

12. Корпоративни финанси 30 30 0


В магистърските програми за неспециалисти могат да кандидатстват всички лица, независимо от характера на базовото им образование.

Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на следните входни изпити: а) писмен изпит за оценяване на общата икономическа / управленска култура; б) писмен изпит за определяне нивото на владеене на западен език; в) устно събеседване.

Въпросите за писмения изпит са свързани с обосноваване на лично мнение по актуален икономически/управленски проблем, текстове за превод или отговор на въпрос от и на чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански).
СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА

• Макроикономика

• Икономика на фирмата

• Финанси и банково дело

• Статистика и финансова иконометрия

• Актюерство и управление на риска

• Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги

• Икономика и управление на сгради и съоръжения

• Икономика и управление на образованието, науката и иновациите

• Икономика и управление на аграрния сектор

• Финансов мениджмънт – на френски и английски език

• Макроикономика – неикономисти

• Икономика на фирмата – неикономисти

• Статистика и финансова иконометрия – неикономисти

• Актюерство и управление на риска – неикономисти

• Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги – неикономисти

• Икономика и управление на сгради и съоръжения - неикономисти

• Икономика и управление на образованието, науката и иновациите – неикономисти

• Икономика и управление на аграрния сектор – неикономисти
Магистърските програми в специалност Икономика са в два варианта – за икономисти и за неикономисти. Разграничението е въз основа на базовото бакалавърско (или магистърско – при петгодишно обучение) образование на кандидатите.

В магистърските програми за икономисти могат да кандидатстват лица със завършена бакалавърска или магистърска степен по икономика или стопанско управление. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на писмен изпит (тест) и устно събеседване.

В магистърските програми за неикономисти могат да кандидатстват лица със завършена бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на писмени изпити за оценяване на общата им икономическа култура, нивото на владеене на западен език и устно събеседване. Въпросите за писмения изпит са свързани с изразяване на лично мнение по актуален икономически проблем, текстове за превод или отговор на въпрос от и на чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански).
Забележка: Правилник за прием на магистри в СУ „Свети Климент Охридски” можете да намерите на сайта на СУ „Свети Климент Охридски” : http://www.uni-sofia.bg (Прием на магистри)

Таксите за кандидат-студентските изпити за учебната 2009/2010 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

І. В брой в касата на Стопанския факултет – етаж 4, стая 408

Приемно време – 9.00 – 12.00 и 13.00 – 16.00 ч.

ІІ. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

Българска народна банка централно управление

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:

Име и фамилия ( на обучаващия се)

ЕГН (на обучаващия се)

Стопански факултет

КСК - магистриПри банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница