Програма „Развитие на човешките ресурси" bg 051PO001 05 „Съпричастност"Дата10.10.2018
Размер36.92 Kb.
#83847
ТипПрограма

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

BG 051PO001-5.1.05 „Съпричастност”

Проект BG051PO001-5.1.05-0004-C0001 Създаване на център за подкрепа и целева

ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Д О Г О В О Р

......


Днес ................................ г. в гр. София се сключи настоящият договор между:
Съюз на слепите в България, представляван от Васил Трифонов Долапчиев – Председател, със седалище град София и адрес: ул. „Найчо Цанов” №172, ЕИК по БУЛСТАТ 000703155, ИН по ЗДДС BG000703155, наричан за краткост КЛИЕНТ, от една страна
И
................................................................. , представляван от ................................. ............................................................................................ – Управител, с адресна регистрация .............................................................................................., ЕИК по БУЛСТАТ ...................................., ИН по ЗДДС ...................................................., наричан за краткост ХОТЕЛИЕР
Страните се споразумяха за следното:
Предмет на договора
Клиентът възлага, а Хотелиерът приема да предостави хотелиерски услуги – настаняване за провеждане на концерт на художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители членове на ССБ в град .................................... съгласно Дейност „Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция” по проект „Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания /ЦПЦОХЗУ/ с изнесени офиси”, Договор № BG051РО001-5.1.05-0004-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Хотелиера'>I. Задължения на Хотелиера
1.1. Хотелиерът се задължава да осигури настаняването на ..................... човека съгласно Дейност „Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция” по проект „Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания /ЦПЦОХЗУ/ с изнесени офиси”, Договор № BG051РО001-5.1.05-0004-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

1.2. Стойността на предоставената услуга - настаняване от Хотелиера в гр. ...................................... за периода от .................... до ...................... /едно настаняване/ е, както следва: ...........................

1.3. Да осигури почистени и заредени стаи, както и добра хигиена в помещенията като цяло.

1.4. Да положи грижи за гарантиране на личната сигурност на пребиваващите и осигури условия за съхранение на личните им материални ценности. За непредадени за съхранение в администрацията на станцията лични материални ценности Хотелиерът не носи отговорност.

1.5. Да съгласува предварително часовете за настаняване и освобождаване на стаите с Клиента или негов оторизиран представител.

1.6. Да осигури хигиенни материали – тоалетна хартия, сапун и кърпи за всеки един пребиваващ.II. Задължения на Клиента
2.1. Да предостави на Хотелиера два дни преди определената дата за настаняване график за заемане на договорените легла с отбелязване на точния брой гости и разпределение по стаите.

2.2. При неспазване на срока по т.2.1. или при намаляване броя на хората за настанняване Хотелиерът има правото да обяви незаетите легла за свободна продажба.

2.3. При промяна в броя на леглата в "по-малко” от предварително потвърдените, да уведоми поне пет дни прадварително Хотелиера за корекциите.

2.4. Авансово да заплати 60% от договорената сума по банков път по сметка:


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.5. Да заплати остатъка от сумата веднага след приключване на мероприятието въз основа на издадена фактура.

2.6. Да осигури за своя сметка трансфера на участниците в мероприятието до хотела.

2.7. Всички лица, пребиваващи в хотела са длъжни да спазват правилника за вътрешния ред.

2.8. Стойността на нанесените от гостите щети на имуществото на Хотелиера или установени липси от него се заплащат от самите гости на място в троен размер.


III. Общи условия
3.1. Условията на настоящия договор могат да бъдат променени само след изразено писмено съгласие от страните и подписан анекс, който става неразделна част от настоящия договор.

3.2. При възникване на спорове по този договор страните ще полагат максимум старания за тяхното доброволно уреждане. В случай на непостигане на взаимно съгласие за решаването на въпроса ще се търси съдействието на компетентните съдебни органи в Република България.

3.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и прекратява действието си след предоставяне на услугата.

3.5. Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра, от които два за клиента и един за хотелиера:Хотелиер: ............................... Клиент: Съюз на слепите в България
Управител: .............................. Председател: Васил Долапчиев ..............

Инвестира във вашето бъдеще!Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница