Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!страница1/8
Дата01.05.2017
Размер1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0040

Усъвършенстване на системите за управление в

Медицински Университет – Варна

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИИнвестира във вашето бъдеще!УТВЪРДИЛ:

Инж. Деян Григоров Грънчаров –

Помощник-ректор на Медицински университет – Варна

Възложител на основание пълномощно рег. № 1214/24.04.2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ:

Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системив Медицински Университет

Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за сключване на договор и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа до деня посочен в Обявлението на следния адрес: гр. Варна 9000, ул.” Марин Дринов” 55, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, сграда Ректорат, ет. 1, деловодство.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в деня и часа посочен в обявлението, на следния адрес: гр. Варна 9000, ул.”Марин Дринов” 55, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, сграда Ректорат.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

І. Решение за откриване на открита процедура

ІІ. Обявление за открита процедура

ІІІ. Обща информация

ІV. Техническо задание

V. Указания относно подготовка на офертата и провеждане на обществената поръчка

VІ. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите

VІІ. Приложения:


 1. Оферта и Списък на документи – Приложение № 1

 2. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение № 2

 3. Административни сведения – Приложение № 3

 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП – Приложение № 4

 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП – Приложение № 5

 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП –Приложение № 6

 7. Декларация относно обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности – Приложение № 7

 8. Справка-информация по чл. 50, ал.1, т. 3 от ЗОП – Приложение № 8

 9. Справка по чл. 51, ал. 1, т. 1 – Списък на основните договори за услуги, относими към предмета на поръчката – Приложение № 9

 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 10

 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 11

 12. Техническо предложение – Приложение № 12

 13. Ценово предложение – Приложение № 13

 14. Списък на предложените експерти – Приложение № 14

 15. Декларация за разположение на експерта – Приложение № 15

 16. Автобиография – Приложение № 16

 17. Проект на Договор за изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 17

ІІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Възложител на поръчката

Възложител на настоящата обществена поръчка е Медицински Университет – Варна – публичноправна организация по чл. 7, т. 3 от ЗОП, с официален адрес и адрес за кореспонденция – гр. Варна 9000, ул.” Марин Дринов” 55, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, сграда Ректорат

Медицински Университет – Варна, съгласно чл. 9 от ЗВО, като висше училище е създадено с решение на НС и функционира със средства от държавния бюджет.

В Медицински университет - Варна има 4 факултета - Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване. Към структурата на МУ – Варна са също Медицинският колеж,  Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Центърът за професионално обучение и филиалът в град Сливен.

Във Факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване и Медицинския колеж се изучават следните специалности: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка,  Здравен мениджмънт, Управление на здравните грижи, Обществено здравеопазване, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Зъботехник, Инспектор по обществено здраве, Рехабилитатор и Медицински козметик, както и свободно-избирателната дисциплина-Морскамедицина. 
През новата учебна 2013-2014 стартира обучение по две нови специалности: Медицински оптик и Фармацевтичен мениджмънт и отваря врати новият филиал в Сливен, с прием на първия випуск медицински сестри и акушерки. Към университета функционира и Център за професионално обучение, който предлага обучение по новите професии „Здравен асистент” и „Болногледач”.

В университета обучават студенти от над 35 държави, измежду които Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Канада, САЩ, Кипър, Македония, Норвегия, Португалия, Руска Федерация, Сърбия, Турция, Украйна, Швейцария, Армения, Беларус, Албания, Израел, Йордания, Казахстан, Ливан, Нигерия, Палестина, Сирийска арабска република, Швеция, Япония.

В университета с над половинвековна история и традиции в момента (за учебната 2012-2013) се обучават над 4500 студенти, специализанти и докторанти в областта на хуманната и денталната медицина, фармацията, здравните грижи и здравния мениджмънт.
 Обучението на чуждестранните студенти по медицина и дентална медицина се осъществява на английски език.

Университетът е база, в която много български и чуждестранни специализанти от Македония, Молдова, Украйна, Турция, Йордания, Индия, Иран, Нигерия и Руска федерация получават следдипломно си обучение и квалификация.

Учебните занимания и научно-изследователската дейност се повеждат в 190 учебни зали и лаборатории, разположени в основната сграда на университета - Ректорат, сградата на Факултета по дентална медицина, Медицинският колеж,  РЗИ – Варна, УМБАЛ „Св. Марина”. Клиничното обучение на студентите, докторантите и специализиращите лекари се извършва в четири големи варненски болници - УМБАЛ „Св. Марина”, МБАЛ „Св. Анна”, Специализираната очна болница СОБАЛ „Доц. Георгиев” и Специализираната болница по акушерство и гинекология СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов”.

Преподавателите от МУ – Варна са автори на множество учебници и ръководства, които се издават в собствената печатна база на университета. Главни редактори са на няколко варненските научни списания, участват в редакционните колегии на почти всички български медицински списания. Университетът издава научното периодично издание „Scripta Scientifica Medica” с on-line версия и научно-информационния бюлетин „Инфо академика”.

С висококвалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална клинична база, две студентски общежития, модерна университетска библиотека и издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше учебно заведение.

Завършилите студенти получават диплома, подпечатана с държавния герб на Република България.Основание за поръчката

Настоящата открита процедура за сключване на договор за обществена поръчка се провежда в изпълнение на Решение на Помощник-Ректора на Медицински Университет – Варна, възложител по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП, съгласно Пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г., за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, т. 3, чл. 14, ал. 3, т. 2, чл. 16, ал. 4 и чл. 25, ал. 1 от ЗОП.

Настоящата обществена поръчка се осъществява по проект: „Усъвършенстване на системата за управление в Медицински Университет– Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и обхваща територията на цялата страна. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция".

Проект: „Усъвършенстване на системата за управление в Медицински Университет– Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е разработен по Процедура: усъвършенстване на системите за управление във висшите училища; Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; Подприоритет 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението и има следните цели:

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основната цел на проекта е да бъде въведена интегрирана система за единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, да бъде осигурено постоянно повишаване на качеството, повишаване на удовлетвореността на всички представители на целевите групи от предлаганите от университета услуги.


СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • Извършване на проучване и анализ на процесите по администриране на учебния процес, информационно обслужване на учебната и научно-изследователската дейност;
 • Създаване на стандарти и процедури за качествено провеждане и администриране на учебния процес;
 • Разработване на проект за изграждане на информационна и управленска университетска система, интегрираща различни по вид дейности в областта на управление на учебния процес;
 • Изграждане и внедряване на единна система, със синхронизирани и интегрирани съществуващи системи на МУ, позволяваща автоматизацията на анализираните дейности и процеси, описани в стандартите и процедурите и да осигури достъп на преподаватели и студенти до информация пряко касаеща учебния процес.
 • Разработване на модул за получаване на обратна връзка от студенти и преподаватели, за качеството на предлаганите от университета услуги и учебния процес;
 • Осигуряване на единен модул за управление и съхранение на информацията за научно-изследователската и академичната дейност на преподавателите в университета;
 • Изграждане на модул, който да автоматизира процеса по създаване на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от университета и справки към МОМН и НСИ;
 • Създаване на портфолио от нормативни документи за поддържане, функциониране и експлоатация на е-университетът и неговите системи;
 • Осигуряване на компетенции и умения за работа с единната система на целевите групи;
 • Изграждане на информационен център, чрез който студенти и преподавател да могат на място в университета да ползват предлаганите електронни услуги.

Приоритетна ос 3 попада в обхвата на сферите на действие на ЕСФ, посочени в чл. 3 1. d) и 2а) от Регламент № 1081/2006.

Целта на Приоритетна ос 3 е повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 • Разработен анализ, с разгледани и описани всички процеси по организирането и управлението на учебния процес и изведени мерки за ефективно управление;

 • Разработени стандарти и процедури за качествено провеждане и администриране на учебния процес, организирани в обща единна рамка за управление на качеството на дейностите и предлаганите услуги;

 • Разработен проект за информационна и управленска университетска система, интегрираща различни по вид дейности в областта на управление на учебния процес, управление на финансови, материални и кадрови дейности и оценка качеството;

 • Изградена и внедрена единна система, със синхронизирани и интегрирани съществуващи системи на МУ, която да позволи автоматизацията на анализираните дейности и процеси, описани в стандартите и процедурите и да осигури достъп на преподаватели и студенти до информация пряко касаеща учебния процес.

 • Разработен модул за получаване на обратна връзка от студенти и преподаватели, за качеството на предлаганите от университета услуги и учебния процес;

 • Разработен и внедрен единен модул за управление и съхранение на информация за научно-изследователската и академичната дейност на преподавателите в университета;

 • Изграден модул, за автоматизиране на процеса по създаване на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от университета и справки към МОМН и НСИ;

 • Създадено портфолио от нормативни документи за поддържане, функциониране и експлоатация на е-университетът и неговите системите и усъвършенстване и развитие на системите с измерими индикатори, за оценяване на качеството;

 • Обучен преподавателски, административен, технически и управленски персонал за работа със системите;

 • Изграден информационен център, чрез който студенти и преподаватели да могат на място в университета да ползват предлаганите електронни услуги;

 • Осигурена прозрачност, публичност и разпространение на резултатите от реализацията на проекта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.


Критерий за оценка

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.


Възможност за представяне на варианти
Не се допуска представянето на варианти.
Място и срок за изпълнение на поръчката:
Република България, гр. Варна 9000, ул.” Марин Дринов” 55, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Срокът за изпълнение на поръчката „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет – Варна”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” е до пет месеца от датата на подписване на договора с изпълнителя.


Планирана стойност на поръчката:

Прогнозната стойност на поръчката: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет – Варна” е 270 000,00 (двеста и седемдесет хиляди) лева без ДДС или 324 000,00 (триста двадесет и четири хиляди) лева с ДДС.


Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от:

проект Проект: „Усъвършенстване на системата за управление в Медицински университет - Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Разяснения
Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване, посочен в Обявлението. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането.

Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се получава от други участници.

Пълен електронен достъп до документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 7, т. 3, чл. 14, ал. 3, т. 2, чл. 16, ал. 4 и чл. 25, ал. 1 от ЗОП е осигурен на www.mu-varna.bg, профил на купувача, обществени поръчки.
ІV. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”СЪДЪРЖАНИЕ

на техническото предложение за изпълнение на поръчката  1. Пълно описание и обхват на поръчката

  2. Технически спецификации

  3. Изисквания към изпълнението на поръчката

  4. Критерии за подбор на участниците
   1. Пълно описание и обхват на поръчката

Цел на поръчката: е разработването и внедряването на интегрирана единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, за да бъде осигурено постоянно повишаване на качеството, повишаване на удовлетвореността на всички представители на целевите групи от предлаганите от университета услуги.

Общата цел на поръчката изцяло отговаря на основната цел на проекта –да бъде въведена интегрирана система за единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, да бъде осигурено постоянно повишаване на качеството, повишаване на удовлетвореността на всички представители на целевите групи от предлаганите от университета услуги.Предметът на настоящата обществена поръчка: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, включва изпълнението на следните дейности:

ДЕЙНОСТ 4 - Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в МУ Варна с единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейнсот и обучение на административен и преподавателски персонал за работа със системата;

ДЕЙНОСТ 5 – Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на МУ Варна с цел събиране на информация и подобряване на качеството на учебния процес;

ДЕЙНОСТ 6 – Разработване на система за събиране и отчитане на информация за научно-изследователската дейност на МУ Варна;

ДЕЙНОСТ 7 – Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от МУ Варна и справки към институциите контролиращи дейността на МУ Варна (МОМН и НСИ).

Описаните дейности са част от проект „Усъвършенстване на системата за управление в Медицински университет Варна” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

В процеса на изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят ще работи съвместно с експерти на Медицински университет Варна за изпълнение на проектните дейности. За целта ще се създаде организация на съвместната работа, регламентирана с вътрешни правила, които трябва да бъдат изработени незабавно след възлагане на обществената поръчка. Експертната група ще следи за точното изпълнение на етапите от проекта, ще конкретизира и приема крайните задания за модулите с Изпълнителя.

За организацията на дейността, оформянето и представянето на резултатите от дейността ще отговаря Изпълнителят.

В поръчката са включени различни по вид, но взаимно свързани дейности представени по-горе.
2. Технически спецификации

Изпълнителят трябва да изпълни задължително следващите етапи.Етап 1. Проектиране, разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в МУ Варна с единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност и обучение на административен и преподавателски персонал за работа със системата.

Целта на тази дейност е проектирането, изграждането и внедряването на единна система, синхронизирането и и интеграцията на информация от съществуващите системи на МУ Варна, която да позволи автоматизацията на анализираните дейности и процеси, описани в стандартите и процедурите и да осигури достъп на преподаватели и студенти до информация пряко касаеща учебния процес. Модулът трябва да има връзка с ФСО и човешки ресурси. Изпълнителят ще обучи персонала на МУ Варна, за работа със системата и ново-изградените модули. Системата трябва да бъде изцяло уеб базирана, интегрирана логически и технологично с портала на Университета и да се състои от следните модули:* Модули за управление на Кандидатстудентска кампания:

 • модулът да работи по години, промяна на данни и конфигурация може да става само за текущата година;

 • модулът трябва да позволява електронно подаване на кандидат-студентски документи през уеб сайт и тяхната проверка;

 • към „някаква“ дата online приема на документи да се преустановява автоматично;

 • възможност за конфигуриране на кандидат-студентски картон (в един картон може да има няколко специалности, за всяка специалност няколко вида обучение, класиране се прави по групи специалности, според балоообразуването; групите от специалности се различават по балообразуващите оценки; кандидат-студент може да се класира само за една специалност в конкрeтната група, но може да се класира едновременно в няколко специалности, в различни групи, пример – класиран за Медицина, но също така класиран и в Колеж.);

 • възможност за променяне, добавяне и изтриване на специалности в състезателния картон;

 • възможност за конфигуриране на балообразуването по кандидат-студентски картон (например: бал за медицина е равен на удвоената оценка от изпита по биология плюс удвоената оценка от изпита по химия плюс единичната оценка от дипломата по биология и единичната оценка от дипломата по химия)

 • въвеждане на разпределението на кандидатите по зали (зала 1 от вх. № до вх №, зала 2 от вх. № до вх. №, и т.н.);

 • модулът трябва да генерира автоматично кандидатстудентски номер;

 • модулът трябва да позволява въвеждане на оценките от отделните кандидатстудентски изпити и формиране на крайната оценка на кандидат-студента;

 • бал се формира от съответните оценки от дипломата (или др. посочена) и успешно положения/те изпит/ти. За успешно положен изпит се смята изпит с оценка среден 3 и по-висока. Кандидат-студенти с оценка 2, анулирана работа, или неявили се не формират бал;

 • кандидат-студента може да кандидатства с няколко изпита по различни специалности, могат да бъдат образувани повече от една балообразуващи оценки;

 • модулът трябва да позволява автоматично провеждане на класиране по отделните специалности и групи;

 • кандидат-студент, класиран в една група от специалности може да се класира също и в друга;

 • кандидат-студент, класиран на класиране може да се запише, да се откаже (ако не се яви в определения срок) и да подаде молба за участие в следващо класиране. Ако е записан не участва в следващо класиране – свободните места се намалят с едно, ако се е отказал не участва в следавщо класиране – свободните места не се променят, ако е подал молба за прекласиране участва в следващо класиране – свободните места не се променят;

 • кандидат-студенти със специални права (инвалиди, майки с три и повече деца, близнаци, полусирак, кръгъл сирак и т.н.) успешно положили изпит/и участват в класирането по облекчени правила, които трябва да могат да се конфигурират (напр: влизат в класирането ако балът им е с 0.5 по-нисък от бала на последно приетия кандидат-студент);

 • кандидат-студенти, възстановяващи студентски права не участват в класирането, но се явяват на изпит;

 • възможност за попълване на записаните кандидат-студенти след всяко класиране и усвояване на свободните места за следващо класиране;

 • стартиране на N – то класиране, до привършване на свободните места или кандидатите с формиран бал;

 • справочна част

 • индивидуална справка

 • за проверка на входящите данни от комисията

 • за разпределение на кандидатите по зали

 • за прекодиране на номерата от изпитите

 • оценки от съответния изпит

 • бал на кандидат-студентите

 • низходящо подредени по бал кандидат-студенти с техните желания по картон, експорт в excel

 • низходящо подредени по бал кандидат-студенти с техните желания по картон след класиране (класираните и отказалите се ги няма), експорт в excel

 • класиране за съответната специалност

 • брой свободни места към момента по специалности

 • всички класирани но специалности

 • модулът трябва да позволява цялостно следене на потока от кандидат студенти, както и справки за показаното ниво на кандидат студентските изпити, среден успех и т.н.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница