Програма „развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!Дата15.08.2018
Размер97.62 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!


ДО


Национален съюз на трудово- производителните кооперации

гр. София , бул. Дондуков № 11,ет.5


О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № НС -001 /23.09.2013 г.от дата 23.09.2013 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. с предмет:
„Организиране и провеждане на обучителни и публични мероприятия в България и Италия и логистика по трансграничен проект „Кооперациите - възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания” изпълняван съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0172-C0001»

T. 1: Организиране и провеждане на четири регионални форума в градовете: София, Плевен, Варна и Бургас на тема „Трудово-производителните кооперации, като част от социалната икономика”

T. 2: Организиране и провеждане на национална кръгла маса за 50 участника в гр.София на тема „Политика на държавата по отношение на трудово-производителните кооперации и възможностите, които те предоставят за социално включване на хора с увреждания”.

T. 3: Организиране и провеждане на два тридневни обучителни семинара в Италия гр. Флоренция на тема: „Добри практики и ефективни начини за решаване на появили се проблеми при развитието на италианските кооперативни структури”.

T. 4: Организиране и провеждане на еднодневен обучителен семинар в гр.София/България на тема: „Добри практики и ефективни начини за решаване на появили се проблеми при развитието на българските трудово-производителни кооперации, съпоставка с италианския опит и практика”.

T. 5: Логистика на пътувания от и за България:


  • От гр.София/ България до гр.Флоренция/ Италия и обратно за две групи по 20 лица от системата на НС на ТПК.

  • От гр.Флоренция/ Италия до гр.София/България и обратно за двама италиански обучители.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество

Бр.


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


1.1

Организирането и провеждането на четири регионални форуми на тема „Трудово-производителните кооперации, като част от социалната икономика” трябва да съответстват на следните спецификации:

1.1.1. Форумите трябва да се проведат през месец ноември 2013 г. в градовете: София, Плевен, Варна и Бургас. Кандидатът точно трябва да спази указанията на Бенефициента относно датата, началния час и програмата на Форумите

1.1.2. За всеки форум Кандидатът трябва да осигури подходяща зала /с осигурен достъп за хора с увреждания/ за минимум 50 участника, включваща екран, мултимедия, озвучаване - 1 стационарен и 2 подвижни микрофона и технически оператор, който да отговаря и съдейста при възникване на технически или организационен проблем. .


4 форума.

50 участника на форум или бщо 200 участника

1.2

Организирането и провеждането на Кръгла маса в гр.София на тема „Политика на държавата по отношение на трудово-производителните кооперации и възможностите, които те предоставят за социално включване на хора с увреждания” трябва да съответства на следните изисквания:

1.2.1. Кръглата маса трябва да се проведе през месец ноември 2013 г. в гр.София. Кандидатът точно трябва да спази указанията на Бенефициента относно датата, началния час и програмата на Кръглата маса.

1.2.2. За Кръглата маса Кандидатът трябва да осигури заседателна зала /с осигурен достъп за хора с увреждания/, разполагаща с необходимото оборудване за минимум 50 участника (с възможност за още 10 души допълнително) включваща екран, мултимедия, озвучаване - 1 стационарен и 2 подвижни микрофона и технически оператор, който да отговаря и съдейста при възникване на технически или организационен проблем.


1 Кръгла маса.

50 участника

1.3

Организиране и провеждане на два тридневни обучителни семинара по чл.6, т. 3 на две групи по 20 лица от системата на НС на ТПК в Италия гр. Флоренция на тема: „Добри практики и ефективни начини за решаване на появили се проблеми при развитието на италианските кооперативни структури” през месец април 2014 г. трябва да съответстват на следните изисквания:

1.3.1. Обученията да се проведат през месец април 2014 г. на две групи по 20 лица.

1.3.2.Мястото на провеждане на обученията трябва да е в Италия гр. Флоренция. Кандидатът точно трябва да спази указанията на Бенефициента относно датите и началните часове на обученията, поименните списъци на участниците в групите за всяко от обученията.

1.3.3 За обучението Кандидатът трябва да осигури подходяща зала /с осигурен достъп за хора с увреждания/ за минимум 20 участника, мултимедия, озвучителна уредба, 1 стационарен и 2 подвижни микрофона, симултанен превод и технически оператор, който да отговаря и съдейства при възникне на технически или организационен проблем.

1.3.4. Материали за обучението – химикал, и бележник за водене на записки за всеки от участниците, съобразени с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


2 обучения в Италия – по 3 дни,

по 20 участника или общо за 40 участника

1.4

Организирането и провеждането на еднодневен обучителен семинар в гр.София/ България на тема: „Добри практики и ефективни начини за решаване на появили се проблеми при развитието на българските трудово-производителни кооперации, съпоставка с италианския опит и практика” за минимум 60 участници трябва да съответства на следните изисквания:

1.4.1. Семинарът трябва да се проведе през месец май 2014 г. в гр.София. Кандидатът точно трябва да спази указанията на Бенефициента относно датата, началния час и програмата на Кръглата маса.

1.4.2. За Семинара Кандидатът трябва да осигури подходяща зала /с осигурен достъп за хора с увреждания/ за минимум 60 участника, мултимедия, озвучителна уредба, 1 стационарен и 2 подвижни микрофона, симултанен превод и технически оператор, който да отговаря

и съдейства при възникне на технически или организационен проблем

1.4.3. Материали за обучението – химикал, бележник за водене на записки за всеки участник, съобразени с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Еднодневен обучителен семинар

60 участника

1.5

Логистика на пътувания от и за гр.София/България и гр.Флоренция/Италия по чл.6, т. 5 за две групи по 20 представители от системата на НС на ТПК през месец април 2014 г. и двамата обучители от Италия през месец май 2014 г.

1.5.1.Кандидатът следва да осигури за пътуванията от гр.София/България до гр.Флоренция/Италия и обратно самолетни билети и застраховки за 40 лица.

1.5.2.Кандидатът следва да осигури за 2 групи по 20 лица от системата на НС на ТПК през месец април 2014 г, във гр.Флоренция/Италия/ по четири нощувки с пълен пансион в подходящ централен тризвезден хотел.

1.5.3. Хотелът по точка 1.5.2 следва да разполага с необходимата зала /с осигурен достъп за хора с увреждания/ за провеждане на обучението или залата да се намира в непосредствена близост до хотела.

1.5.4. Организиран превоз от летището до хотела и обратно.

1.5.5.Кандидатът следва да осигури за двамата обучители от гр.Флоренция/Италия до гр.София/България и обратно самолетни билети, застраховки и хотел за две нощувки с пълен пансион.

1.5.6. Превоз от летището до хотела и обратно.


Две групи по 20 лица или общо 40 лица – България – Италия – България

2 лица – Италия – България - Италия
2. Ценово предложение:


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДС

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата (уточнете) цена на офертата.
В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да
приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


  1. Срок на изпълнение:.........

  2. Валидност на офертата:...........

  3. Начин на плащане:............

  4. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя)

  5. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

  6. Приложения към офертата

    1. изреждат се всички приложения към оферта


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
Договор №BG051PO001-7.0.07-0172-C0001

„Кооперациите – възможност за социално НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО

включване чрез труд на хора с увреждания” се ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси”, 1000 София, бул.”Дондуков” 11, тел.: 02/980 5945

съфинансирана от Европейския социален фонд факс:02/9870320 E-mail: uniontpk@uniontpk.comна Европейския съюз

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница