Програма „Развитие на човешките ресурси Министерство на образованието, младежта и наукатаДата14.08.2018
Размер131 Kb.
#78585Европейски социален фонд

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на образованието, младежта и науката


Приложение №11

ДОГОВОР
№……………/……………2012 год.

Днес, …………..2012 година, в гр. Русе на основание, утвърден от Директора на ОУ „Ангел Кънчев” – Русе, протокол - вх. № ……. / ……… год. за работата на комисия, определена със заповед № ……… / ……….г., между:ОУ „Ангел Кънчев”, представлявано от Нели Петрова Дечева, в качеството на директор, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Българска морава” № 6, БУЛСТАТ 000521409, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и

………………………………, представлявано от ….……………………………, в качеството на ………………………………., със седалище и адрес на управление: ………………………………………………, БУЛСТАТ/ЕИК…………………., IBAN сметка ………………… BIC код ……….…………., определен за изпълнител със заповед № ……………… /……………г., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.


Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да проведе обучения на родители на деца със СОП за използване на специализиран образователен софтуер «Електронни учебници по История и цивилизация за V и VI клас за обучение на деца със СОП» по проект Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”, по определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерии по Обособена позиция № 1, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0124 между ОУ „Ангел Кънчев” и Министерство на образованието, младежта и науката, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите по ал. 1 съгласно подадената и оценена оферта и техническо предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да съгласуват отделни етапи по изпълнение на уговореното по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, без да се отклоняват от определеното за изработване съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) За краткост предметът на настоящия договор (чл. 1, ал. 1) ще се нарича „УСЛУГАТА”.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата при спазване на:

1. Оферта за участие – приложение към настоящия договор;

2. Ценова оферта – приложение към настоящия договор;

3. Документация за участие и техническо предложение – приложение към настоящия договор, които са неразделна част от договора.


ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Стойността на договора е в размер на ……………….. лв (словом) без ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати възнаграждението по чл. 1, ал. 1, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изпълнение на възложеното и предаване на услугата съгласно подписване на приемо-предавателен протокол, отчет за извършена работа и предоставяне на данъчна фактура, в която се посочва: наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ и номера и датата на настоящия договор.

(3) Възнаграждението по ал. 1 е окончателно и не подлежи на актуализация. То включва разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на поръчката за срока на действие на договора по чл. 25, вкючително социални осигуровки и плащания към бюджета.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати допълнително извършените транспортни разходи /пътни и командировъчни/ до град Ветово и град Сливо поле, направени от Изпълнителя във връзка с изпълнение на поръчката, съгласно условията на техническото задание, настоящия договор и националните счетоводни стандарти, след

предоставяне на необходимите разходнооправдателни документи /автобусни билети, фактури за гориво, заповед за командировка/.


Чл. 3. Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ……………………………….

BIC: ……………………………….

Облсужваща банка: ……………………………….

Титуляр на сметката: ……………………………….
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата, предмет на настоящия договор, качествено и в срок при спазване на договорните задължения и изисквания на техническото задание;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата, предмет на настоящия договор при съвместна екипна работа с другия експерт обучител, сключил договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по обособена позиция N 2.Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да взаимодейства активно с проектния ръководител и екипа за организация и управление на проекта, предоставяйки информация за изпълнението на поетите ангажименти и да оказва пълно съдействие при изготвяне на документацията за междинно и финално отчитане на проекта в регламентираните срокове;

Чл. 6. При изпълнението на договора да спазва изискванията за визуална идентификация, мерките за информация и публичност, съгласно указанията на Възложителя;

Чл. 7. Да оказва пълно съдействие при извършване на проверки „на място” и осигурява достъп като представя финансова, техническа, счетоводна и всякаква друга информация, отнасяща се до изпълнение на поръчката, както от служители на Възложителя, така и от Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, одитиращия орган, представители на европейската комисия и от други посочени от възложителя лица;

Чл. 8. Да търси съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на възложената работа, да го информира своевременно за възникнали проблеми при изпълнение на поръчката и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

Чл. 9. Да изпълнява поръчката, спазвайки всички приложими нормативни изисквания на европейското и национално законодателство и международни стандарти.

Чл. 10. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите консултации, свързани с обучението и ефективното прилагане на специализиран образователен софтуер «Електронни учебници по История и цивилизация за V и VI клас за обучение на деца със СОП».

Чл. 11. В 5 дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 26, ал.2 и отчет за извършените дейности по чл.1, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад на български език, на хартиен и магнитен носител.

Чл. 12. Да спазва изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 13. Да изпълнява задълженията, свързани с предотвратяване на конфликт на интереси по чл. 34.

Чл. 14. Да изпълнява задълженията за съдействие за счетоводни отчети и технически и финансови проверки, съгласно чл. 36;

Чл. 15. Да не допуска нередности и да изпълнява задълженията си в тази връзка, съгласно чл. 37.

Чл. 16 Да отстранява в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички недостатъци и грешки в извършената услуга, и/или искания за технически корекции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугите да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочения срок и условия.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугите, включително и при необходимост от предоставяне на допълнителна информация и документи за изпълнение на договора.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно изискванията на Регламент 1828/2006/ЕО относно мерките за информация и публичност.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услугата в срок, без отклонение от договореното между страните и без недостатъци.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по време на действие на договора, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставяне на консултации съгласно чл. 10 и доклада по чл. 11.

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, съгласно договореното и по реда на чл. 2, ал. 2 и ал. 4 от договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнението на услугите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато то е извършено в съответствие с уговорените условия, срок и при спазване на изискванията за качество.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска поправяне на евентуалните недостатъци в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като определи срока за тяхното отстраняване.

Чл. 24. В случай, че извършената работа съществено се отклонява от договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да претендира за обезщетение по общите правила.
V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НАЧИН НА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл. 25. Срокът за извършване на услугата е до …………………………………………..

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изработените материали за провеждане на обученията, съгласно одобрената оферта и техническо предложение и заключителен доклад за изпълнението на поръчката.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице приема извършената работа по ал. 1 с подписване на приемо-предавателен протокол между него и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на работата. Приемането включва предоставянето на изготвения окончателен доклад, което се оформя в протокола:

1. одобрява изработеното;

      1. изисква допълнителни корекции и промени, когато представеното не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 27. В срок до 5 (пет) работни дни от извършване на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определят следните упълномощени лица за съставяне на приемо-предавателен протокол, от който да е видно, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема без забележки изпълнението на услугата, обект на настоящия договор:
Име: ……………...…………………………..

Длъжност: …………………………………..

Основно училище „Ангел Кънчев”

ул. „Българска морава” № 6

гр. Русе 7001


Име: ……………...…………………………..

Длъжност: …………………………………..

ИЗПЪЛНИТЕЛ:Адрес:

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. (1) Договорът се прекратява:

1. с изпълнението му;

2. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение, съгласно чл. 24 от настоящия договор.

3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не носи отговорност.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършената от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуга по изпълнение на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с едноседмично писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;

2. не отстрани в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатираните недостатъци;

3. не изпълни някое от задълженията си по договора;

4. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с едноседмично писмено предизвестие, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащането по договора с повече от 30 (тридесет) дни.

Чл. 32. При разваляне на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършени, но неплатени работи (ако има такива).
VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 33. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените услуги или част от тях, или изискванията към тях съгласно договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,3 % от цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от цената на договора.

(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,3 % от цената по договора.
VIII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 34 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по Договора на което и да е лице, е компрометирано поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евроатом) № 1995/2006 г.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължение по този член и/или откаже да възстанови получени суми, заедно със съответната лихва, чието връщане е поискано от съответния орган от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последица от неизпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Развалянето на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да възстанови получените суми, заедно със съответната лихва, следствие от допуснатото нарушение.

IХ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Чл. 35. (1) При спазването на разпоредбата на чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация и данни за срок не по-малко от три години след приключването Договора, в съответствие с Регламент на Съвета № 1083/2006 г. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като спазва същите изисквания за поверителност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, Управляващият орган на Оперативна програма “Развитие на Човешките ресурси”, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна палата и външните одитори, да публикуват неговото наименование и адрес, наименованието и резюме на проекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира своето съгласие компетентният орган по приходите (по месторегистрацията на бенефициента) да предоставя информация за него на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и/или Сертифициращия орган при поискване.

(4) Във връзка с изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/2006 г. и Закона за защита на личните данни.

Х. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация. Тази система може да е неразделна част от текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да гарантира, че данните, посочени в искането за плащане отговарят на тази счетоводна система и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на Управляващия орган, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българският съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AEFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и българското законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта.

(4) Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, е три години след приключване на договора. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

ХІ. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска нередности при изпълнението на договора.

(2) „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на българското право и правото на Европейския съюз, произтичащо от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Определение за „нередност“, съгласно чл. 2 на Регламент (ЕО) №1083/2006: Всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС, като се отчете неоправдан разход в общия бюджет.

(3) В случай на нередност, допусната или извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи възстановяването на точния размер на причинената вреда.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановяване на неправомерно получени суми, следствие на допусната нередност. Ако сумите не бъдат възстановени в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, той има право да ги прихване от последващи плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХIІ. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо за оповестяване на факта, че договорът се изпълнява по проект, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „РЧР”. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с правилата за информация и публичност, предвидени в Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 и в Техническото задание към този договор.
XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 39. Всички допълнително възникнали след подписването на договора въпроси ще се решават от двете страни по взаимно съгласие с двустранни писмени споразумения.

Чл. 40. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

ХIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 41. Всички съобщения по този договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

Чл. 42. За целите на настоящия договор страните определят следните лица за контакти:
Лицa за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са ………………………………………

а от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е …………………………………….…….


Адрес за контакти:

За Възложителя:

Русе 7001, ул. „Българска морава” № 6

Тел: 082 / 834 804

Е-мail: ouangelkinchev@abv.bg
За Изпълнителя:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Чл. 43. За всички неуредени въпроси по този договор се прилага българското законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:

1. Оферта за участие на изпълнителя;

2. Ценова оферта на изпълнителя;

3. Tехническo предложение.Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОУ „Ангел Кънчев” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на образованието, младежта и науката.”Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница