Програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономикаДата03.09.2017
Размер43.71 Kb.
#29399
ТипПрограма

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на ОПК

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 (ОПК)

Вариант 8

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на ОПК

Глава 7

Приложение 7.7


Образец на рубрика „Въпроси и отговори”

страница: /

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

Дата: януари 2011 г.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”


ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 10,

ПОЛУЧЕН НА 18.08.2011 г.

И ПУБЛИКУВАН НА 02.09.2011 г.
ВЪПРОС № 10)

Уважаеми г-да,

във връзка с попълването на документите за кандидатстване по схемата за технологични центрове, имаме следните технически въпроси:

 

1. При попълване на Приложение Б "Бюджет на проекта" - в работен лист 2 "Източници на финансиране" изцяло липсват формули, които да указват по какъв начин бихте искали да бъдат изчислени процентните отношения в колона С "Процент от общата сума". Моля да укажете по какъв начин и като съотношение на кои стойности искате да бъдат отразени за колона С на работен лист 2. Моля да дадете указание какво се разбира под "Обща сума" (антетка на колона С в раб. лист 2) - общата сума на допустимите разходи по проекта (ред 3) или съответните общи суми на съответните пера (ред 4 и ред 8)? 

2. Отбелязва ли се и къде в Приложение Б "Бюджет на проекта",  работен лист 2 "Източници на финансиране"  Общия размер на искана безвъзмездна помощ (за инвестиции в активи и за конс. услуги)  в лева и в проценти?

 

3. В Приложение А1, раздел II Описание на проекта, т. 4 "Посочете размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта", къде да се напише общия размер на исканата безвъзмездна помощ (за инвестиции в активи и за консултантски услуги) в лева и в проценти и къде да бъде отбелязана общата стойност на допустимите разходи по проекта и къде да бъде написана общата стойност на безвъзмездната помощ в лева и проценти. 

4. В същата тази таблица от Приложение А1, в колоните с процентни стойности - кои стойности се вписват - размера на безвъзмездната помощ за инвестиции в активи спрямо общата стойност на инвестиции в активи  или спрямо общо допустимите разходи по проекта. Същият въпрос се отнася и за процентите за консултантски услуги.

 

Благодаря предварително за указанията, които ще ни предоставите.С уважение,

 

Александрова18.08.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

ОТГОВОР № 10)

1. В Колона C „Процент от общата сума” от работен лист 2 на Бюджета на проекта, ред 4 кандидатите посочват процента от общия размер на допустимите разходи за инвестиции в активи, като в ред 4, колона C има зададена формула, която указва начина на формиране на този процент – сума от колона C, ред 5 и колона C, ред 6. Процентът, указан в колона C, ред 5 се получава като разделите сумата, която сте вписали в колона B, ред 5 на общия размер на допустимите разходи за инвестиции в активи, посочен в колона B, ред 4 (B5/B4). Същата логика се следва и при формиране на процента, посочен в колона C, ред 6 – получава се като разделите B6 на B4.


По аналогичен начин, стойността, посочена в колона C, ред 8 представлява процент от общия размер на допустимите разходи за услуги и отново се получава като се сумират стойностите, посочени в колона C, ред 9 и колона C, ред 10. Стойността на колона C, ред 9 се получава като разделите B9 на B8, а стойността в колона C, ред 10 – като разделите B10 на B8. Колона C, ред 3 от работен лист 2 не се попълва.
2. В Бюджета на проекта – Приложение Б, работен лист 2 „Източници на финансиране” не е предвидено да се посочва общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ (за инвестиции в активи и за консултантски услуги), а поотделно да се посочват общ размер на исканата безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в активи – ред 5 „1.1. Съфинансиране от ОП „Конкурентоспособност” на разходите за инвестиции в активи”, и общ размер на безвъзмездната финансова помощ за консултантски услуги – ред 9 „2.1. Съфинансиране от ОП „Конкурентоспособност” на разходите за услуги”. Същите фигурират по този начин и в чл. 3.3. и чл. 3.4. от Договора за безвъзмездна финансова помощ – Приложение К от Насоките за кандидатстване.
3. и 4. Посочените в Приложение А1, т. 4 размер и интензитет на исканата безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в активи и за услуги в абсолютна стойност, в лева и проценти, следва изцяло да съответстват на посочените Приложение Б, работен лист 2 „Източници на финансиране”. В последния ред на таблицата по т. 4 от Формуляра за предварителен подбор попълвате общия размер на допустимите по проекта разходи за инвестиции (съответства на колона В4 от бюджета) и общия размер на допустимите по проекта разходи за услуги (съответства на колона В8 от бюджета). В последния ред на таблицата от Раздел II, т. 4 от Формуляра, процентната стойност не се попълва или се записва 100 %.

Предвид факта, че при подаване на формуляра за предварителен подбор няма изискване да се представя бюджет към него, на този етап от кандидатстването изготвянето на бюджет е по-скоро препоръчително и има за цел да Ви подпомогне в процеса на цялостната подготовка на документите за кандидатстване.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница