Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика"Дата13.01.2018
Размер24.23 Kb.
#45393
ТипПрограмаОперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на

малките и средните предприятияPROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”
This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013
Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013


ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата:...........................................................................................,  (име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................., постоянен адрес .............................................................

....................................................................................................................,

документ за самоличност №................................, изд. на ................... от МВР – ......................

в качеството ми на ...................................................................в/на

...........................................................................................................................,

(наименование на предприятието – кандидат)

ЕИК ............................................., седалище .......................................................и адрес на управление ........................................................................................

Декларирам, че:

  1. Представляваният от мен кандидат не е получил финансиране от източник, имащ характер на държавна/минимална помощ, независимо от източника или формата на помощта, за участие в търговска мисия провеждане на двустранни срещи и посещение на специализирано изложение „Natural Products Expo West”, 08-13 март 2012 г., Анахайм, САЩ, финансирана от ИАНМСП по договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за изпълнение на проект с наименование „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.

2. Представляваният от мен кандидат не е получил финансиране от държавния бюджет, бюджета на Европейската общност или друг финансов източник за участие в търговска мисия провеждане на двустранни срещи и посещение на специализирано изложение „Natural Products Expo West”, 08-13 март 2012 г., Анахайм, САЩ финансирана от ИАНМСП по договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за изпълнение на проект с наименование „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: .................................... .........................

/Име и фамилия, подпис и печат/ /дата/
Каталог: uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница