Програма регионално развитие 2007-2013 гстраница1/9
Дата16.11.2017
Размер0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013 г.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТ

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ "ЕВКСИНОГРАД" И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК”, ВКЛЮЧВАЩПОДОБЕКТ 1: Реставрация на Дворец „Евксиноград”и „Автоматична телефонна централа (АТЦ)”

ПОДОБЕКТ 2: Реставрация и реконструкция на сграда „Щал” и промяна на предназначение в музейна сграда

ПОДОБЕКТ 3: „Археологически разкопки”

ПОДОБЕКТ 4: „Паркоустрояване и благоустрояване”(Ботаническа градина)

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩА ЧАСТ 6

РАЗДЕЛ I 6

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 6

2.НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА И ПОДОБЕКТИТЕ 6

3.КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ СПРАВКИ ЗА ОБЕКТА 6

5. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 7

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 7


РАЗДЕЛ ІІ 7

ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 7

1.ОБЩА ЦЕЛ 7

3. НОРМАТИВНА РАМКА 8


ГЛАВА ВТОРА 9

ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ 9

РАЗДЕЛ І 9

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДВАНЕ 9

ПОДОБЕКТ 1: Реставрация на Дворец „Евксиноград” и „АТЦ” 10


А) По архитектурно-строителните работи: 10

Б) Водопровод и канализация 10

В) Електрически инсталации 11

Г) Отопление, вентилация и климатизация 11

Д) Констатации от обследването 11

ПОДОБЕКТ 2: Реставрация и реконструкция на сграда „Щал” и промяна на предназначение в музейна сграда 11


Б) Констатации от обследването 11

ПОДОБЕКТ 3: „Археологически разкопки” 11


Кратка историческа справка е представена в Приложение № 1 към настоящите Технически спецификации. 11

ПОДОБЕКТ 4 „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”(Ботаническа градина) 12


А) „Дълготрайна дървесна и храстова растителнoст” 12

Б) „Алейна мрежа и настилки” 12

В) „Система за напояване” /към част външно ВиК/ 12

Г) „Оранжерии” /към част „Архитектурна на сграда „Щал”/ 12

РАЗДЕЛ ІІ 15

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОДОБЕКТИ 15

ПОДОБЕКТ 1: Реставрация на Дворец „Евксиноград” и „АТЦ” 15

ПОДОБЕКТ 2: Реставрация с реконструкция и промяна предназначение на сграда „Щал” в музейна сграда 17

ПОДОБЕКТ 3: „Археологически разкопки” 18

ПОДОБЕКТ 4: „Паркоустрояване и благоустрояване”(Ботаническа градина) 19


РАЗДЕЛ ІІІ 19

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 19

ПОДОБЕКТ 1: Реставрация на Дворец „Евксиноград” и „АТЦ” 19


1. ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ВКЛЮЧВАТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 19

2. НЕОБХОДИМИ ЧАСТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 23

ПОДОБЕКТ 2: Реставрация и реконструкция на сграда „Щал” и промяна на предназначение в музейна сграда 33


1. ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ВКЛЮЧВАТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 33

2. НЕОБХОДИМИ ЧАСТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 34

ПОДОБЕКТ 3: „Археологически разкопки” 43


1.ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ВКЛЮЧВАТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 43

2. НЕОБХОДИМИ ЧАСТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 43

ПОДОБЕКТ 4: „Паркоустрояване и благоустрояване”(Ботаническа градина) 43


1. „ДЪЛГОТРАЙНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНOСТ” 43

2. „АЛЕЙНА МРЕЖА И НАСТИЛКИ” 44

3. „СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ” /към част площадково ВиК/ 45

4. „ОРАНЖЕРИИ” /към част „Архитектурна на сграда „Щал”/ 45

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 46

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 46

РАЗДЕЛ І 46

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ОПРР 46

РАЗДЕЛ ІІ 47

ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪГЛАСУВАНЕТО И ОДОБРЯВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 47

1. СЪГЛАСУВАНЕ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ 47

2. ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УО НА ОПРР 47


ГЛАВА ПЕТА 47

ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ 47СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АВР

Автоматично превключване на захранването

БГВ

Битово горещо водоснабдяване

БДС

Български държавен стандарт

ЗУТ

Закон за устройство на територията

КИИП

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НН

Ниско напрежение

ОВК

Отопление, водоснабдяване и климатизация

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

ПБЗ

План за безопасност и здраве

ПОИС

План за организация и изпълнение на строежа

ПУЕУ

Правилник за устройство на електрическите уредби

СМР

Строително-монтажни работи

УО

Управляващ орган


ГЛАВА ПЪРВА

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница