Програма "Регионално развитие" 2007-2013страница1/10
Дата24.04.2017
Размер1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за

регионално развитие.Оперативна програма

“Регионално развитие”

2007 – 2013ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

и

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИI. ОБЩО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:
„Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/029/20.05.2013 г.” в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Строително-монтажни работи на основен обект, включващ Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян, и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка”

Обособена позиция 2: Строително-монтажни работи на допълнителен обект: Реконструкция на ул. „П.Р.Славейков”, гр.Смолян

Общата на цел на проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част” е да повиши конкурентоспособността на градската територия на Смолян, чрез подобряване на физическата и жизнена среда и осигуряване на условия за устойчиво икономическо и социално развитие.

Специфичните цели на проекта са:


  • Осигуряване на благоприятна физическа жизнена среда за жителите на Смолян и подходящи условия за отдих в градска територия с високо екологично и естетическо качество;

  • Осигуряване на условия за по-добра мобилност и по-добри транспортни връзки в Смолян;

  • Изграждане на достъпна градска среда, способстваща за интегриране на групите в неравностойно положение;

  • Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда в Смолян.


II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Предвидените строителни работи ще се извършват на територията на гр. Смолян.
III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Прогнозната максимална обща стойност на настоящата обществена поръчка, в рамките на която ще бъде/ат сключен/и договор/и за изпълнение, възлиза на 4 238 930.68 лв., като прогнозните максимални стойности на отделните обособени позиции sa, както следва:
За обособена позиция 1 - 3,924,525.20 лева (три милиона деветстотин двадесет и четири хиляди петстотин двадесет и пет лева и двадесет стотинки)

За обособена позиция 2 – 314 405.48 лева (триста и четиринадесет хиляди четиристотин и пет лева и четиридесет и осем стотинки)

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният срок за изпълнение на поръчката по особени позиции е, както следва:За обособена позиция 1 – 240 календарни дни

За обособена позиция 2 - 240 календарни дни

Сроковете за изпълнение започват да текат от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта и изтичат с въвеждането на обектите в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.V. ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА

А. За обособена позиция 1: Строително-монтажни работи на основен обект, включващ Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян, и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка”

I. Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян

В северната част на обекта се предвижда поставяне на 30 броя пейки, изработени от дърво и метал; обособяване на 60 бр. места за паркиране за посетители на зоната за отдих – 60 бр. места; изграждане на детска площадка, вкл. кът с бетонови фигури – приказни герои 3 бр.; поставяне на ударопоглъщаща настилка на детската площадка; изграждане на дървена шестоъгълна беседка; изграждане на фонтан с оборотна вода, както и питейна фонтанка; оформяне на цветни кътове и обособяване на пешеходни алеи; поставяне на 14 бр. кошчета за отпадъци; поставяне на осветителни тела и озеленителни дейности.

Работите, които ще бъдат изпълнени в южната част на зоната за отдих, включват обособяване на 25 бр. места за паркиране за посетители на зоната за отдих на перфорирани бетонови плочи - 25 бр. места; поставяне на 20 броя пейки, изработени от дърво и метал; оформяне на кътове за отдих с пейки; обособяване на кръгово обръщало със скулптурен елемент (вкл. преместване на съществуващ); оформяне на цветни кътове и обособяване на пешеходни алеи; поставяне на 12 бр. кошчета за отпадъци; монтаж на осветителни тела и озеленителни дейности.

II. Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян

Съгласно одобрения инвестиционен проект ще бъдат извършени следните работи по реконструкция на ул. „Хан Аспарух”: механично разкъртване на асфалтова настилка и бетонови бордюри; доставка и полагане на видими бетонови бордюри и бетонова основа; повдигане и сваляне на решетки и капаци при асфалтова настилка; запечатка с битум и каменни фракции; доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен и горен пласт; поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка – прекъснати тесни линии, стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра“ и друга хоризонтална маркировка съгласно приложимите условия и нормативни изисквания; разваляне на тротоар от базалтови плочи; поставяне на дрениращ баластрен слой и полагане на настилка от базалтови плочи.III. Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян, и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка

Съгласно одобрения инвестиционен проект са предвидени следните работи по реконструкция на ул. Спартак (обща дължина 528 м и площ 2808 м2): разкъртване на асфалтова настилка и бетонови бордюри; доставка и полагане на видими бетонови бордюри и бетонова основа; повдигане и сваляне на решетки и капаци при асфалтова настилка; запечатка с битум и каменни фракции; доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен и горен пласт; поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра“ и друга хоризонтална маркировка съгласно приложимите условия и нормативни изисквания; разваляне на тротоар от базалтови плочи; поставяне на дрениращ баластрен слой; поставяне на настилка от базалтови плочи и изработка и монтаж на предпазен парапет тежък тип.

Дейностите по изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка с обща площ 730 м2 включват: монтиране на 11 бр. пейки, изработени от дърво и метал; поставяне на дървена беседка; монтаж на комбинирано детско съоръжение за игра и на фитнес мултифунционален уред за двама; поставяне на уред за стрийт фитнес и мулти тренажор за ханш и талия; монтиране на маса за тенис; поставяне на ударопоглъщаща настилка около съоръженията за игра, както и около фитнес уредите; монтаж на осветление от високи осветителни тела; озеленяване, съобразено с особеностите на площадката и оборудване на налична подпорна каменна стена с монтажни елементи за любителско катерене.

IV. Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”

Съществуващият възел е една от основните връзки на жилищен квартал с централния булевард на града. В близост има изградени и предстоящи за пускане в експлоатация обекти за обществено обслужване и жилищни сгради. Това обуславя сравнително немалък поток от хора в светлата част на деня, предопределящ нуждата от обогатяване на площта с елементи за отдих. В свободната северна част на булеварда ще се ситуира площадка за отдих със скулптурен елемент и пейки, като подходът към нея ще става от три страни. Предвижда се използване на естествени материали за изграждане на площадката, както и рехабилитация на околовръстните тротоари, които са амортизирани. Работите по реконструкция на пътния възел, съгласно техническата документация, включват: изгребване с фреза на 8 см от съществуващата асфалтова настилка и изваждане на съществуващите бордюри; замяна на бордюри с нови; полагане на легнали бордюри и понижаване нивото на тротоара, където е необходимо; запечатка с битум и каменни фракции и полагане на два пласта асфалтобетон.V. “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка”

Работите по реконструкция на „Грудьо войвода“ - част I, с дължина 208 м и площ 1587м2 включват: механично разкъртване на съществуващата асфалтова настилка до 8 см и изваждане на съществуващите бордюри; замяна на бордюри с нови; запечатка с битум и каменни фракции; полагане на два пласта асфалтобетон; поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра”; изработка и монтаж на предпазен парапет.

Работите по реконструкция на „Грудьо войвода“ II с дължина 600 м и площ 3881м2, включват: механично разкъртване на съществуващата асфалтова настилка до 8 см и изваждане на съществуващите бордюри; полагане на видими бетонови бордюри; запечатка с битум и каменни фракции; полагане на два пласта асфалтобетон; поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра” и изработка и монтаж на предпазен парапет.

Работите по реконструкция на ул. „Снежанка” I /с асфалтова настилка/ - дължина - 400 м, площ - 3780м2, включват: механично разкъртване на съществуващата асфалтова настилка до 8 см и изваждане на съществуващите бордюри, полагане на видими бетонови бордюри, запечатка с битум и каменни фракции; полагане на два пласта асфалтобетон; поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра” и изработка и монтаж на предпазен парапет.

Заложените СМР по проект за ул. „Снежанка“ II /без асфалтова нстилка/ с дължина 561 м и площ - 3921 м2, са, както следва: направа на машинен земен изкоп 0.5 м., механично разкъртване на настилки от едротрошен камък; полагане на видими бетонови бордюри; запечатка с битум и каменни фракции; полагане на два пласта асфалтобетон; поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра” и изработка и монтаж на предпазен парапет.

Дейностите по изграждане на прилежаща детска площадка с обща площ 400 м2 включват: монтиране на 12 бр. пейки, изработени от дърво и метал; поставяне на дървени перголи; поставяне на дървена беседка; монтаж на комбинирано детско съоръжение за игра; поставяне на 2 броя клатушки; поставяне на 1 бр. къщичка; изграждане на пясъчник; поставяне на ударопъглъщаща настилка около съоръженията за игра; монтаж на осветление от високи осветителни тела и озеленяване, съобразено с особеностите на площадката.

Работите по реконструкция на ул. „Елица” с обща дължина 597 м и площ 5947 м2, съгласно одобрения проект, включват: изгребване с фреза на 8 см от съществуващата асфалтова настилка и изваждане на съществуващите бордюри; замяна на бордюри с нови; полагане на легнали бордюри и понижаване нивото на тротоара, където е необходимо; запечатка с битум и каменни фракции и полагане на два пласта асфалтобетон.

Б. За обособена позиция 2: Строително-монтажни работи на допълнителен обект: Реконструкция на ул. „П.Р.Славейков”, гр.Смолян

Общият габарит на улицата е 8 м - 6 м, пътна настилка + 2 х 1.00 м. тротоари. Предвижда се извършване на СМР на обекта, в това число и на прилежащите стълбища, свързващи улицата с ул. "Полк. Серафимов".Освен основното трасе на улицата, реконструирани ще бъдат и:

  • Тупик-отклонение при о.т. 2417а с дължина - 44 м.

  • Отклонение при кръстовище при о.т.2420 с дължина - 36 м.

  • Пешеходна връзка при о.т.2529 с дължина - 41м.

  • Пешеходна връзка - стълбище при о.т.2531 с дължина - 18 м.

Предвидени са следните работи: поставяне на основа от едротрошен камък – 30 см и трошено-каменна настилка 10 см, както и два пласта асфалтобетон; тротоари – предвидени са за изпълнение с бордюри със скосени наклони към кръстовищата и бетонови плочки на цименто-пясъчна основа; поставяне на предпазни огради на опасните места; поставяне на стандартни пътни знаци 1-ви типоразмер (БДС-1517), клас II по светло технически характеристики, с едрозърнеста структура на отразяващия слой (чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 18/2001) и поставяне на хоризонталната маркировка със стандартна бяла боя.

VI. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

Обособена позиция 1: Строително-монтажни работи на основен обект, включващ Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян, и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка”

по ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед.мярка

Количество

1

2

3

4
Изграждане на зона за отдих ж.к. "Нов център", гр. Смолян 

Част: Пътна

 

 
Пътни работи1

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=8СМ

100 м3

1,48

2

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ - РЦ

м

278

3

НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ

м3

152

4

ПОВДИГАНЕ ИЛИ СВАЛЯНЕ НА РЕШ. И ШАХТИ ПРИ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

бр.

2

5

ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35/100

м

278

6

ЕД.ПОВ.ОБРАБОТКА (ЗАПЕЧАТКА) С БИТУМ 1,5-2 Л/М2 И КАМ.ФРАКЦИИ (МАЗУТ)

100 м2

18,59

7

АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)

тона

178

8

АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)

тона

178

 

Вертикална и хоризонтална пътна маркировка

 

 

9

СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ Д17-2БР,В26-1БР.,Д19-1БР.Д18-1БР.

бр.

5

10

ЖЕЛЯ3НА СТОЙКА 3.00М 3А ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА - НА ф40ММ

бр.

5

11

ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ М8.1 ТИП ''ЗЕБРА'' ЗА ДВИЖЕНИЕ ДО 50КМ/Ч 3А ХОР.МАРКИРВКА

10 м2

1,44

12

НАПРЕЧНА ПЪТНА МАРКИРОВКА М13 ЗА ПОДРЕЖ. НА ППС

10 м2

0,77

 

Вертикална планировка

 

 

13

РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ СОРТ.И ИЗВОЗВАНЕ

м2

382

14

ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ

м3

23

15

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ И ИЗВОЗВАНЕ

м3

34

16

ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ

м3

57

17

НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ 3СМ.НА ЦИМ.ПЯСЪЧЕН Р-Р

м2

382

18

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ

м

110

 

Изграждане на достъпна среда на хора с увреждания

 

 

19

НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНИЯ М1 С ДЕБ.10СМ. ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ АЛЕЯ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА

М2

21,8

20

ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА С МЕЖДУНАРОДЕН СИМВОЛ ЗА ДОСТЪПНОСТ - 7БР.Х0,4М2

М2

2,8

21

ПЪТНИ ЗНАЦИ С МЕЖДУНАРОДЕН СИМВОЛ ЗА ДОСТЪПНОСТ

бр.

2

22

ЖЕЛЯ3НА СТОЙКА 3.00М 3А ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА - НА ф60ММ

бр.

2

 

Част: АС

 

 

 

Подготвителни работи - север

 

 

23

ПОЧИСТВАНЕ ПЛОЩАДКА(ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И ПОДРАВНЯВАНЕ)

м2

1000

24

ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

бр.

3

25

ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М

м3

240

26

ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М

м3

125

27

РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА

м2

350

28

НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5КМ С К1,5

м3

265

 Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница