Програма "Регионално развитие"страница1/2
Дата24.04.2017
Размер453.63 Kb.
ТипПрограма
  1   2ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и

от държавния бюджет на Република България


Община Сандански – гр. СанданскиТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристически продукт по проект BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм” по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., приоритетна ос 3, операция 3.2, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Място на изпълнение

Република България, област Благоевград, община Сандански, град Сандански
 1. Възложител

община Сандански

бул. „Свобода” №14

град Сандански 2800

Тел.: 0746 / 89099

Факс: 0746 / 89055www.sandanskibg.com
1.3 Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейности, предвидени в проект „Развитие за устойчив туризъм”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Прaвителството на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и по-специално с цел подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически район Сандански, Петрич, Струмяни и техния туристически продукт

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка - “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Най-общо, програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга. 

За тази цел Оперативната Програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля ще играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно да гарантира интегрирано и устойчиво развитие.

Целите на програмата се изпълняват чрез подпомагане на операции включени в 5 приоритета:
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие;

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност;

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма;

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество;

Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Специфичната цел на приоритетната ос 3 по която община Сандански кандидатства с проекта си е: Туризмът се счита за един от важните сектори на българската икономика. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от създаването на работни места. Високата териториална концентрация обаче, в съчетание с еднообразието на продукта и пропуските в маркетинга на туристическите дестинации, намаляват шансовете досегашният темп на растеж да продължи в средносрочна и дългосрочна перспектива. Настоящата  тенденция на развитие крие значителни екологични, социални и икономически рискове за вече свръх развитите курорти.

Приоритетната ос е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване, където туризмът се счита за една от мерките за насърчаване на икономическия растеж, а опазването на историческото и културно наследство - като потенциал за развитие на туризма. Стратегическите насоки подчертават също ролята на туризма в развитието предимно на селските региони и необходимостта от интегриран подход към качеството, съсредоточен върху удовлетворяване на потребителите и основан върху икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие. 

Специфичната  цел на приоритета е повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.


Информация по проект BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм”:

Проект „Развитие за устойчив туризъм” се реализира съгласно подписан договор BG161PO001/3.2-02/2011/018 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е с основна цел: насърчаване инициативите и ефективността в областта на регионалния маркетинг и представяне на план за създаване и постигане на устойчиво развитие на регионален туристически продукт „Сандански, Петрич, Струмяни”. Повишаване на икономическото разнообразяване на Общините Сандански, Петрич и Струмяни, както и осигуряване на възможности за устойчив растеж на регионално и национално ниво чрез развитие на туристическия потенциал с устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти по екологично и икономически устойчив начин.

Конкретни цели на проекта:


 • Подкрепа на туристическия регион за популяризиране на неговото природно, културно и историческо наследство;

 • Икономическа диверсификация на региона и намаляване на териториалната концентрация на туризма;

 • Насърчаване на предлагането извън сезона;

 • Увеличаване на заетостта на легловата база;

 • Привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар;

 • Използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг;

 • Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой;

 • Подобряване сезонното и териториално разпределение на туризма в различните територии на туристическия регион, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите.


Партньори на община Сандански в проекта са :

 1. Община Петрич;

 2. Община Струмяни;

 3. Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански (СХРТ - Сандански);

 4. СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм” (БСБСПА).


IІ. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Сключване на договор с фирма за подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически район Сандански, Петрич, Струмяни и техния туристически продукт по проект BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм”.

Информационните и рекламни материали ще послужат за промотиране на туристическия регион,туристическите му пакети и туристическите карти.

Конкурсните документи, подготвени от участниците и цялата кореспонденция между тях и възложителя, следва да бъдат на български език.
IІІ. ИЗИСКВАНИЯ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Предоставяне на консултации при разработване на туристически пакети.

Да се осигури Експерт маркетинг в туризма, който да посети туристическа дестинация Сандански, Петрич, Струмяни, за да се запознае със съществуващия и потенциалния и туристически продукт и планираното съдържание на новосъздадените пакети (8 броя), каталог, флаери и карта. Да консултира екипа по проекта за подбор на атрактивни туристически обекти, които да влязат в рекламните материали на туристическия регион. Да прецени дали текстовото им съдържание изготвено от екипа по проекта е атрактивно за туристите и да ги редактира при необходимост. Да подбере подходящи снимки, които да се приложат към текстовете, които ще бъдат включени в брошурата, представяща отделните туристически пакети, текстовете на каталога, флаерите и картата на туристическия регион. Да участва в разработването на атрактивен дизайн за брошурата, каталога, флаера и картата, представящи всеки пакет.


2. Предоставяне на консултации при изготвяне на карти за всеки един туристически пакет.

Да се осигури Експерт маркетинг в туризма, който да посети туристическа дестинация Сандански, Петрич, Струмяни, за да се запознае със създадените брошури за всеки един от туристическите пакети и да прецени как да бъдат изготвени и представени туристическите маршрути по пакетите (8 броя), така че да бъдат атрактивни и интересни за туристите. Експерта да предложи подходящи снимки и рекламни текстове. Той трябва да участва и в разработката на атрактивен дизайн за брошура, каталог, флаери за всеки един туристически пакет и карта на туристическия регион.


3. Заснемане на забележителностите в региона със снимки и видеоматериал и обработването им – 51 обекта.

3.1 Видеоматериал

Заснемане, монтаж и обработка на рекламни клипове за туристически регион Сандански, Петрич и Струмяни, с разказ, музика и кадри от туристическите му атракции, природа, култура, история, археология, религиозни обекти, с възстановки и артисти (с подкрепа от Възложителя ако идейната концепция на Изпълнителя предвижда такива възстановки). В рамките на тази дейност трябва да бъдат изготвен сценарий от Изпълнителя, консултиран с Възложителя, да бъде осигурен снимачен екип, да се осигурят хонорари за снимачните дни, в това число настаняване, пътни и дневни разходи, да се наеме техника (камери, звук, осветление и др.), да се извършат необходимите дейности по монтаж, постпродукция и субтитриране - аудио и видео, да се осигури музика, аудио дизайн и диктор на английски език, специални ефекти, както и превод на чужди езици, субтитри на (български, английски, немски, руски, сръбски, гръцки, иврит, турски). Трябва да се заплатят авторските права за музиката (ако е необходимо), която ще се използва за музикален фон на видеоматериала. При изпълнението на тази дейност да бъдат предвидени транспортни и логистични разходи, разходи за мултимедийна обработка, монтаж на видео и добавяне на звуков канал. Клиповете трябва да представят по визуално и звуково атрактивен начин, туристическия регион, и обекти с акцент възможността туристите да получат едно вълнуващо съприкосновение с уникални природни, културни и исторически атракции. Продължителността на клиповете според виждането на Изпълнителя може да варира в рамките между 3-5 минути краен продукт. Видео клиповете да бъдат – 17 броя с посочено съдържание и обекти от Възложителя.Техническа спецификация на видео материала :

 • формат на видео материалите - Full High Definition, съдържание качено на хард диск;

 • заснемане на видео материала в сезон пролет – месеците април/май/юни 2013 година;

 • видео материалите да бъдат заснети и в дневен и нощен режим на снимане, с атрактивно осветени забележителности (където е възможно), по време на изгрев и залез при някои природни обекти, които позволяват;

 • продължителност на видеоматериалите – минимум 15 минути суров материал.


Техническо описание на клиповете:

1-ви клип - НП Пирин, Тевното езеро, водопад в местност Попина лъка и др, обекти в околността;

2-ри клип – планина Славянка, биосферен резерват Али Ботуш, извор Бистрец др, обекти в околността;

3-ти клип - Природен парк Беласица др, обекти в околността;

4-ти клип - Епископската базилика и базиликата на Йоан, ранно-християнски комплекс и др. обекти в околността (гр. Сандански);

5-ти клип - гр.Мелник, турски конак, Болярската къща, Кордопуловата къща, Пашовата къща, турската баня и др. обекти в околността;

6-ти клип - с.Рожен, Роженският манастир и др, обекти в околността;

7-ви клип – град Сандански, паркът „ Свети Врач”, паметникът на Спартак и др. обекти в околността;

8-ви клип - Минерални извори и калонаходища в общините Сандански, Петрич и Струмяни – СПА и балнео процедури и др, обекти в околността;

9-ви клип - с.Златолист, манастирът на Преподобна Стойна „Свети Георги”, местността Рупите, къщата на Баба Ванга и др, обекти в околността;

10-ви клип – селски туризъм - с.Пирин, с.Илинденци, с. Ключ и др, обекти в околността;

11-ви клип – Некропол в античният град и Хераклеа Синтика (град Петрич) и др, обекти в околността;

12-ви клип - Национален парк-музей Самуилова крепост и др, обекти в околността;

13-ви клип - раннохристиянска епископска базилика в м.Градището, (с.Микрево) и др, обекти в околността;

14-ти клип – Славова крепост, свещения хълм в Мелник, мелнишки скални пирамиди и др, обекти в околността;

15-ти клип - Огражден и Малешево - Маркови кладенци и др, обекти в околността;

16-ти клип - Арт център Илинденци и др. обекти в околността;

17-ти клип – екстремен туризъм( каньонинг, кану и сал по река Струма, конен преход, планинско колоездене, скално катерене, планински преход, и др.) и др, обекти в околността;


3.2 Снимков материал

Заснемане и обработване на снимки от туристически регион Сандански, Петрич, Струмяни (природа, култура, история, археология, религиозни обекти и празници). При изпълнението трябва да бъдат предвидени транспортни и логистични разходи на снимачния екип, и разходи за обработка на снимките. Снимките трябва да представят по атрактивен начин туристическия регион и неговите обекти и да акцентират върху възможността туристите да пожелаят да го посетят, за да се докоснат до уникални природни забележителности, и културни и исторически атракции.Техническа спецификация:

- формат на снимките в необработен вариант – RAW формат съдържание качено на хард диск;

- формат на снимките в готов вариант – JPG,RGB формат съдържание качено на хард диск;

- заснемане на основните туристически забележителности и атракции в режим 3D;

- основният снимков материал посочен от Възложителя да се заснеме в месеците - Април/Май/Юни 2013 година;

- брой снимки за всеки туристически обект – минимум 15 броя;

- снимките да бъдат заснети в дневен и нощен режим, с атрактивно осветени забележителности (където е възможно), по време на изгрев и залез при някои природни обекти, които позволяват;

- за някои от обектите да бъдат заснети панорамни снимки;
 1. НП Пирин, водопадът в местност Попина лъка, Тевното езеро, Чаирски езера и др, обекти в околността;

 2. Планина Славянка, биосферен резерват Али Ботуш, извор Бистрец и др, обекти в околността;

 3. Природен парк Беласица, резерват „Конгура”, защитената местност „Топлище” и др, обекти в околността;

 4. Гр. Сандански, паркът „ Свети Врач”, паметникът на Спартак и околности и др, обекти в околността;

 5. Епископската базилика и базиликата на Йоан, ранно-християнски комплекс и (гр.Сандански) др. близки обекти и др, обекти в околността;

 6. гр.Мелник, мелнишки скални пирамиди, свещения хълм, Славова крепост, турски конак, Болярската къща, Кордопуловата къща, Пашовата къща, турската баня и др. близки обекти в околността;

 7. с. Рожен, Роженски манастир и др, обекти в околността;

 8. Водопад с.Кашина и др, обекти в околността;

 9. Селски туризъм - с.Пирин, с.Златолист, манастир на Преподобна Стойна „Свети Георги” и др, обекти в околността;

 10. Църкви и манастири на територията на Общините Сандански, Петрич и Струмяни (12 броя по списък предоставен от Възложителя) и др, обекти в околността;

 11. местност Рупите, Кожух планина и др, обекти в околността;

 12. град Петрич, исторически музей, къщата на Баба Ванга и др. обекти в околността и др, обекти в околността;

 13. Некропол в античнен град, Хераклия Синтика (с. Рупите) и др, обекти в околността;

 14. Национален парк-музей Самуилова крепост и др, обекти в околността;

 15. лечебни минерални води в туристически регион и калонаходище в с. Марикостиново – СПА и балнео процедури и др, обекти в околността;

 16. Античен град Нейне (Струмяни), Ранно християнска епископска базилика в м.Градището (с.Микрево) и др, обекти в околността;

 17. Арт център Илинденци и околности и др, обекти в околността;

 18. Екстремен туризъм (каньонинг, кану и сал по река Струма, конен преход, планинско колоезене, скално катерене, планински преход, и др.) и др, обекти в околността;

 19. Планините Огражден и Малешево - Маркови кладенци и др. обекти в околността;

Моля, оферирайте заснемането на снимков и видео материал на 51 обекта, като по съществените са посочени по – горе в точките от 1 до 19.

Избор на снимки и видеоматериал - с писменото съгласие от страна на Възложителя .
4. Заснемане на събития от културния календар на дестинацията, изработването на видеоклипове – 12 събития.

Заснемане, монтаж и обработка на рекламни клипове за изработване на културен календар на туристически регион Сандански, Петрич и Струмяни, с музика и кадри от културните атракции, фестивали, обичаи, занаяти. В рамките на тази дейност трябва да бъдат изготвени сценарии от Изпълнителя, консултирани с Възложителя, да бъде осигурен снимачен екип и да се осигурят хонорари за снимачните дни, в това число настаняване, пътни и дневни разходи, да се наеме техника (камери, звук, осветление и др.), да се извършат необходимите дейности по монтаж, постпродукция и субтитриране - аудио и видео, да се осигури озвучаване, аудио дизайн и диктор на английски език, специални ефекти. При изпълнението на тази дейност да бъдат предвидени транспортни и логистични разходи, разходи за мултимедийна обработка, монтаж на видео и добавяне на звуков канал. Да се приложат субтитри на чужди езици - български, английски, немски, руски, сръбски, гръцки, иврит, турски. Клиповете трябва да представят по визуално и звуково атрактивен начин, културния календар на туристическия регион, и обекти с акцент възможността туристите да получат едно вълнуващо предложение за докосване до културни атракции. Трябва да се заплатят авторските права за музиката (ако е необходимо), която ще се използва за музикален фон на културния календар. Продължителността на клиповете според виждането на Изпълнителя може да варира в рамките между 3-5 минути краен продукт. Видео клиповете да бъдат 12 броя с посочено примерно съдържание, обекти и текст от Възложителя.Техническа спецификация на видео материала :

 • формата на видео материалите да бъде Full High Definition– качено на хард диск;

 • видео материала да обхване заснемането през 12 месеца от 2013 година;

 • видео материалите да бъдат заснети и в дневен и нощен режим, с атрактивно осветление(при възможност);

 • продължителност на видеоматериалите – минимум 15 минути суров материал за всеки клип.

 • Културният календар на дестинацията включва /Община Сандански, Петрич и Струмяни/ : виж Приложение № 1;

 • Да се назове и изпише всеки празник и месец на чужди езици - български, английски, немски, руски, сръбски, гръцки, иврит.

*** Уточняването на точните дати за културният календар на туристическия регион ще стане след подписване на договора с Изпълнителя.


5. Изработване на рекламен филм за туристическа дестинация Сандански, Петрич, Струмяни – 90 мин.
Заснемане, монтаж и обработка на рекламния филм за туристически регион Сандански, Петрич и Струмяни, с разказ, музика и кадри от туристическите му атракции, природа, с възстановки и артисти (където е възможно, осигурени от Възложителя). В рамките на тази дейност трябва да бъдат изготвени сценарии от Изпълнителя, консултирани с Възложителя, да бъде осигурен снимачен екип и да се осигурят хонорари за снимачните дни, в това число настаняване, пътни и дневни разходи, да се наеме техника (камери, звук, осветление и др.), да се извършат необходимите дейности по монтаж, постпродукция и субтитриране - аудио и видео, да се осигури музика, аудио дизайн и диктор на английски и български език, специални ефекти, както и превод на чужди езици, субтитри на 6 езика (немски, руски, сръбски, гръцки, румънски, иврит и турски). Трябва да се заплатят авторските права за музиката (ако е необходимо), която ще се използва за музикален фон на рекламния филм за цялата дестинация. При изпълнението на тази дейност да бъдат предвидени транспортни и логистични разходи, разходи за мултимедийна обработка, монтаж на видео и добавяне на звуков канал. Рекламния филм трябва да представя по визуално и звуково атрактивен начин, туристическия регион, и обекти с акцент възможността туристите да получат едно вълнуващо съприкосновение с уникални природни, културни и исторически атракции на региона. Продължителността на филма според виждането на Изпълнителя да е не по–малко от 90 минути краен продукт. Рекламният филм да бъде с посочено съдържание и обекти от Възложителя.

Технически спецификации:

 • Full High Definition формат на видеоматериала - качено на хард диск;

 • Продължителността на видеоматериала - суров материал 180 мин.;

 • Рекламният филм да бъде заснет в дневен (изгрев и залез) и нощен режим, с атрактивно осветление (при обекти, които позволяват);


6. Изработване на DVD с рекламния филм за туристическа дестинация Сандански, Петрич, Струмяни - 3000 бр.
Направеният рекламен филм за дестинация Сандански, Петрич, Струмяни да се запише на DVD диск. Дизайна на опаковката за DVD диска да е по предложение на Изпълнителя и с писменото одобрение на Възложителя. Задължително е да се спазят указанията за публичност и визуализация описани в сайта на ОПРР и за конкретния проект.
Техническа спецификация:

 • картонена пълноцветна обложка с лого и име на дестинацията.

 • Матричен диск (DVD-ROM) с сито или офсетен печат и/или директен фотореалистичен печат на Printable DVD.


7. Присъствие на страниците на туристически информационни портали.

Изпълнителят трябва да изготви информационни текстове за 8 -те туристически пакета и на туристическата дестинация Сандански, Петрич и Струмяни като цяло, да използва снимки от точка 3.2. (от настоящата тръжна процедура) за да изработи рекламни публикации предназначени за реклама на туристическия регион Сандански, Петрич и Струмяни. Рекламно-информационните публикации и снимките към тях да се публикуват в туристически портали (минимум три броя), след писмено одобрение от Възложителя. Качената информация, трябва да бъде достъпна и налична на туристическите портали за срок не по-малък от Октомври 2014 г.
Техническа спецификация:

 • изготвяне на рекламно-информационни публикации за 8-те туристически пакета с текст и снимки (10 снимки на пакет) предложени от Изпълнителя и одобрени писмено от Възложителя – 8 броя (на английски и български език);

 • присъствие на изработените рекламно-информационни публикации съдържащи 8 туристически пакета да бъдат качени в минимум три туристически портала (по предложение на Изпълнителя, което подлежи на одобрение от Възложителя).


8. Телевизионна реклама – 1 бр.

Изпълнителят трябва да изработи телевизионна реклама за туристически регион Сандански, Петрич и Струмяни, с музика и кадри от туристическите му атракции, природа и дикторски текст. В рамките на тази дейност трябва да бъде изготвен сценарий от Изпълнителя, консултиран с Възложителя, да се извършат необходимите дейности по монтаж, постпродукция, да се осигури музика, аудио дизайн и специални ефекти. Трябва да се заплатят авторските права за музиката (ако е необходимо), която ще се използва за музикален фон на ТV рекламата. При изпълнението на тази дейност да бъдат предвидени разходи за мултимедийна обработка, монтаж на видео и добавяне на звуков канал. Телевизионната реклама трябва да представя по визуално и звуково атрактивен начин, туристическия регион, и обекти с акцент възможността туристите да получат едно вълнуващо съприкосновение с неговите уникални природни, културни и исторически атракции. Продължителността на ТV рекламата според виждането на Изпълнителя да е не повече от 30 сек. краен продукт. На Възложителя трябва да бъдат предложени минимум два варианта на 30 секунден рекламен спот.

Последващото разпространение на телевизионната реклама да е в специализираните телевизионни медии за туризъм и отдих на територията на България (Travel TV, TVT, други). Изпълнителя трябва да предложи схема за излъчване на рекламата в това число места на излъчване, период и честота на излъчване. Предложението подлежи на одобрение от Възложителя.
Техническа спецификация:


 • Full High Definition формат на ТV рекламния клип на дестинацията, качено на DVD диск - 1 брой;

 • продължителност на ТV рекламния клип на дестинацията – краен продукт 30 сек.;9. Изработване на обобщен каталог, представящ туристически потенциал на дестинация Сандански, Петрич и Струмяни - 1 брой с тираж 1 600 бр.

Изпълнителят трябва да използва снимков материал от точка 3.2. (от настоящата тръжна процедура). Обобщения каталог на туристическата дестинация да представлява джобен пътеводител (Pocket guide) със следното съдържание: • Обръщение на всеки един от Кметовете на общините Сандански, Петрич и Струмяни;

 • обръщение от СХРТ и БСБСПА;

 • локация на региона (България, Европа) и по-важна техническа информация за него;

 • транспортна достъпност на региона (летища, магистрала, държавни граници, комуникации с по-важни градове и др.);

 • географско описание, климат, води, планини, реки, водопади, и др.

 • описание (и снимки) на природните, археологически, исторически, културни, религиозни и други атрактивни забележителности и занаяти в туристическия регион като всяка от тях да се индикира със собствен цвят в горната и долна чат на страниците.

 • представяне на 8-те туристически пакета, като всеки от тях да се индикира със собствен цвят в горната и долна чат на страниците.

 • последните страници на каталога да са календар за 2013/2014/2015 година, както и адреси и телефони на най-важните обществени обекти в общините, като например: полиция, поликлиника, болница, музеи, автогари и ЖП гари и др.

Корицата на джобният пътеводител да е цветна с дизайн по предложение от Изпълнителя и писмено одобрение от Възложителя. Кориците на каталога да са подвързани с прозрачна подвързия , за по-добро съхранение. На видно място по преценка на Изпълнителя и одобрение от Възложителя да се постави логото на дестинацията. Страниците с информацията да са на български език в горната част и английски език в долната част на страницата.
Изисквания за съдържанието на продукта:

При дизайна и оформлението на каталога ще се спазват стриктно изискванията на ЕС за визуализация. • Логото на ЕФРР;

 • Логото на ОПРР;

 • Името на договора/проекта, който се изпълнява – договор № BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм”;

 • Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013;

 • Изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”;

 • Флагът на ЕС и българския национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг;

 • Интернет сайта на ОПРР- www.bgregio.eu;


Технически спецификация:

 • каталог с размер 160х105 мм

 • цветност 4+4 цвята

 • страници 190

 • хартия тяло 135 гр. двустранен хром гланц

 • хартия корица 300 гр. гланц + ламинат гланц двустранно

 • джоб найлон (подвързия) прозрачен

 • книгоразделител


10. Изработване на информационно-рекламна брошура за туристическия продукт – 10 000 бр.

Изработка, дизайн, предпечат и печат на информационно-рекламна брошура за туристическия продукт Сандански, Петрич и Струмяни с информация за всички туристически пакети. Описателните текстовете на брошурата ще бъдат предоставени от Възложителя след подписване на договора и съгласуване с експерта маркетинг в туризма. Брошурата трябва да бъде преведена на 9 езика (немски, сръбски, гръцки, румънски, иврит и турски, български, руски и английски). Като на английски език да бъдат 2 000 броя, а на всички останали по 1 000 броя.


Изисквания за съдържанието на продукта:

При дизайна и оформлението на брошурата ще се спазват стриктно изискванията на ЕС за визуализация. • Логото на ЕФРР;

 • Логото на ОПРР;

 • Името на договора/проекта, който се изпълнява–договор № BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм”;

 • Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013;

 • Изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”;

 • Флагът на ЕС и българския национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг;

 • Интернет сайта на ОПРР- www.bgregio.eu;Техническа спецификация:

 • брошура с основен размер 135х325 мм

 • 10 страници прихванати (тип книжка)

 • Корица разгъваща се с 2 сгъвки с 140 мм ширина на едната страна

 • Гръб разгъвщ се с 2 сгъвки с 145 мм ширина на едната страна

 • цветност 4+4 цвята

 • хартия 135 гр. двустранен хром мат11. Изработване на информационни – рекламни флаери за туристическият продукт – 10 000 бр.

Изработка, дизайн, предпечат и печат на 8 различни информационно–рекламни флаера (10 000 бр. общо) с информация за всеки от 8-те пакета на туристически продукт Сандански, Петрич, Струмяни. Флаерите да бъдат преведени на 9 езика (немски, сръбски, гръцки, румънски, иврит и турски, български, руски и английски), като на английски език - 2 000 броя, а на всички останали по 1000 броя. Описателните текстовете на флаера ще бъдат предоставени от Възложителя след подписване на договора и съгласуване с експерта маркетинг в туризма.


Техническа спецификация:

 • Флаери А5 размер 148х210 мм

 • цветност 4+4 цвята

 • хартия 135 гр. двустранен хром гланц12. Изработване на карта за туристическия продукт Сандански, Петрич, Струмяни

Изработка, дизайн, предпечат и печат на туристическа карта (10 000 бр.). Изпълнителят трябва да изработи картата с обекти по списък и текстово съдържание предоставени от Възложителя след подписване на договора и съгласувани с експерта маркетинг в туризма. На гърба на картата трябва да се предвиди място за снимки и текстов материал (препратка към всеки един от 8-те туристически пакета), на основната страна, географска и пътна карта с легенда, която да включва търговски улици, поставени показалец (tag) на главните туристически забележителности. Изпълнителят да прилoжи карта на региона с уредени права за ползване на картографски материал. Картата на региона Сандански, Петрич и Струмяни да е без граници между общините, а с общата им територия. Описателните тестовете за картата ще бъдат предоставени от Възложителя след подписване на договора и след последващо съгласуване с експерта маркетинг в туризма.


Изисквания за съдържанието на продукта:

При дизайна и оформлението на картите ще се спазват стриктно изискванията на ЕС за визуализация. • Логото на ЕФРР;

 • Логото на ОПРР;

 • Името на договора/проекта, който се изпълнява – договор № BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм”;

 • Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013;

 • Изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”;

 • Флагът на ЕС и българския национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг;

 • Интернет сайта на ОПРР- www.bgregio.eu;


Техническа спецификация:

 • карта с размер 97х205 мм (сгънат формат)

 • цветност 4+4 цвята

 • хартия 150 гр. двустранен хром гланц

 • разгънат формат 585х430мм с 5 вертикални гънки и 1 хоризонтална (класическо сгъване на карта)


13. Изготвяне на интерактивна карта на туристически регион с 3D снимки, и мултимедийно DVD – общ брой 3 000.

Изработване на интерактивна мултимедийна карта на туристическия регион Сандански, Петрич и Струмяни от портален тип. Да се изградят структура и графичен дизайн на картата (да се предложат поне две концепции). Услугата по изработката на интерактивната карта, трябва да включва цялостно решение - концептуален модел, обработване на информация (текстове, снимки), филтриране на показваната информация (наличие на опция при поискване да излиза търсена информация за определена забележителност - културна, археологическа, историческа, религиозен обект), дизайн, програмиране, имплементация, интеграция, превод на текстовете. Изпълнителят трябва да включи интерактивна галерия. Информацията трябва да бъде структурирана към лесното потребителско ориентиране в отделните секции. Интерактивната карта освен туристическите забележителности и обекти в дестинацията трябва да показва: главни търговски улици, места за настаняване (с брой леглова база, в коя община се намират), забележителности и обектите към тях, описани и отбелязани по някакъв начин разработените 8 туристически пакета. Интерактивната карта да предлага възможност за принтиране на избрани от потребителя участъци след кликване върху забележителност която е обект на интереса му заедно със снимки и/или текстова информация. Потребителите да могат да използват интерактивната карта и като туристически гид.

Изпълнителят трябва да използва снимков материал от точка 3.2. (от настоящата тръжна процедура), като избраният снимков материал може да бъде снимка/панорамна снимки/3D снимка.

Изработената картата да бъде предоставена като визуализация и функции от Изпълнителя и след писмено одобрение на Възложителя да се изработи и да се запише на DVD диск.

Съдържанието на картата като текст ще се предостави от Възложителя, след подписване на договора с Изпълнителя. Текстовата част и концептуалния дизайн подлежат на консултация от експерт маркетинг в туризма на Изпълнителя.

Трябва да бъде възможно в интерактивната карта да се обновяват, публикуват текстове, снимков материал, както и да се използва, като се приложи в уеб сайтовете на Възложителя и неговите партньори.


Техническа спецификация:

- Изработване на дизайн на интерактивна карта на региона – Община Сандански, Петрич и Струмяни;

- Интерактивната карта трябва да бъде с 3 D снимки;

- Да се запишат интерактивните карти на DVD.

- DVD да е с картонена опаковка, пълно цветна с логото и името на дестинацията.

- Матричен диск (DVD-ROM) с сито или офсетен печат и/или директен фотореалистичен печат на Printable DVD;

- Визията на опаковката за DVD диска и фотореалистичния печат да е по предложение на Изпълнителя и одобрение на Възложителя;

14. Изработване на лого на туристическият регион – Община Сандански, Петрич и Струмяни.

Изпълнителя трябва да предложи на Възложителя дизайн на лого на туристическия регион. Логото на туристическия регион, което Изпълнителят ще създаде трябва да бъде атрактивно, за да се наложи като разпознаваема негова марка. Преди започването на работата по изработката на логото Изпълнителя да извърши работна консултативна среща с екипа за изпълнение на проекта на която да се обсъдят детайли по графичната визия на логото (идея, възможни отделни елементи, връзка със рекламния слоган, маркетингово позициониране и други).

Да се предоставят 7 работни варианта на лого от Изпълнителя.

Селектираният вариант от Възложителят от предложените варианти се изработва в следните цветови подварианти: • черно и бяло (black and white)

 • сиво (grayscale)

 • два цвята

 • пълноцветно

Логото трябва да изглежда еднакво добре при полагането му на различни рекламни материали, документи в различни размери, голямоформатни изделия като плакати, билбордове и електронни формати като телевизия и интернет.


Технически спецификации:

 • изработка на лого във векторен формат, TIFF, JPG и GIF формат.

 • Вариант на логото в черно и бяло (black and white), сиво (grayscale), два цвята, пълноцветн


15. Изработване на информационно – рекламни банери от винили (с вкл. държач) за туристическия пакети – 10 броя.

Да се изработят 10 флекс банера (двустранни) с постери с атрактивен дизайн. На всеки постер да е поставено логото на региона и да присъства рекламна информация за туристическа дестинация Сандански, Петрич и Струмяни (с основни забележителности от 8-те туристически пакета).


Техническа спецификация:

 • Размер 0,79 х 1,86 м.;

 • Двустранен постер;

 • сгъваем дисплей за изложения и презентации


16. Рекламни материали за туристическия продукт – календари – 2 000 броя.
Да се изработи календар бокс за 2014 година, който да включва и месеците Ноември и Декември 2013г. и Януари и Февруари 2015 г. Да представлява „Jewel Case CD”, когато е затворен, а в работен вариант предният капак да се сгъва, за да действа като стойка, което да му позволява да стои изправен, а основното тяло да се обляга назад, на около 30-градусов ъгъл.

15-те месеца да бъдат с логото на региона. Изпълнителят трябва да използва снимков материал от точка 3.2. (от настоящата тръжна процедура). Празниците от културния календар на туристическата дестинация да бъдат в различен цвят от уикенда и официалните държавни празници, като те да присъстват и в изписването под месеца като наименование на събитие.
Техническа спецификация:

 • примерен размер 9x125x142 мм

 • пластмасова кутия (стандартна кутийка за CD календар за бюро)

 • календар за 15 месеца

 • хартия с цветност 4+4 цвята, 135 гр., едностранен хром гланц17. Рекламни материали за туристическия продукт – тефтери – 2 000 броя.

Да се изработи рекламен тефтер с подходящ и атрактивен дизайн за туристическия продукт на дестинация Сандански, Петрич и Струмяни. Съдържанието на тефтера да бъде на два езика – български и английски език. Да се отпечата пълноцветна карта България, на Европа и туристическия регион с маркирано разширение към БЮР Македония и Р Гърция, както и да се сложи календар за 2013/2014/2015 година. В тефтера да има информационни страници за туристическия продукт, както и телефонен справочник на важни държавни и общински институции, намиращи се на територията на туристическия регион. Задължително е Изпълнителя да спази указанията за публичност и визуализация по ОПРР в сайта на МРРБ.

Празниците от културния календар на туристическата дестинация да бъдат включени в календарите за 2013/2014/2015 година с различен цвят от уикенда и официалните държавни празници. Също така те трябва да присъстват и в изписването под графика за деня като наименование на събитие в туристическия регион.
Техническа спецификация:


 • Размер: 143 x 202 мм.;

 • Календариум: 1 ден на 1 страница;

 • Показалец за страници;

 • Хартия за страниците: 70гр./м² офсет;

 • Езици: български, английски;

 • Страници: 432 броя;

 • Дизайн на корица – по предложение на Изпълнителя и писмено одобрение на Възложителя – да бъде пълноцветна реклама за туристическия регион с неговото лого предоставено от Възложителя;

 • Цвят на тялото - по предложение на Изпълнителя и писмено одобрение на Възложителя;

 • Цвят на корицата - по предложение на Изпълнителя и писмено одобрение на Възложителя.

18. Рекламни материали за туристическия продукт – фланелки – 2 000 броя.
Да се предоставят мостри от страна на Изпълнителя за фланелки (унисекс) от материя 100% памук с къс ръкав, 180 гр. с размери от S, M, L, ХL, XXL. Изпълнителят да предложи различни цветове на фланелките, както и 7 варианта на отпечатване на логото и наименованието на туристическия регион на различни места върху фланелката (лице или гръб). На левия ръкав на фланелката да има лентичка и със ситен шрифт да се отпечата задължителната информация публикувана в указанията за публичност и визуализация към сайта на ОПРР.

19. Рекламни материали за туристическият продукт – чадъри – 2 000 броя.

Да се изработи неавтоматичен рекламен чадър в два цвята, като единия да се брандира с логото на туристическия регион. Чадъра да бъде с дървена извита дръжка, с диаметър 120х85 см, 8 панелен. Изпълнителят следва да предложи различни цветове в комбинация с логото на туристическия регион напечатано върху чадъра (снимков материал за мостра) и да приеме поръчката за изработването им след писмено одобрение от Възложителя. Информацията за публичност и визуализация към ОПРР да се отпечата на лентата служеща за затваряне на чадъра.


20.Изработване и монтиране на информационни табели – 5 броя.

Изпълнителя трябва да изработи и достави 5 броя информационни табели на Възложителя и неговите партньори в посочен от Възложителя времеви период. Съдържанието на обяснителните табели трябва да дава информация за: името на проекта, стойността на проекта, както и следната информация: • Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

 • Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

 • Послание , символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция:

„Инвестираме във вашето бъдеще”;

 • Обяснителните табели да съдържат следния текст: Проектът „ Развитие за устойчив туризъм” се осъществява с финансовата помощ на Европейския фонд за регионално развитие.

Информацията трябва да заема поне 25% от цялата обяснителна табела. Дизайнът на табелите и съдържанието на текста, както и „пилотно” хартиено копие е необходимо да бъдат предварително одобрени писмено от Възложителя. Монтажът на табелите ще се извърши на указани от Възложителя места в срок поставен от Възложителя. Примерния дизайн на табелите е посочен в приложение към договора Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие”.


Техническа спецификация

Табелите трябва да бъдат с размери: 80/60 см. за монтаж на стена.

Материал: метализирана пластмаса, лазерно гравиране, боя, дистанционери.

21.Изработване и отпечатване на информационни и комуникационни материали

(брошури)- 300 броя.
Брошурите трябва да са със съдържание предоставено от Възложителя след сключване на договор с Изпълнителя, което да дава информация на местното население и туристите за изпълнението на проекта „Развитие за устойчив туризъм”. Дизайна на брошурата и „пилотно копие” се одобряват от Възложителя.

Изисквания за съдържанието на продукта:

Информационните брошури трябва да съдържат информация за целите на проекта, осъществените мерки и постигнатите резултати. При дизайна и оформлението на брошурите ще се спазват стриктно изискванията на ЕС за визуализация. • Логото на ЕФРР;

 • Логото на ОПРР;

 • Името на договора/проекта, който се изпълнява – договор № BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм”;

 • Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013;

 • Изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”;

 • Флагът на ЕС и българския национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг;

 • Интернет сайта на ОПРР- www.bgregio.eu;

Съдържанието се одобрява от Възложителя преди извършването на предпечатната подготовка на брошурата.

Необходимо е брошурата да съдържа качествен и атрактивен снимков материал в количество по преценка на Изпълнителя. Изпълнителя е длъжен да предаде на Възложителя пълен комплект от изготвените материали. Информацията в брошурите трябва да бъде на два езика – български и английски език.
Техническа спецификация:


 • брошура с размер 100х225 мм (сгънат формат)

 • цветност 4+4 цвята

 • хартия 135 гр. двустранен хром мат

 • разгънат формат 300х201 мм с 3 гънки


22.Организиране на информационни събития - Пресконференция - 2 броя.
Организиране на начална пресконференция за проекта.

Тя ще се осъществи с участието на кмета на Община Сандански, Община Петрич и Община Струмяни, както и председателите на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – гр. Сандански и Български съюз по балнеология и спа, минимум 3-ма журналисти от регионални и национални медии , представители на туристическия бранш, екипа по проекта. За целта трябва да бъдат изпратени покани.

На пресконференцията да се предостави информация за съдържанието на проекта в неговата цялост от гледна точка на основните дейности и очакваните резултати, чрез подходящ информативен подход – мултимедийна презентация.

Необходимо е също така обществеността да бъде информирана и за правилата, по които ще се изразходват отпуснатите финансови средства по проекта с оглед постигане на прозрачност и популяризиране на финансовия принос на Европейския съюз (чрез радио, публикуване на информацията на уеб сайтовете на Бенефициента и неговите партньори). Начините за контрол по изпълнението на проекта и неговото отчитане също е задължително да бъдат акцентирани, с цел публиката от региона да бъда запозната със сериозните отговорности, които поема и изпълнява общината и нейните партньори в името на по – доброто регионално развитие и благосъстоянието на гражданите.

В информациите и материалите от събитието следва да се отрази , че проектът е разработен и се изпълнява по правилата, контролирани от Управляващия орган – МРРБ и Европейския съюз, законосъобразно и прозрачно и е предназначен да превърне туристическия регион Сандански, Петрич и Струмяни в една атрактивна туристическа дестинация с развиращи се различни форми на туризъм.

Очакваните резултати от проекта да бъдат предоставени подробно с цел осигуряване на максимална информираност на местната общност, както и необходимата прозрачност по проекта.

По време на провеждането й трябва да бъда осигурено присъствието на представители на местни, регионални и национални медии, съгласно изискванията за организиране на събития по ОПРР.

За провеждането на пресконференцията е необходимо да се осигури:

1. Зала за минимум 25 човека за не по – малко от 1 час;

2. Подходящо озвучаване на залата;

3. Презентационна техника;

4. Представяне на мултимедийна презентация (предоставена от Възкложителя);

5. Покани изпратени до участниците минимум 10 дни преди датата на събитието с Програмата за събитието (след предварително одобрение от страна на Възложителя);

6. Информационни материали по проекта, които да бъдат раздадени на присъстващите – минимум 25 участника;

7. Списък с присъстващите;

8. Снимков материал от събитието;

9. Да осигури банер с размери: 2 м х 0,7 м. с информация предоставена от Възложителя, промазано винилово платно с капси за визуализацията началната пресконференция;

10. В срок от 10 работни дни след провеждане на събитието Изпълнителя да предаде на Възложителя пълен комплект от материалите от събитието – списъци , снимки, копия от поканите до участниците, програмата, презентациите, информационните материали по проекта;

Възлагането на дейността ще бъде осъществено 10 календарни дни преди датата на провеждане на събитието.

Организиране на заключителна пресконференция.

Финализиране на дейностите по проекта трябва да завърши със заключителна пресконференция. Трябва да бъдат поканени представители на местните, регионалните и национални медии , съгласно изискванията за организиране на информационни събития по ОПРР.

На гостите трябва да бъдат раздадени изготвените информационни брошури за запознаване с реализираните дейности по проекта.

По време на пресконференцията участниците ще бъдат запознати с постиганите резултати с информация за изразходваните средства и положителното влияние, което ще окажат на региона, ще бъдат обсъдени трудностите по време на изпълнението на проекта и перспективите за превръщане на туристическия регион Сандански, Петрич и Струмяни в атрактивен туристически регион, както и конкретните резултати, постигнати непосредствено от изпълнението на проекта.

В информациите и материалите от събитието следва да се отрази, че проектът е разработен и се изпълнява по правилата, контролирани от Управляващия орган – МРРБ и ЕС.

За провеждането на пресконференцията е необходимо да се осигури:

1. Зала за минимум 25 човека за не по – малко от 1 час;

2. Подходящо озвучаване на залата;

3. Презентационна техника;

4. Мултимедийна презентация;

5. Покани изпратени до участниците минимум 10 дни преди датата на събитието с Програмата за събитието (след предварително одобрение от страна на Възложителя);

6. Информационни материали по проекта, които да бъдат раздадени на присъстващите – минимум 25 участника;

7. Списък с присъстващите;

8. Снимков материал от събитието;

9. Да осигури банер с размери: 2 м х 0,7 м. с информация предоставена от Възложителя, промазано винилово платно с капси за визуализацията заключителната пресконференция;

10. В срок от 10 работни дни след провеждане на събитието Изпълнителя да предаде на Възложителя пълен комплект от материалите от събитието – списъци , снимки, копия от поканите до участниците, програмата, презентациите, информационните материали по проекта;

Възлагането на дейността ще бъде осъществено 20 календарни дни преди датата на провеждане на събитието.


23.Публикации в преса – 4 броя.

Осъществяване на 4 броя публикации в български национални, местни и регионални медии след проведените събития.

Медийното отразяване на събитията трябва да се осъществи чрез публикуване на информация за събитието като съдържанието на публикациите е необходимо да бъде съобразено с актуалното изпълнение на дейностите по проекта и с изискванията на финансиращата програма, с отзиви от пресконференциите и подробна информация за присъствалите на събитието.

Съобщенията следва да съдържат информация за напредъка по дейностите предвидени в проекта и резултатите от изпълнението им за превръщане на туристическия регион Сандански , Петрич и Струмяни като атрактивна туристическа дестинация предлагаща разнообразие от форми на туризъм, както и конкретните резултати, постигнати непосредствено от изпълнението на проекта. Информацията за изпълнението на дейностите по проекта трябва да бъде разработена информативно, да бъде подходяща за публикуване и достъпна за широката аудитория.

В публикациите да са спазени изискванията за визуализация и публичност по финансиращата програма. Съобщенията задължително трябва да съдържат името и номера на проекта, както и логото на финансиращата програма.

Информацията за статиите ще бъде одобрена предварително от Възложителя.

Публикуването на статиите да е съобразено с времето на проведените пресконференции.


ІV. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ
Изпълнителят трябва да осигури необходимата професионална квалификация и практически опит за осъществяване на дейностите по настоящата поръчка. Изпълнителят трябва да предложи екип от петима ключови експерти, които да отговарят за координацията и реализирането на кампанията, включително отчитането пред Възложителя.


 1. Изисквания за експерт „Маркетинг в туризма” – 1бр.:

Предложеният от участника експерт трябва да имат квалификация и професионален опит, както следва:

 • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър/магистър” туризъм/маркетинг/икономика или еквивалент);

 • професионален опит по специалността минимум 3 години;

 • професионален опит в маркетинга и рекламата в туризма 1. Изисквания за експерт „Печат” – 1 бр.:

Предложеният от участника експерт трябва да имат квалификация и професионален опит, както следва:

 • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър/магистър” графичен дизайн, художник или полиграфия или еквивалент);

 • професионален опит по специалността минимум 3 години;

 • професионален опит изработването на печатни и рекламни материали– минимум 2 години и участие в изпълнение на договори за сходни дейности свързани с визуална идентификация на рекламни и информационни материали;


3. Изисквания за експерт „Връзки с обществеността” – 1 бр.:
Предложеният от участника експерт трябва да имат квалификация и професионален опит, както следва:

 • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър”) в сферата на връзките с обществеността, хуманитарни науки, PR или еквивалент;

 • професионален опит по специалността минимум 2 години;

 • професионален опит в организирането на пресконференции и медийни събития, публикации в пресата– минимум 2 години и участие в изпълнението на сходни договори.


4. Изисквания за експерт „Продуциране и заснемане на филми” – 1 бр.:

Предложените от участника един експерт трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър/магистър” екранни изкуства кино/тв/реклама/режисура/операторство и еквивалент);

 • професионален опит по специалността минимум 3 години;

 • професионален опит – минимум 2 години.

 • Опит в организирането на поне 2 проекта за продуциране и/или заснемане и/или режисиране на филми/реклами.


5. Изисквания за експерт „Интернет” – 1 бр.:

Предложеният от участника експерт трябва да имат квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър” графичен дизайн или художник и/или информационни технологии);

 • професионален опит по специалността минимум 3 години;

 • професионален опит в управлението на интернет проекти и изготвяне на интерактивни карти и интернет сайтове– минимум 2 години.


За доказване на професионалния опит, квалификацията и уменията на ключовите експерти, кандидатът представя автобиография по образец, предоставен от Възложителя. Към автобиографията се прилагат:


 • копие от диплома за завършено висше образование с образователна степен магистър/бакалавър;

 • документи за допълнителна професионална квалификация (ако разполага);

 • копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански и/или трудови договори, референции, доказващи посочените в автобиографията обстоятелства;

Участникът може да осигури и допълнителни експерти (които ще подпомагат ключовите експерти).


V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА:


 • цялостно познаване и следване на насоките за информация и публичност в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, както и другите указания на програмата, свързани с изпълнението на конкретната услуга;

 • спазване на нормативните изисквания за изпълнение на услугата, поставени в националното законодателство и законодателството на Европейския съюз;

 • работа в тясно сътрудничество с община Сандански и други институции, необходимо за качествено и точно изпълнение на услугата;

 • спазване на всички други изисквания съгласно заложеното в договора за услуга.

 • при изпълнение на дейностите Изпълнителя следва да осигурява публичност и информираност по отношение на проекта, в рамките на който се изпълняват, и неговото финансиране, като следва стриктно Насоките за визуализация по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013”;

 • при изпълнението им Изпълнителя трябва да спазва всички изисквания на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013”, свързани с предмета на услугата;

 • Изработените брошури, каталози, карти, флаери, видеоклипове, DVD дискове, публикации в пресата и др. трябва да съдържат следното заявление: „Този документ/ филм е създаден в рамките на проект „Развитие за устойчив туризъм”, договор BG161PO001/3.2-02/2011/018, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ/ филм отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Изпълнителят трябва да осигури необходимата техника, апаратура и човешки ресурси за изработването на рекламните материали.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница