Програма "Регионално развитие"страница1/40
Дата23.07.2016
Размер5.54 Mb.
#2319
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ В СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧЕН ПЛАН, И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСИГУРЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПАЗАРДЖИК, С ДЕЙСТВАЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ/СХЕМИ
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 по проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

"Техническа помощ за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик»

Възложител

Община Пазарджик

Изпълнител

ДЗЗД Устойчиво развитие за Пазарджик

Дата на доклада

17 септември2012СЪДЪРЖАНИЕВЪВЕДЕНИЕ

 1. Обща характеристика на град Пазарджик и общината

  1. Град Пазарджик в контекста на европейските градове и тяхното социално-икономическо развитие

  2. Мястото на Община Пазарджик в класацията за финансова устойчивост

 1. Демографски параметри и политики на човешките ресурси на ниво община, град и зона на въздействие

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 1. Икономическо развитие и инвестиционна активност

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 1. Социален сервиз и социална инфраструктура

  1. Анализ на състоянието

   1. Образование

   2. Здравеопазване

   3. Култура

   4. Спорт

   5. Социални дейности и услуги

   6. Обществен ред и сигурност

   7. Административно обслужване

   8. Търговия и услуги

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 2. Културно наследство

  1. Анализ на състоянието

   1. Нематериални културни ценности

   2. Материални културни ценности

  1. Цели и политики на Община Пазарджик

  2. Възможности за развитие

 1. Околна среда

  1. Анализ на състоянието (описание, изводи/оценка на състоянието)

   1. Въздух

   2. Води

    1. Повърхностни води

    2. Минерални води

    3. Подземни води

   1. Защитени територии, защитени зони и биоразнообразие

   2. Земи и почви. Замърсяване на почвата

   3. Отпадъци

   4. Зелени зони

  1. Възможности за развитие

 1. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 1. Жилищен сектор

  1. Анализ на състоянието

   1. Профил на жилищните територии с приоритизирани зони за спешна намеса и потребност от обновяване

   2. Сравнителен анализ на жилищния фонд с този в страната, страните в региона и ЕС и извеждане на система от индикатори за анализ, оценка и мониторинг на жилищния фонд с оглед постигане на висок стандарт на обитаване

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 2. Обществени центрове и публични пространства

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 3. Паркоустройство и благоустройство

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 4. Производствени зони

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 5. Комуникационно-транспортна инфраструктура

  1. Анализ на състоянието

   1. Транспортна система

    1. Пътна мрежа

    2. Улична мрежа

   2. Развитие на системата на МОПТ /достъпност/ мобилност

   3. Велосипедна мрежа

   4. Паркиране

   5. Железопътна мрежа

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 6. Инженерно-техническа инфраструктура

  1. Водоснабдяване

   1. Анализ на състоянието

   2. Цели и политики на Община Пазарджик

   3. Възможности за развитие

  2. Канализация

   1. Анализ на състоянието

   2. Цели и политики на Община Пазарджик

   3. Възможности за развитие

  3. Енергоснабдяване

   1. Анализ на състоянието

   2. Цели и политики на местното електроразпределително дружество

   3. Възможности за развитие

  4. Газоразпределителна мрежа

   1. Анализ на състоянието

   2. Цели и политики на Община Пазарджик

   3. Възможности за развитие

  5. Телекомуникации и съобщения

 7. Програмни документи

  1. Осигуряване на територията с действащи устройствени планове

  2. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на общината

  3. Програми и проекти за община Пазарджик, финансирани от ЕС и други донорски организации

 8. Предварителен анализ на възможните финансови източници

  1. Национално финансиране;

  2. Структурни фондове на ЕС;

 9. SWOT анализИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТА:

АМ – Автомагистрала

атм. – атмосфери

АТЦ – Автоматична телефонна централа

БКТП - Бетонни комплектни трансформаторни постове

ВЕИ – Възобновими източници на енергия

ВиК – Водоснабдяване и канализация

ВЛ – Въздушни линии

ВЛ НН – Въздушни линии Ниско напрежение

ГПОД – Генерален план за организация на движението

ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води

ГУМ – Главна улична мрежа

ДАП – Държавно автомобилно предприятие

ДКЕВР –Държавна комисия за енерго и водно регулиране

ДКЦ – Диагностично-консултативен център

екв. ж. – еквивалентен жител

ЕС – Европейски съюз

ЕСГРАОН – Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението

жп – железопътен

жк – жилищен комплекс

ЗКН – Закон за културното наследство

кв. –квартал

КЛ – Кабелни линии

КН – Културно наследство

КПС – Колекторно-помпена станция

л/ж. д – литра на жител дневно

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МВР – Министерство на вътрешните работи

МГТ – Масов градски транспорт

МОПТ – Масов обществен пътен транспорт

МТУ – Мрежово телеуправление

НН – Ниско напрежение

НИНКН – Национален Институт по недвижимо културно наследство

НК – Национална компания

НКН – Недвижимо културно наследство

НПОНеправителствени организации

НСИ – Национален статистически институт

ОбС – Общински съвет

ОП – Оперативна програма

ОУП – Общ Устройствен план

ПЗ – Производствена зона

ПИ – Поземлен имот

ПРЗ – План за регулация и застрояване

ПС – Помпена станция

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води

ПУМ – Първостепенна улична мрежа

ПУП – Подробен Устройствен план

РИМ – Регионален исторически музей

РШ – Разпределителна шахта

СОЗ – Санитарно-охранителна зона

ТДА – Териториален държавен архив

ТП - Трафопост

УПИ – Урегулиран поземлен имот

ЦГЧ – Централна градска част


 1. Обща характеристика на град Пазарджик и общината

Град Пазарджик е център на община, област и агломерационен ареал. Градът е позициониран в Южен централен район (NUTS 2), в близост до гр. Пловдив - център на района. Преобладава равнинен релеф с надморска височина 205 м., разположен от двете страни на р. Марица, с площ 37,382 кв.км., което представлява 5,84% от територията на общината, 0,84% - от областта, 0,14% - от ЮЦР и 0,03% - от страната. Община Пазарджик обхваща 27 кметства и 4 кметски наместничества. В общината живеят 132 828 души, което е около 1,8 % от населението на страната. Населението на град Пазарджик е 86 852 души, а в останалите населени места живеят общо 45 976 души (по дани на НСИ към дата 1.02.2022 г.). Градът се намира на трасето на Трансевропейските коридори № 8, № 9 и № 10.

Фиг. 1 Карта на Южен централен район, из „Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране за периода 2007 – 2013 г.”  1. Град Пазарджик в контекста на европейските градове и тяхното социално-икономическо развитие

   1. Преглед на стратегическите документи

В глобалното развитие на европейското пространство се очертават нови перспективи за целенасочено въздействие на градовете и регионите в търсене на партньорско сътрудничество в интерес на гражданите и развитие на териториите. Усилията за икономическо и социално сближаване с приравняване на стандартите и намаляване на различията между отделните държави налага формирането на общите политики и извеждането на приоритети за последователно надграждане на постигнатите резултати и постигане на определените цели. В общия контекст на трите основни групи стратегически цели на Регламентите на ЕС за периода 2007 – 2013 г.: • Цел 1: Сближаване

 • Цел 2: Регионална конкурентоспособност и заетост

 • Цел 3: Европейско териториално сътрудничество

предопределят активната роля на общинското ръководство в международните контакти с подходящи партньори, гарантиращи устойчив растеж.
Интегрираното развитие на градовете е застъпено в основните постановки на Териториалния дневен ред ЕС 2020 (TA2020). Акцент в него са интеграцията, екологичните, ландшафтните и културните ценности на районите. Широката достъпност до работни места, битови условия, социално сближаване и обществени услуги „без граници” в рамките на ЕС, позволява на гражданите да участват пряко в процеса на развитие на регионите. Европа насърчава създаването на мрежи и стимулира сътрудничеството, взаимодействието и връзките между малките и големите градове и селските области около тях.

В „Зелената книга за териториално сближаване” на ЕС (06.10.2008 г.) се изтъква значението на малките и средни градове, които съсредоточават в себе си услуги и инфраструктура, обслужваща и по-малките населени места. Урбанизационното развитие носи след себе си както позитиви, така и редица негативи като замърсявания, пренаселеност и упадък на градовете от гледна точка на екологично равновесие. Имайки предвид изведените приоритети в развитието на община Пазарджик в областта на опазването на околната среда и подобряване на инфраструктурата, осигуряваща съвременен начин на живот и по-висок стандарт, следва да се търсят възможности за съвместни проекти и международно сътрудничество във всички сфери на обществено-икономическия спектър.


След отчетените грешки в стратегическото планиране чрез Лисабонската стратегия до 2010 г., Европейската стратегия „Европа 2020” очертава новите приоритети на развитието на отделните региони и общността като цяло:

 • Развитие на нови технологии – следващият програмен период ще насърчава иновациите и новите технологии и активността на общинските ръководства ще има водеща роля при внедряването им. Партньорствата с бизнеса и гражданския сектор следва да бъдат развивани така, че да се изградят международни мрежи за трансфер на знания, опит и добри практики, носещи висока добавена стойност в ежедневния живот на хората;

 • Авангардни изследвания – в България се отделят нищожни средства за научно-изследоветлска и развойна дейност, която да подобрява производителността в предприятията и да внедрява нови продукти, процеси и технологии. Международни партньорски екипи могат да бъдат насърчавани да развиват авангардни изследвания като бъдат стимулирани чрез различен финансов инструментариум за подобряване на конкурентоспособността на европейската общност;

 • Високоскоростен достъп до интернет – съвременните реалности изискват по-добри възможности на изградената техническа инфраструктура, която да гарантира все по-популярни и непрекъснато развиващи се виртуални решения. Индивидуалният подход към потребностите ще гарантират високите резултати на изхода на системата за управление на качеството както в бизнеса, така и в нестопанския сектор и държавните и регионални институции;

 • Интелигентна транспортна и енергийна инфраструктура – потенциалът, произтичащ от местоположението на община Пазарджик трябва да бъде развиван в полза на територията. През общината преминават: Трансевропейски коридор № 4 (Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив - Истанбул, с разклонение София - Кулата - Солун е път, свързващ страните от Централна Европа с Егейско море (пристанище Солун). Трансевропейски коридор № 8 (Дурас - Тирана - Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - Сoфия - Пловдив - Бургас - (Варна)), който прави връзка между Адриатическо море и страните от черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия и пресича Албания, Maкедония и България; Трансевропейски коридор № 10 (Залцбург - Любляна - Загреб - Белград - Ниш - Скопие - Велес - Солун, с разклонения: Грац - Марибор - Загреб; Будапеща - Нови Сад - Белград; Ниш - София - Димитровград – Истанбул). Енергийната инфраструктура става все по-значима с развитието на новите технологии и ориентирана към „зелен” начин на живот и бизнес.

 • Енергийна ефективност и възобновяеми енергии глобалните проблеми, произтичащи от изчерпаемостта на енергийните източници и замърсяването на околната среда налагат внедряване на високо ефективни решения за възобновяеми енергийни източници. Трябва да се използват възможностите на региона на община Пазарджик като потенциал, който е богат на водни каскадни ресурси, подходящи за изграждане на малки ВЕЦ;

 • Развитие на бизнеса – добре развитата икономика води до висок жизнен стандарт на заетите лица и добри финансови резултати на ниво община и държава. Използването на различен инструментариум за стимулиране на бизнеса е задължителен подход в работата на регионалните общности;

 • Квалификация и обучение – „отворените” граници стимулират младите хора да развиват професионалните си знания и умения и да разиват себе си като конкурентоспособни субекти на пазара на труда. В регионите следва да бъдат развивани професии, необходими на бизнеса и образователната система да бъда обвързана със съвременните изисквания на работодателите и неизоставаща от развитието на новите технологии.

Община Пазарджик следва да използва своите ресурси и да осигурява растеж в новите приоритетни направления на европейското развитие.
Съвместния документ на държавите от Вишеградската четворка, Румъния и България (V4+2), 29.03.2010 г., очертава сътрудничеството в областта на териториалното равитие между 6 държави – България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Според V4+2 селищната структура представлява основата на съществуването и взаимодействието на обществото. Изполването на най-ефективния начин на териториалните ресурси, включително на потенциала на полюсите/центровете за развитие, е подпомагано съществено от стимулиращата конкуренция и сътрудничеството между важните селищни центрове. Развитието на балансирана и функционална полицентрична система от градове е предпоставка за устойчиво развитие. В контекста на международното сътрудничество Община Пазарджик е част от мрежата на европейските градове за териториално развитие и нейното устойчиво развитие зависи от изградените партньорски взаимоотношения и реализираните съвместни поекти.
Националната програма за развитие „България 2020” от 2012 г. извежда 46 приоритета с цел повишаване на жизнения стандарт на българите, изграждане на инфраструктурата и създаване на конкурентоспособна и иновативна икономика. Гр. Пазарджик, чрез реализирането на ИПГВР, избраните Зони за въздействие и подготовката за следващия планов период за финансиране от ЕС, трябва да намери своето място в стратегическото развитие на страната.
Свързаността на гр. Пазарджик с избрани стратегически партньори в национален и международен план и прилагането на общи политики за осигуряване на баланс между всички системи на социално-икономическия живот, би довела до конкурентоспособност на територията и развитие на силна местна икономика в контекста на развитието на европейските градове. Периодът 2007 – 2013 г. е планиран в Националната Стратегическа Референтна Рамка. Основната цел е концентрирана върху повишаване на конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и инфраструктурата, управлението и ефективната държавна администрация и услуги и териториалното сближаване, както и техните взаимовръзки и ролята на Структурните фондове и Кохезионния фонд в рамките на тази стратегия. Националната стратегия е съобразена със Стратегическите насоки на Общността на Европейския съюз и допринася за постигане на техните цели.
Стратегията за развитие на транспортната система на България до 2020 г. има за цел да повиши конкурентоспособността на българската територия и да създаде благоприятна транспортна инфраструктура за гражданите и бизнеса чрез постигане на устойчиво балансирано развитие на националната пътна инфраструктура и ефективното й интегриране в транспортната мрежа на Европа. В рамките на Южен Централен район са развити железопътния, автомобилния и въздушния транспорт. В националната транспортна стратегия гр. Пазарджик присъства като част от трансевропейските коридори и подобряване на пътната инфраструктура с пряк достъп до тях.
Приносът на трансевропейските мрежи за създаване на работни места чрез внедряване на инфраструктура и чрез насърчаване на икономическото развитие се подчертава в Бялата книга на Комисията от 16.02.2012 г. озаглавена „Растеж, конкурентоспособност и работни места”. България и всички центрове на агломерационни райони, вкл. и гр. Пазарджик са част от тези мрежи, в резултат на което страната е набелязала стратегически проекти в своите секторни стратегически документи и е извела приоритетите за развитие на отделните направления на обществено-икономическия живот.


   1. Международно сътрудничество

Община Пазарджик има изградени дългогодишни партньорства извън рамките на страната. Сътрудничеството се изразява основно в сферата на културния обмен и международните контакти между граждански организации и местна власт. Въпреки изградените взаимоотношения, за периода 2007-2012 г. няма реализирани съвместни проекти. Реализират се съвместни дейности, представя се града пред международни институции, организации, посолства и градове в чужбина. Общината участва в редица национални и международни форуми и полага усилия за популяризиране на дестинацията, но с оглед резултатите, трябва да се засилят целенасочените усилия на ръководството в последоватилни мерки, обвързани в обща политика за приоритетите на развитие на общината в международен план.

Общината поддържа отношения със следните градове - партньори от Европа и Азия: 1. гр. Борисов, Република Беларус

 2. гр. Драма, Република Гърция

 3. гр. Ставропол, Руска Федерация

 4. гр. Татабаня, Република Унгария

 5. гр. Тхай Бин, Република Виетнам

 6. гр. Чехов, Руска Федерация

 7. гр. Уест Бенд, САЩ

Община Пазарджик е член на следните организации с нестопанска цел:

 • Националното сдружение на общините в Република България,

 • Асоциацията на общините от Южен-Централен район "Хебър",

 • Международния съвет за местни екологични инициативи.

 • Асоциацията "Енержи Сите" - Безансон, Франция - Участието на Общината в Организацията подпомага работата на Общинаската администрация в областта на енергийната ефективност чрез обмяна на опит с други общини, получаване на специализирана информация и участие в проекти,

 • Корпус на Мира,

 • Програма за Развитие на ООН

 • Фондация "Бертелсман"  1. Каталог: new
   new -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
   new -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
   new -> Хипотезата за „странната долина ” и мястото й в „географската и историческа карта” на анимацията
   new -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
   new -> Тантриското преобразяване
   new -> Тема: здравеопазване
   new -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
   new -> І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10


   Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница