Програма "Регионално развитие"Дата18.09.2016
Размер28.67 Kb.
ТипПрограмаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и

от държавния бюджет на Република БългарияО Б Я В А

до заинтересованите лица

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Адрес: гр. Добрич, ул. „България” 12

съобщава

за своето инвестиционно намерение за: „Огледална зала „Нели Божкова" - Основен ремонт и обновяване”, намираща се в УПИ I, кв. 44 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на гр. Добрич, Община Град Добрич, област Добрич. Проектът се разработва във връзка с изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 – 2013.

Работният проект обхваща Огледална зала и гримьорни, репетиционна на духовия оркестър и прилежащия терен.

Подходът на проектното решение е за максимално съобразяване със завареното решение. Новите намеси, произтекли от необходимостта от провеждане на съвременните норми, да стават деликатно, без да е натрапчиво и без да доминират над оригинала. При това да не се променя броя на зрителите, да не се разполагат мебели в зоната на фоайето пред залата, да се пренареди обзавеждането по различен начин, да се предвиди ефективно затъмняване посредством Blackout завеси. Осигуряване на осветеността ще се постигне чрез изкуственото осветление, ще се приложат мерки за осигуряване на достъпната среда. В работния проект са предвидени мерки за осигуряване на пожарната безопасност, за осигуряване на вентилация, на електроакустиката, посредством определяне на място за разполагане на техника, свързана безжично с местата на операторите.

Сценичното осветление се осигурява чрез определяне на място за разполагане на техника, свързана безжично с местата на операторите.

Интериорни решения на проектанта са за ненарушаване на характера и технологията на изработка на елементите. Предвидено е възстановяване на дълбочинно нарушените гипсови елементи на пана по стените по образец.

По отношение на повредения паркет да се вземе икономически най-изгодното предложение като средства и време за реализация на един от следните два варианта:

А) Демонтаж на съществуващия паркет, обработка на паркетините срещу вредители в производствени условия, реставрация на годните елементи, допълнително поръчване на количества паркет по образец на съществуващия за допълване на липсващите количества и за допълване на нови площи.

Б) Изцяло поръчване на нов паркет по модел на заварения като подложните пластове за полагане на новия паркет се подготвят съобразно технологичните и експлоатационни особености на произведения нов паркет.

Ще се използват елементи от демонтираните врати за възстановяване на входната врата към залата. Предвижда се почистване на замърсени участъци, на елементи на обзавеждането, на стенописното пано. Ще бъде възстановен парапета в стълбището за посетители по образец на парапета в театър „Й. Йовков”.


Писмени предложения и мнения се приемат в Община град Добрич или на имейл dobrich@dobrich.bg
Приложени са чертежи, представящи решенията на проектанта.


„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница