Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 гстраница17/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

1.4. Приоритети на програмата


В съответствие с методическите насоки, предоставени от Европейската комисия, и предварителната оценка, структурата на програмата е разделена съгласно следната логическа схема по приоритетни оси и ключови области на интервенция:


Приоритетни оси

Главни области на интервенция

Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрено придвижване и достъп до транспортна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион.


  1. Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения

  2. Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в рамките на трансграничния регион

Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване ефективното управление на риска в трансграничния регион.


2.1. Разработване на общи системи за управление за опазване на околната среда

2.2 Разработване на съвместна инфраструктура и служби за предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуацииПриоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона.


3.1. Подкрепа на трансгранично бизнес сътрудничество и подобряване на регионалния образ и идентичност

3.2. Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на умения и знания

3.3 Сътрудничество от типа „хора за хора”


Приоритетна ос 4: Техническа помощ

  1. Подкрепа за изпълнението и общото управление на програмата

  2. Подкрепа за комуникацията и информирането за програмата

1.4.1. Приоритетна ос 1: ДостъпностПодобрено придвижване и достъп до транспортна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион

Специфичните цели на първата приоритетна ос са: да се подобри трансграничното придвижване чрез подобряване на съществуващите условия и изграждането на нови съоръжения за транспорт в избираемата област и да осигури ефективен и редовен обмен на информация и данни с трансгранично значение

Две ключови области на интервенция са предвидени за постигането на тези цели на приоритетната ос 1:

1.1 Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения, които целят да подобрят съоръженията с трансгранично значение и трансграничните услуги за обществен транспорт. Разработването на екологично-съобразени трансгранични системи и свързани услуги от трансграничен интерес трябва да бъде максимално взето под внимание.

1.2 Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в рамките на трансграничния регион, което има за цел поддържане на развитието на трансграничните информационни ресурси, сътрудничество и мрежи, основаващи се върху ИКТ и разширяване на обществения достъп до трансгранична информация и комуникация.

1.4.2. Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион.

Специфичните цели на втората Приоритетна ос са: да осигури ефективно опазване и експлоатация на природните богатства на региона чрез съгласувани системи за съвместно управление, да увеличи информираността за опазването и управлението на околната среда в трансграничния регион и да защити местното население, бизнеса, околната среда и инфраструктурата от потенциални катастрофални последици от естествени и причинени от човешката дейност кризи, чрез съвместни предпазни действия и служби за реагиране при извънредни ситуации в целия граничен регион.

За постигането на тези цели на приоритетната ос, са предвидени две ключоиви области на интервенция:


  1. Разработване на съвместни управленски системи за опазване на околната среда, чрез подобряване опазването на природата и съхраняване на трансграничната околна среда и подкрепа на обществената информираност в трансграничния регион относно управлението и опазване на околната среда

  2. Разработване на съвместна инфраструктура и служби за предотвратяване на естествени и причинени от човешката дейност кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации, чрез съвместно предотвратяване на естествени и технологични рискове и съвместни дейности за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации.

1.4.3. Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона.

Специфичните цели на третата Приоритетна ос са: да развие трансгранична бизнес инфраструктура и услуги, да популяризира образа на трансграничния регион в и извън границите му, да подкрепи разработването на съвместни комплексни туристически продукти, основаващи се на сравнителните предимства на трансграничния регион, да насърчи трансграничното сътрудничество между университети, научноизследователски центрове и бизнеса, да подкрепи трансграничния обмен на информация относно възможностите за работа, да развие трансгранични образователни услуги, свързани с комплексните пазарни потребности, да развие трансгранични връзки и обмен между центровете за образование/обучение, да подсили социалното и културно сътрудничество между местните хора и общности в избираемата област по програмата.

За постигането на тези цели на приоритетната ос, са предвидени три ключови области на интервенция:

3.1 Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и подобряване на регионалния образ и идентичност, чрез развитие на трансгранична бизнес инфраструктура и насърчаване на сътрудничеството, общо изграждане на мрежи за насърчаване на чуждестранни инвестиции и създаване на положителна регионална идентичност и образ, разработване на трансгранични туристически мрежи и разнообразяване на съществуващите трансгранични туристически услуги, насърчаване на сътрудничеството между университети, научноизследователски центрове и бизнеса в областта на научно-развойната дейност и иновации, и съвместен маркетинг и реклама на трансграничните продукти.

3.2 Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно развиване на умения и знания, чрез трансграничен обмен на информация относно възможности за работа, развитие на трансгранични образователни услуги за работа във връзка с интегрираните пазарни потребности и развитие на трансграничните връзки и обмен между центрове за образование/обучение в целия трансграничен регион.

3.3 Сътрудничество от типа „хора за хора”, за развитие на гражданско общество и местни общности, подобрение на местното управление и увеличаване на образователния, културния, здравния, младежкия и спортния обмен в рамките не трансграничния регион.1.4.4. Приоритетна ос 4: Техническата помощ

Приоритетната ос свързана с техническата помощ цели да осигури изпълнението и общото управление на Програмата и информирането за същата.1.5. Индикатори по програмата

Групата индикатори, които бяха определени, за да улеснят и да послужат за нуждите на лицата вземащи решения, и да допринесат за по-добро управление на програмата включват индикатори за резултатите и изпълнението, определени на програмно ниво и за всяка приоритетна ос .1.6. Финансови ресурси на Програмата

Общият бюджет на Програмата е 262,003,540.18 евро (настоящ курс) за периода от 2007 г. до 2013 г. Обща сума от 217,823,757 (83%) евро под формата на грант от ЕФРР ще бъде на разположение на избираемите проекти в течение на срока на програмата, към който приносът на националните публични средства ще възлиза на 42,611,452.13 (16%) евро, а частното съфинансиране ще бъде 1,568,331.05 (1%) евро.

Задълженията от ЕФРР към Програмата се изплащат на годишна основа. Отделените средства, които не се изплащат в действителност на крайните бенефициенти към края на третата година след 2007 г. (N+3) през първата половина от периода на изпълнение на Програмата и до края на втората година след годината на стартиране на правилото (N+2) за втората половина от периода на изпълнение на Програмата ще бъдат автоматично отменени от Европейската комисия и загубени за Програмата.

Крайната дата за допустимост на разходите е 31 декември 2015 г.2. Управление и изпълнение на програмата

Програмата ще бъде изпълнена па начин, който е в съответствие с националната нормативна база и тази на Структурните фондове и ще осигури спазване на политиките и насоките на Общността. Разпоредбите за управлението на програмата са определени в съответствие с Общия регламент и насоките предоставени от Европейската комисия. Описание на тези разпоредби и ролите на участващите органи са изложени по-долу.

Държавите партньори приемат да създадат единни органи за управление на програмата в Румъния както следва:

Управляващ орган

Министерство на развитието, благоустройството и жилищната политика

Сертифициращ орган

Министерство но икономиката и финансите

Одитиращ орган

Одитиращ орган– функционално независим орган, свързан с румънския Сметен съд

Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на програмата в съответствие с Регламентите на ЕС и принципите за законосъобразно финансово управление. Българският еквивалент на Управляващ орган е Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Сертифициращият орган е отговорен за сертифицирането на отчетите за разходи и исканията за плащане преди да бъдат изпратени до Европейската комисия.

Одитиращият орган е отговорен за гарантиране, че са проведени одитите, за ефективното функциониране на системата за управление и контрол на програмата и по отделните дейности.

Чрез взаимно договаряне между двете държави – партньори ще бъдат създадени няколко съвместни органа, както следва: • Съвместен комитет за наблюдение – състоящ се от представители на национално, регионално и местно ниво от двете държави, осъществяващ надзор върху програмата и отговорен за стратегическото приспособяване на програмата. Председателството ще се редува между двете държави-членки на годишен ротационен принцип.

 • Съвместен направляващ комитет – под—комитет на Съвместния комитет за наблюдение, формиран от представители на национално, регионално и местно ниво от двете държави, който ще отговаря за подбора на дейностите за финансиране.

 • Съвместно звено за контрол – формирано от контрольори, определени от двете страни, което ще е отговорно за проверяването на законосъобразността и редовността на разходите, декларирани от всеки бенефициент участващ в дейността (първо ниво на контрол).

 • Група одитори – ще включва поне един представител от всяка държава – партньор и ще отговаря за подпомагане на Одитиращият орган, като провежда дейностите по одит под негов надзор.

 • Съвместен технически секретариат – със седалище Кълъраш (Румъния), който ще подпомага органите за управление на програмата в изпълнение на техните задължения. Информационно звено ще бъде създадено в гр. Плевен (България) като част от СТС, чиято глава задача ще бъде да служи като контактно звено за кандидатите.

Органите за управление на програмата ще насърчават и подкрепят генерирането на проекти чрез проактивни мерки, насочени колкото се може повече към потенциалните бенефициенти и широката общественост.

Системата за кандидатстване и подбор на проекти ще бъде два вида: • Като общо правило, Съвместния технически секретариат ще обявява покани за набиране на проектни предложения и ще провежда оценка и класиране на проектите чрез комисия за оценка определена от Управляващия орган.

 • В допълнение към редовната процедура, Съвместният комитет за наблюдение може да създаде специални координационни групи предназначени да разработват стратегически проектни идеи на едно по-високо ниво, което може допълнително да бъде доразвито и изпълнено от потенциалните бенефициенти.

Всички видове проекти ще бъдат одобрявани от Съвместния направляващ комитет.

Критериите за оценка и подбор на проекти ще се изготвят от Управляващия орган в сътрудничество с българския Национален партниращ орган и Съвместния технически секретариат и ще бъдат одобрени от Съвместния комитет за наблюдение.

Договорът за съфинансиране от ЕФРР ще бъде сключен между Управляващия орган и водещия партньор, докато националното финансиране от държавните бюджети ще бъде изплатено въз основа на отделни договори за финансиране сключени между Управляващия орган/българския Национален партниращ орган и всеки партньор по проект от съответната държава.

Различен подход ще се прилага към Приоритетната ос „Техническа помощ”, по която ще се финансират единствено дейности пряко свързани с управлението на програмата (общо управление и насърчаване на програмата, повишаване на информираността, проактивно генериране на проекти и взаимосвързано развитие). Тези дейности ще бъдат включени в Годишната стратегия за техническа помощ, разработена от Управляващия орган, одобрена от Съвместния комитет за наблюдение и изпълнена от Управляващия орган и Съвместния технически секретариат. Управляващият орган ще сключи рамков договор със Съвместния технически секретариат за срок, който е по-кратък от срока на програмата; договорът ще се продължи въз основа на решение на Управляващия орган при положение, че Съвместният технически секретариат е изпълнил поставените му задачи. В противен случай ще бъде сключен договор с друг Съвместен технически секретариат.

Системите за сертифициране и финансовите потоци бяха разработени по ясен начин, за да осигурят законосъобразното финансово управление на програмата. Първото ниво на контрол ще се извършва от румънски и български контрольори за всички разходи направени по всички проекти. Бе създадено Разплащателно звено към институцията, на чиято територия се намира Управляващия орган, за да извършва плащанията към бенефициентите, по-точно средствата от ЕФРР на водещите партньори и румънското държавно финансиране на румънските партньори по проекта; българското държавно финансиране ще се изплаща на българските партньори от Националния партниращ орган. Ще се положат усилия да се гарантира, че съфинансирането от ЕФРР и националното публично финансиране достигат до партньорите по проекта по едно и също време и с минимално забавяне.

За да осигури качеството на изпълнението на програмата, системата за наблюдение бе разработена въз основа на Единна информационна система за управление и наблюдение (ЕИСУН), която ще осигури също така електронния обмен на данни с Информационната система на ЕК (SFC 2007). Съвместният комитет за наблюдение и Управляващият орган ще отговарят за наблюдението на изпълнението на програмата съгласно принципа за законосъобръзно финансово управление. Съвместният комитет за наблюдение ще следи за наблюдението на изпълнението на програмата и ще осигури постигането на целите на програмата чрез рационално използване на отпуснатите средства.

Инструментите за наблюдение и оценка на програмата ще бъдат: годишен доклад и окончателен доклад за изпълнение и годишно разглеждане на програмата. Инструментът, който се прилага от гледна точка на наблюдение на изпълнението на програмата ще бъде система от индикатори, състояща се от два типа индикатори: индикатори на програмно ниво и индикатори на ниво проект.

Оценката на програмата, която се изисква от Общия регламент, ще бъде инструментът използван за оценка на съответствието, ефикасността и ефективността на използваната финансова помощ, както и въздействието и устойчивостта на получените резултати. Ще се проведат три вида оценки по програмата: предварителна оценка (вече извършена), текущи оценки (междинни, ед-хок и оценки по хоризонтални теми) и последваща оценка, която ще се проведе от Европейската комисия, като последната може също така да извършва стратегически оценки, както и оценки, свързани с наблюдението на програмата.

Към края на юли 2007 г., Звеното за оценка към Управляващия орган ще състави Многогодишен план за оценка на програмата, който подлежи на одобрение от Съвместния комитет за наблюдение; ефективното управление на процеса на оценка ще бъде организирано към по-специфичен и подробен Годишен план за оценка. Ще бъде създаден Съвместен направляващ комитет за оценка на програмата, който ще бъде отговорен за наблюдение на изпълнението на плановете за оценка и ще включва представители от двете държави.

Ще бъдат проведени поредица информационни дни и популяризиращи дейности от Управляващия орган, Съвместния технически секретариат и Информационното звено, съгласно Комуникационния план (КП) под координацията на Управляващия орган. Ще се обхванат следните дейности от Комуникационния план: информираност, публичност, обучение и оценка.


Таблица 1: Кратко изложение на процеса на програмиране


Дата/Място


Етап


19.01.2006 г., Букурещ, Румъния

1-ва двустранна техническа среща за организиране на процеса на програмиране; бе предложен План за действие за разработване на програмата.

28.02.2006, Русе, България


1-ва среща на Съвместното координиращо звено по организационни въпроси.

Теми за обсъждане: роля, състав и специфични задачи на съвместните органи за програмиране, избираема област по програмата (пряка избираемост и използване на правилото за гъвкавост за област Разград), съдържание на програмата съгласно проекто-разпоредбите, времева рамка на процеса на програмиране и План за действие, както и наличието на бюджет за ТП, подкрепящ изготвянето на документацията свързана с програмата (съставяне на стратегически раздел, предварителна оценка, СОВОС)28.03.2006 г., Кълъраш, Румъния


Среща на Съвместното координиращо звено по организационни въпроси.

Беше прието представители на окръзите/областите да участват в срещите на СКЗ като наблюдатели; бяха разменени кандидатури за съвместните органи за програмиране; беше приет работен план представен от разработващия екип относно стратегическата част на програмата; беше договорено седалището на СТС да бъде в рамките на Регионалния офис „Кълъраш” за ТГС.06.04.2006 г., Гюргево, Румъния


Начален двустранен работен семинар с централните, регионални и гранични заинтересовани страни за популяризиране на процесите на програмиране; дискусиите разгледаха правилата и разпоредбите валидни за Цел „Европейско териториално сътрудничество”, целите и темите на бъдещо трансгранично сътрудничество; посочена бе важността от партньорство и сътрудничество в новата дейност по програмиране; бяха раздадени въпросници на заинтересованите страни, за да се съберат необходими данни за изготвянето на стабилен SWOT анализ; представен беше бъдещия работен план.

09.06.2006 г., Русе, България


Среща на Съвместното координиращо звено за обсъждане на статистическите индикатори и събиране на необходимите данни, условното отпускане на средствата от ЕФРР за бюджета на програмата, положението с наемането на предварителни оценители и оценители за СОВОС и организирането на тези процеси; бяха анализирани ролята, задачите и организацията на СТС; беше договорено, че в програмата няма да бъдат включени стратегически проекти.

юни – юли 2006 г., Румъния и България


Тематични работни семинари и SWOT дискусии относно “Цел ЕТС Оперативна програма Румъния - България за 2007-2013 г.”.

7 работни семинара проведени в Румъния и 9 работни семинара организирани в българските области за определяне на SWOT въпросите и набиране на потенциални проектни идеи.юни – юли 2006 г., Румъния и България


Официална покана за набиране на предварителни проектни идеи по програмата.

214 предварителни проектни идеи бяха предадени възлизащи на обща сума от 785,898,235 евро; предварителните проектни идеи бяха събрани и анализирани от екипа на ТП; най-много идеи имаше в областите достъпност и туризъм. Но някои от тях нямаха трансграничен характер и не включваха партньори от двете страни на границата. Предложенията бяха разгледани при разработването на проекта на предложената стратегия и приоритетни оси и бяха отнесени до следващия двустранен работен семинар.14-21.07.2006 г., България


Екипът за ТП проучи положението в България и се консултира с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Беше получена допълнителна съществена статистическа информация за българската страна и беше обсъден първия проект на програмата.

26.07.2006 г., Гюргево, Румъния


Двустранен работен семинар за консултации относно първия проект на програмата със заинтересованите страни и отговорните органи;

Документът включваше проектно описание на настоящото положение в региона, SWOT анализ и очертание на целите на програмата и на приоритетните оси:a) подобряване на достъпността, б) насърчаване на икономиката, в) управление на околната среда и г) разпространение на културното и туристическо сътрудничество.

Заинтересованите страни се съгласиха като цяло със заключенията на SWOT анализа и с общата стратегическа цел на програмата; те подчертаха необходимостта да се променят предлаганите приоритетни оси спрямо, определените в Съвместния документ за програмиране за 2003-2006 г. (ФАР – Програма ТГС), които по-добре отговаряха на техните потребности. Те подчертаха, че достъпността до региона и достъпът до информация са съществени за развиването на сътрудничеството; също толкова важни са опазването на околната среда и защитата от наводнения.

Принципът на водещия партньор и очакваната степен на сътрудничество между партньорите в съвместните проекти бяха представени на участниците.

На семинара бяха организирани интерактивни с участниците с цел анализиране на събраните предварителни проектни идеи от гледна точка на идеи, нужди, осъществимост, партньори, обща приблизителна оценка на дейностите и с цел отдаване на предимство на проекти. Това бе осъществено като упражнение, с цел участниците да се осведомят относно критериите, които ще се използват за подбора на проектните предложения, за да подкрепят създаването и разработването на проекти.

27.07.2006 г., Кълъраш, Румъния


Двустранна техническа среща относно институционалната рамка на програмата.

Бе договорено предложените институции да поемат отговорности за управлението и изпълнението на програмата; бяха обсъдени техните роли, отговорности и делегиране на права, свързани с управлението и изпълнението на програмата; бяха приети: първият проект на цикъла за подбор на проекти, цикълът на сертифициране и цикълът за наблюдение.1-31.08.2006 г., Румъния и България


Консултации относно първия проект на програмата по електронна поща до определените заинтересовани страни и отговорните органи; участниците в работните семинари, интервютата, семинарите и срещите, както и членовете на Съвместната работна група бяха поканени да изкажат своите забележки в писмена форма относно предложения документ в рамките на петседмичния период за консултации.

Коментарите бяха свързани с липсваща или пропусната информация в описанието на региона и с определянето на приоритетната ос, която трябва да бъде разширена от подхода на развитие на туризма до всеобхватно социално-икономическо развитие, чрез трансгранично сътрудничество; също така инициативите от типа „хора за хора” трябва да се разглеждат като избираеми през следващия период.

Събраните бележки и мнения бяха анализирани от разработващия екип и бяха нанесени промени в проектодокумента.


19.09.2006 г., Силистра, България


Двустранен работен семинар за консултации със заинтересованите страни за 2-ия проект на програмата.

Документът включваше проектно описание на региона, настоящото положение, проект на SWOT анализа и проект на стратегията, като бяха изложени накратко предлаганите приоритетни оси и ключовите области на интервенция.

Бяха предложени четири приоритетни оси за изпълнението на общата цел на стратегията:

a) Разширение и подобрение на достъпността, б) Увеличаване на икономическата конкурентноспособност, в) Опазване и управление на околната среда, г) Подкрепа на дейности от типа „хора за хора”.

Бяха раздадени въпросници за набиране на мнения и предложения на граничните заинтересовани страни. Откритите дискусии за Стратегията и Приоритетните оси посочиха няколко възможни дейности, които могат да образуват част от списъка с проекти, напр. да се създаде Орган за наблюдение на граничния регион на р. Дунав с необходимите правомощия да изпитва и определя замърсителите, както и да предупреждава за дейности по реките-притоци; двуезични инициативи, които варират от създаване на Лаборатория за сертифициране, която би служила на целия регион за селскостопанските продукти, до създаването на обща интернетстраница или Трансгранична радио станция.

Заинтересованите страни пожелаха преформулиране на ключовите области на интервенция, за да може предложените проекти да отговарят на тези области.

В заключение, бяха представени ролите и задачите на главните органи, участващи в управлението и изпълнението на програмата. Бяха разяснени главните критерии за съвместни проекти.


20.09.2006 г., Силистра, България


Среща на Съвместното координиращо звено за оценка на напредъка на подготовката на програмата и обсъждане на въпроси свързани с управлението на програмата

Стигна се до извода, че проекта на стратегическата част на програмата трябва да бъде допълнително разработен, за да отговаря по-добре на потребностите на региона.

Бе разгледан 1-вия проект на раздела за изпълнение на програмата. Бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и набирането на персонал на СТС и организацията на Съвместния комитет за наблюдение и Съвместния направляващ комитет.


25.09.2006 г., Букурещ, Румъния


Среща с Управляващите органи по Цел „Сближаване” за стартиране процеса на консултации за взаимната връзка и съгласуваност на програмата с интервенциите по Структурните фондове съгласно румънската Национална стратегическа референтна рамка за 2007-2013 г.

Беше договорено, че процесът на консултиране ще бъде окончателно приключен въз основа на един по-пълен проект на програмата.1.10 – 10.10.2006 г., Констанца, Александрия и Крайова, Румъния

23.10. – 27.10.2006 г., Добрич и Плевен, България
Бяха организирани обучителни сесии за потенциални румънски и български бенефициенти по програмата от Министерството на развитието, благоустройството и жилищната политика в сътрудничество с консултантското дружество SICI DOMINUS.

По време на двудневните сесии потенциалните бенефициенти бяха информирани относно целите, предлаганите приоритетни оси на програмата и проекта на процеса за кандидатстване. Бяха представени примери за вече успешно изпълнени проекти по предишни INTERREG програми и участниците бяха поканени да работят в интерактивни групи, за да определят и представят нови проектни идеи, които биха били избираеми по настоящата програма.

Участниците подчертаха необходимостта такива семинари да продължат да се провеждат след като Европейската комисия одобри програмата.


4.12.2006 г., Калафат, Румъния

Среща на Съвместното координиращо звено за анализиране на първия пълен проект на програмата.

СКЗ разгледа и прие 3ия проект на стратегическия раздел от документа за програмиране. Като отчиташе особеностите и уникалността на границата, този нов проект наблегна главно върху създаването на рамката, която да доведе до значително трансгранично сътрудничество, и предложи една по-реалистична обща цел на програмата: „Сближаване на хората, общностите и икономиките в румънско-българския граничен регион за участие в съвместното развиване на област на сътрудничество, като се използват неговите човешки, природни и екологични ресурси и предимства”.

Беше предложено помощта по Програмата да бъде насочена по следните четири Приоритетни оси: 1) Достъпност – Подобрено придвижване и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура, 2) Околна среда - Разумно използване и опазване на истинското качество и стойност на изключителните природни ресурси в региона, 3) Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона, 4) Техническа помощ.

СКЗ предложи да бъдат направени няколко промени в документа преди той да се публикува на интернет страниците за публично консултиране. Предлаганите промени предвиждаха изменение на големината на документа (концентрация ), преработване на ключова област 3.1 – Обща работа в мрежа и подобрение на общите трансгранични структури за повишаване на положителна регионална идентичност и образ по отношение на последователността и преработването на системата от индикатори.

По отношение на раздела за изпълнение, беше прието да бъдат оставени някои глави и абзаци към Допълнението на програмата, Меморандумът за разбирателство или докладът относно системите за управление и контрол. Други обсъждани въпроси бяха националното финансиране, Информационното звено, принципа на водещия партньор, процедурата за оценка и наблюдение.


5.12.2006 г., Калафат, Румъния

Двустранен работен семинар за консултиране със заинтересованите страни относно 1ия пълен проект на програмата.

Стратегията, приоритетните оси, главните области и сфери на интервенция бяха обяснени и разяснени на участниците, които идваха от двете страни на границата. Те бяха поканени да направят подробни консултации относно документа, който ще бъде предоставен чрез Интернет по време на публичните консултации и да попълнят въпросници с техните мнения, забележки и предложения относно проекта на документа.

Също така беше представена и обяснена системата за изпълнение.


15.12.2006 г. – 15.01.2007 г., Румъния и България


Обществена консултация относно 1-ия пълен проект на Програмата.

Министерството на развитието, благоустройството и жилищната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Регионалният офис за ТГС „Кълъраш” публикуваха на интернет страниците си 1-ия пълен проект на програмата, за да осигурят по-широко участие на обществеността и истинска ангажираност към процеса на програмиране; участниците в работните семинари, интервютата, семинарите и местните срещи, както и членовете на Съвместната работна група са поканени по електронната поща да изкажат писмени забележки относно предлагания документ в рамките на четири седмичния срок за консултиране.23.01. 2007 г., Брюксел

Неофициална консултация с представители ни Генерална дирекция „Регионално политика” на ЕК относно 2-ия пълен проект на програмата.

Представителите на ЕК представиха препоръките си за подобрение на качеството и яснотата на представената в документа информация (група от тематични карти, качествена информация за случаите, в които отсъстват статистически данни, свързани с това вече изпълнени проекти в областта и тенденции и заключения за всеки от обсъжданите сектори, стабилна обосновка на стратегията и на избраните приоритетни оси), подчертаха необходимостта да се преработи най-общо предложената група индикатори и предоставиха разяснения и препоръки относно ролята на органите участващи в сертифицирането и паричния поток, относно задачите на контрольорите на 1-во ниво и допустимостта на разходите.28.02-2.03.2007 г.,

София, БългарияСофия, България

1. Техническа среща с представители на Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК с цел анализиране на предложената система за изпълнение.

Бе предложено от румънската делегация създаването на Съвместно звено от контрольори, което ще се намира в Кълъраш, след което предложението бе обсъдено и като цяло прието.

Също така беше разгледано ясното разпределение на задачите между Сертифициращия орган и Отдела за сертифициране и Разплащателното звено в рамките на Управляващия орган.

2. INTERACT семинар по Новата европейска териториална програма „Румъния - България”. Участници: румънските и българските власти, участващи в подготовката и изпълнението на програмата, експерти от INTERACT, представители на Генерална дирекция „Регионална политика”.

Обсъжданите теми включваха: новите елементи в програмния период 2007-2013 г. – основните правила за румънско-българската програма, запознаване с 3-ия пълен проект на програмата, анализ на ситуацията, предлаганата стратегия и нейната система за управление и изпълнение, финансово обучение и основните потребности и интереси, с които трябва да се занимават бъдещите служби на INTERACT. В заключение, участниците имаха възможността да задават въпроси и да коментират документа, за да изяснят и да включат мненията и препоръките в съдържанието на документа за програмиране и на наръчниците и процедурите, които се разработват сега.

3. Техническа среща на Съвместната работна група относно механизмите на изпълнение на програмата.

Обсъдените теми включваха въпроси на предварителното финансиране, 1во ниво на контрол и организация и механизми на одита, обменен курс за извършване на плащания на Водещия партньор, език на програмата/пакета от документи за кандидатстване и процедури/ наръчници за изпълнение, както и правила и разпоредби на договорите и на докладите по проекта, искания за плащане и фактури, които трябва да бъдат изготвени по време на изпълнението.2-3.04.2007 г., Букурещ, Румъния


1. Техническа среща за анализиране на 3-тия пълен проект на програмата.

Беше обърнато внимание на разясняването на разпоредбите на Меморандума за разбирателство, на процедурните аспекти, свързани с одита и финансовото управление (включително допустими разходи, държавна помощ, контрольори на 1-во ниво, поток на средствата от съфинансиране), на споразумение относно графика , за да могат СТС и Информационното звено да започнат да функционират и на подготовката на Стратегията за техническа помощ, Плана за обучение и Рамката за изпълнение на програмата.

2. Среща на Съвместния комитет за одобрение

На срещата присъстваха представители на СТС, представители на органите, участващи в управлението и изпълнението на програмата, както и представители на заинтересованите страни от двете страни на границата. Представителите на Генерална дирекция „Регионална политика” също присъстваха на срещата в качеството си на съветници.Съвместният комитет за одобрение разгледа и одобри 3-ия пълен проект на документа за програмиране, при наличието на няколко изменения, които бяха въведени в окончателния проект на програмата.

Предварителна оценка

30.10. 2006 г.

Първият проект на програмата е изпратен на експерта, извършващ предварителната оценка.


19.11.2006 г.

Първият доклад от предварителната оценка е завършен.


07.12.2006 г.

Междинна записка за предварителна оценка на частта за изпълнението на програмата е завършена.


05.01.2007 г.

Първият пълен проект на програмата е изпратен на експерта, извършващ предварителната оценка.


22.01.2007 г.

Вторият доклад на предварителната оценка е завършен.


23.01.2007 г.

Предварителният доклад е изпратен на българския Национален партниращ орган.


26.02.2007 г.

Вторият пълен проект на Програмата е изпратен на експерта, извършващ предварителната оценка.


08.03.2007 г.

Третият доклад на предварителната оценка е завършен.


09.03.2007 г.

Третият доклад на предварителната оценка е изпратен на българския Национален партниращ орган.


29.03.2007 г.

Третият пълен проект на програмния документ е изпратен на експерта, извършващ предварителната оценка.

16.04.2007 г.

Окончателният доклад на предварителната оценка е завършен.

Стратегическа оценка на въздействието върху околната среда

30.10.2006 г.

Първият проект на програмата е изпратен на експерта, извършващ СОВОС.


27.11.2006 г.

Първият доклад за СОВОС (доклад за обхвата) е завършен.


23.01.2007 г.

Първият пълен проект на програмата и доклада за СОВОС са изпратени за консултиране с екологичните власти на Румъния и България.

16.03.2007 г.

Консултациите по първия доклад за СОВОС са завършени и направените забележки са изпратени на експерта извършващ СОВОС.

15.04.2007 г .

Проектът на доклада за СОВОС е окончателно завършен.

10.07.2007

Обществен дебат, организиран от Управляващия орган, с който приключва процеса на обществено консултиране

12.07.2007

Включване на съответните коментари в програмата – приключване на процедурата за СОВОС

20.07.2007

Програмата беше одобрена от Правителството на Румъния – ние приемаме това за дата на одобрение от органите, отговорни за околната среда

Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница