Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 гстраница8/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Сумата отделена от Румъния за Структурните фондове и Кохезионния фонд е 19,667 мил. евро, от които 12,660 мил. евро са отделени за Структурните фондове и 6,552 мил. евро за Кохезионния фонд по Цел „Сближаване”, и 454 мил. евро по Цел „Европейско териториално сътрудничество” (включително преводи от ИПП и ЕИДП), като всички са по текущи цени. За бюджета на Програмата за ТГС Румъния – България, Румъния отдели 152. 841 мил. евро11 от ЕФРР.

Чрез комбинираната помощ от ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕСФ, разпределена сред Регионалните секторни оперативни програми „Сближаване” и „Европейско териториално сътрудничество”, стратегията цели да насърчи балансирано териториално развитие като създава условия за намаляване на неравенствата между и в районите на национална територия, намалява неравенствата със съседните региони или други европейски страни в рамките на Европейската зона. Също така, тесните връзки и сътрудничество в различни дейности между граничните райони на съседни страни, с цел решаване на общите предизвикателства, се вземат под внимание за подкрепа при преодоляването на пропуски във връзка с и в резултат на местоположението на периферията. Териториалната стратегия на НСРР цели да осигури съответствието на инвестициите и планираните стратегически действия, както и да постигне най-високо въздействие по отношение на икономическото и социално развитие. Стратегическата визия на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, подкрепя тези стратегически цели на НСРР.

НСРР набляга върху необходимостта от взаимно допълване и съответствие между дейностите, които трябва да се финансират от различни програми на ЕС в дадена географска област или дейност. Това важи особено за интервенциите съгласно настоящата програма. Избягване на припокриването и взаимна допълняемост на интервенциите са съществени за осигуряването на съответствието и ефективността при управлението на програмата. За това, бе направен обстоен анализ с цел осигуряване на съответствието със стратегиите в процеса на подготовката, съгласно ОП по Цел „Сближаване”, както и допълняемостта с финансовите потоци (ЕФРР, ЕСФ и КФ).

Оперативните програми по Цел „Сближаване”, които могат да се припокрият с интервенциите по програмата са следните: “Увеличена икономическа конкурентноспособност” (ЕФРР), „Околна среда” (ЕФРР и Кохезионен фонд), „Транспорт” (ЕФРР и Кохезионен фонд), “Регионално развитие” (ЕФРР), и “Развитие на човешките ресурси” (ЕСФ). Управляващият орган е осигурил липсата на припокриване между планираните дейности на ОП, ясно и прагматично разделение на дейностите, както и е дал отговор на потребностите за икономическо развитие на Румъния. За тази цел стратегията разработена в партньорство с ключовите румънски и български заинтересовани страни, на централно и местно ниво, бе анализирана чрез множество консултации с Управляващите органи на ОП по Цел „Сближаване” в Румъния и бе обсъдена по време на провеждане на публичните консултации (вижте Таблица 1 в Анекс 3). В допълнение Управляващият орган провери взаимната зависимост и допълване на програмата с други трансгранични и транснационални програми, които обхващат части от цялата избираема област.Стратегията на българската НСРР излага основните цели на политиката и приоритети на развитие по време на програмния период 2007-2013 г. Замисълът на тази стратегия се основава върху обстоен анализ на неравенствата в развитието на страната, както са определени в Националния план за развитие 2007-2013 г. и Националната програма за реформи. Българската визия за развитие като страна-член на ЕС е: “Към 2015 г., България да стане конкурентна държава в ЕС с високо качество на живот, доходи и социална ангажираност”.

Българската НСРР е изпълнена чрез Оперативни програми по Целите “Сближаване” и “Европейско териториално сътрудничество”. Кратко изложение на ОП по Целите “Сближаване” и “Европейско териториално сътрудничество” включени в НСРР е представено по-долу.
Оперативна програма

Управляващ орган

Средства

Цел „Сближаване”


ОП „Конкурентноспособност”

Министерство на икономиката и енергетиката

ЕФРР

„Транспорт”

Министерство на транспорта

ЕФРР + КФ

„Околна среда”


Министерство на околната среда и водите

ЕФРР + КФ

„Регионално развитие”

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

ЕФРР

OП „Човешките ресурси”

Министерство на труда и социалната политика

ЕСФ

„Административен капацитет

Министерство на държавната администрация и административната реформа

ЕСФ

„Техническа помощ”

Министерство на финансите

ЕФРР

Цел „Европейско териториално сътрудничество”

 1. Вътрешни граници на ЕС

Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата (Румъния)

ЕФРР

Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция

Министерство на икономиката и финансите (Гърция)

ЕФРР

 1. Външни граници на ЕС

Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (България)

ЕФРР (преводи от ИПП)

Програма за трансгранично сътрудничество България – Бивша югославска република Македония

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (България)

ЕФРР (преводи от ИПП)

Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (България)

ЕФРР (преводи от ИПП)

Съвместна програма ЕИСП ТГС в Черноморския басейн

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (България)

ЕФРР (преводи от ЕИСП)

 • Други програми за сътрудничество

Програма INTERREG IVC

Участници: Държави Членки + Норвегия и ШвейцарияРегионален съвет на Норд-Па де Кале, Лил, Франция


ЕФРР и собствени средства (за Норвегия и Швейцария

Програма URBACT II

Участници: Държави Членки + Норвегия и ШвейцарияМинистерство за политика на градско планиране – Междуминистерска делегация за планиране, Париж, Франция

ЕФРР и собствени средства (за Норвегия и Швейцария

Програма INTERACT II 2007-2013 г.

Участници: Държави Членки + Норвегия и ШвейцарияАвстрийско федерално канцлерство, подразделение IV/4, Координация – териториално планиране и регионална политика, Виена, Австрия


ЕФРР и собствени средства (за Норвегия и Швейцария

Програма ESPON 2013

Участници: Държави Членки + Норвегия, Швейцария, Исландия и ЛихтенщайнМинистерство на вътрешните работи и териториалното планиране, Люксембург, Велико херцогство Люксембург

ЕФРР и собствени средства (за не/държави-членки)

Програма "Транснационално сътрудничество – Югоизточна Европа (ЮИЕ)

Участници:

Държави Членки (Италия, Унгария, Словакия, Гърция, Австрия, Словения, Румъния, България), МолдоваNeighbour States (, Украйна), Държави-кандидатки (Хърватска, Сърбия, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина)


Национална агенция за развитие

(Унгария)

ЕФРР за ДЧ, Външни отношения за Република Молдова и Украйна и ИПП за Хърватска, Сърбия, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина

Сумата отделена от България за Структурните фондове и Кохезионния фонд е 6.852 мил. евро, от които 4.390 мил. евро ще бъдат отделени от Структурните фондове и 2.283 мил. евро от Кохезионния фонд по Цел „Сближаване”, и 0.179 мил. евро по Цел „Европейско териториално сътрудничество” (включително преводи от ИПП и ЕИДП), като всички са по текущи цени. Териториалната стратегия на НСРР цели да осигури съгласуваност на инвестициите и планираните стратегически дейности, както и да постигне най-голямо въздействие по отношение на икономическо и социално развитие.

Програмата произтича от НСРР и е в съответствие с целите и задачите й. Дейностите във всяка ключова област на интервенция по програмата са внимателно прегледани, за да се избегне припокриване с дейностите на други национални секторни ОП. Но рискът от припокриване е минимален, поради специфичните изисквания за проекти за ТГС. Обикновено става дума за взаимно допълване. Резултатите от проведения анализ са представени в Таблица 2, Анекс 3.

В обобщение, предвид факта, че граничните райони на ниво III от НТЕСЦ принадлежат към територията по Цел „Сближаване” на двете страни, е очевидно, че всички оперативни програми ще бъдат приложими там. Приоритетната ос и ключовите области на интервенция в настоящата програма са свързани с някои приоритетни оси и ключови области на интервенция, постановени в горепосочените ОП.

Проведоха се дискусии относно съответствието между Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. и СОП на Румъния и България, за да се избегне припокриването в дейностите. Дискусиите продължиха с участие на министерства, органи и експерти отговорни за планирането и програмирането на СОП. Изводите от проведения анализ показаха, че тази програма ще осигури взаимно допълване с подобни дейности предвидени съгласно други румънски и български ОП. Беше прието, че същественият характер на Европейското трансгранично сътрудничество и конкретните обстоятелства свързани именно с този граничен регион трябва да насърчават подходи за съвместни усилия през границата и, че конкретните интервенции по програмата трябва да наблегнат върху създаването на обща рамка и необходими стимули за трансгранично сътрудничество в по-широк мащаб. Съвместните инициативи, подкрепени от тази програма, ясно ще докажат трансграничния си характер по отношение на сътрудничеството и въздействието. Беше съвсем ясно, че съществува очевидно взаимно допълване с тези програми в следствие на обстойните консултации,.

Програмата сравнително се различава от другите румънски и български ОП по отношение на общите критерии. През 2007-2013 г. тази програма ще подкрепя единствено онези истински трансгранични проекти, които включват партньори от двете страни и които облагодетелстват общности от двете страни на границата. Проектите трябва да отговорят на най-строгите критерии, постановени в Чл. 19 на Регламента за ЕФРР. Всеки проект ще има водещ партньор в съответствие с Чл. 20 от Регламента за ЕФРР. Всякакво припокриване с други национални проекти от двете страни на границата се изключва.

На ниво интервенции, дори в случай на припокриване с интервенции, на която и да е било СОП, специалните критерии, които са определени в Рамковия документ за изпълнение, ще служат за секвестиране. Също така решение ще бъде взето от Съвместния направляващ комитет относно това къде ще е най-големия интерес за финансиране в случай на всякакво друго припокриване.

Освен това взаимното допълване с други европейски програми за териториално сътрудничество, които наблягат върху трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество, които частично припокриват избираемата област на България и Румъния, се приема за изключително важно за най-доброто използване на наличните ресурси и постигането на най-добрите възможни резултати за избираемата област по програмата. Настоящата програма цели да постигне съвместен ефект с тези програми, като отправя покани на ръководителите на проектите, които да определят пропуските и да осъществят необходимите връзки между тези програми на трансгранично ниво, както и да вземе предвид последиците за територията от предложените дейности и да реагира на тях по подходящия начин.

Координация с подобни дейности финансирани от ЕСФРСР и ЕФР

За осигуряването на съвместни действия между структурните политики и политиките по заетостта и развитието на селските райони, Управляващият орган ще осигури взаимното допълване и съгласуваност между дейностите, които трябва да се финансират от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕСФРСР и ЕФР в избираемата област по програмата в областите на достъп до инфраструктурата, разпространението на информация в граничния регион, опазване на околната среда, подкрепа на условията за икономическо развитие, предприемачеството и заетостта и подкрепа на сътрудничеството.

Докато при повечето ОП припокриването е ясно разграничено, то при Националните програми за развитие на селските райони на Румъния и България това не е така. Това е особено вярно в случая с инициативата LEADER. Чрез консултиране с органите, отговорни за съставянето на НПРСР, бе решено да се финансират проектите за сътрудничество в трансграничния регион както следва: Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България ще финансира съвместни проекти, които имат единствено публични органи или еквивалентни на тях като партньори по проекта/водещи партньори, докато Националните програми за развитие на селските райони ще финансират проекти за сътрудничество предлагани единствено от частни партньори/водещи партньори.
Механизми за координация и съгласуваност на програмата с Програмите по политиката на сближаване, функциониращи в избираемата област

Управляващият орган счита, че съгласуваността и координацията между основните програми съ-финансирани от средства на ЕС са важни за постигането на целите без всякакво дублиране на усилия и дейности, както и за максимално увеличаване на възможностите за финансиране по програмата.

За да гарантират максимална координация и никакво припокриване, съответните Управляващи органи приеха да се консултират помежду си официално преди обявяването на покани за набиране на проектни предложения и преди официалното одобрение на проекти, при които може да съществува потенциално припокриване.

Присъствието на Управляващите органи на националните Оперативни програми и Програми за развитие на селските райони, както и на национални власти/лица за контакт/ лица от други Програми за Европейски териториално сътрудническо в двете страни в качеството на наблюдатели в Съвместния направляващ комитет на програмата ще бъде силно поощрено, за да се избегне припокриването и да се осигури съгласуваност и взаимно допълване на интервенциите в рамките на всички тези програми.Съответствие с политиките на Общността

Отговорността за обстоен надзор върху изпълнението на политиките на Общността принадлежи на Управляващия орган на програмата.Политика за околната среда

Стратегията на програмата е в съгласие със целите посочени в 6 Програми за действие в областта на околната среда на Европейския съюз, особено онези, които са свързани с насърчаването на природното разнообразие, опазването на водите и почвите, смекчаване на изменението на климата, замърсяването на въздуха и употребата на пестициди.

Създаването на мрежите по НАТУРА 2000 предоставя средствата за осигуряване на природното разнообразие и постигането на целите на Директива на Съвета 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици и Директива на Съвета 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и дивата флора и фауна. Румъния и България ще приложат мрежата НАТУРА 2000 в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Програмата ще подкрепи сътрудничеството и обмена на опит между органите отговорни за опазването на граничните природни елементи, които са уникални и редки в ЕС, както и употребата на екологично съобразни технологии.

По отношение на опазването на водите, Директива 2000/60/СЕ постановява общата рамка на политиката за водите в Общността. Намаляването на замърсяването и спирането на изхвърлянето на отпадъците чрез съвместни действия са дейности включени в приоритетна ос 2. Чрез интегрирането на екологичните цели и ключовите области на интервенция програмата ще допринесе, заедно с националните политики, за изпълнението на тази Директива.

Насърчаването, запазването и развиването на биоразнообразието в трансграничния регион са залегнали в приоритетна ос 2 на програмата.

По отношение на изпълнението на Програма “Чист въздух за Европа” (CAFE), настоящата програма взема предвид екологично съобразни подходи по линията на принципа “чист въздух – човешко здраве”.Конкуренция и държавна помощ

Двете държави-членки потвърждават, че всякаква държавна помощ, която може да се осигури по тази програма ще бъде в съответствие с правилото „de minimis” (правило за минимална помощ) или със схемите за помощ изпълнявани съгласно един от регламентите за групово освобождаване или друг регламент за освобождаване или ще бъде обявена на Комисията съгласно правилата за уведомяване. Особено ще бъдат спазвани следните регламенти: Регламент на Комисията (ЕC) № 68/2001 от 12 януари 2001 г. за приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност относно помощта за обучение, Регламент на Комисията (ЕC) № 69/2001 относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност относно помощта „de minimis”, Регламент на Европейската комисия (ЕC) № 70/2001 от 12 януари 2001 г. за приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност относно държавната помощ за малките и средни предприятия, всички от които са публикувани в Официалния вестник L 10, 13.1.2001 г. и Регламент на Европейската комисия (ЕС) № 2204/2002 от 13 декември 2002 г. за приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност относно държавните помощи за заетост, публикуван в Официалния вестник L33, 13.12.2002.

Управляващият орган ще носи пълната отговорност за спазване на правилата за държавна помощ във връзка с изпълнението на програмата. Докладите за годишно изпълнение на програмата ще представят подробно предприетите мерки за осигуряване съответствието на всички дейности с правилата за държавна помощ по отношение на разпоредбите за групово освобождаване, “минимална помощ” и други видове държавна помощ, съгласно задължението за уведомяване.

Политика на Европейската общност относно иновациите

Програмата допринася за изпълнението на иновации в избираемата област по програмата чрез насърчаване на нови продукти, процеси и практики за опазване на околната среда, развитие на транспорта и ИКТ, бизнес сътрудничество и развитие на човешките ресурси, които могат да подобрят резултатите на заинтересованите страни из целия трансграничен регион.Политика на Европейската общност относно заетостта

Чрез насърчаване на социалната интеграция и увеличаване на ефективните работни ресурси в избираемата област, програмата ще тласка към постигането на по-силна трансгранична икономика и ще улесни по-бързия икономически растеж. Усилията за осигуряване на равни възможности за работа за жените и мъжете, насочени към гарантирането на един от ключовите принципи, т.e. равноправието на половете, ще бъдат взети под внимание при определянето на критериите за избор на проекти, които са одобрени за финансиране. Програмата отчита факта, че подкрепените ключови области на интервенция обхващат важни проблеми на пазара на труда, които призовават към съвместни действия в областта на специализираното и двуезичното образование.


Инициатива на Комисията “Региони за икономическа промяна"

Инициативата „Региони за икономическа промяна” се отнася за партньорство в действие. Тя има за цел да разгледа някои от най-важните въпроси, пред които е изправена Европа, чрез обмен на добри практики. „Региони за икономическа промяна” е предназначен да помогне на регионите да извлекат максимална полза от богатството от знание, опит и добра практика, които съществуват в други региони. Ще се разработят идеи, инструменти и подходи, ще се обменя опит и те ще бъдат изпълнени след това чрез програмата.

Ако районите в избираемата област по програмата участват в инициативата „Региони за икономическа промяна”, Управляващият орган се задължава да:

a) извърши необходимата организация, за да подкрепи иновационните дейности от трансгранично/транснационално значение, които са свързани с резултатите на мрежите;

б) предвиди точка от дневния ред на Съвместния комитет за наблюдение поне веднъж годишно за обсъждане на предложения, свързани с програмата, и да покани представители на мрежите (в качеството на наблюдатели) да докладват за напредъка на дейностите на мрежата;

в) опише в Годишния доклад действията включени в инициативата „Региони за икономическа промяна”.    3.1.5. Съответствие с хоризонталните приоритети

В допълнение към стратегическите цели приети за тази програма, изпълнението ще гарантира, че са взети предвид три хоризонтални цели. Хоризонталните приоритети изложени по-долу са заложени в и ще бъдат изпълнение чрез всички приоритетни оси на програмата.

Равни възможности

Благодарение на условията на социалната рамка, жените все още изпълняват значително по-малко активно роля в икономическия и социален живот отколкото мъжете. Въпреки, че настоящата програма няма да премахне неравенствата по отношение на възможностите за работа и доходи и достъпът до социални и политически функции, трябва да се полагат усилия, за да се използват всички възможности, които програмата предлага в това отношение.

В съответствие с член 16 на Общия регламент, Програмата се заема “да предотврати всякаква дискриминация въз основа на пол, расова или етническа принадлежност, религия или вяра, инвалидност, възраст или сексуална ориентация”. Въз основа на конкретните проблемни ситуации по отношение на пола, ще бъдат изпълнени дейности на фона на европейските и национални политики за равно третиране. Специално внимание ще бъде обърнато на целеви етнически малцинства, които се сблъскват с препятствия. Изравняването с Оперативните програми по Цел „Сближаване” относно човешките ресурси и Националните планове за действие за заетост разкрива потенциал за съвместни действия.

Равнопоставеността на половете се насърчава в тази програмата по два начина. Първо, равнопоставеността на половете се насърчава активно в приоритетните оси и ключовите области на интервенция на програмата чрез ръководните й принципи. Второ, където е възможно ключовите области на интервенция целят да насърчат равнопоставеността на възможностите между мъже и жени във всички дейности.

Всички дейности в рамките на програмата ще зачитат и насърчават равните възможности заедно със законодателните изисквания доколкото е възможно и приложимо. Затова ще се гарантира, че отговорните органи ще поощряват активно равните възможности и ясно ще представят на всички участващи заинтересовани страни съответните права и отговорности.

Съответните данни за равни възможности редовно ще се събират от Управляващия орган и наблюдават по време на изпълнение на програмата. Комитетът за наблюдение ще преглежда редовно равните възможности и ще определя дейностите, които трябва да се развият или засилят за целите на равните възможности.Устойчиво развитие

Програмата отчита, че социалните, екологичните и икономическите въпроси са взаимно свързани. Влиянието на инвестициите в инфраструктурата върху световната и местната околна среда и друго свързано с това въздействие може да представлява значителна заплаха за човешкото здраве, изменението на климата, биоразнообразието, ограничените природни ресурси и др. Принципът на устойчивост изпълнява важна роля в програмата. След като е хоризонтален принцип устойчивостта трябва да бъде отчетена във всички приоритетни оси.

Стратегията на втората Приоритетна ос: Околна среда – устойчива експлоатация и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективно управление на риска в трансграничния регион е установена по начин, който оптимално поддържа идеята за устойчиво развитие. В рамките на този приоритет, двете ключови области на интервенция Разработване на съвместни системи за управление за опазване на околната среда и Разработване на съвместна инфраструктура и услуги за предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации включват дейности, които са пряко насочени към увеличаването на дългосрочната устойчивост на управлението на природните ресурси.

Конкретни препратки към този принцип се извършват не само в областта на екологичното планиране и допълнителното развиване на трансграничната природа и национални паркове, но също така когато понятията за устойчивост трябва да бъдат изпълнени при планирането на дейности за подкрепа на конкретни сектори. Като например техническа инфраструктура или туризъм и инициативи за отдих. Заедно с органите по програмата, кандидатите с проекти ще трябва да изпълняват важна роля при планирането, изглаждането, експлоатацията и публичните доставки, за да контролират въздействието върху околната среда на развитите инфраструктури.Специфичните цели ще се изпълнят чрез:

 • Включване на стандартни въпроси относно въздействието върху околната среда във формулярите за кандидатстване и предоставяне на критерии за оценка на проект за подпомагане на вземането на решение

 • Насърчаване на проекти, които имат положително въздействие върху околната среда или които запазват, подобряват или възстановяват съществуващите ресурси, като включват група от екологични критерии в списъка с критериите за оценка за всички приоритетни оси; тези екологични критерии ще бъдат посочени в Рамковия документ за изпълнение и в Пакета от документи за кандидатстване;

 • Подкрепяне на дейности, предназначени за увеличаване екологичната информираност и спазване в търговския и административния сектор и сред широката общественост, включително приемането, че високото ниво на екологично изпълнение може да осигури дългосрочна конкурентноспособност.

Разбирането на степента, в която икономическата и социалната дейност се движат в посока на устойчиво развитие чрез интегрирането на екологична устойчивост е елемент с огромно значение. Той изисква разработването и приемането на група от индикатори за устойчиво развитие, които отразяват широк кръг от икономическа, социална и екологична дейност, и които тласкат напред стратегията за наблюдение. Въпреки, че програмата не притежава възможността да разработи сама по себе си пълна група такива индикатори и съгласувана стратегия за наблюдение, тя може да работи към постигането на тази цел. Тя трябва да се стреми да интегрира екологичните цели във финансираните икономически и социални дейности и да предприема наблюдение на въздействието върху околната среда. Също така тя трябва да се стреми да стимулира получаването на икономически и социални ползи от екологичната дейност. В по-широк смисъл трябва да бъдат включени качествени подходи за оценка на въздействието на програмата върху “качеството на живот”.

Подходящото организиране на управлението ще гарантира на всички нива на изпълнение на програмата, че - извън абсолютно минималните стандарти, изисквани по закон - възможни ефекти, които не са устойчиви или благоприятни за околната среда, особено по отношение на въздействие върху изменението на климата, поддържането на биологичното разнообразие и екосистеми, използването на природните ресурси, ще бъдат избегнати или ще бъдат сведени до минимум, за да могат на края да бъдат неутрални екологичните разходи на програмата по отношение на климата и ресурсите. Положителното въздействие и потенциала за съвместни действия на програмата по отношение на увеличаване на приноса към едно екологически устойчиво развитие ще бъдат използвани по най-добрия начин и където е възможно ще бъдат подсилени.
Изменение на климата

Глобалните опасности от изменението на климата са доказани по научен път и представляват в момента голям повод за безпокойство за Европейския съюз12. Главните фактори, които допринасят за изменението на климата са парниковите газове в атмосферата (включително въглероден диоксид, метан, азотни оксиди и газове, които се отделят от промишлените процеси), от които 65% се отделят от енергийни емисии (електричество, промишленост, транспорт, сгради, други), а 35% от не-енергийни емисии (използване на земята, селско стопанство, отпадъци).

Изменението на климата застрашава основните елементи от живота на хората – водата, храната, здравето, използването на земята, околната среда13. Предизвикателствата свързани с изменението на климата трябва да бъдат разгледани спешно. Едни от последните изследвания по този въпрос допринесоха за повишена информираност и осведоменост за дългосрочните последици и наблегнаха на необходимостта от решителни и незабавни действия. Държавите-членки трябва да положат усилия, за да допринесат за постигането на стратегическата цел за намаляване увеличението на средната световна температура до не повече от 2°C над индустриалните нива.

ЕС се ангажира да превърне Европа в икономика, която е силно енергийно-ефективна и ниско отделяща парникови газове и е решен да поеме твърдо самостоятелен ангажимент за постигането на намаление на емисиите от парникови газове с поне 20 % до 2020 г. в сравнение с 1990 г.

Следователно Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България отчита важността на борбата срещу изменението на климата и ще предприеме действия по този въпрос като:

 • включи стандартни въпроси относно намаляването на изменението на климата във формулярите за кандидатстване и осигури критерии за оценка на проекти, за да подпомогне вземането на решения;

 • предпочете проекти, които включват въпроси за изменението на климата в своя план и изпълнение чрез добавяне на един или повече свързани с това критерии в списъка с критериите за оценка за всички приоритетни оси; тези екологични критерии ще бъдат посочени в пакета от документи за кандидатстване;

 • подкрепи действия, предназначени да повишават информираността и да насърчават дейности насочени към проблемите свързани с изменението на климата.

Принцип на партньорство

Настоящият параграф се отнася за участието на различни заинтересовани страни на програмно ниво и не предоставя указания относно участието като партньори в дейности, финансирани по настоящата програма. Отделен параграф (6.2.1.) в главата за изпълнение набляга върху принципа на Водещия партньор, като допълнителна информация по този въпрос ще бъде предоставена в Рамковия документ за изпълнение и Насоките за кандидатстване.

Изискването за партньорство осигурява подготовката, изпълнението и оценката на програмата през различни етапи от програмирането да бъдат обсъждани и дискутирани със заинтересованите страни свързани със сектора, включително други ОПи, бенефициенти, обществени власти и други икономически и социални партньори.

Процесът на партньорство по програмата внесе новости в системата за разработване на стратегии в програмите за трансгранично сътрудничество. За първи път се проведоха интензивни консултации между компетентните национални, регионални, местни и други власти, и икономическите и социални партньори, както и обществото като цяло от двете страни на румънско-българската граница. Бяха дадени и взети под внимание множество предложения. В резултат на това окончателния вариант на програмата отрази общото виждане на всички страни, които участваха в подготовката на програмата.

Целите на програмата ще се следват в рамките на тясното партньорство с представители на компетентните регионални и местни власти на двете страни, които представляват интересите на граничния регион в програмата, включително екологичните партньори и органи отговорни за насърчаването на равенството между жените и мъжете.

Тясното сътрудничество, съвместните редовни партньорски консултации, които започнаха по време на процеса на разработване на програмата ще бъдат допълнително развити в хода на изпълнение на програмата, за да осигурят разпространението на информация до всички партньори и да гарантират участието на трансграничните заинтересовани страни.

Съвместният комитет за наблюдение, в който участват представители на съответните партньори на гранично и централно ниво, включително органи за околната среда и НПО, ще бъде мощно средство за прякото участие на партньорите във всички съществени въпроси, свързани с изпълнението и наблюдението на програмата. Главните задачи на Съвместния комитет за наблюдение са залегнали в Общия регламент и са посочени в програмата.

Когато има специфични нужди, други методи или инструменти могат да се използват за консултации на социално икономическите партньори като например фокусни групи, изследвания, интервюта със съответните участници и др.

По отношение на изпълнението, наблюдението и оценката на програмата, двете участващи страни ще гарантират на национално ниво участието на всички компетентни партньори в съответствие с националните правила и практики. Партньорството ще се провежда при пълно спазване на съответните институционални, правни и финансови правомощия на всеки партньор. Ще се осъществява системна интервенция по време на всеки етап на процеса на управление и изпълнение на програмата и чрез наблюдение и оценка на програмата, и ще бъдат предприети анализи, за да се осигури интегрирането на принципа на партньорство.


    3.1.6. Основни данни от предварителната оценка

3.1.6.1. Главни въпроси, свързани с оценката

От оценителя беше изискано следното: • Оценка на социално-икономическия анализ и подходящо подреждане на основните установени неравенства;

 • Оценка на връзката на предложената стратегия с установените нужди;

 • Оценка на икономическата обосновка и общата последователност и съгласуваност на стратегията;

 • Оценка на съответствието на стратегията с регионалните и национални политики и с Стратегическите насоки на Общността;

 • Оценка на Очакваните резултати и въздействие;

 • Оценка на предложената система за изпълнение.

3.1.6.2. Главни препоръки и резултати от предварителната оценка и начинът, по който те са взети под внимание

Предварителната оценка се проведе в съответствие с член 47(2) на Общия регламент. След обявяването на покана за набиране на проектни предложения, IDC (Франция) бе избрано да направи оценката. Оценката следва методиката, изложена в Проекта на работния документ за предварителна оценка (Европейска комисия, август 2006 г.).Настоящото резюме се основава върху крайния предварителен доклад от предварителната оценка , изготвен през м. април 2007 г.

Предварителната оценка бе изготвена чрез един повтарящ се процес заедно с румънското Министерство на европейската интеграция и други заинтересовани страни. Оценителите, назначени през м. август 2006 г. след като бе разработен първия вариант на програмата, прегледаха проекта на програмния документ и направените последващи промени на базата на резултатите от оценката. Оценителите дадоха своите забележки, като получените препоръки бяха отразени в програмата.

Като част от този процес оценителите изготвиха четири междинни доклада относно оперативната програма и един окончателен доклад: Междинен доклад 1 (19 ноември 2006 г.) – оценка на първия вариант на програмата; Проект на междинна оценка (7 декември 2006 г.) – оценка на системата за изпълнение; Междинен доклад 2 (21 януари 2007 г.) – оценка на втория вариант на програмата; Междинен доклад 3 (08 март 2007 г.) – оценка на подобрения и пълен втори вариант на програмата и Окончателния предварителен доклад (16 април 2007 г.) – оценка на трети пълен вариант на програмата (март 2007 г.).

Следните глави най-вече са повлияни от дискусиите и коментарите на оценителите; описание и анализ на избираемата област по програмата, SWOT анализ, приоритетни оси и цели, система от индикатори и структура на проектите. Също така оценителите допринесоха за дискусията относно административната организация и изпълнение.

Въпросите свързани с описанието на избираемата област по програмата (социално-икономическия анализ) и SWOT анализа бяха повдигнати от оценителите главно, за да се гарантира, че анализът обхваща районите, които са фокус на програмата, както и за да се установят връзките между анализа и приоритетните оси. Оценителите по предварителната оценка отчетоха усилията положени за изготвянето на анализа на избираемата област по програмата. Препоръките за подобряването на SWOT анализа, бяха отбелязани така, че той да отговаря на описанието на региона и бяха изпълнени от лицата изготвящи програмата.

Стратегията на програмата беше също така обсъдена с оценителите по-точно относно акцентите на програмата. Според оценителите програмата включва разбираема стратегия, съсредоточена по-специално върху въпроса за ТГС, като взима предвид конкретните особености на избираемата област по програмата и се основава на съществуващия опит.

Най-важната дискусия между оценителите и изготвящите програмата лица бе относно идентифициране на приоритетните оси и ключовите области на интервенция. Програмата разглежда няколко въпроса в избираемата област, но съгласно мнението на оценителите тя е изложена на риска да не постигне целите си. Оценителите препоръчаха стесняване и укрепване на приоритетните оси с помощта на аргументите за всяка ключова област както и намаляване на индикативните дейности. Беше взета под внимание препоръката относно аргументите и в определена степен относно намаляването на броя на индикативните дейности. Въпроса за риска свързан с разпределението на средствата между приоритетните оси също се повдигна от оценителите. Голяма част от програмата се занимава с въпроси, свързани с областите, в които ще се акцентира върху инвестиции в инфраструктурата, което е било проблем в минали програми.

Оценителите също така взеха участие в развитието на системата от индикатори. Те наблегнаха по-точно върху осигуряването на връзките между целите, индикаторите и целевите групи. Освен това от оценителите бяха повдигнати въпроси, свързани с наличността на база данни и за измерването на индикаторите. Въпросите са разгледани в програмата. В заключение, оценителите повдигнаха въпроса относно управлението и капацитета за наблюдение на програмата и на индикаторите.

Според оценителите, е важно да се вземе предвид административния капацитет при изготвянето на новата програма. Те посочиха важността от осигуряване на финансиране за управлението на програмата и за генериране на проекти. Този въпрос се разглежда в програмата в главите, относно организацията на изпълнение и на разпоредбите за техническата помощ по програмата. Този въпрос се подчертава като област за внимателно наблюдение по време на изпълнението на програмата. Структурата на програмата ще трябва да изгради значителен нов капацитет за стартирането на програмата и успехът на програмата ще зависи от наличието на такъв капацитет.В окончателния си доклад оценителите заключават, че те са участвали в процеса, като са дали препоръки и коментари по програмата в процеса на разработването й, и че дадените препоръки са като цяло спазени и отразени в програмата. Окончателният доклад от предварителната оценка е включен като Анекс към програмата. Резултатите от оценката също така се публикувани на интернет страницата на програмата.

Предварителни препоръки и начинът, по който те са включени в ОП

Глава

Забележки на предварителните оценители

Предложение

Глава 2. Обобщено описание на румънско-българския трансграничен регион

Уместно и разумно е да се включи част от опита от предишни програми

Това е включено под заглавието 2.10. Опит от предишни трансгранични дейности до 2006 г. – страница 34

Глава 2/ Раздел 2.9 Околна среда

Частта за околната среда би могла да се редактира, защото съдържа области, които не са част от приоритетите, а наводненията, например, са споменати единствено в ограничена степен въпреки,че са основна област

Раздел 2.9 бе съответно редактиран и допълнен с карта, която показва районите засегнати от наводненията през 2006 г.

Раздел 2.7. Образование, Научно-развойна дейност

Частта с образованието е твърде голяма предвид важността му в приоритетите.

Този раздел бе преработен и по-съществен фокус беше отделен на връзката между образователната система и пазара на труда

Раздел 2.8.2. Телекомуникации

Би било полезно да се включат осъвременени данни за ИКТ на регионално ниво

Осъвременени данни за ИКТ са включени както се препоръчва.

SWOT АНАЛИЗ

Трябва да се осигури съгласуваност между SWOT анализа и другите анализи

SWOT анализа бе преработен, за да се отстранят несъответствията с другите анализи

SWOT АНАЛИЗ

В SWOT анализа р. Дунав като транспортна артерия се представя като силна страна, но в анализа ясно се поставя под съмнение въпроса дали р. Дунав е толкова важна за икономиката колкото се очаква.

Фактът, че р. Дунав не е толкова важна за икономиката на граничния регион отколкото се очаква бе споменат като слаба страна в SWOT анализа.

SWOT АНАЛИЗ

SWOT анализа споменава „нарастващия пазар за органични продукти” като част от икономиката/възможности, но анализът не представя никакъв конкретен раздел върху селското стопанство или препратки към селското стопанство или хранителната промишленост в раздела за икономика

Препратки към селското стопанство са включени в раздела за икономика на глава 2 – Описание на трансграничния регион

SWOT АНАЛИЗSWOT анализа съдържа текст за "възобновяема енергия", което не изглежда да има съответстваща част в анализа или Приоритет 3.

Счита се за непоследователно да се посочват конкретни области единствено в SWOT анализа.Текста за възобновяемата енергия е извадено от SWOT

Глава 3 / Раздел 3.1 Стратегия

Може да се обмисли развиването на обосновката на стратегията и изборът на общата цел

Нова обосновка на стратегията е изготвена, която обяснява къде и как се предвиждат дейностите по трансгранично сътрудничество, както и конкретните обстоятелства свързани с този специфичен граничен регион

Глава 4. Приоритетни оси на програмата

При приоритетите и целите в главните области често пъти трудно се забелязва разликата между две нива и на моменти се наблюдава припокриване или повтаряне на същите въпроси. Предлага се да се премахне едно от нивата или да се обединят двете нива.

Целите на ключовите области и приоритети са обединени в главни приоритетни цели.

Глава 4. Приоритетни оси на Програмата

Може да се обмисли разширяване на обосновката за трите приоритетни оси като цяло.

Аргументите са формулирани за всяка ключова област.

Глава 4. Приоритетни оси на Програмата

Може да се обмисли пропускане/обединяване на областите на интервенция, тъй като ориентировъчните дейности дават представа за това какво може да обхваща ключовата област

Областите на интервенция са използвани за групиране на индикативните дейности.

3.1. Стратегия

Препоръчва се пасажа „други стратегически цели” да се преименува на критерии или хоризонтални критерии

Те са преименувани на критерии

Приоритетна ос 1 – Достъпност, Ключова област 1 – Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения

Единствено в една област на интервенция са споменати екологично съобразени транспортни решения – предполага се,че това трябва да бъде изискване за всички решения за транспорта?

Областта на интервенция за екологично-съобразни решения за транспорта е отстранена и е спомената в обосновката на ключовата област за устойчивостта.

Приоритетна ос 1 – Достъпност, Ключова област 2 – ИКТ

Важно е да се подчертае връзката с националните програми

Включени са връзки с национални програми.

Приоритетна ос 1 – Достъпност, Ключова област 2 – ИКТ

Повече трябва да се наблегне върху съвместни дейности и обучение.

Набляга се повече върху съвместни дейности и обучение.

Приоритетна ос 2 – Ключова област 1

Областите на интервенция не са добре развити и не отразяват изцяло целите или добре развитите области на индикативни дейности

Областите на интервенция са изпуснати. Индикативните дейности са групирани в рамките на всяка ключова област

Приоритетна ос 2 – Ключова област 1

Някои от индикативните интервенции са много общи екологични приоритети – те могат да бъдат повече насочени към опазване на околната среда (точки 7-9)

Индикативните дейности са преработени.

Приоритетна ос 2 – Ключова област 2

Може да се намали броя на дейностите.

Броят на индикативните дейности е намален от 22 на 16

Приоритетна ос 3 – Ключова област 1

Списъкът с дейности е много подробен и не е много добре насочен, би могъл да бъде съкратен (38 точки), а дейностите могат да бъдат обединени или организирани тематично

Броят на индикативните дейности е намален от 38 на 31

Приоритетна ос 3 – Ключова област 1

За подчертаване на по-важните дейности, някои от по-важните стратегически идеи могат да бъдат превърнати в стратегически проектни идеи напр. точка 28

Стратегически проекти не се предвиждат в програмата.

Глава 5. Индикатори на програматаНе е ясно как приоритетите цели и целите на ключовите области ще се използват за системата от индикатори

Целите на ключовите области и приоритетните цели са обединени в главни приоритетни цели, а системата от индикатори е преработена в съответствие с тези цели.

Глава 5. Индикатори на програмата


Трябва да бъдат включени в глава 5 виждания относно това как и от кого ще се управлява системата и ще бъдат събирани данните. Индикатори на програмата

Информация относно тези въпроси е включена в главата за изпълнение (Наблюдение Подточка 6.4.1.)

Раздел 7.4 -


Раздел 7.4. Критериите за допустимост могат да се усилят чрез препратки към съответните членове от нормативните актове

Дават се препратки към съответните членове от нормативните актове.

Пълния вариант на предварителния доклад ще бъде приложен в анекс към настоящата програма. (Анекс 4)    3.1.7. Съответствие с оценката на СОВОС

Следните документи относно СОВОС са предадени на Европейската комисия едновременно с програмата:

 • Не-техническо резюме на доклада за околната среда;

 • Описание на процеса на обществено обсъждане;

 • Включване на екологичните виждания в програмата;

 • Описание на оценката на въздействие върху околната среда след одобрението на програмата.

Глава 4. Приоритетни оси на програмата

Следното описание се съсредоточава върху приоритетните оси на програмата. За всеки приоритет се предоставя ориентировъчен списък с дейности, които могат да бъдат подкрепени. Той е предназначен за упътване на лицата изготвящи проект. Подробна информация за всяка ключова област/поле на интервенция ще бъде описана в допълнителен вътрешен документ, който не е включен в програмата.Програмата се състои от три приоритетни оси и хоризонтална приоритетна ос (ТП), както са показани в таблицата по-долу. Приоритетните оси съставящи стратегията се изпълняват чрез поредица от ключови области на интервенция, които са взаимосвързани, подсилват се взаимно и са в съгласие със стратегията представена в § 3.2.1.


Приоритетна ос 1: ДостъпностПодобрено придвижване и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион

Ключови области на интервенция

Индикативни дейности

1.1 Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения


 • Подобряване на речната и пътната транспорта инфраструктура (съоръжения) с трансгранично значение

 • Подобряване на обществените речни и пътни трансгранични транспортни услуги

1.2 Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в рамките на трансграничния регион

  • Поддържане на развитието на трансграничните информационни ресурси, сътрудничество и мрежи, основаващи се върху ИКТ

  • Разширяване на обществения достъп до трансгранична информация и комуникация.

Приоритетна ос 2: Околна средаУстойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективно управление на риска в трансграничния регион.

2.1 Разработване на съвместни системи за управление за опазване на околната среда

 • Подобрение на опазването и запазването на природата в трансграничния регион

 • Подобрение на обществената информираност относно управление и опазване на околната среда.

2.2 Развитие на съвместна инфраструктура и служби за предотвратяване на естествените и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации

  • Съвместно предотвратяване на естествени и технологични рискове

  • Съвместни дейности за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации
Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона.

3.1 Подкрепаа на трансграничното бизнес сътрудничество и подобряване на регионалния образ и идентичност


 • Подкрепа за развитието на трансгранична бизнес инфраструктура и насърчаване на сътрудничеството

 • Съвместно изграждане на мрежи за насърчаване на чуждестранни инвестиции и създаване на положителна регионална идентичност и образ

 • Насърчаване на трансгранични туристически мрежи и разнообразяване на съществуващите трансгранични туристически услуги

 • Насърчаване на сътрудничеството между университети, научноизследователски центрове и бизнеса в областта на научно-развойна дейност и иновации.

 • Съвместен маркетинг и реклама на трансграничните продукти

3.2 Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на уменията и знанията

  • Подкрепа за трансграничния обмен на информация относно възможности за работа

  • Развитие на трансгранични образователни услуги за заетост във връзка интегрираните пазарни нужди

  • Развитие на трансгранични връзки и обмен между образователните/обучителни центрове

3.3 Сътрудничество от типа „хора за хора”

  • Подкрепа за развитието на гражданско общество и местните общности

  • Подобрение на местното управление

  • Увеличаване на образователния, културния, здравния, младежкия и спортния обмен

Приоритетна ос 4: Техническата помощ

4.1 Подкрепа за изпълнението и общото управление на програмата

 • Осигуряване на функционирането на органите на програмата

 • Финансиране на допълнителни изследвания и външни експертни знания

4.2 Подкрепа за представянето и информирането за програмата

 • Подкрепа на информационните и рекламни дейности по програмата.

 • Подкрепа на потенциалните кандидати по програмата.

Дейностите, които ще бъдат финансирани по тези приоритетни оси, се очаква да обърнат максимално внимание на взаимовръзката и взаимното допълване с националните оперативни програми и с програмите за териториално сътрудничество. Връзката и взаимната зависимост на дейностите с тези програми ще бъде проверена по време на процеса на подбор и оценка на ниво на Съвместен технически секретариат и Съвместен направляващ комитет.

Сумата отпусната от ЕФРР за бюджета на програмата е разделена по следния начин между Приоритетните оси:


Приоритетните оси

Бюджетен дял на ЕФРР

1. Достъпност – Подобрено придвижване и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион

37%

2. Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион.

35%

3. Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона.

22%

     4. Техническа помощ

6%

Общо

100%

Съотношението на помощта на ЕФРР е различно сред четирите Приоритетни оси както е изложено в Глава 5. Финансови обезпечения (Таблица 2).

Разбивката на финансовите отпуснати суми за приоритетна ос 1 и 2 отразява предимството, което се дава на отстраняването на съществени физически и психологически препятствия пред хората, общностите и икономиките на граничния регион за участие в съвместното разрешаване на ежедневни гранични проблеми и съвместното развитие на територията на сътрудничество.Докато трансграничната инфраструктура често пъти не постига нещо повече от това да създаде предпоставки за икономическо сътрудничество, финансовата сума отпусната на третата Приоритетна ос се очаква да постави началото на разработване на съгласувани икономическа политика и политика на пазара на труда, както и на пилотни инициативи за сътрудничество и свързването в мрежи на съответните заинтересовани страни, за да се подобри пряко икономическото и социалното развитие на избираемата област по програмата на трансгранична основа. Настоящата стратегия, която се разработва от трансграничния регион, полага основата за неговото съвместно развитие като за тази цел изгражда взаимно доверие.


   4.1. Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрено придвижване и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион

Основни цели

 • Да подобри трансграничното придвижване чрез подобряване на съществуващите условия и развиване на нови съоръжения за транспорта в избираемата област по програмата.

 • Да направи възможно ефективен и редовен обмен на информация и данни с трансгранично значение

Границата е довела до развитието на транспортни и телекомуникационни системи, на които им липсва обединение и които се отличават със своята изолация. Средствата отпуснати за този приоритет ще се използват за подобряване на тези ключови условия за съвместното развитие в областта на сътрудничество. Това включва развиването на транспортната и комуникационна инфраструктура както и съоръженията за обществен транспорт в региона, които са съществени за улесняването на трансграничния транспорт на пътници и товари и подходящия поток на информация.

Ключови области на интервенция

  1. Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения.

  2. Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в рамките на трансграничния регион.

Двете ключови области на интервенция отговарят на потребностите относно достъпността определени в SWOT анализа и допринасят за постигането на следните специфични цели изложени в стратегията:

 • Специфична цел № 1: Подобрен достъп до транспортната инфраструктура в избираемата област по програмата за улесняване движението на стоки и хора.

 • Специфична цел № 2: Подобрена наличност и разпространение на информация относно съвместните възможности в граничния регион.

Целеви групи по Приоритетна ос 1: лица, предприятия, НПО, публичен сектор и институции и организации на общността и др. в избираемата област по програмата. Целевите групи ще получат пряка полза от положителните резултати на интервенциите.

Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница