Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 гстраница15/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Управляващ орган


Министерство на развитието, благоустройството и жилищата

Букурещ, Румъния


www.mdlpl.ro

Български Национален партниращ орган

Министерство на регионалното развитие и благоустройство


София, България

www.mrrb.government.bg
Сертифициращ орган

Министерство на икономиката и финансите

Букурещ, Румъния


www.mfinante.ro

Звено за плащания


Министерство на развитието, благоустройството и жилищата

Дирекция за Сертифициране и заплащане на програми

Букурещ, Румъния


www.mdlpl.ro

 • Контрольори: трябва да се назначат от двете страни

Одитен орган
Одитен орган

(Функционално независим орган, свързан с румънската Сметна палата)


Букурещ, Румъния

www.rcc.ro


 • Група одитори: членовете трябва да бъдат определени от двете държави (Одитения орган за Румъния и Министерство на финансите за България)

Съвместен комитет за наблюдение: ще бъде сформиран от представители на всяка държава – партньор, на национално, регионално и местно ниво

Съвместен направляващ комитет: ще бъде сформиран от представители от всяка държава – партньор, на национално, регионално и местно ниво

Съвместен технически секретариат

Регионален офис за трансгранично сътрудничество „Кълъраш”

Кълъраш, Румъния

www.calarasicbc.ro


 • Информационно звено

Сграда на областна администрация

Плевен, България

Диаграма № 2. Структури за изпълнение програмата Programme Implementation Structure


    6.1.2. Управляващ орган

Роля. Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на програмата в съответствие с Регламентите на ЕС и принципите за целесъобразно финансово управление.

Функции и задачи. В съответствие с член 60 от Общия регламент и членове 14(1) и 15 от Регламента за ЕФРР, Управляващият орган ще бъде отговорен по-специално да:

(a) гарантира, че дейностите са избрани за финансиране в съответствие с критериите, приложими за програмата и, че те са в съответствие с приложимите общностни и национални правила за целия период на изпълнението им;

(б) постанови разпоредбите за изпълнение за всяка дейност, където е целесъобразно в съответствие с водещия бенефициент;

(в) се увери,че разходите декларирани от всеки бенефициент, участващ в дадена дейност са били валидирани от определения контрольор;

(г) гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в компютърна форма на счетоводни записи за всяка дейност по програмата и, че данните, необходими за финансовото управление, наблюдение, проверки, одити и оценка, се събират;

(д) гарантира, че бенефициентите и други органи, участващи в изпълнението на дейностите, поддържат или отделна счетоводна система, или подходяща счетоводна аналитична сметка за всички сделки, свързани с дейността без да засягат националните счетоводни правила;

(е) гарантира, че оценките на програмата са извършени в съответствие с Регламентите;

(ж) установи процедури, за да се гарантира, че всички документи, свързани с разходите и изискваните проверки за осигуряване на възможността за проследяване, се съхраняват съгласно изискванията на Регламентите;

(з) гарантира, че Сертифициращият орган получава цялата необходима информация относно осъществените процедури и проверки по отношение на разходите за целите на сертифицирането;

(и) направлява работата на Съвместния комитет за наблюдение и му предоставя документите, необходими за качественото изпълнение на програмата, за да бъде наблюдавана от гледна точка на специфичните й цели;

(й) съставя и предава на Европейската комисия годишните и окончателни доклади за изпълнение след одобрението на Съвместния комитет за наблюдение;

(к) гарантира спазване на изискванията за информираност и публичност, които са постановени в Регламентите.

Подробна информация относно задачите на Управляващият орган ще бъде предоставена в Рамковият документ за изпълнение.

Съгласно член 59(3) от Общия регламент, Управляващият орган ще изпълни задачите си в съответствие с институционалните, правните и финансови системи на Румъния.Действащи разпоредби. Управляващият орган може да делегира някои от функциите си на Съвместния технически секретариат чрез писмено и подписано Споразумение. В този случай, Управляващият орган ще предприеме наблюдение, за да гарантира, че Съвместният технически секретариат изпълнява задачите според изискванията на Управляващият орган. Това отразява факта, че Управляващият орган е единствено отговорен за гарантиране изпълнението на програмата съгласно съответните Регламенти.


    6.1.3. Български национален партниращ орган

Българският национален партниращ орган е еквивалент на Управляващия орган.

Националният партниращ орган ще отговаря за оперативното управление от българската страна на ниво партньори по проектите и за осигуряването на националното финансиране съгласно бюджета на програмата. Следователно Националният партниращ орган ще: • подписва Меморандума за разбирателство от името на българското правителство;

 • подписва договорите с българските бенефициенти относно българското финансиране;

 • управлява системата за плащане на националното финансиране, включително проверка на разходите извършени от българските бенефициенти и превеждане на българското национално финансиране на тях;

 • превежда българското национално финансиране за приоритетна ос „Техническа помощ” на Управляващия орган;

 • осигурява информация относно разплащателните потоци на националното финансиране;

 • установява и коригира нередностите и възстановява суми, които са изплатени неправомерно;

 • участва в разработването и преразглеждането на програмата;

 • участва в срещите на Съвместния комитет за наблюдение и Съвместния направляващ комитет;

 • има достъп до ЕИСУН на програмата (достъп единствено за четене).

Подробно описание на функциите и задачите на българския Национален партниращ орган ще бъдат изложени в Меморандума за разбирателство и в Рамковия документ за изпълнение.

    6.1.4. Съвместен комитет за наблюдение

Роля. Двете държави-членки ще създадат Съвместен комитет за наблюдение, както и Съвместен направляващ комитет, който ще отговаря за подбора на проектите и за съответното им докладване на Съвместен комитет за наблюдение. Съвместният комитет за наблюдение осъществява надзор над програмата и е отговорен за стратегическото й приспособяване.

Функции и задачи. Общите задачи на Съвместния комитет за наблюдение са да осигури качеството и ефективността на изпълнение и отчетността на програмните дейности.

Съвместният комитет за наблюдение ще следи за ефективността и качеството на програмата в съответствие със следните положения:

а. той ще разгледа и одобри критериите за подбор на дейностите, финансирани в рамките на шест месеца от одобрението на програмата и ще одобри всяко преработване на тези критерии в съответствие с потребностите на програмата;

б. той ще преглежда редовно напредъка на постигането на специфичните цели на програмата въз основа на документите представени от Управляващия орган;

в. той ще изследва резултатите от изпълнението, особено постигането на целите за всяка приоритетна ос и оценките, изложени в чл. 48(3) на Общия регламент;

г. той ще разгледа и одобри годишния и заключителния доклад за изпълнението преди да бъдат изпратени на Европейската комисия;

д. той ще бъде информиран относно годишния контролен доклад или за тази част от доклада, която се отнася до въпросната програма и за всякакви свързани с него коментари на Европейската комисия, след като тя разгледа доклада или частта от доклада за програмата;

е. той може да предложи на Управляващия орган всякакво преработване или преглед на програмата, които могат да способстват за постигането на целите на ЕФРР, които са изложени в чл. 3 от Общия регламент или да подобрят нейното управление, включително нейното финансово управление;

ж. той ще разгледа и одобри всякакво предложение за изменение на съдържанието на Решението на Комисията относно помощта от ЕФРР;

з. той ще одобри пакета документи за кандидатстване преди първата покана за набиране на проектни предложения, обявена от Съвместния технически секретариат и ще одобри всяко преработване на този пакет в съответствие с потребностите на програмата;

и. той ще одобри Комуникационния план както е определено в Регламента за изпълнение и съставен от Управляващия орган преди да бъде изпратен до Европейската комисия

й. той ще одобри проекта на описание на системите за управление и контрол на програмата, както се изисква от член 70(1) на Общия регламент;

к. той ще гарантира заедно с Управляващия орган качеството на изпълнение на програмата и ще наблюдава финансовите индикатори, изложени в член 37(1)(c) на Общия регламент;

Действащи разпоредби. Съвместният комитет за наблюдение ще бъде създаден в рамките на три месеца от датата на уведомяване на държавите-членки за решението на Европейската комисия, което одобрява програмата. Съвместният комитет за наблюдение ще изработи собствени процедурни правила от гледна точка на институционалната, правна и финансова рамка и ще ги приеме в съответствие с Управляващия орган, за да изпълни задачите си съгласно Регламентите. Процедурните правила ще включват и подробни разпоредби относно състава му и вземането на решения.

Председателството на Съвместния комитет за наблюдение ще се предава между двете държави-членки всяка година. Комитетът ще се събира поне два пъти годишно и ще се обслужва от Съвместния технически секретариат. Решенията му ще се вземат с консенсус.

Общият брой членове на Съвместния комитет за наблюдение и квотите за представители на националните, регионални и местни власти, и обществени или частни организации ще бъдат посочени в междуправителствения Меморандум за разбирателство.

Националните, регионални и местни власти и органи, които ще бъдат представени в Съвместния комитет за наблюдение ще бъдат записани в Рамковия документ за изпълнение. Членовете на Съвместния комитет за наблюдение ще бъдат назначени в рамките на 30 дни от одобрението на програмата от Европейската комисия. Управляващият орган ще определи румънските членове на Съвместния комитет за наблюдение. Българските членове на Съвместния комитет за наблюдение ще бъдат определени от Националния партниращ орган.

Справедливо участие на мъже и жени ще се насърчава при назначаването на членове на Съвместния комитет за наблюдение.

Представител на Европейската комисия ще присъства с право на съвещателен глас на събранията на Съвместния комитет за наблюдение по покана на Председателя или по инициатива на Комисията.

Съвместен направляващ комитет
Съвместният направляващ комитет ще бъде съставен от представители на национално, регионално и местно ниво от Румъния и България и ще бъде организиран като под-комитет на Съвместния комитет за наблюдение, като неговата основна отговорност ще бъде да подбере дейностите за финансиране, въз основа на предложенията на Съвместния технически секретариат, съгласно критериите за подбор, одобрени от Съвместния комитет за наблюдение.

Съвместният направляващ комитет ще се обслужва от Съвместния технически секретариат.

Членовете на Съвместния направляващ комитет, които са бенефициенти по проект няма да участват при вземането на решения или в дискусиите за съответния проект. Но, съответните членове ще участват в обсъждането и гласуването за други проекти, в които те не участват. Решенията на Съвместния направляващ комитет ще се вземат с консенсус.

Данни относно работата на Съвместния направляващ комитет ще бъдат допълнително описани в неговите процедурни правила.

    6.1.5. Сертифициращ орган

Роля. Сертифициращият орган е отговорен за удостоверяването на отчетите за разходи и искания за плащане преди да бъдат изпратени до Европейската комисия.

Функции и задачи. Сертифициращият орган ще бъде отговорен за:

а. съставянето и предаването на Комисията на заверени отчети за разходите и искания за плащане;

б. удостоверява, че :

1. отчетът за разходите е правилен и е следствие от работата с надеждни счетоводни системи, като се базира на проверени разходооправдателни документи;

2. декларираните разходи отговарят на приложимите общностни правила и национални правила и са били извършени в резултат на дейностите, избрани за финансиране съобразно критериите приложими за програмата и в съответствие с общностните и националните правила;

в. гарантирането за целите на сертификацията, че той е получил достатъчно информация от Управляващия орган относно процедурите и проверките, проведени по отношение на разходите включени в отчетите за разходи;

г. отчитането на резултатите от всички одити, проведени от или в съответствие с отговорностите на Одитния орган за целите на сертифицирането;

д. поддържане на счетоводните записи за разходите обявени пред Европейската комисия в компютърна форма;

е. водене на счетоводство на сумите подлежащи на възстановяване и на сумите изтеглени в резултат на анулирането на целия или на част от приноса за всяка дейност. Сумите, подлежащи на връщане, се внасят повторно в общия бюджет на Европейския съюз преди приключването на програмата като те се приспаднат от следващия отчет за разходите;

ж. получава плащанията извършени от Европейската комисия (предварително финансиране, междинни плащания и плащане на окончателното салдо) и ги препраща на Разплащателното звена, което ще извърши плащанията на водещите бенефициенти;

з. изпраща на Европейската комисия, най-късно до 30 април всяка година, прогноза за вероятните платежни искания за текущата и следващата финансова година;

и. изпраща исканията за междинни плащания до Европейската комисия три пъти годишно. За да бъде плащането извършено от Комисията през текущата година, най-късната дата, на която искането за плащане трябва да бъде подадено е 31 октомври;

й. гарантира, че водещите бенефициенти получават пълния размер на публичната помощ колкото се може по-бързо и изцяло;

к. гарантира,че всякаква сума изплатена в резултат на неточност е бързо възстановена от водещия бенефициент.

Сертифициращият орган осъществява системен контрол на органите, участващи във финансовите процедури, за да осигури ефективна система за финансово управление на програмно ниво, която е в съответствие с Регламентите на ЕС.
Контрольори на първо ниво – Съвместно звено за контрол

Роля. Контрольорите осъществяват контрол на първо ниво, като отговарят за проверка на законността и редовността на декларираните разходи от всеки бенефициент, участващ в дейността.

Функции и задачи. Контрольорите проверяват:


 1. съфинансираните продукти и услуги да бъдат доставени и разходите, декларирани от бенефициентите за дейностите са действително направени и отговарят на правилата на Общността и националните правила;

 2. законосъобразността на декларираните разходи за дейности или части от дейности изпълнени на територията на съответна държава-членка;

 3. бенефициентите, които участват в изпълнението на дейностите да поддържат или отделна счетоводна система или подходящ счетоводен код за всички транзакции, свързани с дейността без да се нарушават националните счетоводни правила;

 4. че бенефициентите са предприели необходимите мерки, да гарантират, че всички документи относно разходите, които се изискват за да се осигури подходяща одитна пътека се съхраняват в съответствие със законодателството;

 5. съответствието на такива разходи и на съответните дейности или части от дейности с правилата на Европейската общност и с националните правила, както и с допустимите разходи, посочени в искането за плащане.

Действащи разпоредби. Ще бъде създадено Съвместното звено за контрол, което ще се състои от контрольори, определени от Управляващия орган и съответно от Националния партниращ орган.

Контрольорите ще бъдат назначени както следва: • чрез набиране на кандидатури от Управляващия орган и от Националния партниращ орган;

 • чрез съвместно договорена процедура за подбор, проведена на национално ниво.

Контрольорите трябва да проверяват разходите в срок максимум от три месеца от искането за плащане от бенефициента.


    6.1.6. Разплащателно звено

Роля. Ключовата роля на Разплащателното звено е да извършва плащанията на бенефициентите (водещи партньори за средствата по ЕФРР и румънски партньори за румънското национално финансиране).

Функции и задачи. Разплащателното звено ще изпълнява главно следните задачи:

 1. получаване на средствата от ЕФРР от Сертифициращия орган и превеждане на средствата на Водещите партньори;

 2. превеждане на румънското национално финансиране на румънските партньори по проектите;

Действащи разпоредби. Разплащателното звено е отделна единица в рамките на Управляващия орган.


    6.1.7. Одитен орган

Роля. Одитният орган е отговорен за гарантиране, че одитите са извършени, за да проверят ефективното функциониране на системата за управление и контрол на програмата и за гарантиране, че одитите са извършени по дейности. Одитният орган гарантира, че дейностите по одит са изпълнени в съответствие с Регламентите на ЕС и националните приети стандарти за одит.

Функции и задачи. Одитният орган ще отговаря за:

 1. гарантиране, че одитите се извършват с цел да се провери ефективното функциониране на системата за управление и контрол на програмата;

б. гарантиране, че одитите на дейностите се извършват на основата на подходяща извадка за проверка на декларираните разходи;

с. представяне пред Европейската комисия в рамките на девет месеца от одобрението на програмата на стратегия за одит, която обхваща Групата одитори, които ще изпълнят одитите, посочени в точка (a) и (б), метода, който ще се използва, и метода на извадките за одити на дейности и индикативното планиране на одитите, за да се гарантира, че всички участващи институции са били одитирани през целия период на програмата; 1. до 31 декември всяка година от 2008 г. до 2015 г.:

 • Представяне на Европейската комисия годишен доклад за контрол, в който са посочени резултатите от одитите проведени през изминалия 12 месечен период в съответствие със стратегията за одит на програмата и докладва относно всякакви недостатъци, установени в системите за управление и контрол на програмата. Информацията относно одитите проведени през 2015 г. и 2016 г. ще бъдат включени в окончателния доклад за контрол, подкрепящ заявлението за приключване на програмата;

 • Издаване на становище въз основа на проверките и одитите, извършени съгласно неговата отговорност относно това дали функционирането на системата за управление и контрол предоставя разумна гаранция, че отчетите за разходи, представени на Европейската комисия са правилни и, че съответните транзакции са законосъобразни и редовни;

 • Представяне, където е приложимо, на декларация за частично приключване, като се оценява законосъобразността и редовността на въпросните разходи;

 1. представяне на Европейската комисия до 31 март 2017 г. декларация за приключване, оценяваща валидността на платежното искане на последната част от сумата и законността и редовността на проведените транзакции, включени в окончателната разходна част, която ще бъде подкрепена от окончателен доклад за контрол;

 2. съставянето на доклад, който излага резултатите от оценката на създадените системи и изказва мнение относно спазването на членове 58 и 62 от Общия регламент, който ще съпроводи описанието на системите, представен на Европейската комисия преди извършване на първото междинно плащане или поне в рамките на дванадесет месеца от одобрението на програмата;

 3. явява се председател на Групата на одиторите.

Действащи разпоредби. Одитният орган е независим от Управляващия орган и от Сертифициращия орган и ще бъде подпомаган от групата на одиторите.     Група на одитори

Роля. Съгласно чл. 14 от Регламента за ЕФРР Групата на одиторите ще подпомага Одитния орган като извършва дейностите по одит, за които той отговаря.

Функции и задачи. Групата на одиторите ще извършва следните дейности:

 1. системен одит, проверка на извадки и окончателен одит;

 2. проверки на разходните части, въз основа но подходящ модел;

 3. подходящи проверки за издаване на декларации за приключване, при приключване на приоритетните оси и на програмата;

 4. проверки за наличието и редовността на националното финансиране.

Действащи разпоредби. Групата на одиторите ще включва поне един представител от всяка държава-партньор. Румънският представител(и) е назначен от Одитния орган, а българският представител(и) е назначен от министерството на финансите. Групата на одиторите ще изработи собствените си процедурни правила, одобрени от Одитния орган.


    6.1.8. Съвместен технически секретариат

Роля. Съвместният технически секретариат подпомага Управляващия орган, Съвместния комитет за наблюдение, Съвместния направляващ комитет, Одитния орган и Сертифициращия орган при изпълнението на техните задължения.

Функции и задачи. Съвместният технически секретариат ще отговаря по-точно за следните ежедневни задачи:

 • Програмни задачи

  • сътрудничи с централните, местни и регионални административни организации, включително НПО в избираемата област по програмата, за да събира данни и информация, които са необходими в процеса на разработване на програмата (изготвяне/преработване на многогодишни програмни документи);

  • участва в работните групи, организирани за изготвянето/разработването на програмните документи и подготвя предложения за изменения на програмата;

  • извършва рекламни дейности, свързани с програмата, посредством преки контакти с избираемите организации в избираемата област по програмата (информационни дни, брошури и всякакъв друг вид информационни материали);

  • организира работни семинари насочени към потенциалните бенефициенти, за да предостави допълнителна информация и разяснения относно исканията за финансиране;

 • Секретарски задачи за Съвместния комитета за наблюдение и Съвместния направляващ комитет

 • изпълнява обичайната работа на секретариат, т.e. организиране на срещи, подготовка и изпращане по пощата на документация за събрания, изготвяне на протоколи от събранията на договорените езици, съставяне и предаване на работните документи на членовете на комитетите, в съответствие с вътрешните процедурни правила на комитетите (секретарската функция за Съвместния комитет за наблюдение и Съвместния направляващ комитет, включително подготовката и изпращането по пощата на документацията преди и на дневния ред след провеждане на събранията).

 • предава резултатите от сесиите за оценка на проектите на Съвместния направляващ комитет;

 • Административни дейности

 • гарантира административното управление на (външни) задачи и услуги т.е. устни и писмени преводи ако се наложи;

 • Наблюдение

 • допринася за установяването на системата за наблюдение;

 • извършва редовна поддръжка и обновяване на системата за наблюдение;

 • Изпълнение

  • подкрепя създаването и разработването на проекти (организиране на информационни семинари, други проактивни мерки);

 • управлява процеса на кандидатстване с проекти: подготовка и осигуряване наличието на стандартни формуляри за кандидатстване и за оценка на проекти, които са съгласувани с Управляващия орган; отговаря за обявяването на покани за набиране на предложения и получаването на предложения за проекти; предоставя информация и съвети на кандидатите (като избягва конфликта на интереси при оценяването на проектите); проверява, дали формулярите за кандидатстване са пълни и отговарят на критериите за допустимост определени в програмата, особено на онези, свързани с трансграничния характер на проектите;

  • организира работата на работната група по оценката в съответствие с решението на Управляващия орган;

  • наема външни експерти, когато е необходимо (напр. за работната група за оценка на проектните предложения);

  • управлява изпълнението на програмата/проекта: подготвя материалите необходими за изпълнението на програмата/проекта (договор за финансиране с Водещия партньор, формуляри за отчитане, насоки за изпълнение); извършва проверки на място; въвежда данни в ЕИСУН; предоставя съвети и помощ на партньорите по проекта относно изпълнението на дейностите и финансовото управление;

  • насърчава партньорството между участници от двете страни на границата;

  • проверява всички документи, свързани с докладите, изготвени от Водещия партньор преди представянето им за одобрение от Управляващия орган;

  • наблюдава заедно с Водещия партньор напредъка на проекта чрез събиране и проверка на докладите за наблюдение на проекта, крайните резултати от наблюдението и др.;

  • изготвя доклади за изпълнение на програмата (доклад за дейността, финансов доклад, годишен доклад) и ги предава на Съвместния комитет за наблюдение и на Управляващия орган;

  • подготвя и предава други необходими доклади или документи, които се изискват от Европейската комисия;

  • изпълнява оперативните решения на Съвместния комитет за наблюдение, включително провеждането на писмени процедури;

  • управлява базата данни за търсене на съвместни проекти/търсене на партньор.

Действащи разпоредби. Разходите на Съвместния технически секретариат се финансират от бюджета на Техническата помощ по програмата при условие, че те съответстват на списъка от задачи допустими за финансиране. Съвместният технически секретариат ще се състои от румънски и български служители, като ще бъдат работни и двата езика, включително и английския език.
Информационно звено

Роля: На българската територия ще бъде създадено Информационно звено, като неговата основна роля ще е да служи като местно лице за контакт за кандидатите.

Функции и задачи. Информационното звено ще поеме практически цялата регионална информационна дейност и подкрепа за разработването на проекти главно за българските партньори, като изпълнява следните задачи:

 • разпространение на информация за програмата;

 • насърчаване на кандидатите;

 • приемане на проектни идеи;

 • предоставяне на насоки за кандидатстване.

Действащи разпоредби. Информационното звено ще бъде част от Съвместния технически секретариат. То ще бъде разположено в гр. Плевен и неговият персонал ще се състои от двама служители, като осъществява връзката със Съвместния технически секретариат на българска територия.   6.2. Генериране, кандидатстване и подбор на проекти    6.2.1. Принцип на Водещия партньор

Принципът на Водещия партньор е основно изискване за всички дейности, финансирани по програмата. Съгласно чл. 20 от Регламента за ЕФРР, за всяка дейност трябва да бъде определен водещ бенефициент между самите бенефициенти.

Водещият партньор носи цялата отговорност за административното и техническото изпълнение на проекта; той представлява всички партньори/бенефициенти по проекта по отношение на структурите на програмата. Подробни разпоредби относно задачите и функциите на водещия партньор ще бъдат включени в Рамковия документ за изпълнение.

    6.2.2. Генериране на проекти

Генерирането на проекти ще се подкрепи от органите за управление и изпълнение на програмата чрез следните действия:

 • семинари с потенциалните кандидати, на които се представя програмата (приоритетни оси, индикативни дейности, цикъл на кандидатстване и изпълнение на проекта, проектни идеи, най-добри практики от предишни програми и др.);

 • тематични работни семинари, наблягащи само върху един от приоритетите и насочени по-точно към онези потенциални бенефициенти, които имат интерес в съответната област;

 • създаване на база данни в интернет страницата на програмата, която включва: база данни за възможни партньори, проектни идеи, често задавани въпроси;

 • постоянна връзка на Съвместния технически секретариат и Информационното звено с кандидатите, за да се предоставят отговори на технически въпроси като: допустимост на проектите, критерии за подбор, бюджетни въпроси и др.;

 • сътрудничество с окръжните съвети, областните администрация, агенциите за регионално развитие и други свързани с това органи от избираемата област относно наличието и разпространението на пакета документи за кандидатстване;

 • непрекъсната покана за набиране на идейни проекти, които могат да бъдат представени на Съвместния технически секретариат и на Информационното звено.

Всички дейности ще бъдат сведени до вниманието на широката публика чрез средствата за масова информация, като по-специално се подчертава местната преса, поради влиянието й на местно ниво.

    6.2.3. Система за кандидатстване и подбор на проекти

Поканата за набиране на проектни предложения ще бъде обявена от Съвместния технически секретариат. Критериите за оценка и подбор на проекти, изготвени от Управляващия орган заедно с българския Национален партниращ орган и Съвместния технически секретариат, ще бъдат одобрени от Съвместния комитет за наблюдение.

Работната група за оценка, определена от Управляващия орган и съставена от персонал на Съвместния технически секретариат и независими експерти (ако е необходимо) и подпомогната от наблюдатели от Управляващия орган ще отговаря за оценката и класирането на проектите. Заплащането на външните експерти ще бъде осигурено със средства от бюджета на Техническата помощ.Диаграма № 3. Цикъл на подготовка, подбор и сключване на договори по проект

Стъпка 0. Партньорите подготвят формулярите за кандидатстване, които се съгласуват с Водещия партньор;

Стъпка 1. Водещият партньор изпраща документите за кандидатстване на Съвместния технически секретариат;

Стъпка 2. Съвместният технически секретариат извършва оценка и класиране на проектите чрез работната група за оценка;

Стъпка 3. Съвместният технически секретариат предлага класирането на кандидатурите на Съвместния направляващ комитет;

Стъпка 4. Съвместният направляващ комитет взима решение въз основа на предложението на Съвместния технически секретариат;

Стъпка 5. Съвместният направляващ комитет изпраща решението на Съвместният технически секретариат;

Стъпка 6. Съвместният технически секретариат изготвя договори и ги изпраща на Управляващия орган;

Стъпка 7. Управляващият орган подписва договор с Водещия партньор

В допълнение към редовната процедура описана по-горе, Съвместния комитет за наблюдение може да създаде специално координиращо звено, предназначено да развие стратегически проектни идеи на едно по-високо ниво, които впоследствие могат да се доразработят и изпълнят от потенциални бенефициенти. Тези стратегически проекти ще бъдат разгледани от Комитета за оценка, определен от Управляващия орган и ще бъдат одобрени от Съвместния направляващ комитет.Допустимост

При оценката и подбора на проектни предложения, ще се използват три групи критерии: административни критерии (да проверят допустимостта), критерии за допустимост (задължителни критерии, които всички проекти трябва да спазват) и критерии за оценка (използват се за класиране на проектите).

Критериите за допустимост ще бъдат три типа: допустимост на дейностите, бенефициентите и разходите. Дейностите са допустими само ако отговарят на целите, приоритетните оси и ключовите области на интервенция по програмата, като спазват в същото време и други допълнителни критерии, установени от Съвместния комитет за наблюдение за всяка от поканите за набиране на проектни предложения.

Допустимите бенефициенти са онези лица, органи или дружества, независимо дали публични или частни, които са отговорни за инициирането или изпълнението на дейности, както и публични еквивалентни органи, както е описано в параграф 3.1.1.

По отношение на допустимите разходи, списъкът ще бъде договорен от двете държави-членки като се спазват съответните разпоредби , изложени в Регламентите (член 56 от Общия Регламент, член 7 от Регламента за ЕФРР и членове 48-53 от Общия регламент).


    6.2.4. Процедури за сключване на договори

Въз основа на официалното одобрение на проекта от Съвместния направляващ комитет, Управляващия орган сключва договор за финансиране от ЕФРР с Водещия партньор. Управляващият орган ще използва единен формуляр за договор за финансиране от ЕФРР, одобрен от Съвместния комитет за наблюдение.

Отделни договори за националното финансиране от държавния бюджет ще бъдат сключвани между Управляващия орган/българския Национален партниращ орган и всеки партньор по проекта от съответната държава.

Всички правно обвързващи договори за финансиране на проекта ще бъдат докладвани от Съвместния технически секретариат на Системата за наблюдение на програмата.
    6.2.5. Управление на техническата помощ

Техническата помощ по настоящата програма ще финансира единствено дейности, пряко свързани с управлението й. Техническата помощ ще бъде инвестирана в цялостното управление и популяризиране на програмата, повишаване на информираността, съвместното генериране и разработване на проекти.

Ще бъде сключен рамков договор между Управляващия орган и Съвместния технически секретариат за ограничен период от време, по-кратък от времетраенето на програмата. Въз основа на индикаторите, които Съвместния технически секретариат трябва да покрие, в края на договорния срок, Управляващият орган ще реши дали да продължи договора или да сключи нов договор с друг Съвместен технически секретариат. Съгласно горепосочения рамков договор и задълженията, които Управляващия орган делегира на Съвместния технически секретариат, последният ще представи на Управляващия орган, на годишна база, работен план придружен от искане за финансиране. Този годишен работен план ще бъде добавен като анекс към Годишната стратегия за техническата помощ.

Управляващият орган ще разработи годишната стратегия за техническа помощ, изградена върху широко участие на многобройни субекти от румънска и българска страна.

Годишната стратегия за ТП ще се базира на следните документи: • Годишен комуникационен план ;

 • Годишен план за обучение (който включва като анекс годишния план за заетост на структурите за управление на програмата);

 • Годишен работен план на Съвместния технически секретариат (включително като анекси един годишен план за Съвместния комитет за наблюдение и Съвместния направляващ комитет, годишен план за средствата, предвиден работен план на контрольорите);

 • Други годишни планове, които трябва да бъдат разработени от Управляващия орган (план за целите на одита, план за оценка и др.).

Горепосочените годишни планове, които трябва да бъдат добавени като анекси към Стратегията за техническа помощ, ще бъдат предварително одобрени от Ръководителя на Управляващия орган.

Стратегията за техническа помощ ще бъде изпълнена от органите за управление на програмата (Управляващия орган и Съвместния технически секретариат). Годишната Стратегия за техническа помощ трябва да бъде представена на вниманието и за одобрение от Съвместния комитет за наблюдение. Стратегията ще включва подробна разбивка на бюджета за предвидените дейности

Всички дейности по управлението на програмата ще бъдат възстановени от бюджета на Техническата помощ въз основа на горепосочените документи.

Разходите, извършени по време на изпълнението на Стратегията за техническа помощ ще бъдат възстановени от Разплащателно звено. Възстановяването ще се извърши въз основа на извършените разходи, които ще бъдат обект на редовен контрол на първо ниво. Органите за управление на програмата, изпълняващи дейностите по Техническата помощ, трябва да спазват правилата и процедурите за допустимост по програмата.
   6.3. Финансово управление и контрол    6.3.1. Финансов поток на ЕФРР и сертифициране

Съгласно чл. 16(1) от Регламента за ЕФРР, всяка държава-членка ще установи своя собствена система за контрол, като направи възможно тя да проверява доставката на съфинансираните продукти и услуги, законосъобразността на разходите, декларирани за дейности или части от дейности, изпълнени на територията й и съответствието на такива разходи или свързани дейности, или части от такива дейности, с общностните и национални правила.

За тази цел всяка държава-членка участваща в програмата ще определи контрольори, отговорни за проверката на законосъобразността и редовността на декларираните разходи от всеки бенефициент (водещ бенефициент или друг бенефициент), участващ в дейността.
Диграма № 4. Финансов поток на ЕФРР и сертифициране
Сертифициране
Финансов поток

Румънските и българските партньори по проекта извършват разходи и изпращат исканията за плащане и разходооправдателните документи на Съвместното звено за контрол (румънски и български контрольори) за удостоверяване на разходите (контрол на първо ниво за 100% от разходи). 1. Съвместното звено за контрол проверява документите и ги изпраща на Водещия партньор заедно с доклада за проверката.

 2. Водещият партньор обобщава всички разходи, проверявани от Контрольорите на първо ниво на контрол, от всички партньори и изпраща обобщеното искане за плащане на Съвместния технически секретариат.

 3. Съвместният технически секретариат въвежда данните в ЕИСУН и изпраща обобщеното искане за плащане на Звеното за валидиране (звено, което е част от Управляващия орган).

 4. Звеното за валидиране разрешава допустимите разходи, изпраща искането за плащане до Сертифициращия орган и едновременно с това изпраща разрешение за плащане до Разплащателното звено, като посочва сумата, която трябва да се изплати.

 5. Сертифициращият орган удостоверява плащането и го регистрира в счетоводната система съгласно чл. 81, Регламент на ЕК 1080/2006 и информира Разплащателното звено, да преведе сумата от ЕФРР на Водещия партньор.

 6. Разплащателното звено превежда сумата от ЕФРР на Водещия партньор.

 7. Водещият партньор превежда съответната сума от ЕФРР на партньорите по проекта.

Сумите от ЕФРР ще бъдат преведени на Водещия партньор след сертифицирането, извършено от Сертифициращия орган, без да се чака превода на съответните суми от Европейската комисия.    6.3.2. Национално финансиране

Системата за сертифициране на националното финансиране ще следва същите стъпки за сертифициране като тези за ЕФРР.

Всяка страна ще плаща националното финансиране пряко на партньорите от съответната страна. За Румъния, Разплащателното звено ще преведе финансирането пряко на всеки румънски партньор. Националното финансиране ще бъде преведено на румънските Водещи партньори или партньори след потвърждение от Сертифициращия орган, че сертифицирането на разходите е приключило и не е свързано с подаване на искането за плащане до Комисията.Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница