Програма „транспорт в рамките на националния план за развитие на р българия за периода 2007-2013страница1/8
Дата14.01.2018
Размер1.24 Mb.
#46273
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПРОЕКТ

Превод от английски език

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА

НА


СЕКТОРНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013

Рамков договор EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi LOT No11 – Молба за услуги No Beremska 11
СТРАТЕГИЧЕСКА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ЕКОЛОГИЧЕН ДОКЛАД

Септември 2006 г.

Проектът е финансиран от Европейския съюз.
Проектът се прилага от Европейската консултантска организация.

За съдържанието на тази публикация е единствено отговорна Европейската консултантска организация и това съдържание по никакъв начин не отразява вижданията на Европейския съюз.

Европейска консултантска организация

Rue Ravenstein 40

В- 1000 Брюксел

Белгия
тел: +32 2 507 69 05

факс: +32 2 513 22 92

www: http://www.eco3.be


Заглавие на документа: Предварителна оценка на секторната оперативна програма „Транспорт” в рамките на Националния план за развитие на Р България

за периода 2007-2013


Стратегическа екологична оценка

Екологичен доклад


Кратко заглавие на документа: Екологичен доклад СОПТ СЕО (SOPT SEA)

Статус: Проект на доклад

Дата: 5 септември 2006 г.

Изготвен от: Д-р Александър ЗахаровНЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ
В светлината на очакваното присъединяване на България към ЕС през 2007 г. са направени значителни усилия за улесняването на доближаването на страната към държавите-членки във всички сектори.
Голяма част от транспортната инфраструктура в България, особено пътната инфраструктура, изисква значителни интервенции за достигането на задоволителни равнища. Недостатъците на транспортната система от една страна увеличават бизнес разходите, а от друга страна действат като пречка пред чуждите инвестиции в иначе атрактивен регион. Ето защо значително количество инвестиции е нужно за създаването на транспортна система, която да е в съответствие със стандартите и изискванията на ЕС.
Секторната оперативна програма „Транспорт” СОПТ се координирана от дирекция „Координация на програми и проекти” в министерството на транспорта. СОПТ е част от Националната стратегическа референтна рамка, която, на базата на координирана последователност от приоритети, определя разработването на стратегия за транспортния сектор за периода 2007-2013 с цел постигане на целта за сближаване с ЕС.
Настоящият доклад се занимава със стратегическата екологична оценка СЕО (SEA) на Секторната оперативна програма „Транспорт” (СОПТ) в рамките на Националния план за развитие на Р България 2007-2013 в съответствие с Директива 2001/42/ЕС относно оценката на ефектите от някои конкретни планове и програми върху околната среда (Директива СЕО).
Целта на Директивата СЕО е да „гарантира високо ниво на защита на околната среда и да допринесе за интеграцията на екологичните въпроси в подготовката и приемането на планове и програми с оглед на стимулирането на устойчиво развитие”. Тя прави това посредством налагането на изискване към държавите-членки да идентифицират и преценят потенциалните екологични ефекти от плановете и програмите по време на техния подготвителен етап и преди да се приемат.
Директивата налага екологичните власти и обществеността да бъдат консултират като част от процеса на СЕО. Проектопрограмата и екологичният доклад трябва да бъдат на разположение на екологичните власти и обществеността. Екологичните власти и обществеността, които могат да бъдат засегнати или да имат конкретен интерес в екологичните ефекти от прилагането на програмата, трябва да получат рано възможност да изразят своето мнение.
Периодът за консултации за екологичния доклад СОПТ СЕО стартира на 15 септември 2006 г. и приключва на 6 октомври 2006 г. След този период отговорите на консултациите по СОПТ СЕО ще се разгледат. В светлината на тези коментари екологичният доклад ще бъде изменен, като окончателните версии трябва да се публикуват на 12 октомври 2006 г.
Естеството на СОПТ е такова, че не е възможно да се предвиди точното място, естество и влияние на действията. Ето защо СЕО не оценява точните екологични влияние на програмата, а по-скоро предоставя индикация на влиянието и предлага начини за намаляване на негативните влияния.
Целта на настоящия доклад е да се документира стратегическата екологична оценка на линиите на поведение и стратегиите, които са очертани в СОПТ и да се документира как процесът на СЕО се интегрира в това развитие. Следователно то представлява началото на „курс на екологична защита" в СОПТ и е замислено да играе ролята на движеща сила за продължаването на процеса на СЕО.
За да гарантира, че всяко действие и инициатива, приложени в СОПТ, са устойчиви и носят желаните екологични изгоди, СЕО е идентифицирало потенциалното влияние върху околната среда, което се получава от прилагането на конкретни действия и предлаганите различни стратегии и мерки за облекчаване, които могат да се използват за минимизиране или премахване на влиянията на тези действия.
СЕО е препоръчало да се започне конкретен екологичен мониторинг по време на прилагането на СОПТ, за да се наблюдава ефективността на действията в рамките на СОПТ при постигането на екологичните цели, като трябва да се разработи серия от индикатори.
И накрая също така силно се препоръчва да се включат редица допълнителни мерки за техническо подпомагане, които целят конкретно да отговорят на основните нужди от подпомагане на екологичния мониторинг на програмата.

РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТАСъкращение

Описание

CEA

Компетентна екологична власт

СЕЕ

Централна и Източна Европа

CF

Кохезионен фонд

CPED

Политика на съгласуваност за екологичния отдел

CR

Регламент на Съвета

EC

Европейския Съвет

ОВОС

Оценка на влиянието върху околната среда

EMP

План за екологично управление

ER

Екологичен доклад

ERDF

Европейски фонд за регионално развитие

EU

Европейския съюз

FB

Краен бенефициант

FYROM

Република Македония

GHG

Газове, причиняващи парников ефект

GSM-R

Специална мобилна група – железници

MA

Управляващ орган

МС

Комитет за наблюдение

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

NDP

Национален план за развитие

NGO

Неправителствена организация

NSEAP

Национална стратегия за околната среда и план за действие

NSRF

Национална стратегическа реферетна рамка

REEC

Регионален екологичен експертен съвет

RIEW

Регионален инспекторат за околната среда и водите

RIS

Речна информационна система

SEA

Стратегическа екологична оценка

SEEC

Върховен екологичен експертен съвет

SOP

Секторна оперативна програма

SOPT

Секторна оперативна програма „Транспорт”

PAD

Отдел за превантивна дейност

SWOT

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата

SEA

Стратегичеста екологична оценка

VTMIS

Система за управление на и информация за трафика на плавателни съдове

WFD

Водна рамкова директива

WG

Работна група


СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение ................................................................................................................... 11

1.1. Преамбюл ............................................................................................................ 11

1.2. Предварителна оценка и програмен период 2007-2013 ................................. 11

1.3. Правна и институционална рамка и източници на информация ................... 12

1.4. Структура на доклада ........................................................................................ 14

2. Методология на оценяването................................................................................... 15

2.1. Въведение ........................................................................................................... 15

2.2. Прилагане на Директивата СЕО към програми по разпоредбите на

структурните фондове и фондовете за сближаване........................................ 15

2.3. Преглед на методологията на СЕО ................................................................... 16

2.3.1. Обхват на екологичния доклад ............................................................. 16

2.3.2. Подготовка на екологичния доклад ..................................................... 16

2.3.3. Консултации ........................................................................................... 17

2.3.4. Вземане предвид на екологичния доклад и резултатите от консул-

тациите .................................................................................................... 17

2.3.5. Мониторинг ............................................................................................ 17

2.4. Подробен преглед на процеса на консултации ............................................... 17

2.5. Практически аспекти на консултациите .......................................................... 19

2.6. Трансгранични консултации с държавите-членки на ЕС .............................. 19

2.7. Консултации относно екологичния доклад на СОПТ .................................... 20

2.7.1. Консултации относно съдържанието на екологичния доклад ........... 20

2.7.2. Обществени консултации ..................................................................... 20

3. Секторна оперативна програма за транспорта и нейния контекст ..................... 22

3.1. Заден план и настоящ статус ............................................................................ 22

3.2. Преглед на трансевропейските транспортни коридори ................................ 22

3.3. Очертания на СОПТ .......................................................................................... 27

3.4. Приоритетна ос 1 – железопътен транспорт ................................................... 27

3.5. Приоритетна ос 2 – шосеен транспорт ............................................................ 29

3.6. Приоритетна ос 3 – воден транспорт .............................................................. 32

3.6.1. Операция 1: Подобряване на навигацията на Дунав ......................... 32

3.6.2. Операция 2: Изграждане и модернизиране на помощни средства за навигация ................................................................................................ 33

3.7. Приоритетна ос 4 – интермодален транспорт ................................................. 34

3.8. Приоритетна ос 5 – техническо подпомагане.................................................. 36

4. Основна екологична информация и тенденции ................................................... 37

4.1. Преглед на профила и климата на страната..................................................... 37

4.2. Биоразнообразие, флора и фауна, защитени области и ареали...................... 37

4.3. Качество на въздуха ........................................................................................... 40

4.4. Шумозамърсяване .............................................................................................. 41

4.5. Устойчив транспорт ........................................................................................... 42

4.6. Производство и консумация на енергия .......................................................... 43

4.7. Водна околна среда ............................................................................................ 44

4.8. Наводняване ........................................................................................................ 45

4.9. Замърсяване и дезертификация на почвите ..................................................... 45

4.10. Отпадъци ............................................................................................................. 46

4.11. Ландшафт, културно наследство и околна среда с историческо

значение.............................................................................................................. 47

4.12. Използване на земята и селско стопанство ..................................................... 47

4.13. Газове, причиняващи парников ефект и промяната на климата .................... 48

4.14. Вероятно развитие на околната среда без прилагането на СОПТ ................ 48

5. Цели и контекст на стратегическата екологична оценка ..................................... 50

5.1. Въведение ........................................................................................................... 50

5.2. Основни екологични въпроси ........................................................................... 50

5.3. Приоритети на политиката ................. .............................................................. 50

5.4. Одобряване на стратегическите алтернативи .................................................. 51

5.5. Цели и критерии на СЕО ................................................................................... 52

5.5.1. Общи цели и индикатори на СЕО ......................................................... 52

6. Оценка на ефектите върху околната среда и предложени мерки за смекчаване 58

6.1. Дефиниции и изисквания .................................................................................. 58

6.2. Оценяване на ефектите от плана или програмата ........................................... 59

6.3. Характеристики, определящи количественото влияние ................................ 59

6.4. Проблемът с несигурността .............................................................................. 60

6.5. Предложена матрица за оценяване на влиянието върху околната

среда ................................................................................................................... 61

6.6. Оценка на влиянията върху околната среда..................................................... 63

6.6.1. Приоритетна ос 1 – Развитие на железопътната инфраструктура по

главните национални и трансевропейски транспортни оси ............ 63

6.6.2. Приоритетна ос 2 – Развитие на пътната инфраструктура по главните

национални и трансевропейски транспортни оси ............................. 66

6.6.3. Приоритетна ос 4 – Подобряване на морската и речна навигация .. 71

6.6.4. Приоритетна ос – Подобряване на интермодалността за пътници и

товари ..................................................................................................... 75

6.7. Кумулативни, вторични и синергийни ............................................................ 77

7. Мониторингови изисквания и потенциални индикатори .................................... 78

7.1. Въведение ........................................................................................................... 78

7.2. Процес на оценка на влиянието върху околната среда и издаване на

разрешително....................................................................................................... 78

7.3. Мониторингови изисквания ............................................................................. 80

7.4. Потенциални индикатори ................................................................................. 81

7.5. Приоритизиране на разработването на индикатори ...................................... 84

8. Заключения и препоръки .................................................................................. 85СПИСЪК С ФИГУРИ
Фигура 1: Европейски транспортни коридори ........................................................... 24

Фигура 2: Европейски магистрални и железопътни оси ........................................... 25

Фигура 3: Европейска водна ос .................................................................................... 26

Фигура 4: План за развитие на железопътната инфраструктура в България ........... 28

Фигура 5: План за развитие на пътнотранспортната инфраструктура в България . 31

Фигура 6: Участъкът на река Дунав при остров Белене ............................................ 32

Фигура 7: Удължаването на софийското метро .......................................................... 35

Фигура 8: Българската пътна мрежа и потенциалните обекти Натура 2000 ............ 38

Фигура 9: Българската железопътна мрежа и потенциалните обекти Натура 2000 40


СПИСЪК С ТАБЛИЦИ
Таблица 1: Преглед на изискванията за консултация за СЕО ................................... 18

Таблица 2: Баланс на производството на електричество за 2003 г. ......................... 44

Таблица 3: Цели и критерии за оценка на СОПТ ....................................................... 56

Таблица 4: Окончателни критерии за оценка на СОПТ ............................................. 57

Таблица 5: Предложена матрица за оценяване на влиянието върху околната среда............................................................................................................. 61

Таблица 6: Чувствителност на матрицата за оценяване............................................. 62

Таблица 7: Матрица за оценяване на влиянието върху околната среда на

железопътния транспорт........................................................................... 65

Таблица 8: Матрица за оценяване на влиянието върху околната среда на

шосейния транспорт...................................................................................... 70

Таблица 9: Матрица за оценяване на влиянието върху околната среда на водния

транспорт .................................................................................................... 74

Таблица 10: Матрица за оценяване на влиянието върху околната среда на

интермодалния транспорт ...................................................................... 76

Таблица 11: Потенциални индикатори на глобално / регионално влияние ............ 82

Таблица 12: Потенциални индикатори на локално влияние .................................... 831. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Преамбюл
Настоящият доклад се занимава със стратегическата екологична оценка (СЕО) на Секторната оперативна програма „Транспорт” (СОПТ) в рамките на Националния план за развитие на Р България 2007-2013 в съответствие с Директива 2001/42/ЕС относно оценката на ефектите от някои планове и програми за околната среда (Директива СЕО).
Целта на Директивата СЕО е да „гарантира високо ниво на защита на околната среда и да допринесе за интеграцията на екологичните въпроси в подготовката и приемането на планове и програми с оглед на стимулирането на устойчиво развитие”. Тя прави това посредством налагането на изискване към държавите-членки да идентифицират и преценят потенциалните екологични ефекти от плановете и програмите по време на техния подготвителен етап и преди да се приемат.
Задължение на държавите-членки е да решат как най-добре да изпълнят изискванията на Директивата СЕО във връзка с оперативните програми, които се съ-финансират от структурните фондове и фондовете за сближаване. Могат да се използват установените процедури за СЕО или държавите-членки могат да решат да включат СЕО в предварителния процес на оценяване. Министерството на транспорта на Република България е решило1 стратегическата екологична оценка на секторната оперативна програма за транспорта да бъде включена в предварителната оценка на СОПТ.
Настоящият екологичен доклад бе изготвен от д-р Александър Захаров, експерт по околната среда на екипа за предварителна оценка. Д-р Захаров премина през процедура на регистрация като експерт в българското министерство на околната среда и водите (МОСВ), за да отговори напълно на изискванията на българското вътрешно законодателство.
1.2. Предварителна оценка и програмен период 2007 – 2013
Латинският израз „ex-ante” буквално означава „от преди”, "предварително”, „преди събитието”. Той е противоположен на понятието "ex post", което означава "след събитието". Оттам и оценката на програмата преди и след прилагането й се нарича съответно ex-ante и ex-post оценка.
Целта на предварителната оценка е да се оптимизира разпределението на бюджетните средства по оперативните програми и да се подобри програмното качество. Отговорността за извършването на предварителната оценка лежи върху агенцията, отговорна за изготвянето на програмните документи.
Планирането на график за предварително оценяване се извършва паралелно с планирането на подготовката за оперативната програма. Интерактивната природа на предварителното оценяване означава, че оценителят извършва работата си на етапи, в зависимост от това кога елементите от програмата са налице. Оценителят, въпреки че запазва своята независимост, работи в тясно сътрудничество с властите, отговорни за изготвянето на програмите. Когато различните елементи на оценяването се завършат, те могат да накарат планиращите програмата да преразгледат по-раншните етапи. Тъй като препоръките на експертите се взимат под внимание от страна на планиращите в последователните проекти на програмата, окончателният доклад за предварителната оценка съчетава извършената работа и се представя на комисията заедно с програмата.
Новите общи разпоредби на фонда на Общността за подпомагане2 предлагат по-стратегически подход към програмирането на фондовете и техните разходи с по-голямо внимание върху представянето и резултатите. За програмния период 2007-2013 програмите стават и по-стратегически, фокусирайки по-силно върху приоритетното ниво.
За предварителната оценка основните съображения са: уместност (на стратегията спрямо идентифицираните нужди), ефективност (дали целите на програмата изглеждат постижими) и практичност (преценяване на вероятните влияния спрямо по-широки обществени, екологични и икономически нужди). По време на разработването на програмата и процеса на предварително оценяване трябва да има стремеж за максимизиране на добавената стойност на Общността.
1.3. Правна и институционална рамка и източници на информация
Основният законодателен движещ механизъм зад стратегическата екологична оценка (СЕО) на секторната оперативна програма за транспорта (СОПТ) е Директивата СЕО и транспонирането й в българското законодателство. Министерството на транспорта на Република България е решило стратегическата екологична оценка на секторната оперативна програма за транспорта да бъде инкорпорирана в предварителната оценка на СОПТ.
Настоящият доклад бе изготвен съгласно следното законодателство на ЕС и на България.

Законодателство на ЕС


  • Директива 2001/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно оценката на ефектите от някои планове и програми върху околната среда, 27 юни 2001 г. (Директива СЕО)

  • Директива 79/409/ЕЕС относно запазването на дивите птици, 2 април 1979 г. (Директива за птиците)

  • Директива 92/43/ЕЕС относно запазването на естествените природна среда и на дивата фауна и флора, 21 май 1992 (Директива за естествената природна среда)


Българско законодателство:


  • Закон за защита на околната среда, Държавен вестник бр. 91/25.09.2002, поправен, ДВ бр. 98/18.10.2002, изменен, ДВ бр. 86/30.09.2003, допълнен, ДВ бр. 70/10.08.2004, в сила от 1.01.2005, ДВ бр. 74/13.09.2005, в сила от 1.01.2006, изменен и допълнен, ДВ бр. 77/27.09.2005, изменен, ДВ бр. 88/4.11.2005, ДВ бр. 95/29.11.2005, в сила от 1.03.2006, изменен и допълнен, ДВ бр. 105/29.12.2005, в сила от 1.01.2006, изменен ДВ бр. 30/11.04.2006 (в сила от 12.07.2006)

  • Разпоредба относно условията, процедурата и методите за екологична оценка на планове и програми, ДВ, бр. 57/2.07.2004, в сила от 1.07.2004

  • Наредба за условията и процедурата за извършване на оценка на влиянието върху околната среда на инвестиционните предложения за строеж, дейности и технологии, ДВ 25/2003, изменен ДВ бр. 3/2006


Източници на информация
Извършването на СЕО налага получаване и разглеждане на голямо количество съществуваща информация под формата на законодателни и ръководни документи на ЕС и България, български вътрешнодържавни планове, изследвания и т.н. Те са класифицирани в категории и са изброени по-долу:
Ръководни документи и изследвания
„Ръководство на СЕО – източник на стратегически екологични оценки на транспортни инфраструктурни планове и програми” – BEACON проект транспортно ръководство на СЕО, Европейска комисия, DG TREN, октомври 2005 г.
Ръководство на СЕО за политиката на сближаване 2007-2013, февруари 2006, екологична мрежа за програми за регионално развитие, http://www.grdp.org
„Изследване за подобряване на навигацията по Дунав в България и Румъния", финален доклад, декември 1999 г., Фредерик Р. Харис, Холандия.
„Връзката между директивите ОВОС и СЕО - финален доклад за Европейската комисия, Империъл Колидж Лондон Кънсълтънтс, август 2005.
Национални планове
„Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013”. Агенция за икономически анализ и прогнози, декември 2005 г.
„Национална стратегия за околната среда и план за действие 200-2006”. Република България, Министерски съвет, София 2001 г.
„Организационна стратегия за развитие. Дирекция „Координация на програми и проекти. Управителен орган на Секторната оперативна програма „Транспорт” 2007-2013". Октомври 2005 г.
Проект на Секторната оперативна програма „Транспорт”, август 2006.
„Стратегия за развитие на националната транспортна система на Република България до 2015 г.”. Април 2005 г.
„Национална ISPA стратегия – транспорт”. Министерство на транспорта, август 2003 г.
„Проект за удължаване на метрото” – Техникоикономическо изследване, Софийска община, 2006 г.
1.4. Структура на доклада
Проектът на доклад за околната среда се състои от осем глави и три анекса.
Докладът е структуриран по следния начин. Следвайки настоящето Въведение, очертаващо общите принципи на СЕО и задния фон на настоящата работа,
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница