Програма учебна дисциплина: конституционна икономикаДата27.03.2017
Размер182.43 Kb.
#17841София 1700, Студентски град “Христо Ботев”,УЧЕБНА ПРОГРАМА


Учебна дисциплина:
КОНСТИТУЦИОННА ИКОНОМИКА

CONSTITUTIONAL ECONOMICS

Код на дисциплината:
M13837C0102

Образователно-квалификационна степен:
МАГИСТЪР

MASTER DEGREE

Статут на дисциплината
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА


Област на висше образование:

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

Social, Economy and Law Science

Професионално направление:

3.8.

ИКОНОМИКА

Economy

Специалност:

3.8.37

ИКОНОМИКА И ПРАВО

ECONOMY and LAW

Факултет:
ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ

GENERAL ECONOMICS

Катедра:
ИКОНОМИКС

Economics

Хорариум:
60 часа лекции

Lectures: 60 hours

0 часа семинарни занятия

Seminars: 0 hours

Извън аудиторна заетост
65 часа

65 hours

Кредити:
5

Credits: 5

Титуляр:
Доц. д-р Лилия Йотова Борисова

Гл.ас.д-р Ивайло Дончев Беев


ПРЕДПОСТАВКИ
Дисциплината “Конституционна икономика” е задължителна за студентите от специалност „Икономика и право“ в ОКС „Магистър”.

Предварително изискване е преди това, студентите да са изучавали „Микроикономика” и “Макроикономика”, в качеството им на задължителни университетски дисциплини. Допълнително изискване е студентите да са изучавали „Основи на правото“ и „Икономика на обществения сектор“.АНОТАЦИЯ

Целта на дисциплината е да формира необходимия теоретико-методологически познания и научно-приложни умения на завършилите специалност „Икономика и право“, въз основа на които те да са в състояние да изследват ролята и значението на основополагащите принципи на стопанството, залегнали в конституциите и определящи избрания модел на социално-икономическо развитие.

Доразвитие на поставената цел е студентите да са в състояние да могат самостоятелно да коструират набори от нормативни правила, в съответствие с които да създават алтернативи на стопански порядък (модел) и да изследват, съпоставят и оценяват тяхната ефикасност и ефективност.

В методологичен аспект, икономическото съдържание на конституцията е разкрито на основата на макро-икономическите функции на държавата: алокативна, преразпределителна и стабилизационна. Този подход е допълнен с предметен. Така логиката на курса предопределя следната структура: първоначално се задават определящите за дисциплината „Конституционна икономика“ обект и предмет на изследване; изследователски методи и методология на изследване; очертава се рамката на научната дисциплина, която я отграничава от сродни направления в науката; след това се поставят основите на теорията чрез динамичен набор от утвърдени парадигми в изследването на проблематиката. Направен е предметен икономически анализ на конституционните текстове на основата на Конституцията на Република България. Специално внимание е отделено на анализа на конституционните основи на над националните икономически отношения.

Тази структура е утвърдена и в авторитетни курсове и учебници в европейските страни и създава възможност за открояване на специфично учебно съдържание съобразено с поставените по-горе цели и задачи.
Език на преподаване:
Български

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

А. ЛЕКЦИИ


КОНСТИТУЦИОННА ИКОНОМИКАТЕМА

Часа

1

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА КОНСТИУЦИОННАТА ИКОНОМИКА

1.1. Обект и предмет на „Конституционната икономика“. Основни проблеми, разглеждани от дисциплината. Приложно поле на изследваниято в областта на конституционния анализ на икономиката.

1.2. Изследователски методи и методология на изследване. Цел и задачи на „Конституционната икономика“. Основни понятия и ограничителни условия при изследването на конституциите.

1.3. Парадигма на „Конституционната икономика“ – исторически корени и традиции. Основни достижения и видни представители. Актуалност и значимост на дисциплината в светлината на променящи се обществени ценности, респ. правопорядък и обществена система – икономики в преход и глобализиращи се икономики.4

2

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА КОНСТИТУЦИОННАТА ИКОНОМИКА КАТО СИСТЕМА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ НАУЧНИ ВЪЗГЛЕДИ

2.1. Съотношение между „Конституционно право“ и „Конституционна икономика“ като научни дисциплини. Икономическа и юридическа логика.

2.2. Съотношение между „Конституционна икономика“ и „Икономика на обществения сектор“, „Икономика на публичния избор“ и „Институционална икономика“.


4

3

СЪОТНОШЕНИЕ „ПРАВНО ПОЛЕ – ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“

3.1. Множественост на социалната реалност – форми. Правна реалност и икономическа реалност.

3.2. Икономическа аргументация на интердисциплинарния подход към правото. Съотношение на правен концептуализъм и икономически концептуализъм. Позитивен и нормативен подход – правен реализъм и икономически реализъм.

3.3. Стратегически икономически решения и начини за аргументация на решенията на правни проблеми. Стратегически подходи за юридически решения на икономически проблеми.

3.4. Конституционната икономика като проявление на конституционните ценности при вземането на фундаментални икономически решения. Модел „микро мотиви – макро поведение“.

3.5. Публичен избор в условията на представителна демокрация. Базисни модели и правила на публичния избор. Групи със специални интереси и лобиране.
8

4

ТЕОРЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ И МОДЕЛИ

4.1. Макро-правно и макро-икономическо регулиране. Принципи и механизми на правно регулиране на икономическите отношения на микро- и макро-равнище. Разграничение и анализ на правомощията.

4.2. Принципи и методи за икономическа оценка на правната регулация на обществените отношения на микро- и макро-правно равнище.

4.3. Парадигмални модели за икономическа интерпретация на конституциите.4

5

ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. ПРАВЕН РЕД И СТОПАНСКИ ПОРЯДЪК

5.1. Правно регулиране на икономическите отношения на конституционно равнище. Правно регулиране на икономическите отношения в отрасловото законодателство – правен ред и стопански порядък. Стопански модел и нормативна среда.

5.2. Икономически и юридически анализ на абсолютните и относителните права.

5.3. Системен подход при интерпретацията на взаимовръзката „правен ред – стопански порядък“.4

6

КОНСТИТУЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА АЛОКАТИВНАТА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА

6.1. Собственост – икономическа и юридическа същност. Модели на конституционно регулиране – публична собственост, частна собственост.

6.2. Договорни отношения – икономическа същност на императивната и диспозитивна правна регламентация.

6.3. Държавно регулиране на стопанската дейност, цените и ценообразуването. Защита от нелоялна конкуренция, защита на потребителите. Информационна асиметрия – качество, стандартизация и метрология на стоките.

6.4. Стопанска дейност на държавата и общините – производство и доставка на частни, публични и смесени блага. Фискална децентрализация и местно самоуправление. Балансирано развитие на регионите.

6.5. Държавни дейности в сферата на образованието и науката, културно-историческото наследство.8

7

КОНСТИТУЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА

7.1. Фискална система – същност, цели и задачи. Оптимизационни модели. Фискален оптимум.

7.2. Данъчно моделиране и икономики в развитие: вътрешно-икономическо преструктуриране.

7.3. Социални трансфери. Социална справедливост и/или икономическа ефективност.

7.4. Държавни програми за борба с бедността и социалното изключване.


6

8

КОНСТИТУЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СТАБИЛИЗАЦИОННАТА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА

8.1. Икономически политики и правно регулиране. Държавно регулиране на икономиката и управление на икономическото развитие.

8.2. Правна регламентация на бюджетните правила. Бюджетен процес. Икономическа ефективност на бюджетните решения. Контролни органи (СП, АДФИ)

8.3. Независимост на ЦБ. Централна банка – нормативна дейност (банкови унифицирани стандарти).

8.4. Нормативни основи на политиката по доходите. Икономически ефекти от дейността на профсъюзни и браншови организации.


6

9

КОНСТИТУЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

9.1. Държавно регулиране и управление на развитието на финансовия и банковия сектори. Финансова система, Банкова система: нормативни граници – икономически ефекти.

9.2. Небанкови финансови институции (Фондова борса, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел и др.) – нормативни ограничения и предпоставки на икономическата дейност. Регулаторни органи (ДКЦК, Централен депозитар).

9.3. Публично-правен режим на кредитирането и инвестициите, осъществявани от ТБ. Надзор над дейността на ТБ. Органи на надзора.4

10

КОНСТИТУЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

10.1. Системи за защита на конституционните права на гражданите.

10.2. Социално-осигурителни системи, социално подпомагане. Конституционна основа, базисни модели, регулаторни органи. Икономически ефекти.

10.3. Пенсионно-осигурителна система – конституционна основа, базисни модели, регулаторни органи. Икономически ефекти.

10.4. Здравно-осигурителна система – конституционна основа, базисни модели, регулаторни органи. Икономически ефекти.


4

11

КОНСТИТУЦИОННА ОСНОВА НА НАД НАЦИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

11.1. Съотношение „международно право – национално право“. Международно публично право, международно частно право – понятие, система, източници. Субекти и обекти на регулиране. Имплементация (реципиране) в националното законодателство.

11.2. Международно икономическо право: понятие, система, източници. Субекти и обекти на регулиране. Форми и транслативни механизми. Ефекти в националното икономическо пространство.


4

12

ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ЕКЗОГЕННАТА НОРМАТИВНА СРЕДА С РЕГУЛАТОРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

12.1. Федеративни републики – икономически проблеми на федерализма.

12.2. Регионални организации и структури – ЕС и ЕСЦБ.

12.3. Международни организации (ООН, ОИСР, МВФ, СБ, СТО и др.): Международни съглашения – нормативна среда и икономически ефекти.4
ОБЩО

60


Метод / стратегия на преподаване:
Обучението се осъществява чрез допълването на лекции, индивидуални задачи и реферат. Използват се РР-презентации.

Необходимите ресурси за обучение са: бяла дъска, мултимедиен проектор.САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА
Самостоятелната работа, която се възлага за изпълнение от студентите в курса по „Конституционна икономика“, има двуяка насоченост. На първо място, посредством степента на изпълнение на възложените задачи се установява равнището на усвояване на преподавания учебен материал и познаването на базисните постановки (модели) по проблематиката на курса, както и на основната литература. На второ място, самостоятелната работа е насочена към задълбочаване на подготовката по конкретни проблеми и стимулира усвояването на знания и умения на базата на посочената допълнителна литература.

Тя е съобразена с индивидуалните предпочитания и възможности на студентите. Обхваща разработването на индивидуално задание от всеки студент и се оценява отделно, като има определена тежест при формирането на крайната оценка по учебната дисциплина.Методи на оценяване
Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно приключване на обучението е “Среден /3/”. Съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта на оценките е следната:Отличен /6/

Много добър /5/

Добър /4/

Среден /3/

Слаб /2/

A

B

C

D

E

FX

F

Присъждат се кредити както е по учебен план

Не се присъждат кредити

Методът за оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в която участват резултатите от:

- краен (семестриален) изпит – 60%,

- междинен изпит – 20%,

- индивидуално задание – 20%

Скала за оценка (100 %): • до 50 % - Слаб (2). Студентът не е изпълнил поставените задачи за самостоятелна подготовка; не е разработил и/или представил и защитил реферат по избрана проблематека от лекционния курс; на поставени въпроси отговаря неаргументирано.

 • В интервала между (51% – 60%) оценка: „Среден (3)“. Студентът е изпълнил формално поставените задачи, представил е реферат, но при защитата е установено, че не познава базови постановки (модели) по поставения проблем и че не познава специализираната (и препоръчана) литература по поставения въпрос. При отговорите на конкретни въпроси допуска грешки.

 • В интервала между (61% - 70%) оценка: „Добър (4)“. Студентът е изпълнил поставените задачи, представил е реферат, но изследвания проблем не е разработен с необходимата дълбочина и/или аргументираност – което свидетелства за наличие на повърхностно познаване на проблема. На поставени въпроси отговаря относително точно, но допуска грешки при анализа.

 • В интервала между (71% - 80%) оценка: „Мн. добър (5)“. Студентът е изпълнил поставените задачи, представил е реферат, изследвания проблем е разработен с необходимата дълбочина и/или аргументираност – което свидетелства за познаване на проблема. На поставени въпроси отговаря точно, демонстрира познаване на специализираната литература по въпроса.

 • над 81 % оценка: „Отличен (6)“. Студентът е изпълнил поставените задачи, представил е реферат, изследвания проблем е разработен с необходимата дълбочина и аргументираност – като с това е демонстрирал изключително добро познаване на специализираната литература по въпроса не само по поставения проблем, но и творчески доразвива възможни аспекти на приложния анализ. На поставени въпроси отговаря точно, отговорът е структуран логично, демонстрира свободно използване на изследователския инструментариум. Проявава активност и демонстрира отговорно отношение към изучаваната дисциплина.


резултати от обучението
Дисциплината дава основни знания за:

 • Теоретичните основи, изследователски методи и методология; основните проблеми предмет на „Конституционната икономика“.

 • Правно регулиране на икономическите отношения на конституционно равнище. Икономическото съдържание на конституцията. Принципи и механизми на правно регулиране на икономическите отношения на микро- и макро-равнище.

 • Икономическата същност на Конституцията на Република България.

Дисциплината ще формира умения за: • самостоятелен анализ на икономическите и конституционно-правните аспекти по проблеми, свързани с приемането на стратегически икономически решения.

 • самостоятелен анализ на практическите проблеми, възникващи в хода на изменящата се реалност на социалното и икономическото пространство.

Знанията и уменията по “Конституционна икономика” са необходими за изучаване на специалните учебни дисциплини от магистърска степен на обучение и подготовката по професионална квалификация “Магистър по икономика” със специалност „Икономика и право“.


Успешното овладяване на преподавания материал в курса по „Конституционна икономика“, ще позволи на студентите въз основа на формирания потенциал от теоретико-методологически познания и научно-приложни умения:

 • да са в състояние да изследват ролята и значението на основополагащите принципи на стопанството, такива каквита са залегнали в конституциите – с оглед на фундаментално определящото им значение за дадения стопански модел.

 • да са в състояние да могат самостоятелно да коструират набори от нормативни правила, в съответствие с които да създават съответстващи им алтернативи на стопански порядък (модел) и да изследват и оценят ефикасността и ефективността на предлаганите алтернативни набори от нормативни правила, чрез съпоставка и оценка на алтернативно създаваните стопански модели.

 • да си изградят аргументирана представа за икономическата същност на Конституцията на Република България.

разпространение на дисциплината

Дисциплината се преподава в:

 • В страни от ЕС:

  • University of Bologna – Италия (докторски и магистърски програми);

  • University of Hamburg – Германия (докторски и магистърски програми);

  • London School of Business and Finance – Англия (магистърски програми) и др.

 • Руска Федерация:

  • Московский Государственный университет (докторски и магистърски програми);

  • Российская академия народного хозяйства и госдарственной службы при Президенте Российской Федерации (докторски програми) и др.

 • САЩ:

  • DUKE University;

  • MIT и др.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ


Вид на занятията/заетостта

Общ хорариум

Хорариум,

часа седмично

Извън-аудиторна заетост

Общо

 1. Лекции

60

4
60

 1. Семинарни

0

0
0

 1. Лабораторни

 1. Практически

 1. Курсова работа

 1. Реферат

 1. Индивидуално задание


1515

 1. Междинен изпит/тест15

15

 1. Текуща оценка

 1. Изпит

писмен
35

35

Общо

60

4

65

125ЛИТЕРАТУРА

А. ОСНОВНА 1. Г.А. Гаджиев, П.Д. Баренбойм и др., „Конституционная экономика“ (отв. ред. Гаджиев Г.А.) М. 2010.

 2. В.Л. Тамбовцев. Право и экономическая теория. М. 2005.

 3. А.В. Шмаков. Экономический анализ права. М., 2011.

 4. Whitman, D., Gergacz, J. “The Legal Environment of Business”, Random House (2008)

 5. Persson,T., Tabellini, G. “Political Economics”, MIT Press (2000)

 6. Buchanan, James M. “The Reason of Rules”, Cambridge University Press (1985)

 7. Buchanan and Tulloch, “The Calculus of Consent”, Press by the University of Michigan (1962);

 8. Конституция на Република България.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНАМонографични трудове

 1. Стоянов, Л., Методиев, В. „Български конституции и конституционни проекти“, изд. „Д-р П. Берон“, С. (1990);

 2. Икономика на публичния сектор. Адаптиран вариант по C.V.Brown & P.M.Jackson, Изд. PSSA, С., 1998

 3. Стиглиц Дж., Икономика на държавния сектор, Изд. Стопанство, С.,1995

 4. Persson,T., Tabellini, G. “The Economic Effect of Constitutions: What Do the Data Say?”, MIT Press (2003);

 5. Gareth D., Myles, Public Economics, Cambridge University Press, 1995

Публикации

 1. Acedomogly, D. “Constitutions, politics and economic growth”, Journal of Economic Literature (2005); Материала е достъпен на:

  1. http://www.jstor.org/discover/10.2307/4129382?uid=3737608&uid=2&uid=4&sid=21101452785927;

  2. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.

 2. Milesi-Feretti, G “Electoral systems and the compositions of Government spending”, Quarterly Journal of Economics 117: 609-657; Материала е достъпен на:

  1. http://www.people.fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/M-FPR.pdf;

  2. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.

 3. Cserne, P. “ Constitutional Courts and the Limits of Economic Policy”, European University Institute, Florence, 2007; Материала е достъпен на:

  1. http://www.eui.eu/Documents/MWP/Conferences/ConstitutionsMarkets/CserneConstitutionsMarkets.pdf;

  2. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.

 4. Persson,T., Tabellini, G. “Constitutions and Economic Policy”, Journal of Economic Perspectives 18: 75-98; Материала е достъпен на:

  1. http://www.economia.uniroma2.it/Public/YICGG/file/readinglist/3/3_Person%20&%20Tabellini%20Constitution%20and%20Economics.pdf;

  2. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.

 5. Persson,T., Tabellini, G. “Constitutional Rules and Fiscal Policy Outcome”, American Economic Review 94: 25-46; Материала е достъпен на:

  1. http://people.su.se/~tpers/papers/aer_aug03_final.pdf;

  2. Методологичен кабинет – катедра „Икономикс“, УНСС.


СЪСТАВИЛИ:
Доц. д-р Лилия Йотова: ........................................... .
Гл.ас.д-р Ивайло Беев: ........................................... .

Идентификация на статуса: ОДНК_7.1.3-3/ Версия 01/Изменение ____/____________; стр. __/__

Ниво на достъп: □ общодостъпен □ за служебно ползване □поверителен □секретен


Каталог: ibeev -> files -> 2013
2013 -> Програма учебна дисциплина: Конституционна основа на стопанския ред
2013 -> Микроикономика икономическата теория като съвременна научна система от принципи изследва
2013 -> Икономически цикъл структура на
2013 -> Въведение в теорията на данъчното облагане учебни
2013 -> Икономика и общество Структура на
2013 -> Единадесета: общо пазарно равновесие и благосъстояние структура на
2013 -> Дванадесета: пазарни дефекти и икономическата роля на държавата структура на
2013 -> Фискална децентрализация учебни цели след усвояване на материала в тази глава Вие ще можете


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница