Програма „учене през целия живот" „ коменски"Дата10.02.2018
Размер217.31 Kb.
ТипПрограма
КОМЕНСКИ

АСИСТЕНТСКИ СТАЖ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

КОМЕНСКИ”Формуляр за кандидатстване 2012

за АСИСТЕНТСКИ СТАЖ

(Индивидуално кандидатстване)


ЗАБЕЛЕЖКА: ТАБЛИЦИТЕ, ПОСОЧЕНИ В НЯКОИ ОТ ПОЛЕТАТА, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯТА

1.Основна информацияСекторна програма 


Коменски”

Дейност

Асистентски стаж

Покана за кандидатстване


2012

Кандидатурата се изпраща на


Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3

За участие в Асистентски стаж по секторна програма Коменски”Трите имена на кандидатаОбща информация


Преди да попълните този формуляр, моля, прочетете съответните секции в Ръководството за кандидатстване по програмата „Учене през целия живот”, както и Общата покана за подаване на предложения за 2012г., публикувана от Европейската комисия, както и Националната покана за кандидатстване, които съдържат допълнителна информация относно крайните срокове, адресите на Националните агенции, където следва да се изпратят формулярите, и специфичните приоритети за годината. Линкове към необходимите документи и допълнителна информация, като “Най-често задавани въпроси”, може да се намери и на Интернет страницата на Програмата „Учене през целия живот”:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Настоящият формуляр е предназначен за индивидуално кандидатстване на лица, които желаят да участват в Асистентски стаж по секторна програма «Коменски». Предвиден е друг формуляр за институции, които желаят да приемат асистент по «Коменски». Крайният срок за подаване на предложения към Националната агенция е 31 януари 2012г.


Финансовата подкрепа се определя от Националната агенция. Повече информация може да намерите в Националната покана, публикувана на Интернет страницата на ЦРЧР.

ПРОВЕРКА НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА КАНДИДАТУРАТА
Преди да изпратите вашата кандидатура, уверете се, че отговаря на изброените по-долу изисквания.

За повече информация се обърнете към Националната агенция или проверете сайта на Програмата „Учене през целия живот”.
 • Кандидатът е гражданин на страна, участваща в Програмата „Учене през целия живот” или е гражданин на друга страна, включен в редовни курсове в институции или висши училища, участваща в Програмата „Учене през целия живот”, съгласно определените в съответната страна условия.
 • Формулярите за кандидатстване са подадени в страната на пребиваване, или в страната, в която кандидатът учи.

 • Кандидатът е лице, притежаващо квалификация или е в процес на обучение, което води до придобиване на квалификация за преподавател, като е завършил минимум две години от обучението си.

 • Кандидатът не е получавал финансиране за участие в Асистентски стаж по „Коменски”.

 • Кандидатът не е работил никога преди това като учител.

 • Асистентският стаж ще бъде проведен в страна, участваща в Програмата „Учене през целия живот”.

 • Кандидатурата е представена на официалните формуляри за кандидатстване за 2012г. Приложен е попълнен Europass Езиков паспорт.

 • Спазени са процедурите за кандидатстване и крайният срок от Поканата за кандидатстване.

 • Освен задължително попълнени формуляри на хартиен носител, формулярите са представени и на електронен носител (електронен носител – CD, дискета).

 • Формулярите не са попълнени на ръка.

 • Формулярите са попълнени изцяло.

 • Формулярите за кандидатстване са попълнени на официален език на ЕС, или - за страните от ЕFTA/ЕЕА (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария), Хърватия и Турция, на официален език на съответната страна.

 • Поне една от страните (изпращаща и приемаща) е страна членка на ЕС.

 • Кандидатурата съдържа оригинален подпис на лицето, което кандидатства.

 • Асистентският стаж е планиран в рамките на легитимния период (01.08.2012 – 31.07.2013).2.Данни за кандидата

В случай, че кандидатурата ви бъде одобрена, всяка кореспонденция във връзка с нея ще бъде изпращана на вашия постоянен адрес.Звание
Пол (м/ж)

Година на раждане


Име

Фамилия
НационалностТелефон 1
Телефон 2
Мобилен телефон
Факс
E-mail адрес
Адрес (постоянен)

Адрес

Улица – Номер

Пощенски код

 

ГрадДържава
Адрес (временен)

Адрес

Улица – Номер

Пощенски код

 

  ГрадДържава
Адрес при спешни случаи

Име
Фамилия
Адрес

Улица – Номер

Пощенски код

 

ГрадДържава
Телефон


Подпис на кандидата

Аз, долуподписаният, декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване, отговаря на истината, запознат съм с нея, не съм работил досега като учител и не съм получавал финансиране за Асистентски стаж по програма „Коменски”.
Желая да получа финансова подкрепа за дейностите по осъществяване на Асистентски стаж по секторна програма ”Коменски”, описани в този формуляр.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Формулярът за кандидатстване ще бъде обработен с помощта на компютър. Всички лични данни (имена, адреси, CV-та и др.) ще бъдат използвани в съответствие с Решение (EC) №45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 Декември 2000г. относно защитата на лицата във връзка с използването на личните им данни от страна на институциите и организациите на Общността и свободното движение на тези данни. Предоставената от кандидатите информация, необходима за оценка на техните предложения за финансиране, ще се ползва от службите по съответните програми единствено и само по предназначение. По искане на кандидата, предоставената лична информация може да му бъде изпратена за допълване или корекции. Всички въпроси, отнасящи се до тези данни, следва да бъдат отправяни към съответната Агенция, до която се изпраща формуляра за кандидатстване. Бенефициентите могат да подават жалби по всяко време до Европейската служба за защита на личните данни във връзка с използването на личните им данни.

(http://www.edps.europa.eu/00_home.htm).
Място: Дата:
Име:
Подпис:
3.Описание на планирания Асистентски стаж
  1. 3.1 Описание


Изложете причините, поради които кандидатствате за Асистентски стаж.

Моля, опишете в отговора си:

- причините да кандидатствате за Асистентски стаж;

- способностите си да се адаптирате към условията на живот и работа в чужбина и да работите с млади хора в приемащото училище;

- планираната от вас подготовка (културна, педагогическа и езикова) за мобилността;

- вашите планове за участие в преподаването в училището (например – планирани дейности в клас и извънкласни дейности);

- как Асистентският ви стаж ще допринесе за бъдещо европейско сътрудничество между училищата.

В отговора си включете също така информация и за ваши интереси и хобита, като имате предвид по-специално своите умения, например дали свирите на инструмент, който бихте желали да използвате по време на стажа си, интересувате ли се от театър, спорт, доброволчески труд, работа с младежи и др.

  1. 3.2 Цели и въздействие


 • Моля, посочете с какво смятате да допринесете за институцията/организацията и местната общност по време на Асистентския си стаж.

 • Какво според вас ще е въздействието на стажа върху вашите лични и професионални компетенции, включително езикови и междукултурни.

 • Опишете как вашият Асистентски стаж ще повлияе върху бъдещата ви кариера като учител.
4.Информация за кандидатаМоля, посочете към коя категория принадлежите:


Търся работа за пръв пътСтудент съмДруго
  1. 4.1 Образование, водещо до получаване на квалификация за учител

Пълно официално наименование на институцията, в която учите/сте учили

На езика на страната

На латиница (където наименованието не е на латиница)
Акроним

Тип организация


 Институция за първоначално обучение на учители [EDU-InTTr]
 Университет или висше училище (висше образование) [EDU-UNIV]
 Друго [OTH]


Адрес

Улица – Номер

Пощенски код
Град
Държава
РегионНаименование на квалификациятаОбласти на знанието (мин.1; макс. 3)

[вж. Приложената Таблица А "Области на знанието"]1
2
3Ако областта на знанието е чужд или майчин език, моля уточнете (мин.1; макс. 3) [вж. Приложената Таблица G "Езици"]

1
2
3
Специализация:
Период на обучението

Начало (година)
(Очаквана) дата на дипломиране (година)


Успешно завършени години
Среден успех

  1. 4.2 Езикова подготовка


В списъка посочете първо майчиния си език. Относно нивото на владеене на езиците, моля използвайте категориите от Единната европейска езикова рамка, по-подробно описани в Таблица B “Ниво на владеене на език” , приложена към настоящия Формуляр.

Език

Ниво на владеене на езика според Таблица В

(A1, A2, B1, B2, C1 или C2)123456
Към Формулярите за кандидатстване трябва да приложите и попълнен Europass езиков паспорт, в който да опишете подробно езиковите си умения –
http://europass.hrdc.bg/page.php?13 .

  1. 4.3 Опит


Моля, дайте информация за ваш предишен опит в преподаването и/или опит като (съ-) организатор на групови прояви. Посочете методите, които сте използвали при преподаване, например интегрирано чуждоезиково обучение (CLIL), преподаване, базирано на проектна работа и т.н.

Опишете накратко по-продължителен период от вашия живот, който сте прекарали в чужбина (4 и повече седмици, като не включвате ваканциите).Можете да използвате стандартния Europass формуляр, за да си създадете CV, което да приложите към документите си за кандидатстване: http://europass.hrdc.bg/page.php?12.  1. 4.4 Специални потребности на кандидата


Ако имате специални потребности и се нуждаете от осигуряването на специални условия, за да участвате активно в Асистентския стаж, моля, посочете ги. При необходимост и когато това е обосновано, отпуснатата финансова подкрепа може да бъде увеличена.


  1. 4.5 Лична информация


Моля, включете лична информация, която считате, че трябва да се вземе под внимание при организирането на Асистентския стаж (например от медицински или религиозен характер).

5.Предпочитан профил на Асистентския стаж


Моля, посочете в низходящ ред вашите предпочитания относно всеки един от аспектите, посочени по-долу (1 = най-висок приоритет, максимум 3). В случай, че кандидатурата ви бъде одобрена, вашата Национална агенция ще се опита да ви осигури приемаща институция, която отговаря на максимален брой от посочените предпочитания.
Моля, използвайте единствено възможностите, които са дадени в приложените таблици.


5.1 Видове дейности [вж. Таблица C "Видове дейности"]

1
2
35.2 Вид институция [вж. Таблица D "Видове институции"]

1
2
35.3 Възраст на учениците [вж. Таблица E "Възраст на учениците"]

1
2
35.4 Предмети [вж. Таблица А "Области на знанието"]

1
2
35.5 Ако преподаваният предмет е чужд език, моля уточнете езика [вж. Таблица G "Езици"]

1
2
35.6 Език, на който ще се преподава. Моля, посочете езика, на който бихте желали да преподавате [вж. Таблица G "Езици"]. На езика, който тук пишете на първо място, трябва да попълните електронния Формуляр за кандидатстване.

1
2
35.7 Държава

Можете да отбележите само една от възможностите а) или b)
а) Ако нямате предпочитания за страната, в която да проведете Асистентския си стаж, отбележете в квадратчето по-долу (Това ще увеличи шансът ви за намиране на приемащо училище).
b) Ако имате предпочитания за страната/страните, в която/които да проведете Асистентския си стаж, посочете ги в таблицата в низходящ ред (1 = най-висок приоритет, максимум 6)

1
2
3
4
5
6

5.8 Местонахождение [вж. Таблица F "Местонахождение"]

1
2
3


Посочете предпочитаните от вас дати за начало и край на стажа.
Забележка: Асистентският стаж може да започне най-рано в началото на август 2012г. и трябва да завърши най-късно до края на юли 2013г. Минимална продължителност - 13 седмици; максимална продължителност - 45 седмици.


Най-ранна начална дата (дд/мм/гггг)

Най-късна крайна дата (дд/мм/гггг)


Предпочитана продължителност (в седмици)
Кои от посочените по-горе (в точки от 5.1 до 5.8) аспекти на профила на Асистентския стаж са от най-голямо значение за вас и защо?6.бюджет

В случай, че кандидатурата ви е успешна, вие ще бъдете поканен/а от Националната агенция да попълните формуляр за искано финансиране.

Приложение към формуляра за Асистентски стаж по секторна програма “Коменски” за 2012г.

Таблици за справка

Таблиците по-долу следва да се използват при попълване на Формуляра за кандидатстване за Асистентски стаж по секторна програма “Коменски” за 2012г. Полетата, в които е посочено да направите справка с таблица, се попълват с данни от приложените таблици. Ако е посочен код, моля, попълнете и кода, и описанието към него, за да бъдат избягнати недоразумения.


A. Области на знанието


0103 – Изкуства и занаяти

0104 – Музика

0105 - История

0106 – Религия / Етика

0107 – Обществени науки

0108 – Майчин език

0109 – Чужд език

010a - Математика

010b – Физика

010c – Химия

010d - Биология

010e - География

010f – Околна среда

010g – Здравно образование

010h – Спорт

010i – Нови технологии

010j – Икономика и бизнес

010k – Професионални предмети

010l – Други


B. Ниво на владеене на език


A1

Мога да разбирам и използвам познати думи и често употребявани изрази, свързани със задоволяването на конкретни нужди. Мога да представя себе си или друг и мога да задавам или отговарям на лични въпроси, като къде живея, кого познавам, какво имам. Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът говори бавно и отчетливо и е готов да ми помогне да се изразя.

A2

Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга (основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа). Мога да общувам при изпълнението на прости и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати и рутинни въпроси. Мога да опиша с прости думи и изрази себе си или друг човек, нещата около мен или неотложни въпроси.B1

Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да опиша преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции, както и накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си.B2

Мога да разбирам основните моменти в сложен текст, съдържащ както конкретни, така и абстрактни теми, включително - мога да дискутирам технически въпроси, свързани с моята специализация. Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми и да представя гледната си точка по актуален въпрос, като обясня предимствата и недостатъците на различните аспекти.C1

Мога да разбирам различни видове дълги и сложни текстове и да долавям напълно смисъла им. Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални, научни или професионални цели. Мога да създавам ясен, добре структуриран и подробен текст по сложни теми, като умело и организирано излагам примери, факти и връзки.


C2

Мога да разбирам без усилие всичко чуто или прочетено. Мога да резюмирам информация от различни писмени или устни източници, като обработя и представя основните моменти по подходящ начин. Мога да се изразявам свободно, плавно и точно, различавайки и най-фините нюанси в значението на думите, дори и в сложни ситуации.


C. Видове дейности


INF

Осигуряване на информация за изпращащата страна

INTGR01

Подпомагане на изоставащи ученици

INTGR02

Подпомагане на ученици, които имат проблеми с ученето

LANG01

Подобряване на уменията на учениците за разбиране и изразяване на даден език

PRACT04

Изготвяне на материали за преподаване

PREP01

Създаване на европейско партньорство / изготвяне на европейски проект

PREP02

Подготовка на учениците и учителите/обучителите за мобилност

TRN04

Преподаване на майчиния език на асистентаD. Видове институции


EDU-SCHNur

Детска градина

EDU-SCHPrm

Начално или основно училище

EDU-SCHSec

Средно общообразователно училище

EDU-SCHVoc

Професионално или техническо средно училище

EDU-SpNeed

Организация на учащи/ученици със специални нужди

OTH

ДругоE. Възраст на учениците


А – 3-5 години

B – 6-10 години

C –11-15 години

D – 16-19 години

E – 20-26 години

27–65 години

65+ години


F. Местонахождение


LCTY - голям град (над 300 000 жители)

TWN - град (50 000 – 300 000 жители)

SMLTW – малък град (10 000- 50 000 жители)

VILL - село (под 10 000 жители)


Таблица: Езици


BG - Български

CS - Чешки

DA - Датски

DE - Немски

EN - Английски

ET - Естонски

FI – Фински

FR - Френски

GA - Ирландски

IS - Исландски

EL – Гръцки

HU - Унгарски

IT - Италиански

LV - Латвийски

LT - Литовски

MT - Малтийски

NO - Норвежки

NL - Холандски; Фламандски

PL – Полски

PT - Португалски

RO - Румънски

SK - Словашки

SL - Словенски

ES - Испански; Кастилски

SV - Шведски

TR – Турски


Каталог: fce -> 001 -> 0110 -> files
001 -> Първа обекти и субекти на задължително депозиране
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Програма „учене през целия живот" Секторна програма „коменски"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница