Програма „учене през целия живот" Секторна програма „коменски"Дата02.02.2018
Размер180.17 Kb.
ТипПрограмаКОМЕНСКИ

АСИСТЕНТСКИ СТАЖ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

Секторна програма „КОМЕНСКИ”

Формуляр за кандидатстване 2012

за Прием на асистент

(Приемни училища)


ЗАБЕЛЕЖКА: ТАБЛИЦИТЕ, ПОСОЧЕНИ В НЯКОИ ОТ ПОЛЕТАТА, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯТА

1.Основна информация

Секторна програма 

Коменски”

Дейност

Прием на асистент

Покана за кандидатстване

2012

Кандидатурата се изпраща на адрес:


Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3

На плика трябва да има надпис: Секторна програма ”Коменски” - Прием на асистент
Наименование на кандидатстващата институция

Обща информация


Преди да попълните този формуляр, моля, прочетете съответните секции в Ръководството за кандидатстване по Програмата „Учене през целия живот”, Общата покана за подаване на предложения за 2012г., публикувана от Европейската комисия, както и Националната покана за кандидатстване, публикувана на сайта на Националната агенция, където се съдържа допълнителна информация относно крайните срокове, адреса на Националната агенция, където следва да се изпратят формулярите, и специфичните приоритети за годината. Линкове към необходимите документи и допълнителна информация, като “Най-често задавани въпроси”, могат да бъдат намерени и на Интернет страницата на Програмата „Учене през целия живот”:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Настоящият формуляр е предназначен за училища, които желаят да кандидатстват за Прием на асистент по секторна програма „Коменски”. Предвиден е друг формуляр за индивидуално кандидатстване за бъдещи преподаватели, които желаят да бъдат Асистенти. Крайният срок за подаване на предложения към Националната агенция е 31 януари 2012г.


Приемащите училища не получават финансова подкрепа, тъй като те се ползват от присъствието и работата на Асистента. Асистентите получават финансиране от Националната агенция в страната си, което покрива пътните разходи, разходите за издръжка и разходи за предварителна подготовка. Размерът на финансовата подкрепа се определя от Националната агенция, като се следва Европейската рамка.
ПРОВЕРКА НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА КАНДИДАТУРАТА

Преди да изпратите Вашата кандидатура, се уверете, че тя отговаря на изброените по-долу изисквания. За повече информация се обърнете към сайта на Националната агенция или на Програмата „Учене през целия живот”. • Освен задължително попълнени формуляри на хартиен носител, са представени формуляри и на електронен носител (електронен носител – CD, дискета).

 • Предложението отговаря на процедурите за кандидатстване, посочени в Националната покана за кандидатстване.

 • Предложението е изпратено най-късно на 31.01.2012г.

 • Използвани са официалните формуляри за 2012г.

 • Формулярите не са попълнени на ръка.

 • Формулярите са попълнени изцяло.

 • Формулярите, изпратени до Националната агенция, са подписани от лицето, което официално представлява кандидатстващата институция, и са подпечатани с печата на институцията.

 • Формулярите за кандидатстване са попълнени на официален език на ЕС или, в случай, че кандидатстващата институция е от някоя от държавите от ЕFTA/ЕЕА (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария) или страна кандидатка - на официалния език на съответната страна.

 • Институцията кандидат се намира в страна, участваща в Програмата “Учене през целия живот”. Легитимни за участие са двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Лихтенщайн, Исландия,Швейцария, Хърватия и Турция.

 • Институцията кандидат е легитимна да приеме Асистент по секторна програма „Коменски”.

 • Дейността, за която се кандидатства, е планирана в рамките на легитимния период (01.08.2012 – 31.07.2013г.)

2.Информация за организацията домакин

  1. 2.1 Организация


В случай, че кандидатурата бъде одобрена, всяка кореспонденция във връзка с нея ще бъде изпращана на посочения по-долу адрес.


Пълно официално

наименование

[На езика на страната]

[На латиница (където наименованието не е на латиница

Тип организация

[виж Таблица A "Видове организации"]


Юридически статут

 Частна

 Държавна

Размер (брой служители)

[Виж Таблица B "Размер"]


Дейност

 Стопанска

Нестопанска

Размер (брой ученици)

[виж Таблица B "Размер"]


Адрес

Улица – Номер

Пощенски код

 

 Град
Страна
Обхват
[Таблица C "Географски обхват”]
Регион
Телефон

ФаксE-mail адрес
Интернет страница

  1. 2.2 Отдел и Лице за контакт


Посоченото лице ще наблюдава стажа на Асистента по секторна програма “Коменски”, в случай, че кандидатурата бъде одобрена. При необходимост, лицето ще бъде потърсено на посочения личен адрес по време на ваканция или отпуск.


Звание
Име
Фамилия
Отдел (ако е приложимо)
Длъжност (ако е приложимо)
Служебен адрес

улица – номер (в случай, че се различава от 2.1)

Пощенски код
ГрадСтрана
Телефон 1
Телефон 2
Мобилен телефон
факс
E-mail адрес
Личен адрес
Личен телефон

   2.3 Контекст на организацията домакин


Какъв е контекстът, в който функционира вашата институция? Какви са нейните специфични характеристики, като например дали институцията се намира в икономически изостанал регион? Имат ли учениците или работещите в училището специфични потребности (като например - ученици в риск от социална изолация, инвалиди, деца на мигранти или бежанци) Ако отговорът е „да”, моля пояснете.  1. 2.4 Участие в други европейски проекти за сътрудничество


Институцията има ли опит от предишни участия в дейности за европейско сътрудничество? Моля, посочете предишни проекти, в които сте участвали през последните пет години (напр. проекти, финансирани от Програмата „Учене през целия живот” или предшестващите я („Сократ”, „Леонардо да Винчи”, „Младеж”).


Година

Програма или инициатива

Вид дейност

Идентификационен номер

Организация контрактор

Заглавие на проекта

Интернет страница
Ако е необходимо, добавете редове.

  1. 2.5 Местоположение


Големина на населеното място и район

[виж Таблица D "Местоположение"]


Лесно ли се достига до вашата институция с обществен транспорт?

 Да, посредством:

 Не (моля, обяснете):
Ще съдействате ли на Асистента при настаняването му?

 Да, можем да намерим квартира и да уредим подробностите по настаняването

 Да, можем да предоставим информация за възможности за настаняване, но не можем да се ангажираме с осигуряването им.


   2.6 Ръководител на институцията


Данни за лицето, което официално представлява приемащата институция:


Звание/СтепенИме
Фамилия
Длъжност


Подпис

Подписва се от лицето, официално представляващо кандидатстващата институция.
Аз, долуподписаният, декларирам, че цялата информация, която се съдържа в настоящия Формуляр за кандидатстване, отговаря на истината и съм запознат/а с нея.

Потвърждавам, че представляваната от мен институция има финансов и оперативен капацитет да осъществи предложените дейности.

Институция (Пълно официално наименование):
Място: Дата:
Име:
Подпис:
Печат:ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Формулярът за кандидатстване ще бъде обработен с помощта на компютър. Всички лични данни (имена, адреси, CV-та и др.) ще бъдат използвани в съответствие с Решение (EC) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 Декември 2000г. относно защитата на лицата във връзка с използването на личните им данни от страна на институциите и организациите на Общността и свободното движение на тези данни. Предоставената от кандидатите информация, необходима за оценка на техните предложения за финансиране, ще се ползва от службите по съответните програми единствено и само по предназначение. По искане на кандидата, предоставената лична информация може да му бъде изпратена за допълване или корекции. Всички въпроси, отнасящи се до тези данни, следва да бъдат отправяни към съответната Агенция, до която се изпраща формулярът за кандидатстване. Бенефициентите могат да подават жалби по всяко време до Европейската служба за защита на личните данни във връзка с използването на личните им данни. (http://www.edps.europa.eu/00_home.htm).3.Описание на планирания Прием на асистент
  1. 3.1 Описание


Мотивация за Прием на асистент. Моля, обяснете защо желаете да приемете Асистент и как максимално и рационално ще ползвате неговите умения.

В изложението си отговорете на всеки от следните въпроси:

- Защо желаете да приемете Асистент?

- В кои елементи от учебната програма ще бъде включен Асистентът и как?

- Как ще бъде включен Асистентът в извънкласни дейности на институцията и, ако е приложимо, в други дейности на местната общност?

- Ако вашата институция има намерение да ползва Асистента съвместно с други институции, как ще бъде организирана и наблюдавана работата му?

- Ще има ли възможност Асистентът да преподава своята култура и майчин език?

Моля, посочете дали предвиждате издаването на Europass сертификат за мобилностhttp://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility/navigate.action
  1. 3.2 Цели и резултати


 • Моля, опишете ползата, която ще извлече вашата институция от Приема на асистент.

 • Какви конкретни резултати желае да постигне вашата институция чрез Приема на асистент?
  1. 3.3 Профил на Асистентския стаж


Моля, посочете в низходящ ред (1 = най-висок приоритет, максимум 3) вашите предпочитания за всеки от аспектите, изброени по-долу.

Моля, имайте предвид, че конкретната работна програма и работните часове на Асистента трябва да бъдат договорени с него, след одобрението му да преподава във вашата институция.3.3.1 Видове дейност [виж Таблица E "Видове дейност"]

1
2
33.3.2 Възраст на учениците [виж Таблица F "Възраст на учениците"]

1
2
33.3.3 Преподаван предмет [виж Таблица G "Области на образование"]

1
2
33.3.4 Ако преподаваният предмет е език, моля посочете езика [виж Таблица H "Езици"]

1
2
33.3.5 Език на преподаване. Моля, посочете езика, на който Асистентът трябва да преподава своя предмет [виж Таблица H "Езици"]

1
2
3  1. 3.4 Посочете предпочитаните от вас дати


Периодът на стаж може да започне най-рано в началото на м. август 2012г. и трябва да завърши най-късно до края на м. юли 2013г. Минимална продължителност - 13 седмици; максимална продължителност - 45 седмици.

Най-ранна начална дата (дд/мм/гггг)

Най-късна крайна дата (дд/мм/гггг)


Предпочитана продължителност (в седмици)
  1. 3.5 Посочете вашите предпочитания за профил на Асистента


Страна, от която е Асистентът

Можете да отбележите само една от възможностите а) или b)
а) Ако нямате предпочитания за страната, от която да е Асистентът, отбележете в квадратчето по-долу(Това ще увеличи шансът ви за намиране на Асистент).


b) Ако имате предпочитания за страната/страните, от която/които да е Асистентът, посочете ги в таблицата в низходящ ред (1 = най-висок приоритет, максимум 6)1
2
3
4
5
6Майчин език [виж Таблица H "Езици"]

Можете да отбележите само една от възможностите а) или b)
а) Ако нямате предпочитания за майчиния език на Асистента, отбележете в квадратчето по-долу (Това ще увеличи шансът ви за намиране на Асистент).


b) Ако имате предпочитания за майчиния език/езици на Асистента, посочете ги в таблицата в низходящ ред (1 = най-висок приоритет, максимум 6)1
2
3
4
5
6


  1. 3.6 Кои от аспектите, посочени в секции 3.3, 3.4 и 3.5, са от най-голямо значение за вас и защо?Приложение към Формуляра за кандидатстване за

Прием на асистент

по „Коменски” 2012
Таблици за справка
Таблиците по-долу следва да се използват при попълване на Формуляра за кандидатстване за Прием на асистент по “Коменски” за 2012г. Полетата, в които е посочено да направите справка с таблица, се попълват с данни от приложените таблици. Ако е посочен код, моля, за да не бъдат допуснати недоразумения, попълнете и кода, и описанието към него.

A. Видове организации


EDU-SCHNur – Детска градина/Институция за предучилищно образование

EDU-SCHPrm – Основно училище

EDU-SCHSec – Средно общообразователно училище

EDU SCHVoc – Средно професионално или техническо училище

EDU-SPNeed - Организация за учащи/ученици със специални нужди

OTH - ДругоB. Размер (брой обучавани деца)


S1- 1 до 20

S2 - 21 до 50

S3 - 51 до 250

S4 - 251 до 500

S5 - 501 до 2000

S6 - 2001 до 5000

S7 - над 5000


C. Географски обхват


L – местен

R - регионален

N – национален

E – европейски

I - международенD. Местоположение


LCTY - голям град (над 300.000 жители)

TWN - град (50.000– 300.000 жители)

SMLTW – малък град (10.000- 50.000 жители)

VILL - село (под 10.000 жители)


E. Видове дейности


INF

Осигуряване на информация за страната на Асистента

INTGR01

Подпомагане на изоставащи ученици

INTGR02

Подпомагане на ученици, които имат проблеми с ученето

LANG01

Подобряване на уменията на учениците за разбиране и изразяване на даден език

PRACT04

Изготвяне на материали за преподаване

PREP01

Създаване на европейско партньорство / изготвяне на европейски проект

PREP02

Подготовка на учениците и учителите/обучителите за мобилност

TRN04

Преподаване на майчиния език на асистента


F. Възраст на учениците


А – 3-5 години

B - 6-10 години

C - 11-15 години

D - 16-19 години

E - 20-26 години


G. Области на образование


0103 – Изкуства и занаяти

0104 – Музика

0105 – История

0106 – Религия / Етика

0107 – Обществени науки

0108 – Майчин език

0109 – Чужд език

010a – Математика

010b – Физика

010c – Химия

010d - Биология

010e - География

010f – Околна среда

010g – Здравно образование

010h – Спорт

010i – Нови технологии

010j – Икономика и бизнес

010k – Професионални предмети

010l – Други основни програмиH. - Езици


BG - Български

CS - Чешки

DA - Датски

DE - Немски

EN - Английски

ET - Естонски

FI – Фински

FR - Френски

GA - Ирландски

IS - Исландски

EL – Гръцки

HU - Унгарски

IT - Италиански

LV - Латвийски

LT - Литовски

MT - Малтийски

NO - Норвежки

NL - Холандски; Фламандски

PL – Полски

PT - Португалски

RO - Румънски

SK - Словашки

SL - Словенски

ES - Испански; Кастилски

SV - Шведски

TR – Турски


Каталог: fce -> 001 -> 0110 -> files
001 -> Първа обекти и субекти на задължително депозиране
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Програма „учене през целия живот" „ коменски"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница