Програма за активно учене чрез опит и преживяване „ Общуване с природата" Антоанета Найчова Миланова Гр. Божурище обл. Софийска кв. „Жилища"Дата27.04.2017
Размер87.65 Kb.
#20030
ТипПрограма
Програма за активно учене чрез опит и преживяване

Общуване с природата”Антоанета Найчова Миланова

Гр. Божурище обл. Софийска кв. „Жилища” бл.23, вх.Г, ет.3 ап.23

Е-мейл: antoineta@abv.bg

Abstract.

On a practical basis, students acquire knowledge about plants, animals and their own health. Know the natural attractions of the homeland, through trips, picnics, hikes and games. Admire the natural beauty, recreate it in his paintings, creating his "piece" nature. Working with educational software and computer programs (Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Internet Explorer, Paint, TuxPaint, Envision, MouseMischief).
Develop projects.
Implemented in classes:
 EPA ambient world
Physical Education and Sport (Module - Tourism)
Time of class
Keywords:

curriculum projects, nature, ecology, Active learning, information technology

Активното учене (Active learning) е начин за усвояване на знания, чрез извършване и осмисляне на дадена дейсност. Active learning на български език се превежда и като активно обучение. За основоположник на активното учене се смята проф. Реджиналд Ревънс. В средата на 40 –те години на 20 в. той развива този начин за учене като го прилага в професионалното обучение. Днес активното обучение се свързва с проектно-ориентираното обучение (project-based learning), проблемно-ориентираното обучение (problem-based learning), ученето чрез опит (experiential learning) и ученето чрез проучване (inquiry-based instruction). В този контекст може да се каже, че активното учене води началото си много преди средата на миналия век, защото за духовен баща и теоретик на метода на проектите се сочи Дж. Дюи. „Той обосновава необходимостта от използване в обучението на „метода на проектите”, като залага на идеята за „учене чрез действие”.( Мирчева, Ил. (2004):Дидактика на природознанието и родинознанието, изд. „Веда Словена – ЖГ”). Основно е ,че ученикът е в активна позиция на търсещ решение, което е условие за развитие на висши интелектуални умения, а ролята на учителя – насочена по-скоро към организацията и контрола на дейността.


“Общуване с природата” е програма за активното учене чрез опит и преживяване за втори клас, която се опира проекто-базираното обучение. Става въпрос за проекти, разработени чрез действено обучение. Решават се реални проблеми, взаимствани от живота и заобикалащият учениците свят. Реализира се в часовете по СИП „Околен свят”, ФВС модул – „Туризъм” и ЧК. Тя е интердисциплинарна и интегрира теми и дейности от предметите: математика, български език и литература, изобразително изкуство, домашен бит и техника, околен свят (ЗП)

 1. Математика:

Създаване на текстови задачи по нагледни опори, образци и данни.

 1. Български език и литература - Развитие на речево-комуникативните способности:

Съчинение по преживяване – „Моята среща с бездомно животно”. Урок е проведен в компютърен кабинет с интегриране на технологиите.

 1. Домашен бит и техника:

Засаждане на растения за класната стая. (Урок е проведен от родители- професионални цветари), „Във фермата”.

 1. Час на класа:

Разделно събиране на отпадъците. (Урокът е проведен от родител- еколог),

Здраве и хигиена (урок с мед. сестра Лозанова)

 1. Изобразително изкуство:

Есен”, „Зимен пейзаж”, „Моделиране на животни”.

 1. Утринен кръг:

Попълване на Природния календар от дежурния ученик.

 1. Околен свят:

Календар”, „Моят роден край”, „Моето родно място”, „Природа”, „Приятели на природата”,”Опити с растенията”, „Растенията и хората”, „В градината”, „Деца сред природата”

Целта на програмата е освен да надгради придобитите знания и учения в задължителната подготовка, да допринесе за развитието на компетентности като: • Работа в екип

 • Водене на диалог

 • Обсъждане на мнения и предложения

 • Ориентиране в комуникативна ситуация

 • Умения за издирване и подготвяне на информация

 • Умения за представяне на готовите резултати

 • Умения за самооценка и самоконтрол

 • Работа с информационни технологии и компютърни програми

 • Използване на допълнителни източници – в.т.ч. Интернет

 • Умения за анализ и синтез на информацията и знанията.

 • Подобряване на двигателната култура на учениците

 • Изграждане на екологична ценностна система

 • активиране на гражданско съзнание и инициатива

 • Формиране на „социални” и делови умения

Иновация в програмата е активното участие на родители - не като подпомагащи процеса на обучение, а като обучаващи. Инициативата „Родител като учител”, дава възможност на родителите да предадат своя професионален опит и знания на учениците от класа, в който учи тяхното дете.

Втората иновация е използването на мултипойнт технологичната среда. В програмата са заложени часове, които се реализират с „Енвижън” и MouseMischief.

Основното в нея е работата по проекти.

Учениците се концентрират върху разработването на четири проекта: • Природен календар – мултимедийно помагало, направено РowerРoint в разширение *ррs. Учениците използват опцията показалец, като рисуват върху слайд символите на времето, а в текстови контроли нанасят дата, записват предстоящи празници и събития на класа. В този контекст, календарът е й своеобразен електронен дневник. • Парченце природа – практико –приложна дейност, проведена от родители – професионални цветари. Учениците засаждат цветя за класната стая и правят градинка на класа в двора на училището. Създавайки тези продукти, обогатяват своите знания за растенията, необходимите им условия за живот, учат се на отговорност и постоянство, формират се трудови навици.

 • Ако можеха да говорят – е отворено обучение по наболял екологичен проблем. Бездомните животни – казус на съвременния град. От къде идват? Защо са тук? Как да постъпваме с тях? Учениците изразяват гражданска позиция пред отговорни институции и обобщават идеите и знанията си в брошура изработена на MS Word. Придобиват социален опит и се научават да поемат отговорност за своите действия.

 • Природата в моя роден край – е проект, който се реализира в часовете по ФВС - модул „Туризъм” и ЧК. Включва походи и излети до природни местности в близката околност, по време на които децата изследват флората и фауната, любуват се красотата на природата, играят, изграждат навици за екологично поведение. Крайният продукт е фотоалбум на MS PowerPoint „ Природата на моя роден край”

Етапите за реализация на програмата са четири:

 • Подготвителен – свързан с подготовката на учителя и изготвяне на необходимата учебна документация, защита на програмата и нейното представяне пред родителите.

Важни моменти:

 • Конкретизиране на целите

 • Планиране на темите и съотнасянето им към образователните ядра и стандарти залегнали в ДОИ

 • Маркиране на очакваните резултати от учениците

 • Представяне програмата пред ръководството на училището и нейната защита.

 • Представяне пред родителите

 • Запознаване на родителите с екипа на MindPoint и програмата “Envision”

 • Сформиране на група

 • Попълване от родителя на декларация за участие в програмата и информираност • Организационен – запознаване на учениците с програмата и темите на проектите в нея. Мотивиране и обучение за работа с ИКТ.

Важни моменти

 • Запознаване на учениците с дейностите включени в програмата.

 • Мотивиране

 • Планиране

 • Насоки за работа • Оперативен – работа по проекти.

Всеки проект се планира отделно и преминава през трите основни етапа на реализация (организационен, оперативен, продуктивен)

Основни моменти в работата по проекти

Проект „Природен календар”

Природният календар се попълва всяка сутрин, по време на „Утринен кръг” от дежурния ученик.

Организация:


 • Учениците се запознават с електронния вид на природния календар.

 • Чете се упътването за ползване.

 • Разглеждат се символите на времето.

 • Упражняват въвеждането на символи.

 • Уточнява се начина и времето за попълване.

В края на учебната година всеки ученик получава продукта, записан на твърд носител CD.
Проект „Ако можеха да говорят”

1. Поставяне на темата

2. Уточняване на крайния продукт – брошура.

3. Насоки по изготвянето му.

Разпределение на темите по часове:


 • „Какво е брошура?”- урок

 • „Какво да съдържа брошурата?” –творческа работа

 • „Защо има бездомни животни и как да се грижим за тях?” –мозъчна атака

 • „Опасни ли са бездомните животни и как да се предпазим от тях?”-среща разговор с мед. Сестра Лозанова

Интегрирани уроци от ЗП:

 • Български език – Развитие на речево-комуникативните способности

Съчинение по преживяване: „Моята среща с бездомно животно”

 • Изобразително изкуство

Моделиране на човек и животно

Представяне на проектната работа:

 • Посещение при местните власти на община Божурище. Среща-разговор на тема: „Бездомните животни”. Връчване на отворено писмо и представяне на брошурата.

 • Отпечатване и разпространение на готовите материали в училище.


Проект „ Парченце природа”

Запознаване на учениците с проекта и дейностите включени в него.

Съобщава се, че проектът ще бъде реализиран с активното участие на родителите на родители от класа.

Съставя се план на дейностите и се разпределят отговорностите свързани с него.

Той се разделя на две части:

„Цветя за класната стая” – Срокове за изпълнение м. Септември - м. Октомври

Теми на ситуации:


 1. Стайни и градински растения

 2. Условия за живот на растенията

 3. Цветя за класната стая

„Градинка на класа”- Срокове за изпълнение м. Април – м. Май

Теми на ситуации:

- Аранжиране на цветни градини

- Обработване на почвата (практическа работа)

- Избор на подходящ терен и ограждане (практическа работа)

Първи час

Засаждане градинка на класа - съвместен труд на открито от ученици и родители.Втори час

Тържествено откриване.

Представяне на продукта пред ръководството на училището, представители на местната власт и учениците
Проект „Фотоалбум на природата на моя роден край”

Проекта се осъществява в часовете по ФВС- модул „Туризъм”, в три следобеда по 6 часа, общо – 18 часа. Време - м. Април – м. Май.

Организация:

Уточняване и запознаване с маршрутите. Подготвяне на необходима документация. Инструктажи.

Дейности:


 • Посещение на язовир „Храбърско” . Разговор беседа за видовете сладководни риби. Игри на открито.

 • Поход до боровата гора в с. Хераково. Организиране на пикник сред природата. Среща с представител на ловната дружина.Снимки и игри на открито.

 • Електронен тест – „Моят роден край - Божурище”

Продукти:

Изготвяне на албум с фотографии на красиви местности в родния край.


В този етап се включват часове за обучение на учениците с компютърни програми и софтуерните продукти: Microsoft Office Word, Paint, TuxPaint, Mouse Mischief, Envision.

 • Продуктивен – популяризиране дейността и продуктите на учениците.

 • Участие в Националната конференция „Училището – желана територия на ученика”

 • Участие в Европейският форум „Учители новатори”  през месец март 2010 г. - Берлин с Българския проект "Толерантност, приятелство, красота".

 • Открит урок пред представители от МОМН, академичната общност, местните власти, учители от гр. София и детските градини.

 • Награждаване с почетен плакет и грамота на празника на гр. Божурище 29.05.2010г.

Проектно-базираното обучение осъществява връзка между новото и вече познатото по директен път чрез опит. Опитът се добива чрез последици от съзнателно оформен път на действие. Според Дюи „ един грам опит е по-добър от един тон теория, тъй като всяка теория придобива жизнена стойност в опита”.

Литература

 1. Мирчева, Ил., Джамбазова, Ел. (2006): Докосване до природата, изд. „Веда Словена – ЖГ”.

 2. Мирчева, Ил. (2004):Дидактика на природознанието и родинознанието, изд. „Веда Словена – ЖГ”

 3. Папанчева Р., К. Димитрова. „Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение при интегриране на технологиите”, семинар гр. София, 12,13.12.2009г.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница