Програма за благополучиестраница11/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТ

ЗАЩИТА
След като вече сте наясно с проблема, мисля, че е важно да знаете как да се предпазвате. Всички вие трябва да овладеете определени предпазни техники, за да се защитавате от негативни външни влияния като описа­ните в Глава 18.

Най-важното нещо, което мога да ви кажа по този въп­рос, е да не забравяте, че никой не може да ви повлияе негативно, ако поддържате аурата си силна или не позво­лявате на другите хора да получат контрол над вас. Май­ка ми запечата това мото в психиката ми още в ранното ми детство.

Ние винаги имаме избор дали да участваме в енерги­ен обмен или не. Това, че някой стои до вас, не означава, че енергията му трябва да пресича или взаимодейства с вашата. Аурата на всеки от нас има външен предпазен слой от защитна енергия. Тази енергия е като тънка мем­брана, която обгръща яйцето на аурата ви. Когато сте здра­ви и балансирани, защитният слой е еластичен и стегнат. Но когато сте в лошо състояние, той отслабва и става по­рест. Ако сте в баланс, всяка насочена към вас негативна енергия ще отскочи обратно. Когато сте слаби, негатив­ната енергия ще се просмуче вътре и ще нанесе щети на всички слоеве в аурата ви.

Ако се почувствате застрашени, знаете, че ви атаку­ват или имате усещането, че някой нахлува в пространст­вото ви, най-доброто решение е да станете и да си тръгне­те. Но когато човек няма тази възможност, той обикно­вено инстинктивно кръстосва ръце над слънчевия си въ­зел. За съжаление това няма да помогне истински, затова искам да ви науча на една техника, която ще затвори енер­гийната ви верига и ще попречи на другите да навлизат в личното ви енергийно пространство.


Диамантова защита

1 Поставете удобно ръце на бедрата си

2 Върховете на показалците и палците на двете ръце се докосват, оформяйки нещо като диамант или капка.


3 Останалите пръсти на дясната ви ръка се свиват над и се облягат върху пръстите на лявата ръка.
Поставяйки ръцете си по този начин, вие оформяте защитен „диа­мант" пред тялото си и той ще затвори енергий­ната ви верига. Красота­та на това упражнение е, че е незабележимо и не е необходимо никой да знае какво правите или защо.
По-силна защита

Непосредствена преди важни срещи и интервюта за работа можете да изградите и по-силна защита, така че да не бъдете застрашени - поставите лявата си длан над дясната и после сложете дясната си длан върху слън­чевия възел, Същевременно си кажете много ясно и твърдо: “Моята енергия няма да отиде никъде, Моята енер­гия е винаги с мен”.

Опитайте се да поработите върху себе си, като запе­чатате дълбоко в същността си знанието, че никой не мо­же да ви въздейства. Ако често практикувате това енер­гийно упражнение, никога няма да се чувствате застра­шени, нито ще се свивате в нечие присъствие. Енергията ви винаги ще е балансирана и заземена.
Защита чрез бяла роза

В следващата част от книгата ще говоря за защитни­те свойства на солта и водата, но има и едно красиво оръ­жие за защита - бялата роза. Ако знаете, че ще ви се нало­жи да участвате в трудна, вероятно агресивна среща, тряб­ва да сложите ваза с бели рози между себе си и другия човек или другите хора. Това значително ще неутрализи­ра негативния енергиен обмен. Препоръчвам ваза с бели рози да има в залите за срещи във всички офиси, както и в личните кабинети.


Ключова самозащита

Ако усещате, че ви подлагат на психическа атака или че иякой се опитва да опустоши мисловната ви енергия, като засява семената на страха, тревогата и безпомощ­ността, трябва веднага да се свържете с вътрешната си същност. Съветвам ви да застанете изправени, с вдигната глава и да гледате право напред, така че погледът ви да минава точно над върха на главата на атакуващия ви чо­век. Докато гледате над главата му, трябва да си кажете много ясно и твърдо: “Отхвърлям всички вредни въздействия на всички хора и всички обстоятелства. Обявявам превъзходс­твото си над тези влияния.”

Съветвам ни също да се опитате да проумеете поради каква лична причина агресорът изпитва необходимост да ви атакува със страх, безпокойство, ограничение или как­вото и да било. Това е първата стъпка към защитата от влиянието на подобни атаки.
Защити чрез мисловен щит

Щом осъзнаете, че някой съзнателно се опитва да ви раздразни и да ви принуди да изпитате негативни емоции и мисли, опитайте следното. Поставете мисловен щит – силна, здрава стена - между себе си и този човек. Или пък се позабавлявайте и си предстанете човека под голяма стъклена чаша. Когато го погледнете през дебелото стък­ло, думите му звучат далечно и приглушено.

Ако успеете да видите човека по този начин, той няма да успее да нахлуе в пространството ви. Когато сте в състояние да се изсмеете на нападателя си иди да го видите по смешен начин, никога няма да станете негова жертва. Хуморът е една от най-силните ни защити. Затова дейст­вайте и … “похлупете" всички агресори и „вампири”!
Решаване на спорове

Ето още един съвет, който ще ви спести много енер­гия и ще ви защити. Никога не лягайте до партньора си след нерешен спор. Предлагам ви да въведете в дома си правилото да слагате кран на всички конфликти преди лягане. В Англия казват „Не преспивай с кавга”. Причи­ната е следната: ако си легнете сърдити, враждебността ви един към друг ще замърси и двама ви, тъй като енерги­ята се движи по-свободно по време на сън. Така че енер­гията ви със сигурност ще се пресече с тази на спящия до вас човек.

Един от най-простите начини за решаване на споро­ве е да простите и да прегърнете човека (дори и само мислено).
Защита преди лягане

Но ако по някаква причина не сте в състояние да се помирите и все пак трябва да си легнете в едно и също легло, трябва да направите следната визуализация за за­щита.

1 Представете си, че между вас и другия виси пара­ван. Важно е да си представите този параван да ви­си от тавана до пода.

2 При всяко издишване визуализирайте как канали­зирате още енергия към защитния параван. При вся­ко вдишване той става все по-плътен и по-плътен.

3 Можете да засилите ефекта с помощта на въобра­жението си. Бихте могли например да си предста­вите, че параванът е направен от наистина твърди материали като стомана, олово, тухли и така на­татък.
Ритуал за прошка

Ако пренесете в съня си нежеланието си да простите и агресивната си енергия, вие се излагате на опасността да се саморазрушите. Тази враждебна енергия ще ви изяж­да по време на съня и ще спъне обновлението на положи­телната енергия. Затова ви съветвам да направите след­ното, дори и да ви е трудно да дадете прошка на някого:

1 Поставете дясната си длан върху лявата става между врата и рамото си (върху ключицата). Помолете универсалните енергии да ви пречистят.

2 После преместете дясната си длан и я поставете вър­ху челото си точно над шестата чакра (третото око).

3 Поклонете се леко и си кажете ясно наум: „Проща­вам си. Прощавам на всички. Прощавам си. Про­щавам си, прощавам си."
Защита от психическа атака

Ако усещате, че сте застрашени от „енергийни вам­пири", незабавно си представете, че сте в центъра на вър­тяща се сфера, подобна на детски пумпал. Представете си, че тя се върти около вас по посока на часовниковата стрелка все по-бързо и по-бързо. Докато го правите, е доб­ре да си представяте също, че се намирате в енергиен паш­кул с млечен цвят вътре в сферата. Но ако усещате, че сте под силен натиск, трябва да си представите пашкула в че­рен на цвят.Прекъсване на енергийните връзки

Може също да почувствате, че определени хора са се скачили с вас чрез нежелани енергийни връзки (описани­те в Глава 18). Вероятно ще можете да отгатнете кой е човекът, който изцежда енергията ви или се опитва да я промени според волята си. Трябва да прекъснете тази връз­ка. Ето как.


1 Представете си мислено човека. Ако вие трудно, погледнете негова снимка.

2 После затворете очи и се опитайте да си спомните всичко за него - гласа му, очите му, походката, из­ражението. Всичко това ще ви помогне да създаде­те солиден, ярък образ.

3 Сега отворете очи и си представете този човек до себе си. Усетете присъствието му с помощта на всичките си сетива.

4 Затворете очи и задръжте образа на човека пред себе си.

5 Докато го визуализирате, представете си как обра­зът му става все по-малък и по-малък.

6 След известно време ще го видите да се смалява до големината на точка. После точката най-сетне ще се стопи във вечността.

7 Щом това стане, отново се опитайте да визуализира­те и усетите човека. Но този път си представете как опъвате енергийни въжета от сърдечната си чакра и чакрата на слънчевия си възел към този човек

8 Отново си представете как този човек се смалява, увисвайки върху въображаемите енергийни въже­та - като кукла на конци. Задръжте това усещане.

9 После визуализирайте как прерязвате енергийни­те въжета с голяма остра ножица. Точката, до коя­то сте свели човека, отново ще изчезне във вечност­та

10 Когато точката изчезва в нищото, тя изписва циф­рата осем.


Можете да повтаряте упражнението отново и отново, докато усетите, че напълно сте се освободили от подчи­няващата енергия на човека и вече не изпитвате негатив­ни чувства към него.

Не бива да правите тази енергийна медитация, ако чо­векът е във физическа близост до вас.

За да опитмизнрате ефекта на тона освобождаващо прерязване на енергийните въжета, можете да съчетае­те упражнението с ритуалната орехова вана.

Друг добър начин да се отърсите от нечие господство е упражнението „Препрограмиране на подсъзнателния ум", което описах в Глава 17 .
ГЛАВА ДВАДЕСЕТА

ЗАПАЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА
Хората с балансирана енергия притежават здра­вословен инстинкт за самосъхранение. Когато то­зи инстинкт е силен, състоянието ни като цяло е добро. Никога не се изкушаваме да ядем храна, която може да ни навреди (и в крайна сметка да ни убие). Никога не се свързваме с хора, които ни притесняват. Никога не живе­ем на места с негативна енергия.

Но повечето от нас са така блокирани, че интуицията им просто не функционира. Вече не се вслушват в инстин­кта си за самосъхранение или не го следват. В резултат позволяват на други хора да ги унищожават мисловно и емоционално; позволяват си да ядат храна, която ги уби­ва физически. Мразя да демонизирам храната, защото вяр­вам в максимата за „умереност във всичко", но когато не сме свързани с интуицията си, вече не знаем какво озна­чава лично за нас умереността. Вследствие прекаляваме с яденето и пиенето. Преставаме да подбираме храната, ко­ято слагаме в стомасите си, точно както преставаме да подбираме хората около себе си.

Първо, съветвам ви да пестите енергията си, като из­бягвате ненужните светски събития. Ако пресметнете как­во количество от жизнената ви сила отива за присъствие на ненужни събирания и понасянето на безполезни разго­вори, ще се зачудите „Защо го правя?". Охотно хабим енер­гията си за празни, безсмислени неща, когато бихме мог­ли да я използваме за задушевен разговор с близък прия­тел, за четенето на хубава книга или за разходка сред при­родата.

За да съхраните енергията си, избягвайте общуването с много хора и вместо това се опитайте да се събирате с по-малки групи. Мнозина посещават парти след парти, без всъщност да знаят защо го правят. Хората прекарват по-голямата част от свободното си време в празни при­казки. Срещат се с индивиди, които всъщност не ги инте­ресуват; хабят феноменално количество от безценната си енергия, понижавайки нивото на съзнанието си.

Трябва да започнете да избягвате тълпите и вместо това да прекарвате време със съмишленици, които са на „същите вълни" като вас. Така не само ще съхраните енер­гията си, но и ще я обогатите. Помнете, че вселената не винаги ни изпраща хората за цял живот. Някой човек мо­же да изпълни живота ви с красота за един ден; друг ще остане малко по-дълго. Ако имате късмет, неколцина спе­циални ще поддържат истинска връзка с вас през целия ви живот. Моля ви, не очаквайте едни и същи хора да ви следват през всичките ви жизнени цикли и не хабете емо­ционална енергия в опити да се свържете с тях, ако вече не сте на една вълна. Можете да приемете различията и да престанете да се надявате на старата връзка или прос­то да продължите нататък.

Огледайте се, вижте тефтерчето с телефоните и се опи­тайте да отграничите онези, които обогатяват живота ви, от онези, които ви натоварват и изцеждат енергията ви. След като си изясните от кого трябва да се дистанцирате, направете го с много любов. Мислено благодарете на те­зи хора, че са присъствали в живота ви (все едно за колко време), и после се освободете. Разбира се, в живота ви има определени хора, към конто имате дълг – родителите ви например. Колкото и да ви е трудно, жизненоважно е да изпитвате безусловна любов към родителите си, да се въздържате от критичност към миналите им постъпки или особеностите им. Помнете, че и те все още се учат. Вярвам също, че душата избира родителите си в зависи­мост от житейските уроци, които иска да усвои.


Откриване на най-важното нещо в живота ви

Щом се научите да гледате всяко свое действие през призмата на разхода на енергия, ще осъзнаете колко енер­гия сте хабили напразно в миналото. Също така ще ви бъде от полза да си изясните кое е най-важното в живота ви и кое е второстепенно. Съзнанието за това ще засили заземеността ви.

За да установите кое е най-важното нещо в живота ви, практикувайте следната дихателна медитация:

1 Намерете тихо и спокойно място. Седнете удобно и оставете дишането си да се успокои и отпусне.

2 Вдишайте и се запитайте: „Кое е най-важното не­що в живота ми?"

3 Издишайте и се запитайте: „Кое е най-важното не­що в живота ми?"

4 Просто дишайте така и си задавайте въпроса как­то при вдишването, така и при издишването в про­дължение на около три минути. Ще забележите как всичко става много ясно и подредено.
Пълно йогистко дишане

Йога ни учи на определени дихателни упражнения, които могат да подпомогнат съхраняването на енергията ни. Долуописаното упражнение се нарича пълно йогист­ко дишане. То ще ви донесе усещане за лекота и жизне­ност. Освен това ще стимулира секрецията на жлезите ви, както и храносмилателната ви система. При първото му изпълнение може да усетите световъртеж, но това ще от­мине.

1 Легнете на пода или на твърдо легло. Дръжте тя­лото си възможно най-изпънато.

2 Поставете едната си ръка върху пъпа, а другата -върху гърдите си,

3 Затворете очи и вдишайте дълбоко и бавно. Ще усе­тите как гърдите ви се издигат нагоре. Коремът ви трябва също естествено да се надигне нагоре. Ще разберете, че сте го направили правилно, когато по­чувствате движението с дланите си.

4 Не насилвайте дишането си

5 Издишайте бавно, упражнявайки с длан лек натиск върху корема, така че пъпът да хлътне към гръб­нака. Ще изпитате усещането, че изцеждате възду­ха от корема към гърдите си. След това гръдният ви кош ще помогне за изцеждането на въздуха на­горе и навън през носа ви.

6 Направете това упражнение десет - петнадесет пъти.

7 Възстановете нормалното дишане и починете по­не една минута, след като завършите упражнение­то. Останете легнали и не бързайте да ставате.

ЧАСТ СЕДМА

ТРАДИЦИОННИ РУСКИ ЛЕЧЕБНИ ТАЙНИ
ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

ВОДОЛЕЧЕНИЕ
В тази част от книгата ще споделя с вас някои от най-чудесните, магически техники и средства на древните руски лечители. Това са процедурите и могъщи­те енергийни упражнения, с които съм израснала. Ще го­ворим за магическите лечебни свойства на солта, водата, яйцата и огледалата. Те са допълнение към работата, ко­ято вече свършихме в Част 6, и са други чудесни начини за освобождаване на негативната енергия и за балансира­не и хармонизиране на енергийното тяло.

Упражненията може да ви се сторят странни и, ако трябва да бъда честна, много от тях и на мен ми се стру­ват странни, тъй като не мога рационално да обясня въз­действието им. Но въпреки това наистина са резултатни. Пропътували са векове и са част от руската лечителска традиция от много, много поколения. Отново ще ви по­моля да подходите към тях с непредубеден ум. Както вече ви казах, никога не предлагам нещо, което не действа. Ин­туицията ви вече трябва да работи достатъчно добре, та­ка че едва ли ще ми се наложи да вложа много усилия, за да ви убедя!


Водата като средство за стабилизиране и пречистване на енергията

От векове хората се мият не само за да бъдат физи­чески чисти, но и за психологическо и духовно пречиства­не. Целебното, енергизиращо въздействие на водата е из­вестно от хиляди години. Поради тази причина тя често е важна част от множество култови, магически и лечебни процедури. Потапянето на тялото във вода е общоприета и неразделна част от кръщението, символизиращо изми­ването на първородния грях. В исляма измиването преди молитва показва желанието на вярващите да се явят чис­ти пред Бог. В Русия много храмове и манастири са пост­роени до реки. Езерата, реките и ручеите имат уникална­та способност да премахват с водите си болката, мъката и страха на хората.

Този отдавнашен интерес към водата не е случаен, затова и днес свойствата й внимателно се изучават. Во­дата наистина притежава множество уникални свойст­ва. Най-важното качество на водата е способността й да запазва и поддържа инфраструктурните промени за оп­ределено време. Това звучи сложно, но всъщност озна­чава, че водата има памет. Въпреки че все още е пред­мет на научни спорове, тази теория лежи в основата на хомеопатията, където лекарствата съдържат не молеку­ла от оригиналната субстанция, а вместо това носят „па­метта", енергийния отпечатък на субстанцията. Лечени­ето с цветя и скъпоценни камъни почива върху същия принцип.

Много важен факт е, че водата „запаметява" въздей­ствията на електромагнитната радиация. През 30-те го­дини на XX век италианският изследовател Д. Пикарди установява връзка между активността на слънцето и ня­кои параметри на водата. При излагане на слънце водата вибрирала различно и ставала по-енергизирана. Скоро сс изяснило, че водата „помни" не само въздействията на цялата електромагнитна радиация, но също и действията на техническите вибрации, ултразвука, слабите електри­чески течения и така нататък. Векове наред руските ле­чители баели над вода, за да я енергизират и да я използ­ват за лечение.

Йогите също изтъкват магическите свойства на вода­та. Според тях тя съдържа големи количества от енергия­та на пространството, прана, част от която телата ни аб­сорбират, когато я пием или се къпем в нея - особено ако имат нужда от допълнителна енергия. Ето защо, когато сте жадни, вероятно имате нужда не само от физическата течност като такава, но също отчаяно искате да абсорби­рате и енергийния компонент на водата. Чаша вода, из­пита в подходящото време, ще осигури свежи сили на тя­лото ви и ще стимулира работоспособността му. Добре е да помните това, когато се чувствате слаби - чашата вода ще ви осигури мигновен прилив на енергия. За да го пос­тигнете, трябва да пиете водата бавно, на малки глътки и да я задържате в устата си няколко секунди, преди да я преглътнете.

През целия си живот ние подсъзнателно използваме свойството на водата да балансира енергията, без да го съзнаваме. Ако например на някого внезапно му призлее, първият ни инстинкт е да му занесем чаша вода и да му помогнем да изпие бавно няколко глътки. Добре извест­но е, че когато някой е бил обект на сексуална злоупотре­ба или пък съжалява за физическата си интимност с ня­кого, той изпитва силно желание да прекара доста време -почти в медитативно състояние или транс - под душа в опит да отмие енергията на човека, нарушил пространст­вото му.

Мнозина от нас харчат много пари за закупуването на кристали в опит да пречистят и балансират енергията си, но забравят, че най-могъщият и лесно достъпен кристал е водата. Водата да е кристал? Колкото и да е учудващо – да. Погледната през микроскоп, водната молекула напо­добява голям кръг (кислород) с два по-малки кръга (во­дород) почти като ушите на Мики Маус. Всички водни молекули искат да се свържат с други водни молекули (и да създадат така наречените водородни мостове) и затова водата е съставена от милиарди миниатюрни кристало-подобни структури. Всъщност, колкото по-кристална е структурата, толкова по-здравословна и енергична е во­дата. Снопчестите образувания позволяват на водата да съхранява информация. Според учените има поне триде­сет и шест различни „типа" вода с различни комбинации на водород и кислород - в действителност е доста опростенческо да описваме водата като Н20.

Ако се научите как да използвате водата за всекиднев­ното си енергийно балансиране, ще пречистите енергия­та си и ще я подсилите.

Течащата вода постоянно абсорбира енергия от кос­моса и на свой ред я освобождава обратно в околната сре­да. Колкото по-бързо тече водният поток, толкова по-сил­но енергийно поле го обгражда.

Има водоеми с изцеждащо въздействие върху енерги­ята ни - като изкуствените и естествени езера, особено замърсените със стари листа, клони и други наноси. Те действат като вампири, пресушаващи енергията ни. Ето защо, когато избирате място за почивка, медитация и пре­зареждане, горещо ви препоръчвам то да не бъде до зас­тояла вода. Препоръчвам ви също да отбягвате картини, снимки и изображения на застояла вода, тъй като те ще имат доста пагубно въздействие върху аурата ви.

Разбира се, във всекидневието невинаги е възможно да намериш струящи и енергични водни потоци. Но пак можете да откриете начин да извлечете полза от силата на водата. Предлагам ви да използвате следното енергий­но упражнение, в което водата е основен инструмент. То е много полезно за премахването на негативна енергия.
Водно упражнение за балансиране на енергията

1 Започнете с голяма чаша естествена изворна вода. Седнете спокойно, докато бавно я пиете.

2 Усетете как водата се стича във вас.

3 Почувствайте хладината и мокротата на водата – особено когато достигне стомаха ви.

4 Представете си усещането, докато преминава през тялото ви.

5 Сега пуснете студена вода от чешмата да тече в мив­ката. Застанете пред нея с изправен гръб.

6 Протегнете ръце и длани към студената струя и обърнете дланите си една към друга покрай сту­дената струя. Нека водата да тече между дланите ви, без да ги докосва. През цялото време, много бавно.

7 Усещането за хлад скоро се променя в усещане за обновяване и подсилване, което се разпространява по цялото ви тяло, започвайки от дланите ви.

8 Щом усетите това засилено чувство за жизненост и чистота, прекратете упражнението. Мислено бла­годарете на водата за дарената сила.
Медитация „Водопад"

Тази медитация съчетава физическите и метафизич­ните аспекти на водата.

Естествените водопади са фантастични за изчистване на негативна енергия, но за съжаление повечето от нас не живеят в близост до водопад! Можете обаче да използва­те руския метод за пречистване на енергията чрез излива­не на голямо количество вода върху главата си. В Русия хората изливат върху главите си буквално кофи вода, но вие бихте могли да импровизирате, като използвате душ.

В руските села хората стоят боси, така че водата да отива право в почвата, за да се свържат със земята. Ако имате градина или можете да отидете сред природата за това пречистване, възползвайте се. Ще бъде много пр-ефикас-но, отколкото в банята. Не се изкушаллйтс да пропуснете главата си и да оставите водата да струи само по рамене­те ви - погрижете се тя да тече над върха на главата ви, от коронната чакра надолу.

Понякога, когато лекувам пациенти с объркана енер­гия и особено такива, чиято енергия е смутена от „същес­тва", изпитвам нужда веднага да отида и да направя това упражнение.

Ако изберете душа (а признавам, че това е иай-лесни-ят начин), моля ви, внимавайте водното налягане да не е твърде силно и да стоите точно под душа. Нека темпера­турата на водата бъде приятна. Пригответе си чист халат за след душа. Едновременно трябва да използвате следна­та медитация „Водопад".


Душ и медитация „Водопад"

1 Съсредоточете се върху дишането си. Дишайте дълбоко и леко. Влезте под душа и внимателно зат­ворете очн. Трябва да стоите близо до течащия душ.

2 Представете си или усетете красивия кристално чист водопад, който се излива наблизо. Водата при­лича на диамант.

3 Сега влезте под душа и си представете, че стоите под водопада. Той преминава през полето на аура­та ви и отмива цялата бавночестотна и ленива енер­гия, както и всички блокажи, които сте поели или натрупали през деня.

4 Чистотата и освежаващата хладина е енергизираща и освежаваща.

5 Сега сложете глава под течащата вода и си пред­ставете как тя влиза през върха на главата ви, през коронната чакра.

6 Минава през тялото ви и излиза през върховете на пръстите на ръцете и краката.

7 Обърнете внимание, че излизащата през пръстите ви вода може да изглежда мътна и тъмна.

8 Позволете на водата да продължи да се движи през вас, докато започне да излиза от пръстите ви чиста като самия водопад.

9 Щом това стане, представете си как изпълвате вът­решното си пространство с водата - чиста и бист­ра, енергизираща и оживяваща.

10 Сега излезте изпод „водопада" (и изпод действи­телния душ). Загърнете се с бялата кърпа или с ха­лата. Докато се загръщате, представете си, че се обвивате с предпазен слой, който се грижи физи­ческото ви пространство да не бъде нарушавано.

11 Поемете си дълбоко въздух; раздвижете пръстите на ръцете и краката си и се усмихнете.


Магически свойства на водата

Бих искала да ви дам и някои заключителни съвети за това как да използвате магическите свойства на во­дата.

1 Когато имате среща с хора, винаги поставяйте ча­ша вода между себе си и другия или другите. Не пийте тази вода и в края на деня я изхвърлете в тоалетната и пуснете водата. Това е хубав и не-натрапчив начин за защита на енергията ви от чуж­дата.

2 Внимавайте да нямате никакви лоши мисли, кога­то приготвяте храна, пиете чай, вода или вино. Во­дата (дори и под формата на чай, алкохол или вода за готвене) ще запомни всички гневни и агресивни думи. Когато вдигаме тост, ние подсъзнателно из­пълняваме ритуал, без да осъзнаваме, че всъщност енергизираме питието със силата на положителни­те си думи.

3 Не споделяйте ваната и не оставяйте водата в нея, за да я използва друг - от енергийна гледна точка това не е добра практика. Другият може да поеме останалата във водата негативна енергия. Пуснете водата от ваната да се изтече.
Водата като защита по време на сън

Докато спите, вие сте уязвими за въздействието на най-различни форми негативна енергия, защото защитите ви са понижени. Но водата предлага голяма защита. Наши­те енергийни системи освобождават много негативна енер­гия през нощта и е много добре да я неутрализираме, пре­ди да замърси енергията на жизненото ни пространство. Церемонията за защита на енергията ни по време на сън е известна като „Сън с водата". Сигурна съм, че много хора вече изпълняват този ритуал подсъзнателно, без изоб­що да се замислят за истинската причина.


Сън с водата

1 Преди да заспите, вземете чаша вода и я сложете до леглото близо до главата си. Тя трябва да бъде на нивото на главата ви, докато спите. Нощното шкафче е идеално за целта. Не пийте от чашата. Просто я оставете там.

2 На сутринта излейте съдържанието на чашата в то­алетната с недоминиращата ръка, изплакнете ча­шата три пъти под течаща вода и всеки път изх­върляйте водата в тоалетната (това е по-символич­но, отколкото да използвате мивката). Изхвърля­нето на водата в тоалетната ще отмие всичко, кое­то се е натрупало в чашата през нощта.

Ако имате много смущаващи сънища или се страху­вате от „същества", докато спите, добавете в чашата ня­колко капки камфор. Трябва ви съвсем мъничко кам­фор, колкото главичката на кибритена клечка.

Важно е винаги да изхвърляте водата с по-слабата си ръка (не онази, с която пишете). Като използвате нея за изпразването на чашата, вие символично отказвате да взе­мете обратно всичко, което се с освободило в нея.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница