Програма за целодневна организация на учебния ден учебната 2017 2018 година приета на заседание на Педагогическия съвет № рд-04-16/ 08. 09. 2017 г и утвърдена със Заповед № рд- 08-1470 от 08. 09. 2017 гстраница1/3
Дата01.02.2018
Размер0.52 Mb.
#52797
ТипПрограма
  1   2   3ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
УЧЕБНАТА 2017 - 2018 ГОДИНА

Приета на заседание на Педагогическия съвет № РД-04-16/ 08.09.2017 г.

и утвърдена със Заповед № РД- 08-1470 от 08.09.2017 г.

на Директора на ОУ „Стоян Михайловски” гр. Варна


1. Общи положения
1.1. Нормативно основание:
Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена за ученици от I доVI клас при наличие едновременно на следните условия:

1 .Финансова и материална обезпеченост на училището;

2. Наличие на санитарно-хигиенни условия;

3. Осигурени безопасни условия;

4. Заявено желание на родителите.

Редът, условията и начинът на сформиране и организирането на групи ЦОУД в училището се осъществява съгласно:  1. Закона за предучилищно и училищно образование.

  2. Наредба № РД-02-20-30от 21.12.2015 г. /ДВ, бр 5 от 19.01.2016 г./ за площ на едно работно място за ученик и брой места в едно помещение.

  3. Наредба № 10 от 01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.


1.2. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището:

В основно училище „Стоян Михайловски“ се обучават ученици от 1 до 7 клас. В целодневното обучение са обхванати ученици от I - VI клас. Сформирани са 8 групи в ЦОУД.


1.3. Предназначение на програмата:

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси.

Чрез нея се определят: целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в ОУ „Ст.Михайловски” гр. Варна; дейностите в групите ЦОУД I - VI клас като обхваща общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава, обхвата на групите в изпълнение на държавната политика.

1.4. Цел на програмата:

Целта на годишната програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневна организация на учебния процес на учениците от I до VI клас.


2. Организация на дейностите в група ЦОУД в училището:
2.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група ЦОУД, според държавния образователен стандарт за организация на дейностите:

За I - IVклас: За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; интереси – 2 учебни часа

За V -VI клас: За учениците от V до VІ клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко от 6 учебни часа.
2.3. Занятията по самоподготовка се водят в стаи на групи ЦОУД както следва:

ЦОУД І ,II клас - ІI етаж

ЦОУД ІІІ клас - ІI етаж

ЦОУД IV клас – I етаж

ЦОУД V – VI клас – I етаж
2.4. Продължителност на часовете за всяка една от групите:

ЦОУД І и ІІ клас – 35 мин.;

ЦОУД ІІІ , ІVклас– 40 мин.

ЦОУД V ,VI клас – 40 мин.


2.5.Седмично разписание на часовете от ЦОУД І – VI клас:
І – ІІ клас

/след 4 час/

І – ІІ клас

/след 5 час/

Организиран отдих и физическа активност

11.10 – 11.45

11.50 – 12.25

обяд


Организиран отдих и физическа активност

11.55 – 12.30

обяд


12.35 – 13.10

Самоподготовка

12.40 – 13.15

13.20 – 13.55

Самоподготовка

13.25 – 14.00

14.05 – 14.40

Занимания по интереси

14.10 – 14.45

14.50 – 15.25

Занимания по интереси

14.55 – 15.30

15.35 – 16.10


ІІІ– ІVклас

/ след 5 час /

ІІІ– ІVклас

/ след 6 час /

Организиран отдих и физическа активност

12.20 – 13.00

13.05 – 13.45

Организиран отдих и физическа активност

13.10 – 13.50

обяд


13.55 – 14.35

обяд


Самоподготовка

14.00 – 14.40

14.45 – 15.25

Самоподготовка

14.50 – 15.30

15.35– 16.15

Занимания по интереси

15.40 – 16.20

16.25 – 17.05

Занимания по интереси

16.30 – 17.10

17.15 – 17.55


V–VI клас

/след 6 час/

V–VI клас

/след 7 час/

Организиран отдих и физическа активност

13.05 – 13.45


14.00 – 14.40

обяд


Самоподготовка

13.55 – 14.35

обяд


14.50 – 15.30

Самоподготовка

14.45 – 15.25

15.40 – 16.20

Самоподготовка

15.35 – 16.15

16.30 – 17.10

Занимания по интереси

16.25 - 17.05

17.20 – 18.00

Занимания по интереси

17.15 – 17.55

18.10 – 18.50


2.6. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в групи ЦОУД.

Педагогическите изисквания са съобразени с общите за училището и със специфичните характеристики на всяка група ЦОУД.

Учителите в групи ЦОУД, които провеждат часовете по самоподготовка, занимания по интереси, дейностите по организиран отдих и физическа активност, с оглед повишаване на качеството на обучението:


  • създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи

  • групова работа и индивидуален подход

  • работа в малки групи

  • упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

В част от часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.
2.6.1. Педагогическите изисквания при провеждане на организиран отдих и физическа активност:
Часовете се провеждат след приключване на учебните часове :

- за учениците от I и II клас/при 4 часа/ - от 11.10 ч.;

- за учениците от I и II клас/при 5 часа/- от 11.50 ч.;

- за учениците от III и IV клас/при 5 часа/- от 12.20 ч.;

- за учениците от III и IV клас/при 6 часа/- от 13.05 ч.;

- за учениците от V и VI клас/при 6 часа/- от 13.05 ч.;

- за учениците от V и VI клас/при 7 часа/- от 14.00 ч.;
Включват:

1. Организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката.

2. Организиране на обедното хранене на учениците.
2.6.2. Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката.

Дейностите по самоподготовка на учениците включват:

1. Ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час.

2. Усвояване на начини и методи за рационално учене.

3. Подготовка на домашни, проектни задания и / или задачи.

4. Подготовка за класни и контролни работи.

5. Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата.

6. Формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си.

7. Консултации с учители по различни учебни предмети.
8. Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.

В дневника се отразяват часовете по самоподготовка и темите за деня.


2.6.3.Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси.

Заниманията по интереси се организират в зависимост от възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.

След проучване и съгласуване с родители и ученици, в училището се организират дейности и мероприятия като изложби, базари, работилница за мартеници, читателски маратон, спортни прояви, конкурси и дискусии с образователна и възпитателна цел. Може да бъде организирано и в сборни групи.

Заниманията по интереси се организирват в следните направления:

1. Наука;

2. История и традиции;

3. Изкуства;

4. Образователни,развиващи и занимателни игри;

5. Спорт;ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПА ЦОУД

I – VI клас

Направление Наука


Дата

Учебна седми-ца

Тема

Брой часове

Дидактични материали

Забележка
1

Здравето – най –голямо богатство

2 часа

Блок А4,книги2

Помощници в ежедневието (четка и паста, телефон и др.)

2 часа

Нагледни материали3

Как да сме откриватели като учените?

2 часа

Енциклопедии4

Космос и небесни тела

2 часа

Енциклопедии5

Моето тяло

2 часа

Енциклопедии, детски табла6

Богатствата на есента

2 часа

Блок А4,книги7

Трудът на хората – професии

2 часа

Енциклопедии, книги
8

За Родното училище – интересно и увлекателно

2 часа

Книги и снимков материал9

Какъв да стана?

2 часа

Детски книги10

История за Коледата

2 часа

Легенди11

За чиста околна среда.

2 часа

Енциклопедия12

Моят домашен любимец

2 часа

Снимки,разкази13

Животните

2 часа

Енциклопедия, списания и др.14


България - моята родина

2 часа

Енциклопедии, детски книги, CD15

Красотите на България

2 часа

Карта на България, детски книги и снимков материал16

Загадките на света

2 часа

Енциклопедии, детски книги и игра


17


Приказки по телефона, електронните игри или какво означават съвременните технологии за учениците

2 часа

Достъп до Internet, енциклопедии, книги18

Природни феномени

2 часа

Енциклопедии,19

В чудния свят на растенията (цветя , дървета) през различните сезони

2 часа

Енциклопедии, детски книги20

Легенда за мартеницата

2 часа

Енциклопедии, детски книги21

Континентите


2 часа

Енциклопедии, детски книги


22


България – 3 март

2 часа


Фотоси, стихотворения23

Приказки за приятелството.

2 часа

Енциклопедии, детски книги24

Международен ден на жената

2 часа

Енциклопедии, детски книги25

Пролет, привет!

2 часа

Енциклопедия и снимки, картини26

Международен ден на детската книга.

2 часа

Енциклопедия и достъп до Internet27

Великденско вълшебство

2 часа

детски книги и рисунки

блок А4
28

Международен ден на космонавтиката

2 часа

Книги, табла29

Съкровища на България

2 часа

Енциклопедия, книги30

Откритията на хората

2 часа

Енциклопедия и достъп до Internet


31


Братята Кирил и Методий и тяхното дело.

2 часа

Енциклопедия и достъп до Internet32

Познай и разкажи

2 часа

Енциклопедия и достъп до Internet33

Измисли история

2 часа

Самостоятелни работи34

История за лятото

2 часа

Самостоятелни работи
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАДПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПА ЦОУД

Направление Истории и традиции
I – VI КЛАСДата

Учебна седми-ца

Тема

Брой часове

Дидактични материали

Забележка
1

Ден на Съединението на България -6 септември

2 часа

Енциклопедии , книги2

Първия учебен ден

2 часа

Детски книги3

Ден на Независимостта на България -22 септември

2 часа

Детски книги4

Народни празници и обичаи през октомври и ноември

2 часа

Детски книги, Интернет5

Митровски месец или листопад

2 часа

Енциклопедии, детски книги6

Архангелов ден

2 часа

Легенди7

Народни будители-1 ноември.

2 часа

Енциклопедии, книги8

Вълчи празници

2 часа

Енциклопедии, книги9

Зимни празници и обичай - Андреев ден

2 часа

Енциклопедии, детски книги10

Никулден

2 часа

Енциклопедия11

Български традиции и обичаи – Бъдни вечер. Коледа.

2 часа

Енциклопедии, детски книги, CD12

Нова година

2 часа

Енциклопедия13

Народни обичаи – Сурвакари

2 часа

Енциклопедия14


Стоян Михайловски –роден на 7 януари 1856г

2 часа

Енциклопедии, детски книги,15

11 януари – Международен ден на думата „Благодаря“

2 часа

Енциклопедии, детски книги16

Антонов и Атанасов ден

2 часа

Енциклопедии, детски книги


17


Ден на прегръдката

2 часа

Достъп до Internet, енциклопедии, книги18

Василица /Банго Васил/

2 часа

Енциклопедии, детски

книги
19

Свети Валентин /Трифон Зарезан/

2 часа

Енциклопедии, детски книги20

Обесването на Васил Левски-19 февруари

2 часа

Енциклопедии, детски книги21

Ден на майчиния език

2 часа

Енциклопедии, детски книги


22


Ден на Освобождението на България от османско иго- 3 март

2 часа


Детски книги23

Пролетни празници

2 часа

Енциклопедии, детски книги24

Международен ден на жената

2 часа

Енциклопедии, детски книги25

Тодоров ден

2 часа

Енциклопедия и снимки, картини26

Международен ден на детската книга

2 часа

Енциклопедия и достъп до Internet27

Разкажи ми приказка (легенда) за Лазаровден, Цветница

2 часа

Енциклопедии, детски книги,
28

Международен ден на космонавтиката

2 часа

Книги, табла29

Великден

2 часа

Енциклопедия, книги30

Ден на труда-1 май и Гергьовден

2 часа

Енциклопедия и достъп до Internet


31


Братята Кирил и Методий и тяхното дело

2 часа

Енциклопедия и достъп до Internet32

Летни празници

2 часа

Енциклопедия33

Какво научих

2 часа

Самостоятелни работи34

Лято

2 часа

Енциклопедия


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница