Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5страница10/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7. Физични фактори

7.1. Шум


Характеристика на приемната среда

Инвестиционното предложение за АМ „Тракия” – лот 2, Лот 3 и Лот 4 ще се реализира на територии, в които има съществуващи инфраструктурни обекти на други ведомства – електропроводи, оптични кабели, напоителни и отводнителни канали, водопроводи и др. Тези инфраструктурни обекти пресичат трасето на автомагистралата или са разположени непосредствено до него. При строителството на амтомагистралата се налага реконструкция на участъците или попадащи в обхвата на пътя.

Изграждането на магистралните участъци е свързано с излъчване на шум в околната среда. Източници на шум ще бъдат машините и съоръженията, използвани за извършване на различни видове строителни дейности – изкопни, насипни, бетонови, транспортни. Основните използвани машини и съоръжения и нивата на шум, излъчван от тях са: багер – 80 ÷ 91 dBA, булдозер – 97 ÷ 105 dBA, валяк – 87 dBA, кран - 92 ÷ 98 dBA, товарни автомобили - 85 ÷ 92 dBA и др. На строителната площадка в определени периоди, в близост до работещите машини, може да се очаква еквивалентно ниво на шум около 90 dBA.

Успоредно с изграждане на магистралните участъци ще се извършва и налагащата се реконструкция на съществуващите в съответния участък инфраструктурни обекти. Използваните машини и съоръжения ще бъдат същите, както и при магистралното строителство. При някои обекти (телефонни кабели) ще се използва малогабаритна строителна техника, излъчваща шум с нива, значително по-ниски от посочените. При строителството на магистралата и реконструкцията на участъците от съществуващата съпътстваща инфраструктура, излъчваният в околната среда шум ще бъде в посочените граници (около 90 dBA). Строителната техника за двата обекта ще бъде разположена на обща площадка.

По време на експлоатация инфраструктурните обекти не са източници на шум в околната среда.
Очаквано въздействие върху околната среда при реализиране на Инвестиционното предложение

Граничните стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, 2006 г.) и за жилищни територии са: ден – 55 dBA, вечер - 50 dBA, нощ – 45 dBA.

Територии с нормиран шумов режим около трасето на АМ „Тракия” са жилищните зони на близките населени места.
По време на строителството

Строителната дейност, свързана с реконструкцията на различните инфраструктурни обекти ще се извършва през дневния период.

В обхвата на Лот 2 на АМ „Тракия” на реконструкцията подлежат участъци от напоителни и отводнителни канали, електропроводи, водопроводи, газопровод, т.т. кабели, които пресичат трасето на магистралата или са разположени до него. Поради достатъчната отдалеченост (над 650 м) на близките населени места (Загоре, Коларово, Боздуганово, Пшеничево, Дядово, Загорци и др.), строителната дейност, свързана с реконструкцията на посочените обекти не е източник на наднормен шум за териториите им.

В обхвата на Лот 3 на реконструкция подлежат участъци от електропроводи и т.т. кабели. Близките населени места (Дядово, Полско Пъдарево, Биково, Чокоба, гр. Кермен, Хаджидимитрово) се намират на големи разстояния (над 800 м) от тези участъци и строителната дейност по реконструкцията им не източник на шум за жилищните зони.

Инфраструктурните обекти в обхвата на Лот 4 (ел. проводи, т.т. кабели, газопровод) са на разстояния по-големи от 800 ÷ 1000 м от жилищните територии на селата в района (Дражево, Завой, Чарда, Воденичане, Деветак, Железник, гр. Карнобат). Дейността по реконструкцията на тези обекти не е източник на шум за посочените населени места.

Поради сравнително малкия обем на строителните работи, не се очаква обслужващият реконструкцията транспорт да бъде източник на наднормен шум за населените места, през които ще минава.


Заключение

Не се очаква строителната дейност по реконструкцията на съществуващите инфраструктурни обекти на други ведомства в обхвата на АМ „Тракия” да бъде източник на наднормен шум за териториите на близките населени места.


По време на експлоатация

Реконструираните инфраструктурни обекти не са източник на шум в околната среда.


7.2. Вибрации


По време на извършване на изкопни и строително - монтажни работи при реконструкция и ново изграждане на инфраструктурни съоръжения на други ведомства, съпътстващи магистралното трасе, вибрациите са фактор на работната среда при извършване на някои специфични дейности.

По време на реконструкция и ново строителство на инфраструктурни обекти на други ведомства няма източници на вибрации в околната среда.7.3. Лъчения


Нейонизиращи и йонизиращи лъчения, топлинни лъчения и радиоактивни лъчения

По време на извършване на изкопни и строителни работи при реконструкция и ново изграждане на инфраструктурни съоръжения на други ведомства, съпътстващи магистралното трасе, съответния обект не е източник на други физични фактори – топлинни, йонизиращи и нейонизиращи лъчения и радиоактивни лъчения.


8. Ландшафт


Трасето на АМ „Тракия” от км 210+100 до км 325+280 преминава през равнинен до ниско-хълмист релеф в който няма изцяло съхранени първични ландшафти. Доминиращи са равнинни до леко хълмисти полета, покрити основно с тревна и храстова растителност, подложени на ерозионни процеси. От антропогенизираните ландшафти са селищните агломерации и агроландшафтите, които доминират.

Реконструкцията на инфраструктурни съоръжения на други ведомства е в обхвата покрай магистралното трасе.


Очаквани въздействия

Промяна в съществуващия агро- и горски ландшафт ще има от изграждането на новите пътни участъци на магистралата - изкопни и насипни работи, в рамките на които ще се извършват и предвидените строителни дейности при реконструкция на съпътстващи магистралното трасе инфраструктурните обекти на други ведомства.


9. Здравно-хигиенни аспекти


Реконструкцията на съществуващите инфраструктурни обекти на други ведомства в обхвата на АМ „Тракия” ще се реализира в землищата на с. Бъдеще, с. Загоре, с. Коларово, с. Боздуганово, с. Сърнево, с. Пшеничево, с. Дядово, с. Могила, с. Загорци, с. Стоил Войвода, с. Дядово, с. Езеро, с. Полско Пъдарево, с. Биково, с. Хаджидимитрово, с. Чокоба, гр. Кермен, с. Хаджидимитрово, с. Дражево, с. Кабиле, с. Завой, с. Зимница, с. Воденичане, с. Деветак, с. Железник, с. Крумово градище, гр. Карнобат, с. Драганци.

От хигиенни позиции следва да се има предвид, че реконструкцията на инфраструктурните обекти засяга • пресичания на ел. проводи,

 • оптични кабели на БТК,

 • преминаване и изместване на напоителни и отводнителни канали,

 • преминаване на тръбопровод, и

 • реконструкция на газопровод.

Като цяло, всички гореизброени дейности нямат пряко отношение към здравето на населението от най-близките населени места. Реализирането на новата съпътстваща инфраструктура единствено би могло да подобри социално-икономическото състояние на районите около лот 2, 3 и 4. Здравно въздействие би могло да се прогнозира единствено върху работещите по реконструкцията в условията на трудова среда, и отчасти върху населението в много ограничени периоди от време при строителните дейности. Тези въздействия са пренебрежимо малки от здравни позиции, като се очаква те да бъдат „маскирани” от дейностите при строежа на пътното трасе на магистралата.

Спрямо посочените реконструкции, Наредба № 7/1992 г. на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда поставя изисквания за спазване на хигиенно-защитни зони по отношение разположение на ел. проводи – съгласно Приложение № 2 на Наредбата, като хигиенно-защитните зони за електропроводи с напрежение 100 кВ и повече се определят от проекциите на крайните проводници на електропроводите на разстояние:

- за електропроводи с напрежение 110 кВ - 10 м;

- за електропроводи с напрежение 220 кВ - 20 м;

- за електропроводи с напрежение 400 кВ - 30 м;

- за електропроводи с напрежение 750 кВ - 60 м.

Терените под проводите от двете им страни не се застрояват за обитаване или извършване на дейности.

Съгласно инвестиционното предложение, електропроводи с напрежение 110 кВ ще се реконструират в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Воденичане.

За опазването на чистотата на жизнената среда и доброто здравно състояние на населението от особено важно значение са разстоянията на населените места от трасето на автомагистралата. Проектантът в основни линии се е съобразил с това, като всички гореспоменати селища са на разстояние над 200 м от автомагистралата. Избраният вариант на пътното трасе в трите лота предоставя възможности за избягване преминаването на трасето през жилищни и индустриални зони, което е благоприятно от хигиенни позиции и по отношение реконструкцията на съпътстващата инфраструктура, която в по-голямата си част ще съвпада като строителни дейности с трасето на магистралата.
9.1. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане на здравето.

Главните рискови фактори за здравето на работниците ангажирани с реконструкцията са праха, токсичните вредности, шума, общите и локални вибрации, неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване.

Макар и силно ограничени, рискови фактори за здравето на населението по време на реконструкцията са основно замърсената въздушна среда и наднормените шумовите нива.

По време на експлоатацията на новата съпътстваща инфраструктура не се прогнозират неблагоприятни здравни въздействия.


От химичните рискови фактори, представени като веществен състав основно значение имат: полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ), тежките метали, въглеродния и азотни оксиди, серния диоксид, катрани и др.
9.2. Характеристика на отделните фактори от дейностите по реконструкция и влиянието им върху човешкото здраве

9.2.1. Вредни физични фактори.

По време на реконструкцията работниците ще бъдат изложени на следните неблагоприятни физични фактори:Неблагоприятен микроклимат - Работата ще се извършва на открито, което в най-добрия случай я причислява към категорията за неблагоприятен микроклимат “Работа целогодишно на открито”.

Наднормени шумови нива - Въпреки, че ефектът ще е върху много ограничен контингент хора от някои населени места, в близост до които ще преминава трасето на магистралата, не бива да се допуска извършване на строителни работи и превоз на материали и техника през нощните часове. Задължително условие за жилищен комфорт е работите по реконструкцията да се извършват само през деня. Това изискване се отнася предимно за населените места, намиращи се на по-малко от 1000м от трасето на автомагистралата.

Наднормени нива на общи и локални вибрации. - На общи вибрации ще бъдат изложени водачите на тежкотоварните камиони, цистерни, багери, кранове, булдозери.

Прах - По време на реконструкцията, при най-неблагоприятни климатични условия (сухо и безветрено време), прахът е възможно да достигне стойности над ПДК, като ще се добави и прахът, който ще се генерира от транспортните машини. Тези прахови емисии са неорганизирани и ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните частици, и много други условия. Обикновено при пътно-инфраструктурни дейности концентрациите на прах в приземния слой на атмосферата са най-високи в района на пътното трасе.
9.2.2. Вредни токсикохимични фактори.

Замърсяването с токсични вещества на почвите, водата и въздуха в дихателната зона по време на реконструкцията ще се дължи основно на изпусканите в атмосферата изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините осъществяващи строителните и транспортни дейности в района, както и на специфични професионални вредности при работа с бетонови и асфалтови смеси. Основните замърсители, които ще се отделят в околната среда са СО, NOx, SO2, въглеводороди, прах, бензинови пари, асфалтови пари. Тези емисии са неорганизирани и ще зависят от: • броя и вида на използваните при реконструкцията машини;

 • режима им на работа;

 • организацията на трудовия процес.


9.2.3. Физическо натоварване.

Трудът в пътното строителство и изграждането на съпътстваща инфраструктура е в голяма степен механизиран. Едновременно с това, има и работни операции, които изискват ръчна работа и значителни физически усилия. От гледна точка на физическите усилия той може да се категоризира като умерено тежка и тежка физическа работа.

Трудът на работниците по реконструкцията се характеризира с разнообразни операции, при типовете дейности по изграждане на инфраструктурата. Налице е значително физическо напрежение, с широко използване на ръчен труд и статично натоварване. Трудът на работещите по електрическата инфраструктура е по-еднообразен, характеризиращ се с монотонност на движенията, изискващи физически усилия. Работната поза е стояща, много често – принудителна, понякога на голяма височина. Неудобната работна поза е свързана със значително натоварване, най-често в шията и локални натоварвания на горните крайници. За най-трудоемка се приема строителната дейност по изграждане на напоителни и отводнителни канали. Значително е натоварването на опорно-двигателния апарат и отделни мускулни групи на ръцете.
9.3. Експозиция на работници и население по време на изграждане

На този етап е трудно да се даде точна количествена оценка на замърсяването с прах от дейностите по реконструкцията. В случая ще се засегне най-вече територията около пътното трасе и прилежащите територии. Праховата експозиция (при ПДК 10 mg/m3 за общ прах) се очаква да е под ПДК.

Източниците на неорганизирани емисии са:

- изгорели газове от ДВГ на машините;

- прах;

- шумово замърсяване.Евентуални атмосферни замърсявания от повишено отделяне на общ прах и изгорели газове в резултат на транспортната дейност, или отделени потенциални шумови емисии, се очаква да бъдат с изключително ограничен характер и с недостатъчен интензитет за да променят здравното състояние на населението и неговата жизнена среда.
9.4. Експозиция на население по време на експлоатация

Не се очаква експозиция на вредни химични и физични фактори по време на експлоатацията на новата инфраструктура.


9.5. Здравно състояние на населението от области Стара Загора, Сливен и Ямбол

С оглед представяне на най-пълноценна информация, включително от здравно-демографски позиции, за трите области, в които основно са разположени лотове 2, 3 и 4 - Стара Загора, Сливен и Ямбол, настоящото изложение анализира кратка обобщена информация за здравното състояние на населението за ретроспективен период с оглед оценка на наличие или отсъствие на детерминиращи фактори от околната среда.


9.5.1. Здравно състояние на населението от област Стара Загора.

Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини от някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за здравния статус на населението, като данните са налични общо за област Стара Загора. Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани и с факторите на околната среда са:

II клас: Новообразувания;

IV клас: болести на ендокринните жлези, на храненето, обмяната и разстройства на имунитета;

IX клас: болести на органите на кръвообращението;

X клас: болести на дихателната система;

XI клас: болести на храносмилателната система;

XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан;

XIV клас: болести на пикочо-половата система;

XVII клас: вродени аномалии.

Обобщените данни за област Стара Загора са незначимо по-лоши спрямо средните индикатори за страната, което е показател за отсъствието на агресивно действащи фактори, включително от страна на околната среда (Таблица № 9.5-1).
Таблица № 9.5-1. Умрели по причини за смъртта, област Стара Загора и страната (на 100 000 души от населението).

Клас болести;

Години

Район

Обща смъртност

II

IV

IX

X

XI

XII

XIV


XVII

2005

Стара Загора

1511,0

227,3

20,2

1012,9

68,4

41,3

0,6

11,9

3,0

страната

1464,8

231,7

25,6

968,1

57,7

42,8

0,7

15,4

3,2

2006

Стара Загора

1530,6

245,2

14,2

1025,1

68,7

48,4

0,8

15,6

1,9

страната

1473,4

230,0

29,1

978,5

54,3

41,5

0,5

15,4

2,4

2007

Стара Загора

1542,1

235,0

12,3

1040,9

65,3

52,4

-

21,3

2,8

страната

1475,3

234,9

28,3

971,0

59,3

45,6

0,5

17,2

2,2


9.5.2. Здравно състояние на населението от област Сливен.

Водеща през 2006 г. за област Сливен е смъртността от болестите на органите на кръвообръщението. На този клас се дължат 64.35% от всички умирания в областта. На второ място са новообразуванията, следвани от болестите на дихателната и храносмилателната системи, травмите и отравянията. Тези пет класа болести формират близо 91% от всички умирания в областта.


Таблица№ 9.5-2. Смъртност по причини за област Сливен – 2005 г. и 2006 г.

№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

2005 г.

2006 г.

брой

на 100000 от населението

Относителен дял (%)

брой

на 100000 от населението

Относителен дял (%)

 

ОБЩО I – XIX клас

2909

1387,26

100,00

2881

1377,36

100.00

I

Някои инфекциозни и паразитни болести

26

12,40

0,89

17

8,13

0,59

II

Новообразувания

509

242,73

17,50

433

207,01

15,03

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

7

3,34

0,24

4

1,91

0,14

IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

72

34,34

2,48

58

27,73

2,01

V

Психични и поведенчески разстройства

2

0,95

0,07

5

2,39

0,17

VI

Болести на нервната система

24

11,45

0,83

27

12,91

0,94

VII

Болести на окото и придатъците му

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

VIII

Болести на ухото и мастоидния израстък

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00Болести на органите на кръвообращението

1774

845,99

60,98

1854

886,36

64,35

Х

Болести на дихателната система

140

66,76

4,81

105

50,20

3,64

ХI

Болести на храносмилателната система

103

49,12

3,54

105

50,20

3,64

ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

ХIII

Болести на костно-мускулната сис­тема и на съединителната тъкан

4

1,91

0,14

1

0,48

0,03

ХIV

Болести на пикочо-половата система

36

17,17

1,24

53

25,34

1,84

ХV

Бременност, раждане и послеродов период

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

ХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

18

8,58

0,62

12

5,74

0,42

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

6

2,86

0,21

11

5,26

0,38

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

64

30,52

2,20

83

39,68

2,88

ХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

124

59,13

4,26

113

54,02

3,92

През 2006 г. в лечебните заведения от област Сливен са регистрирани 430 847 заболявания, от които новооткрити са 226 079. Произтичащата от това болестност и заболеваемост в областта по обръщаемост на лицата за медицинска помощ е съответно 2059,80 и 1080,84 на 1000 души от населението.


Таблица № 9.5-3. Болестност и заболеваемост сред населението в област Сливен – 2006 г.

№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

Болестност

Заболеваемост

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населението

Относителен дял

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населението

Относителен дял

 

ОБЩО I – XIX клас

430847

2059,80

100,00

226079

1080,84

100,00

I

Някои инфекциозни и паразитни болести

8147

38,95

1,89

5837

27,91

2,58

II

Новообразувания

6559

31,36

1,52

2473

11,82

1,09

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

2434

11,64

0,56

714

3,41

0,32

IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

23635

112,99

5,49

3513

16,80

1,55

V

Психични и поведенчески разстройства

15380

73,53

3,57

4988

23,85

2,21

VI

Болести на нервната система

20671

98,82

4,80

7751

37,06

3,43

VII

Болести на окото и придатъците му

23242

111,12

5,39

12030

57,51

5,32

VIII

Болести на ухото и мастоидния израстък

15345

73,36

3,56

11521

55,08

5,10Болести на органите на кръвообращението

82422

394,05

19,13

15424

73,74

6,82

Х

Болести на дихателната система

106678

510,01

24,76

90477

432,55

40,02

ХI

Болести на храносмилателната система

18953

90,61

4,40

7805

37,31

3,45

ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан

15076

72,08

3,50

10747

51,38

4,75

ХIII

Болести на костно-мускулната сис­тема и на съединителната тъкан

19236

91,96

4,46

6812

32,57

3,01

ХIV

Болести на пикочо-половата система

39360

188,17

9,14

20022

95,72

8,86

ХV

Бременност, раждане и послеродов период

1968

9,41

0,46

1585

7,58

0,70

ХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

108

0,52

0,03

78

0,37

0,03

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

986

4,71

0,23

419

2,00

0,19

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

9621

46,00

2,23

8056

38,51

3,56

ХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

21026

100,52

4,88

15827

75,67

7,00

В структурата на болестността с най-голям относителен дял са заболяванията на дихателната система (26,76%), следвани от болестите на органите на кръвообръщението (19,13%). На трето място са болестите на пикочо-половата система с относителен дял 9,14%.

В регистрираната заболеваемост в лечебните заведения за извънболнична помощ през 2006г. в област Сливен значително преобладават болестите на дихателната система (40,02%), следвани болестите на пикочо-половата система (8,86%); травми и отравяния (7,00%); болести на органите на кръвообращението (6,82%) и болестите окото и придатъците му (5,32%). От общата заболеваемост, регистрирана в област Сливен, тези класове болести формират близо 70%.
9.5.3. Здравно състояние на населението от област Ямбол.

За област Ямбол структура на общата смъртност по причини за 2008 г., за най-честите причини за смърт е следната: • болести на органите на кръвооброщението /кл.ІХ/ -68.26%

 • новообразувания /кл.ІІ/-14.87%

 • травми и отравяния и др. външни причини /кл.ХІХ/-3.90%

 • болести на храносмилателната система /кл.ХІ/-3,52%

 • болести на дихателната система /кл.Х/-3.05%

Таблица № 9.5-4. Структура на обща смъртност по причини за област Ямбол – 2007 г. и 2008 г.

№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

2008г.

2007 г.

брой

на 100000 от населението

Относителен дял ( % )

брой

на 100000 от населението

Относителен дял ( % )

 

ОБЩО I – XIX клас

2360

1667.0
2273

1595,37
I

Някои инфекциозни и паразитни болести

11

7.8

0.47

22

15.44

0,97

II

Новообразувания

351

247.9

14.87

331

232.32

14,56

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

-

-
1

0,70

0,04

IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

36

25.4

1.53

41

28,78

1,80

V

Психични и поведенчески разстройства

1

0.7

0.04

3

2,11

0,13

VI

Болести на нервната система

14

9.9

0.59

13

9.12

0,57

VII

Болести на окото и придатъците муVIII

Болести на ухото и мастоидния израстък

Болести на органите на кръвообращението

1611

1137.9

68.26

1538

1079.49

67,66

Х

Болести на дихателната система

72

50.9

3.05

70

49.13

3,08

ХI

Болести на храносмилателната система

83

58.6

3.52

66

46.32

2,90

ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан

1

0.7

0.04


ХIII

Болести на костно-мускулната сис­тема и на съединителната тъканХIV

Болести на пикочо-половата система

23

16.2

0.97

31

21,76

1,36

ХV

Бременност, раждане и послеродов период

1

0.7

0.04


ХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

7

4.9

0.30

14

9,83

0,62

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

7

4.9

0.30

2

1,40

0,09

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

50

35.3

2.12

64

44,92

2,82

ХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

95

65.00

3.90

77

54.04

3,39

При населението над 18 г. най-висок е делът /болестност/ на болестите на органите на кръвообръщението и болестите на дихателната система, следвани от болести на пикочо-половата система; заболеваемост – болести на дихателната система, следвани от болестите на органите на кръвообръщението. При лицата до 17 г. – най-висока болестност и заболеваемост са болестите на дихателната система.


Таблица № 9.5-5. Болестност и заболеваемост сред населението в област Ямбол 2008 г.

№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

Болестност

Заболеваемост

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населението

Относителен дял

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населението

Относителен дял

 

ОБЩО I – XIX клас

378776

2675,5
155191

1096,2
I

Някои инфекциозни и паразитни болести

6024

42,6

1,59

3085

21,8

1,99

II

Новообразувания

9675

2330,0

2,55

5034

35,6

3,24

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

2330

21175,0

0,62

1082

7,6

0,70

IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

21175

15307,0

5,59

4556

32,2

2,94

V

Психични и поведенчески разстройства

15,07

24456,0

4,04

6129

43,3

3,95

VI

Болести на нервната система

24456

23265,0

6,46

9311

65,8

6,00

VII

Болести на окото и придатъците му

23265

10789,0

6,14

13897

98,2

8,95

VIII

Болести на ухото и мастоидния израстък

10789

91543,0

2,85

6529

46,1

4,21Болести на органите на кръвообращението

91543

646,6

24,17

19625

138,6

12,65

Х

Болести на дихателната система

57323

404,9

15,13

30692

216,8

19,78

ХI

Болести на храносмилателната система

16560

117,0

4,34

7156

50,5

4,61

ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан

13639

96,3

3,60

7733

54,6

4,98

ХIII

Болести на костно-мускулната сис­тема и на съединителната тъкан

18034

127,4

4,76

6981

49,3

4,50

ХIV

Болести на пикочо-половата система

42482

300,1

11,22

19503

137,8

12,57

ХV

Бременност, раждане и послеродов период

1804

12,7

0,48

1136

8,0

0,73

ХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

46

0,3

0,01

11

0,1

0,01

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

1137

8,0

0,30

662

4,7

0,43

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

3580

25,3

0,95

2150

15,2

1,39

ХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

19607

138,5

5,18

9916

70,0

6,39


На основа представената информация за инвестицията от здравни позиции, хигиенният експертен анализ доказва, че:

 • при дейностите по реконструкция не се очаква негативна промяна в здравния статус на населението от разположените в близост населени места и здравния риск в краткосрочен и дългосрочен план може да се прогнозира като много нисък;

 • ако при дейностите по изграждане на съпътстващата инфраструктура се вземат всички необходими мерки за здравна защита в работна среда, то рискът за работещите по инвестиционното предложение ще бъде максимално ограничен.

Новата инвестиция се очаква да има и многопосочно положително влияние върху населението в района, включително в социален и здравен аспект – ще се подобри локалната инфраструктура, ще бъде трудово ангажирана част от местното работоспособно население, ще се създадат условия за по-добри финансови приходи и социален статус на жителите в района.

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница