Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5страница11/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

10. Културно наследства


Предмет на изследване на инвестиционно предложение за реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) – пресичания на електропроводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, изместване на напоителни канали, преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др. от обект АМ „Тракия”, лот 2, лот 3 и лот 4, от км 210+100 до км 325+280 са обектите на културното наследство. При анализа на този компонент се установи, че реконструкцията на съпътстващата инфраструктура ще засегне територията на 8 археологически обекти:

ЛОТ 2.

 1. обект 18, землище с. Загорци,

- реконструкция на ЕЛ-20 кV „Пшеничево”, км 237+000, L = 63 м;

 1. обект 22, землище на с. Дядово,

- реконструкция на тт кабел при км 242+100 – L = 952 м;

ЛОТ 3.

 1. обект 11, землище на с. Биково,

- реконструкция на тт кабел при км 258+320 – L = 297 м.

 1. обект 21, землище на с. Хаджидимитрово,

- реконструкция на ел. провод 20 кV при км 276+020 – L = 207 м;

ЛОТ 4

 1. обект 1, землище на с. Хаджидимитрово,

- реконструкция на ел. проводи 110 кV при км 276+884;

 1. обект 7, землище на Кабиле,

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 282+176;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 282+196;

 • реконструкция на тт кабел при км 282+183.

 1. обект 14, землище на с. Зимница:

- реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 294+308.обект 14

 1. обект 34, землище на землище с. Железник:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 318+530;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 319+105.

Повечето от посочените обекти са описани в протокола на междуведомствена комисия, назначена със заповед № Р-52/07.07.2009 г. на Директора на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности (НИОНКЦ). В протокола не е включен само обект 34 от ЛОТ 4, защото проучването му е завършено през 2007 г.

Строителните дейности при провеждането реконструкцията на съпътстващата инфраструктура на АМ „Тракия” представляват сериозна заплаха за културните ценности. Провеждането им ще доведе до нарушаване на културните напластявания и до разрушаване на археологически структури. Експлоатацията на магистралата и съпътстващата я инфраструктура няма да оказват пряко отрицателно въздействие върху културните ценности.

Изискваните от специализираната нормативна уредба мерки за защита на обектите на културното наследство, застрашени от предстоящото изграждане на АМ „Тракия” в участъка „Стара Загора – Карнобат” от км 210+100 до км 325+280, са реализирани в рамките на определения сервитут. При осъществяването на реконструкцията на съпътстващата инфраструктура на АМ „Тракия” обаче ще бъдат засегнати непроучени участъци от обектите, разположени извън сервитута на магистралата. Изкопните работи за полагането на кабели ще разрушат културните напластявания в неизследваните части от територията на посочените 8 обекти – недвижими културни ценности.

По тази причина в съответствие с изискванията на раздел V от Закона за културното наследство (ЗКН) (Обн. ДВ. бр.19 от 13 март 2009 г. изм. ДВ. бр.80 от 9.10.2009 г.). и чл. 137, ал. 1 и чл. 169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ДВ бр. 1/2001 г. с изм. и доп.) е необходимо проектите, свързани с осъществяване й, да бъдат съгласувани с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности.

В съответствие с изискванията на чл. 161, ал. 1. от ЗКН е необходимо участъците от обектите, в които ще се провежда реконструкция на съпътстващата инфраструктура да бъдат проучени чрез спасителни археологически разкопки. Съгласно чл. 148, ал. 5 на ЗКН, средствата за това проучване трябва да се предоставят от възложителя, във връзка с чиято инвестиционна инициатива се извършва спасителното проучване. Спасителните разкопки могат да се проведат от археолози от Националния археологически институт с музей при БАН, Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и музеите в Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас.

Поради естеството на първоначалните археологически изследвания – теренни обхождания без деструктивна намеса на терена, е възможно да не са регистрирани всички реално съществуващи археологически обекти. Наличието на някои видове археологически обекти, като например некрополи или ритуални ями, може да бъде установено само след изкопни дейности. Поради това, съгласно чл. 161, ал. 2 от ЗКН, в зоните на извършване на изкопни работи за реконструкция на съпътстващата инфраструктура по трасето на магистралата трябва да се провеждат периодични наблюдения от археолози от музеите, в чиято територия попадат лотове 2, 3 и 4 от АМ „Тракия”. В случай че при наблюдението се установи наличие на археологически обект, нерегистриран преди, поради неговите особености, трябва да се процедира в съответствие с разпоредбите на чл. 72 и 73 от ЗКН.

Експлоатацията на автомагистралата и обслужващите я съоръжения и инфраструктура няма да оказва пряко отрицателно въздействие върху обектите на културното наследство.


V. Значимост на въздействията – вид, обхват, продължителност, честота, обратимост, кумулативни въздействия и др.


Значимостта на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение са определени като:

Атмосферен въздух

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

не

Непреки

да

Кумулативни

не

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

да

Положителни

не

Отрицателни

даПовърхностни води

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

не

Непреки

не

Кумулативни

не

Краткотрайни

не

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

не

Положителни

не

Отрицателни

не


Подземни води

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

не

Непреки

не

Кумулативни

не

Краткотрайни

не

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

не

Положителни

не

Отрицателни

не


Геоложки условия

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

не

Непреки

не

Кумулативни

не

Краткотрайни

не

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

не

Положителни

не

Отрицателни

не


Земи и почви

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

да

Непреки

не

Кумулативни

не

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

да

Положителни

не

Отрицателни

да


Растителен свят

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

да

Непреки

не

Кумулативни

не

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

да

Положителни

не

Отрицателни

да


Животински свят

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

да

Непреки

да

Кумулативни

не

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

да

Положителни

не

Отрицателни

да


Отпадъци

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

да

Непреки

не

Кумулативни

не

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

да

Положителни

не

Отрицателни

да


Шум

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

да

Непреки

не

Кумулативни

да

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

да

Положителни

не

Отрицателни

да


Ландшафт

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

не

Непреки

не

Кумулативни

не

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

не

Положителни

не

Отрицателни

не


Здравно-хигиенни условия

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

да

Непреки

не

Кумулативни

не

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

да

Положителни

не

Отрицателни

да


Културно наследство

Характеристика на въздействието

По време на строителството

Преки

да

Непреки

да

Кумулативни

не

Краткотрайни

да

Среднотрайни

не

Дълготрайни

не

Постоянни

не

Временни

да

Положителни

не

Отрицателни

даVІ. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда


 • Атмосферен въздух

В периода на строителните работи атмосферния въздух ще се замърсява с прах и отпадъчни газове от работата на ДВГ на строителната техника и товарните ППС при извършване на изкопни работи, оформяне на леглата на линейните обекти, обратно засипване на земни маси, товаро-разтоварни работи на насипни строителни материали, извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци.

Местата на временно складиране на насипните материали и строителни отпадъци ще бъдат източници на неорганизирани емисии при сухо и ветровито време. Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/намали негативното въздействие върху околната среда са следните:

Да не се допуска извънгабаритно товарене на ППС с насипни материали (пясък, земни маси и пр.) и да се използват покрити с платнища транспортни средства при извозване на излишните земни маси или насипни строителни материали;

След приключване на строителните работи на даден участък или общ линеен обект, местата за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци, своевременно да се почистват, като отпадъците се извозят на отредените за депониране на строителни отпадъци места;

Да не се допуска да работят строително-монтажната техника и товарните ППС с неизправни двигатели с вътрешно горене или с нестандартни горивни смеси;


 • Води

Не се налагат


 • Почви

Не се налагат


 • Растителен свят

Всички дейности да се извършват в рамките на терените определени за инфраструктурните обекти. Да не се допуска унищожаване на растителност в прилежащи терени.


 • Животински свят

Не се налагат


 • Отпадъци

По време на реконструкцията и строително-монтажните дейности на отделни инфраструктурни подобекти на други ведомства, които съпътстват магистралното трасе ще се генерират опасни, производствени, строителни и битови отпадъци. Инвестиционното предложение за реконструкция на инфраструктурни подобекти покрай бъдещето трасе на АМ „Тракия” предвижда разделно събиране на различните по вид отпадъци, временно съхраняване и предаване на отпадъците за последващо третиране на юридически или физически лица притежаващи регистрационен документ, разрешение по чл. 37 от ЗУО и/или КР на основание писмен договор.
По време на строителството

Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки до:

- извозване на строителните отпадъци на депо определено от съответната Община;

- събиране на твърдите битови отпадъци в метални контейнери на съответната строителна площадка и извозването им на организирано депо за ТБО или последващо третиране;

- аварийно образувани опасни отпадъци да се извозват своевременно до базата на организацията изпълняваща строителните работи и предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по чл. 37 на ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор.

- образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на закрито или на временни площадки до: извозване за последващо обезвреждане при спазване изискванията на Глава втора, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. на определените за това места;
 • Шум

 • при преминаване през населените места, обслужващият транспорт да спазва ограниченията за скорост на движение, при извършване на реконструкции на съпътстваща магистралното трасе инфраструктура.
 • Културно наследство

 • Съгласуване на проектите за реконструкция на инфраструктурата за 8 обекта археологически обекти с НИОНКЦ

 • Провеждане на спасителни разкопки в рамките на сервитута

 • Междуведомствена комисия, назначена от директора на НИОНКЦ

 • Периодични наблюдения на строителните работи по цялото трасеVІІ. Трансграничен характер на въздействията


Характерът на реконструкции и ново строителството на инфраструктурни съоръжения покрай магистралното трасе, както и последващата експлоатация на обектите изключва трансгранични въздействия.

VIIІ. Уведомяване на компетентните органи и засегнати юридически лица за предприетото инвестиционното предложение


Реконструкцията на комуникациите (съпътстващи магистралното трасе инфраструктурни съоръжения на други ведомства) са заявени като дейност в основния предмет на осъвременения Доклад за ОВОС на АМ „Тракия” участък „Стара Загора - Карнобат” от км 210+100 до км 325+280, Лот 2, Лот 3 и Лот 4, за който са уведомени всички засегнати общини и кметства с които са проведени срещи и обществено обсъждане на резултатите от осъвременения Доклад за ОВОС. На проведените обществени обсъждания бяха дискутирани и съответните предстоящи реконструкции на съпътстващи магистралното трасе инфраструктурни съоръжения на други ведомства. На проведените обществени обсъждания практически са уведомени засегнатите лица по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.
Списък на приложенията:
Приложение № 1 Писмо изх. № ОВОС-8559/20.10.2009 г. на МОСВ

Приложение № 2 Ситуация на трасето и защитените зони
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница