Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5страница7/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. Геоложки условия


Районът на инвестиционното предложение за реконструкция на съпътстващи магистралата инфраструктурни обекти на други ведомства попада в обхвата на картни листове в М 1:100 000, в последователност от запад на изток съответно К-35-52 (Стара Загора), К-35-53 (Нова Загора) и К-35-54 (Ямбол).

Картен лист Стара Загора

В тази част от инвестиционното предложение, отделните елементи от съпътстващата инфраструктура попадат изключително в терени изградени от отложения с кватернерна възраст.

Алувиално-пролувиални образувания (а-ргQр)

Те са разпространени в южното подножие на Сърнена гора, южно от Стара Загора и селата Дълбоки, Оряховица, Караново, Асеновец и Кортен, където покриват ниската акумулативна повърхнина и се разполагат с размивна граница върху неогенските и по-старите литотела. Покрити са от алувиални, делувиални и пролувиални наслаги.

Представени са от чакъли, гравии и глинесто-песъчливи наноси. В близост с реките се наблюдават валуни и по-едри чакъли. Дебелината на тези отложения се колебае твърде много, но не надвишава 20 м.

Алувиални образувания (aQh)

Привързани са към русловите части на реките и заливните речни тераси. Разполагат се с размивна граница върху пъстра подложка от по-стари литотела. По реките Ракитница, Сазлийка, Блатница и техните притоци с отток към Старозагорското поле алувиалните образувания са изградени в основата си от дребнокъсови добре огладени чакъли с полигенен състав и песъчлив запълнител. Над тях следват средно до едрозърнести пясъци, които се покриват от песъчливо-глинести материали. Дебелината на отложенията е от 6 до 8 м.

От тектонските структури в района значение имат Загорският грабен (понижение) и клипа на Светиилийските височини.Картен лист Нова Загора

В тази част от инвестиционното предложение теренът е изграден от отложения с кватернерна възраст, аналогични на описаните по-горе. Допълнително тук, в ограничени интервали, се разкриват скали с горнокредна (в централната част на картния лист) и триаска възраст (при пресичане на северните части на Светиилийските възвишения) .

Боснекска свита (bоТ1-2)

Боснекската свита е изградена само от доломити, като характерни са сивите фино- до дребнозърнести дебело наслоени до масивни разновидности. Долната й граница, се поставя в основата на първия слой от бели доломити, а горната - в основата на първия слой от черни аргилити.

Дебелината на зърнестите доломити е по-голяма от 200 - 250 м.

Характерни за тази свита в Светиилийските височини са тъмносиви финозърнести доломити с пясъчников лом. Те са средно и дебелонаслоени. Измерена е действителна дебелина на Боснекската свита от 96 до 171 м. Свитата е широко разпространена в Светиилийските височини от с. Дядово до с. Ботево

Горна кредна серия

Вулканогенно-седиментна задруга (10К2st-сp)

Разкрива се в Сърнена гора. Характерни са разкритията между с. Съдийско поле и Старо село. Скален състав: изключително разнообразно редуване от седименти, туфи и тефроиди с разливи и секущи тела (?) от вулкански скали. Седиментните скали са представени от варовици, мергели и теригенни скали. В южната част на разкритията в задругата се проследява една флишка пачка от пясъчници, алевролити и тънки пластове от варовици. Дебелината й е над 1 000 м, а възрастта - кампан.

Флишка карбонатна задруга (11K2sn)

Задругата се разкрива югоизточно от с. Кортен, където лежи с тектонски контакт над флишката пачка на вулканогенно-седиментната задруга и в югоизточна посока във вид на „острови” сред кватернерни отложения. Скален състав: сиви и бели варовици, песъчливи варовици, по-рядко мергел, много здрави и масивни кварцови пясъчници, по-рядко и тефроидни прослойки. На места зaдpyгaтa е с характер на кластичен варовиков .флиш (при с. Каменово). Сред варовиците има черни флинтови ядки.

Средногорски неоинтрузии (δК2)

Мезозойските скали в няколко участъка са процепени от няколко различно големи тела, изградени главно от амфиболови и биотитови диорити С по-късни монцодиоритова и кварцдиоритова наставка.

От тектонските структури в района значение имат изброените за кл. Ст. Загора - Загорският грабен (понижение) и клипа на Светиилийските височини, а също и Сливенския и западния завършек на сложно устроения Стралджански грабен.


Картен лист Ямбол

В тази част теренът е изграден от скали с горно кредна възраст (основно на изток от централната част на листа) и с неогенска и кватернерна възраст (от западната граница до централната част на листа).

В района на инвестиционното предложение най-широко разпространение от подземните богатства имат тези за строителни материали – варовици, вулкански скали и речна баластра.

В района на инвестиционното предложение като негативно геодинамично явление може да бъде посочена главно колебанието на водното ниво в плитките подземни води.


4.Земи и почви


В почвено отношение участъкът на АМ „ТРАКИЯ” от Стара Загора до Карнобат с дължина 115.180 км попада в Среднотракийско-Тунджанска провинция на Балканско-Средиземноморската почвена подобласт. Към провинцията се отнасят Горнотракийската низина и северната част на Тунджанската низинно-хълмиста земя. Характеризира се с редица специфични особености на почвената покривка. Източната част на провинцията, в която ще се изгражда автомагистралният участък е почти изцяло покрит със смолници (обикновени - eutric, Vry, карбонатни - calcic, VRk, гипсови - gypsic, VRy и глееви - gleyic, VRg). Срещат се и лесивирани почви (канеловидни - chromic, LVx, светли - albic, Lva, червени - ferric, LVf). На безотточните терени се срещат планосоли (dystric, PLd), солончаци (Solonchaks), солници (Solonetz), а в поречията на реките - наносни (богати - eutric, Fle, кисели - dytric, FLd, тъмни - molic, FLm) и дори глееви черноземи (gleyic, CHg). По високите части на хълмистите възвишения се срещат и плитки почви (ранкери - umbric, Lpu, литосоли - lithic, LPq).

В обхвата на Лот 2 са изградени напоителни системи: „Напоително-отводнителна система Стара Загора”. Строителството на АМ „Тракия” засяга напоителни и отводнителни канали от системата, поради което се налагат частични реконструкции на съоръженията. Налагат се и промени в трасетата на газопровод, водопровод, ел. проводи и тт кабели. Всички тези дейности са свързани с промяна предназначението на земите и изключване на земи от горски фонд.
 • Лот 2 - участък „Стара Загора - Нова Загора”

А/ Напоително-отводнителна система Стара Загора

• Преминаване на отводнителен канал под АМ „Тракия” на км 210+140, в землището на с. Загоре.

• Преминаване на напоителен канал под АМ „Тракия” на км 210+148 и пътна връзка Стара Загора – Димитровград, в землището на с. Загоре.

• Изместване на напоителен канал успоредно на АМ „Тракия” от км 212+800 до км 213+100 и пресичането му през АМ „Тракия” на км 213+100, в землището на с. Загоре.

Разработен е парцеларен план за преминаване на отводнителен (км 210+140) и два напоителни канали (км 210+148 и км 213+100) и от шахтите на газопровода. Общата площ на засегнатите имоти е 257.544 дка. Площта за промяна предназначението на земята е 9.463 дка. Категория на земята – без категория.

• Преминаване на отводнителен канал под АМ „Тракия” на км 210+140 „Калояновец – Бъдеще”, в землището на с. Бъдеще.

Разработен е парцеларен план за преминаване на отводнителния канал под АМ „Тракия” с дължина L = 812 м. Общата площ на засегнатите имоти е 35.666 дка. Площта за изключване от ГФ е 0.578 дка. Категория на земята – без категория.

• Изместване на напоителен канал при км 213+100, в землището на с. Коларово.

Разработен е парцеларен план за изместване на канала и преминаване на отводнителния канал под АМ „Тракия” с дължина L = 460 м. Общата площ на засегнатите имоти е 86.799 дка. Площта за изключване от ГФ е 2.659 дка. Категория на земята – без категория.

• Изместване на отводнителен канал и преминаване през АМ „Тракия” на км 214+600. в землището на с. Коларово и изместване на отводнителен канал при км 217+000.

Разработен парцеларен план за изместване на отводнителен канал и преминаване през АМ „Тракия” на км 214+600 и км 217+000. Засяга се землището на с. Коларово, община Раднево.

Обща площ на засегнати имоти от землището на с. Коларово 93.958 дка.

Площ за промяна предназначението на земята - 1.964 дка.

Категория на земята – V-та и без категория.

• Преминаване на отводнителен канал „С-11-1” през АМ „Тракия” на км 217+000, в землището на с. Боздуганово и изместване на отводнителен канал успоредно на АМ „Тракия” между км 219+080 и км 219+240, в землището на с. Боздуганово.

Обща площ на засегнати имоти от землището на с. Боздуганово 87.622 дка.

Площта за промяна предназначението на земята е 3.199 дка.

Категория на земята – ІV-та,V-та и без категория.

• Реконструкция на покрит напоителен канал на пътен възел гр. Нова Загора - етапна връзка при км 0+567, в землището на с. Дядово

Разработен е проект на парцеларен план за реконструкция на напоителен канал при км 0+567 на пътен възел гр. Нова Загора - етапна връзка, с дължина L = 155 м. Засяга се землището на с. Дядово с обща площ на имотите 41.004 дка.

Площта за промяна предназначението на земята е 0.709 дка.

Категория на земята – ІІІ-та.


Б/ Преминаване на газопровод и тръбопровод

• Реконструкция на газопровод за ГРС Димитровград на км 212+600, в землището на с. Загоре

Реконструкцията на газопровода е в обхвата на реконструкцията и отчужденията на отводнителен (км 210+140) и два напоителни канали (км 210+148 и 213+100) и шахтите на газопровода. Общата площ на засегнатите имоти е посочена по-горе.

• Проект за „Газоснабдяване на община Раднево”, източно от с. Могила и с. Боздуганово, на км 219+900. Засягат се землищата на с. Боздуганово, с. Сърнево, с. Диня, с. Тополяне, с. Знаменосец, гр. Раднево.

Газопроводът е изграден от ф-ма „Ситигаз България” АД София.

• Преминаване на тръбопровод Т-8-21 през АМ „Тракия” на км 236+250 със защитен стоманобетонов кожух, в землището на с. Загорци.

Разработен парцеларен план за преминаване на тръбопровод Т-8-21 през АМ „Тракия” на км 236+250 със защитен стоманобетонов кожух. Засяга се землището на с. Загорци, община Нова Загора с обща площ на имота 12.025 дка.

Площ за промяна предназначението на земята 0.053 дка.

Категория на земята – ІV-та.
С/ Рекострукция на електропроводи, Т.Т. кабели и водопроводи

• Землище с. Загоре, от км 209+900 до км 212+820:

- ЕЛ-20 кV „Птицекомбинат”, км 210+450, L = 390 м;

- ЕЛ-20 кV „Опан”, км 210+458, L = 548 м;

- ЕЛ-20 кV „Коларово”, км 212+130, L = 226 м;

- ТТ кабели, км 210+594, L = 1688 м;

- ТТ кабели, км 211+668, L = 46 м;

- ТТ кабели, км 212+840, L = 737 м;

- Водопровод Ø 250 мм, км 212+760, L = 130 м

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти от ПФ с обща площ от 181.445 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.052 дка. Категория на земята – V-та. От ГФ се засяга имот с обща площ 1.250 дка, от които за изключване подлежат 0.004 дка.

• Землище с. Бъдеще, пътен възел „Ст. Загора”:

- ТТ кабел, км 210+594, L = 1688 м;

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се ГФ - имот с обща площ 63.959 дка, от които за изключване подлежат 0.002 дка.

• Землище с. Коларово, от км 212+820 до км 216+995

- ТТ кабел, км 212+840, L = 737м

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се ГФ - имот с обща площ 21.896 дка, от които за изключване подлежат 0.008 дка.

• Землище с. Боздуганово, от км 216+995 до км 220+600:


 • ЕЛ-20 кV отклонение, км 219+905, L = 120 м;

 • ЕЛ-20 кV „Кадиево”, км 219+985, L = 130 м;

 • ЕЛ-20 кV „Антени”, км 220+000, L = 197 м

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 74.523 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.021 дка. Категория на земята – ІV-та и V-та. От ГФ се засягат имоти с обща площ 13.733 дка, от които за изключване подлежат 0.007 дка.

• Землище с.Сърнево, от км 220+600 до км 226+930:

- ЕЛ-20 кV „Антени”, км 221+750, L = 972 м;

- ТТ кабели, км 221+808, L = 89 м;

- Водопровод Ø 250 мм, км 224+580, L = 156 м

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 193.363 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.034 дка. Категория на земята – V-та и VІ-та.

• Землище с. Пшеничево, от км 226+930 до км 229+360:

- ЕЛ-20 кV „Пшеничево”, км 228+123, L = 70 м

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 17.700 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.008 дка. Категория на земята – ІІІ-та.

• Землище с. Събрано, от км 231+660 до км 234+580:

- Водопровод Ø 300 мм, км 232+190, L = 105 м

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 36.197 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.010 дка. Категория на земята – ІІІ-та.

• Землище с. Загорци, от км 234+580 до км 238+520:

- ЕЛ-20 кV „Пшеничево”, км 237+000, L = 63 м

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 14.356 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.008 дка. Категория на земята – ІV-та.

• Землище с. Стоил Войвода, от км 238+520 до км 241+640:

- ТТ кабели, км 240+640, L = 147 м

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 22.452 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.004 дка. Категория на земята – ІV-та.

Обща площ на засегнатите имоти, - 1 240.51 дка, от които 216.345 дка ГФ

Обща площ на земите, подлежащи на промяна предназначението на земята 15.525 дка и 3.258 дка за изключване от ГФ.

Категория на земята – ІІІ-та, ІV-та, V-та и без категория.


 • Лот 3 - участък „Нова Загора – Ямбол”

В обхвата на Лот 3 се налагат частични реконструкции на Ел. проводи и ТТ кабели. Тези дейности са свързани с промяна предназначението на земите.

Реконструкция на Ел. проводи и ТТ кабели в следните землища:

• Землище с. Дядово:


 • реконструкция на тт кабел при км 242+100 – L = 952 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 242+660 – L = 992 м;

 • реконструкция на част от ел. провод 20 кV при км 243+740 – L = 74 м.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 195.682 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.139 дка. Категория на земята – ІІІ-та.

• Землище с. Езеро: • реконструкция на част от ел провод 20 кV при км 243+740 – L = 662 м;

 • реконструкция на ел провод 20 кV при км 244+890 – L = 68 м;

 • реконструкция на ел провод 20 кV при км 246+445 – L = 419 м.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 270.159 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.201 дка. Категория на земята – ІV-та.

• Землище с. Полско Пъдарево: • реконструкция на тт кабел при км 247+480 – L = 60 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 247+600 – L = 704 м.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 115.294 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.111 дка. Категория на земята – ІV-та.

• Землище с. Биково: • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 258+200 – L = 551 м;

 • реконструкция на тт кабел при км 258+320 – L = 297 м.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 492.778 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.202 дка. Категория на земята – ІV-та.

• Землище гр. Кермен: • реконструкция на тт кабел при км 265+140 – L = 209 м;

 • реконструкция на тт кабел при км 0+180 на път ІV-55514 – L = 55 м;

 • реконструкция на тт кабел при км 0+980 на път ІV-55514 – L = 45 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 263+720 – L = 260 м.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 391.262 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.139 дка. Категория на земята – ІV-та и ІХ-та.

• Землище с. Чокоба: • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 271+670 – L = 86 м.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 24.499 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.018 дка. Категория на земята – ІV-та и ІХ-та.

• Землище с. Хаджидимитрово: • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 276+020 – L = 207 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 276+840 – L = 464 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 277+615 – L = 476 м;

 • реконструкция на тт кабел при км 277+440 – L = 602 м.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 332.895 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.319 дка. Категория на земята – ІV-та и V-та.

Засегнатите земи са основно обработваеми ниви. Незначителни са площите на засегнатите полски пътища. Мери се засягат в землището на гр. Кермен.

Обща площ на засегнатите имоти, - 1 822.57 дка.

Обща площ на земите, подлежащи на промяна предназначението на земята 1.129 дка.

Категория на земята – ІІІ-та, ІV-та, VІІ-та, ІХ-та и без категория.


 • Лот 4 - участък „Ямбол – Карнобат”

В участъка на Лот 4 се налагат частични реконструкции на Ел. проводи и ТТ кабели. Тези дейности са свързани с промяна предназначението на земите. Реконструкцията засяга следните землища:

• Землище с. Хаджидимитрово: • реконструкция на ел. проводи 110 кV при км 276+884

Разработен е парцеларен план за землището. Засяга се имот с обща площ от 3.800 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.016 дка. Категория на земята – V-та.

• Землище с. Дражево: • реконструкция на газопровод при км 280+485.81,

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 26.781 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 1.603 дка. Категория на земята – V-та.

• Землище с. Кабиле: • реконструкция на газопровод при км 280+485.81;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 280+485.81;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 282+176;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 282+196;

 • реконструкция на тт кабел при км 282+183.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 372.167 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.688 дка. Категория на земята – ІV-та и VІ-та.

• Землище с. Завой: • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 286+970,

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 97.935 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.016 дка. Категория на земята – ІV-та.

• Землище с. Зимница: • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 293+252;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 294+308.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 89.105 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.020 дка. Категория на земята – ІІІ-та и ІV-та.

• Землище с. Воденичане: • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 299+850;

 • реконструкция на ел. проводи 220 кV при км 302+841;

 • реконструкция на ел. проводи 110 кV при км 303+447.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 2926.949 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.140 дка. Категория на земята – ІV-та и Х-та.

• Землище с. Деветак: • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 314+914;

 • реконструкция на тт кабел при км 314+991.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 507.031 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.022 дка. Категория на земята – ІІІ-та и V-та.

• Землище с. Железник: • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 318+530;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 319+105.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 332.895 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.020 дка. Категория на земята – ІV-та.

• Землище с. Крумово градище: • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 323+320.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 19.001 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.010 дка. Категория на земята – VІІ-ма.

• Землище гр. Карнобат: • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 324+523;

 • реконструкция на тт кабел при км 324+561.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 146.781 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.616 дка. Категория на земята – ІІІ-та и VІІ-ма .

• Землище с. Драганци: • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 324+523;

 • реконструкция на тт кабел при км 324+523.

Разработен е парцеларен план за землището. Засягат се имоти с обща площ от 49.852 дка. За промяна предназначението на земята подлежат 0.612 дка. Категория на земята – ІV-та.

В този участък засегнатите земи са също основно обработваеми ниви. Мери се засягат в землището на с. Кабиле.

Обща площ на засегнатите имоти, - 4 261.03 дка.

Обща площ на земите, подлежащи на промяна предназначението на земята 3.763 дка.

Категория на земята – ІІІ-та, ІV-та, VІІ-та, ІХ-та и без категория.
Обща площ на земите подлежащи на промяна предназначението на земята (ПФ) за трите лота е 7 324.11 дка, от които 216.345 дка за изключване от горския фонд.
Очаквани въздействия в процеса на реконструкцията на обектите

Засягат се обработваеми земи-основно ниви. Делът на пасищата (мера) е незначителен (0.77 дка).

Основните въздействия върху почвите в резултат на реализирането на инвестиционния проекти ще са свързани с нарушения на почвения профил при изкопните работи. Други очаквани въздействия върху земите и почвите като „утъпкване” са възможни в резултат на неконтролирано движение на строителна и транспортна механизация в обхвата на строителните площадки. Възможни са и локални замърсявания на почвите с горива и масла при възникнали аварии на техника.

Замърсяванията на прилежащите земи с аерозоли от ауспухови газове в процеса на реконструкцията на съоръженията ще са незначителни и няма да се отразят върху качеството на земите предвид кратките срокове за строителство.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница