Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5страница9/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6. Отпадъци


Инвестиционното предложение касае „Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) - пресичания на електро проводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, изместване на напоителни канали, преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др. от обект АМ „Тракия”, лот 2, лот 3 и лот 4, от км 210+100 до км 325+280.

Различните по вид отпадъци са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал. 1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 44/2004 год.)


Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на реконструкция и/или ново строителство на комуникации на други ведомства, в това число и демонтажните работи и дейности.

Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно само по време на реконструкцията и/или ново строителство на различните подобекти, където комуникации на други ведомства пресичат или тангират на АМ „Тракия” (съпътстваща инфраструктура) пресичания на електро проводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, изместване на напоителни канали, преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др.

По време на реконструкцията и/или ново строителство на различните подобекти, където комуникации на други ведомства пресичат или тангират на АМ „Тракия” (съпътстваща инфраструктура) ще се генерират различни по вид отпадъци при разчистване и подготовка на съответните строителни площадки, изкопните дейности, реконструкция на водопроводи, газопроводи, ел. проводи, изграждане на нови канали и нови стоманобетонови и стоманени стълбове, местата за складиране на строителни материали и временни монтажни площадки.

Местата за домуване и непланирани ремонтни дейности на транспортна, пътно-строителната и монтажна техника, както и на местата за временни битови лагери на работещите по отделните подобекти ще бъдат определените и използвани при строителството на магистралните подучастъци.

Очакваните по вид отпадъци, които ще се генерират за реконструкция и ново строителство на съпътстващи комуникации в трите участъка (Лот 2, Лот 3 и Лот 4) са различни за отделните подобекти.

А/ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Като опасни отпадъци при реконструкция и ново строителство на съпътстващи комуникации, основно ще се генерират опасни отпадъци от поддръжката на пътно-строителна техника, транспортни средства и монтажна техника при издигане на стоманобетоновни и стоманени стълбове и др. съоръжения.

Отпадъчни хидравлични масла

Отработени хидравлични масла ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на хидравлични масла от хидравличните системи на транспортно - строителна и монтажна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Отработени масла от двигатели и редуктори ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на маслата от строително-монтажна и автотранспортна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.Маслени филтри

Отработени маслени филтри ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на двигателните масла от автотранспортна и строително-монтажна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди, импрегнирана целулоза.Спирачни течности

Отработени спирачни течности ще се генерират при аварийна подмяна на спирачна течност от неизправни спирачни системи на автомобилите и строителна техника.

Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.

Антифризни течности

Отработени антифризни течности ще се генерират при аварийна подмяна на охлаждащи двигателите течности от неизправни охладителни системи на автомобилите, строителна и монтажна техника. Състав на отпадъците – етиленгликол, химични приставкиАкумулаторни батерии

Отпадъкът ще се генерира при подмяна на амортизирани акумулаторни батерии от автотранспортна и строително-монтажна техника.

Състав на отпадъка – олово, сярна киселина.

Б/ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Земни и скални маси

Различни по вид отпадъци, като земни и скални маси ще се генерират при осъществяване на изкопи (изкоп за съоръжения; изкоп за отводняване) за строителството на нови отделните съоръжения – стоманобетонови стълбове, водопроводи, тръбопроводи и реконструкция на съпътстващи магистралата инженерни съоръжения на други ведомства и др. Част от тези земни и скални маси са подходящи и ще бъдат използвани при изграждане на насипи на самия участък от магистралното трасе.

Състав на отпадъците – земна почва, скална почва, скален материал.

За излишните земни и скални маси (неподходящ материал за магистрален участък) ще бъде осигурена възможност за временно съхраняване на определени площадки покрай магистралното трасе, в съответствие с изискванията и използването им при строителството на други пътни трасета или други обекти.


Неподходящ материал отпадащ при реконструкция и/или строителство на съпътстващи инфраструктурни подобекти

Неподходящи материали ще се генерират при разкъртване на бетон, бетонови носещи ивици, бетонови тръби и канали, разрушаване на подложен бетон, демонтаж на стоманобетонови стълбове и разваляне на циментови окопи. Като неподходящи материали ще се генерират и смеси от земни маси и инертни материали при почистване на площадките за временно съхраняване на строителните материали необходими за съответната реконструкция или изграждане на нови съоръжения, след приключване реконструкцията на отделните инфраструктурни подобекти. Състав на отпадъка – бетон, стоманобетон, трошен камък/инертни материали, земна маса и др.


Метални отпадъци

Метални отпадъци ще се генерират при демонтаж на стоманени стълбове и други кофражни дейности. Желязо и стомана отпада и от стоманена армировка и високоякостна арматурна стомана. Състав на отпадъка – стомана.


Дървесен материал

Отпадъчен дървесен материал (греди, дъски) ще се генерират при кофражни дейности при изграждане на нови канали, отводнителни съоръжения, подпорни стени и др. съоръжения при реконструкция на инфраструктурни подобекти, съпътстващи магистралното трасе. Състав на отпадъка – дървесина, целулоза


Излезли от употреба гуми

Излезли от употреба гуми ще се генерират след подмяна на скъсани или негодни за употреба гуми на транспортната и строителна техника, използвана на временните строителни площадки, където се извършва реконструкция на съпътстваща инфраструктура на други ведомства. Състав на отпадъка – твърд отпадък, еластомери, въглеводороди.


В/ Твърди битови отпадъци

В периода на реконструкция и/или изграждането на нови отводнителни или напоителни канали и други съпътстващи магистралата инфраструктурни подобекти ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите по отделни временни строителни площадки.

В качеството на твърди битови отпадъци ще се образуват опаковки, код 15 01, в т.ч.:


  • Хартиени и картонени опаковки, код 15 01 01;

  • Стъклени опаковки, код 15 01 07;

  • Метални опаковки, код 15 01 04;

  • Пластмасови опаковки, код 15 01 02;


Хумусен слой

Хумусен слой от почва ще се образува, като материал, при отстраняване на хумусен пласт преди изкопните дейности за изграждане на нови отводнителни и напоителни канали. Хумусния слой се депонира (постоянно складира) след което ще се използва на съответния работен участък при полагане на хумус и при рекултивационни дейности.


Събиране на отпадъците
Строителната организация изпълняваща реконструкция или ново строителство на определена съпътстваща магистралното трасе инженерна инфраструктура трябва да събира всички отпадъци, образувани от по-горе разглежданите инфраструктурни подобекти, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Опасните отпадъци ще се събират в добре затварящи се стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете се обозначават с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните му свойства.

Съгласно ЗУО - чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2; чл. 7, чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 18 организацията за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на различните по вид опасни отпадъци по време на реконструкция или строителна дейност на разглежданите различни инфраструктурни подобекти покрай магистралното трасе ще се извършва от организацията изпълнител на съответната реконструкция или строителство на нови инженерни съоръжения.
Депониране на отпадъци

Инвестиционното предложение за реконструкция на инфраструктурни подобекти на други ведомства покрай бъдещото магистрално трасе не предвижда наличие на депа на територията на съответните строителни площадки.Очаквани въздействия

Въздействието на генерираните отпадъци по време на реконструкция и строителството на инфраструктурни подобекти на други ведомства на инвестиционното предложение, върху компонентите на околната среда, може да се класифицира като незначително, временно (по време на строителството) и възстановимо, с малък териториален обхват.


Оценка на въздействие върху околната среда и здравето на хората

Разделното събиране на образуваните отпадъци на територията на съответните площадки (където ще се извършва реконструкция и строителството на инфраструктурни подобекти), тяхното транспортиране, временно съхраняване и предаване на физически или юридически лица, притежаващи Разрешение по чл. 37 от ЗУО и/или КР за дейности включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци не предполага негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница