Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна целДата08.07.2017
Размер227.72 Kb.
#25172
ТипПрограма
ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ 2017 Г.

1.ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел на НЧ „ Св. Георги Победоносец” е да съхранява обичаите и традициите на българския народ; да развива и обогатява културния живот, знанията на младите хора и приобщаваното им към изконните ценности и постиженията на науката, изкуството и културата. С тази си дейност  възпитава и утвърждава националното самосъзнание в обществото, на творческите му възможности и таланти. Събира, съхранява и разпространява знания за българската традиционна култура, история, етнография и фолклор. Създава условия за участието на младите хора в различните културно – просветни и творчески прояви у нас и в чужбина. Развива и утвърждава  духовните ценности в гражданското общество.  Подпомага социалната интеграция и личностната реализация в обществеността.
2.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Като културно-обществен център НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.” се стреми да разширява дейността си, като предлаганите занимания, обучения, мероприятия и др. успешно се развиват и броят на обучаващите се увеличава. Освен в традициите на българския фолклор, в читалището има успешна музикална школа, се обучават над 30 курсиста на възраст от 5 до 40 години. От музикалната школа са отличени лауреати на конкурса на ССНЧ 2016 г. Предлаганото обучение гарантира професионални преподаватели, концертни и конкурсни участия и успешно ангажира вниманието на подрастващите, възпитава отношението им към класическите принципи и норми, към дълбоко познание и уважение на културата.

3.ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ

Дейностите в НЧ „ Св. Георги Победоносец 1999г.” бележат успешно развитие и това поражда необходимост от пространства, отговарящи на нуждите за ползване, както и на нормите за хигиена и безопасност. В тази връзка се подготвят допълнителни помещения, които следва да бъдат приведени във вид и функционална съвместимост . Пристроената в периода 2012-2013год. площ успешно служи за репетиционна, както и за актова зала. За да изпълнява функциите си и да предлага възможности за гъвкави решения, пристройката постоянно се до обзавежда и осъвременява.

4.НОВИ ИНИЦИАТИВИ

Приоритетите на НЧ „ Св. Георги Победоносец 1999г.” са неизменно свързани с обществеността. С всяка идея и практика вклиняваме сред сгъстеното невежество светлите щрихи на културата.

За целта към читалището се обособяват клубове по идеи на граждани, поощрява се провеждането на презентации, подпомагат се ученически проекти, дава се възможност на млади творци да представят творчеството си под формата на изложби, уърк шоп, театрални представления, концерти и т.н.

Имаме намерение за създаване на подкрепяща среда (при намиране възможност за кандидатстване и получаване на допълнително финансиране) за социално израстване и реализация на младежите, повишаване на тяхната информираност и обществена ангажираност като граждани на ЕС чрез: • Консултации/провеждане на обучения за предвижданията на законодателството, касаещо младите хора;

 • Консултации/лектории с полезни практически съвети за насърчаване на младежката заетост и предприемачество;

 • Организиране на информационни и кариерни срещи на младежи с местни институции, представители на бизнеса и кариерни консултанти;

 • Обучения на младежи за адаптация към съвременните условия, изграждане на лидерско мислене и поведение;

 • Психологически тренинги за справяне със заплахи, насилие и тормоз в интернет и реална (училищна) среда.

 • Обучения на младежи за придобиване на похвати и умения за ефективно общуване с институции, обществени и бизнес организации;

 • Обучения на младежи за придобиване на знания и социални умения за живота (например при наемане/осигуряване на жилище);

 • Организиране на дейности за свободното време като клубове по толерантност; Отбелязване на международни дни – Международния ден за правата на човека; Международния ден на толерантността; Изготвяне на кодекс на толерантността на читалището;

 • Специализирани лектории за повишаване информираността на младежите по въпросите на равенството, преодоляване на дискриминацията и осъзнаване ползите от многообразието; Онлайн кампании и мониторинг на словото на омраза в интернет;

 • Обучения на младежи за повишаване на тяхната информираност като граждани на ЕС за правата на човека и ефективното им ползване и защита;

 • Обучения за запознаване на младите хора с институциите на местната общност и на ЕС;

 • Специализирани консултации за младежи от уязвими социални групи за преодоляване на социалната изолация и ефективно включване в обществения живот (например за деца с увреждания);

 • Въвеждане и поддържане на практики за работа с млади доброволци чрез изграждане на младежки доброволчески групи и мрежи, привличане на младежи като съмишленици за каузи, идентифициране на техните нужди в младежка възраст и създаване на подкрепяща среда за активно поведение социално и включване.

5.ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

Амбиция на ръководството на читалище „Св.Георги Победоносец 1999г” е да го утвърди като мястото на културен и информационен център в съвременното социо-културно пространство. Основа за успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.

Приоритетите ни са свързани с комуникативни и информационни потребности и контакти с ръководства на висши училища, читалища от цялата страна, различни обществени организации и фондации у нас и в чужбина, в целта си да доразвием и подпомогнем любителското художествено творчество развиващо се в читалището, както и за по добро ни и многобройно организиране и провеждане на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, изложби, чествания и други културно – просветни мероприятия.

Културното сътрудничество го разглеждаме не само като обмяна на културни стоки и услуги, но и като възможност за обмяна на идеи и добри практики.

6. ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ПО МЕСЕЦИ

Месец януари и февруари

 -Подготовка за честване :  Деня на самодееца и Баба Марта /1 март/, Освобождението на България/ 3 март/ и Международния ден на жената /8март/

Месец март                                                                                                                           

- Осъществяване на празничен концерт по случай Националния празник на България трети март в галерия „Мисията”. По традиция на този концерт се отбелязват и фолклорния празник първи март и международния ден на жената осми март. В концерта взимат участие формациите „Гергьовден”,”Зорница”, „Бисера”, както и класа по китара. Изпълняват се стихотворения и песни от деца – гости на концерта. В програмата са включени произведения от български композитори, фолклорни произведения, както и други тематични творби, които имат отношение към горепосочените празници.

- Участие на музикалната школа във фестивал – конкурс за инструменталисти възпитаници на Детските музикални школи при Софийските читалища

Месец април                                                                                                                  

-Участие в различни празнични програми по повод Лазаровден, Цветница и Великден.
-Участие във   Фестивал на вокалното изкуство на организиран от ССНЧ -Участие във фолклорния фестивал „Шопски наниз” гр.Костинброд  -Организиране на изложба по случай 16. 04 – Международен ден на земята. В изложбата ще бъдат включени всякакъв вид произведения (фотографии, картини, миниатюри, пластики и др.) вдъхновени и изпълнени в духа на празника, а именно Ден на Земята. Няма възрастови ограничения. Срок за предаване на творбите – до 10.04.2017г  

Месец май

-Подготовка за честването на 100 годишнината от Първата световна война и
празниците :  „Гергьовден”, „Св.Св. Кирил и Методий” и „Ден на българската просвета и култура”

-Участие в МФФ „Нишавски хоровод” гр.Драгоман -Участия във фестивали например: Панчарево, Банско и др. -Открити уроци на музикалната школа към читалището

Месец юни

-Подготовка и участие на районния празник деня на детето (01.06 ) и „Св.Дух” (05.06) - Организиране и осъществяване на летен концерт под надслов „История на музиката”, със съдействието на галерия „Мисията”. Ще се изпълняват произведения на класически и съвременни композитори, като ще се спазва хронологичен ред и ще се обяснява историческото значение и промените в музиката и културата изобщо, като се стигне до съвремието. Гости на концерта ще бъдат Иван Кръстев – цигулка (Национална опера) и Мария Нонова – китара ( национално музикално училище)

-Участия във фестивали например: Лозен, Столетово,Рибарица, и др.           

Месец юли и август

-Ремонтни дейности. -Организиране летен лагер на школата по изкуства -Участие в празнични мероприятия на храм „Успение на Пресвета Богородица” гр.Ботевград на 15 август

Месец септември

-Участие във фестивала „При шопите в Казичене” -Подготовка за започване на новия творчески сезон            

Месец октомври

-Подготовка за честването на деня на народните будители

Месец ноември

- Организиране беседа на тема „Безстопанствени животни на улицата – опасност, отговорност, отношение, личен ангажимент” с участието на ученици и граждани живущи в района. Мероприятието цели да акцентира върху пряката ангажираност на всеки един човек с проблема, да внесе яснота относно функциите и методиките на работа на хората професионално и пряко ангажирани с темата, да се изясни обвързаността на институциите и правилният подход при евентуална ситуация. Една от поставените цели е да се запознаят младите хора, особено деца с относителните възможности да бъдат поставени в ситуация на опасност, правилното поведение, нужните контакти и въобще действия, за да избегнат риск, или да предотвратят генерирането на проблемна ситуация. -Отбелязване на празника на народните будители и Деня на християнското семейство и младеж

Месец декември

-Подготовка на празнична програма за коледно-новогодишните участия. -Коледен  концерт  с подбрани произведения в духа на празника.

downribbonsharp

През годините на развитие и активна дейност НЧ „ Св. Георги Победоносец” е намерило своето място на културно-обществената карта. Екипът на читалището има реална самооценка, амбициозни планове, но и рационални идеи за постигането на всяка цел. Днес можем да стъпим на вчерашните си успехи и да устремим поглед към едно по-високо утре. Днес можем да заявим, че вече сме създали и утвърдили положителни, градивни практики и сътрудничества, които са плод на труд и постоянство и свидетелстват за вярната посока и добро управление.

Читалището ще продължи сътрудничеството си с Държавния културен институт към Министъра на външните работи с цел отбелязване на важни събития.

Инструментален състав „Гергьовден” и вокална група „Зорница” ще продължат съвместната си концерти с „ Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите” както и с Вариететен театър „Софиянци”


Читалищната формация за ортодоксални песнопения ще вземе целогодишно участия в  празнични богослужения в храм „Св.Георги“
Колективите в читалището ще участват и в други инициативи предложени им от сродни организации в страната и чужбина.
Събитията ще се анонсират  на информационното табло на сградата на читалището и други подходящи места.    

                                                                            Настоятелството си запазва правото на промени съобразно възникнали нови възможности или обективни причини за неизпълнението на предвиденото по програмата.

Дата: 28.11.2016год. Председател:………………… София /Д.Козовска/ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ 2016 Г.

Изминалата 2016 година бе пълноценна и успешна за екипа на НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.”  Всички цели който бяха поставени са и  реализирани. От създаването на читалището  бе необходимо да се справим  с огромни трудности , а списъкът със задачи и въпросителни бе неизчерпаем. Това ни научи да подреждаме  приоритетите си, да поставяме ясни  малки цели и да ги постигаме в коректни срокове. Така всяка година облагородяваме, подобряваме, развиваме и повишаваме функционалността на материалната база. През 2016год. към целевите помещения на читалището се приобщиха още два кабинета. Бяха поставени теракотени плочки, оборудвани частично и подготвени за бъдещо ползване. Частично ремонтирахме и улуците на покрива на сградата с цел да избегнем евентуални просмуквания на влага по стените на помещенията в сутерена. Външната фасада бе изцяло художествено оформена от художника Борис Христов с музикални инструменти и други тематични мотиви, които кореспондират с дейността на читалището.С цел повишаване интереса към заниманията  върху изрисуваната фасада, между  красивите музикални инструменти, пъстрата дъга и множеството звезди  сме изписали многократно  контактите и сайта на читалището,  както и Facebook страницата на която постоянно се обновяват събитията свързани с дейността ни. Изготвихме и 1000 бр. магнитни стикера с логото и контактите ни  за да повишим интереса и влиянието на рекламата ни. През 2016 год. НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.” по предложение на кмета на СО Слатина г-жа Наталия  Стоянова читалището бе предложено и получи Признанието „Будител” на СГО. Винаги сме работили с вдъхновение и страст, за да отстояваме духовните, културните, просветните, творчески и информационни  потребности на българския народ; да развива и обогатява културния живот, знанията на младите хора и приобщаването им към изконните ценности и постиженията на науката, изкуството и културата. С тази си дейност се надяваме да възпитаме и утвърдим националното самосъзнание в обществото, на творческите му възможности и таланти. Събираме, съхраняваме и разпространяваме знания за българската традиционна култура, история, етнография и фолклор. НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.” създава условия за участието на младите хора в различни културно – просветни и творчески прояви у нас и в чужбина. Развива и утвърждава  духовните ценности в гражданското общество.  Подпомага социалната интеграция и личностната реализация в обществеността.  Да – вярваме в „будителството”, защото сме „будни”, и „зрящи”, както коренът на думата „Будител” подсказва. Гордеем се с идеалите и ценностите които изповядваме и превръщаме в дела, защото се чувстваме Будители, а адмирациите които получихме и които ни трогнаха така дълбоко са естественото възнаграждение за усилията ни. Колективите на НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.” участват  в много и различни  инициативи в цялата страна някой от по забележителните са:  - Участие на солисти от инструментален състав „Гергьовден” и вокалните изпълнения на солистките ни Силвия Шуманова и Цветелина Цонева  в предаване на радио „Бинар” което е актуално в цял свят и като част от Българско национално радио, пресява и избира внимателно солистите и съставите, които да звучат в ефира му. Затова сме горди, че до всяка точка на света чрез binar.bg достигнаха изпълнения на представители от НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.”.                                                                     - Участие на формация „Бисера” с ръководител Милена Спасова в инициативата „България пее” организирана от  Български хоров съюз с цел популяризиране и поставяне на хоровото пеене във фокуса на общественото внимание. Инициативата е проведена в периода от 15-ти до 17-ти април 2016 година на територията на цялата страна. С нея бе  отбелязано началото на честванията, посветени на 90-годишнината от създаването на Българския хоров съюз. Участието на  формацията ни се проведе на 15.04. от 19:00 ч. в Галерия Академия, Национална художествен академия (София, ул. „Шипка“ 1) съвместно с Академичен хор „Света Параскева“ и Камерна формация „Te Deum Adoramus“.                - Участие на част от оркестър и солисти от читалището  в 11 фестивал "Belmužijada" гр.Свърлиг в Република Сърбия. "Belmužijada" е търговско туристическо събитие посветено на belmuž, и се провежда в началото на август всяка година. Belmuž svrljiš е традиционен специалитет от овче и краве сирене и брашно projanog.
Програмата  на фестивала се състои от събития като например избора на най-красивата овчарка, стари Свърлиг ястия, пасторал и културна програма и др.
За посетителите организаторите от  местната общината подготвят и богата музикална програма от фолклорни изпълнения от Свърлиг, Ниш, България, Македония и Гърция.
Събитието се посещава всяка година от над 60 000 души. Тази година гала концерта бе закрит от известния сръбски певец Деян Матич. Известно е, че народните песни и танци са най - значителният и разнообразен художествен дял от фолклора ни, а изпълненията на група „Гергьовден” са вдъхновяващи не само за родната публика. През месец  юни 2016 младият японец от Киото Yoshiaki Tsuji пристигна в България поради голямата си любов към българския фолклор и традиции и задълбочени познания в тази област. Той си купи тамбура и взимаше уроци при ръководителката на оркестъра  Христина Начева - Петрова, след един месец напредна и бе включен  в групата на концерт на 20 юли по повод големият празник Илинден. Той беше много радушно приет от публиката, а членовете на групата,  заедно с него и съпругата му бяха поканени на специално приготвени  български  гозби в работилницата на АРИЗ(Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите) от Мариета Недкова. Там гостите получиха и ръчно изработени подаръци, а жена му Tomomi Nihonyanagi първите си уроци по тъкане. Концертът и вечерята бяха заснети от тях. Yoshiaki Tsuji  и съпругата му посетиха и фолклорният конкурс организиран в село Кладница през юли 2016, където журито присъди специалната награда за изпълнението на солистката на група „Гергьовден” - Станка Велчева и първо място за оркестъра. Друг гост, очарован от българския фолклор, бе американката Джийни Снайдер (Ginny Snyder) от Калифорния (САЩ), която също гостува в България. Тя посети ХI фестивал "Belmužijada", гр. Свърлиг, Сърбия  с наше участие. Джийни ръководи  фолклорна група в Калифорния, а съпругът и Алън (Alan Moore) знае български  език и свири на кавал. Затрогващ бе интересът на тези прекрасни хора към родината ни и към фолклора ни. За нас бе удоволствие да открехнем вратите на дълбокият, мистичен свят на културното ни наследство. Благодарни сме и се радваме много, че именно НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.” бе косвен домакин на тези така приятни и ползотворни в културно - духовен план визити.             Инструменталната група „Гергьовден” и солисти  получиха покана от председателя на Световната асоциация по представителни изкуства да участва в XI  интернационален фестивал (от 24.07. до 31.07. 2016) в град Кота Кинабалу, Малайзия. Поради финансови причини и голямата отдалеченост на тази страна не успяхме да участваме. През 2016 год. вокална грипа  „Зорница”  отпразнува своята 15 годишнина. През годините на сътрудничество на прекрасните изпълнители от групата с НЧ  „Св. Георги Победоносец 1999г.” сме имали множество самостоятелни концерти, фестивални и съвместни участия в културни събития  в страната и в чужбина. Радостно и лесно е да вървим ръка за ръка всички дейци на читалището по пътя, който споделяме сближени и побратимени от общата ни огромна обич към родното, изконно културно наследство. Отпразнувахме 15 години, които остават зад нас - изживени и изпети  - така, както  правим всичко, а именно с цяло сърце и душа! Групата е носител няколкократно на първи награди от фестивала на народния обичай и автентичната носия с. Рибарица, участвала е в във фестивали с автентични изпълнения в градовете Копривщица, Банско, В.Търново, Костинброд, Драгоман, Благоевград където печели първо място в раздела за автентичен фолклор от фестивала „Македония фолк” и др. Детския фолклорен състав на читалището участва в семинар с благотворителен концерт с цел набиране на средства за ремонт на концертната зала на училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София. Проведен на 30 октомври 2016 год. в парк хотел „Москва” организирано от фондация “Бъдеще за таланти”.                            НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.” за втора поредна година взе участие във фестивала Sofia Mezi. Участието ни се състоеше от оркестър Гергьовден с ръководител Христина Начева - Петрова и солистките Силвия Шуманова и Антония Цветкова. Въпреки нечовешкия студ самодейците ни се мобилизираха и изпълниха предвидените по програма изпълнения. Събитието се организира от фондация „Румънеца и Енчев“ с подкрепата на Столична община и се проведе  в Княжеската градинка пред паметника на „Съветската Армия“. По време на събитието организаторите целяха и  подкрепа за  няколко благотворителни каузи, като една от каузите е бе да дарят храна на Кризисен център за бездомни в „Захарна фабрика“ .                                                      Не за първи път се включихме в предколедния празник за хората с увреждания в район „Слатина”, но за първи път осъществихме цялата празнична програма, като с това отново заявихме своята сърдечна готовност да продължим да бъдем социално ангажирана институция. Читалището осигурява квалифицирани музикални ръководители, удобна и уютна среда, гъвкавост и акуратност при избор на часове за обучение. От музикалната школата бяха получени дипломи за отлично представяне на Антония Цветкова и много добро представяне на Александър Николов от фестивала - конкурс на възпитаниците на музикалните школи организиран от ССНЧ. Добрата практика от ваканционния сезон 2015 - 2016 година се превърна в основа и идейна концепция за бъдещи нови инициативи. Така през лятото на 2016год. обучителния летен лагер за деца се разви и разрасна. Като към дейностите се прибавиха и методически практики за ръководителите на състави в НЧ „Св. Георги Победоносец 1999г.” Провеждаха се ежедневни занимания, които повишиха професионалните умения на участниците. Способстваха за сплотяването на колектива и предоставиха възможност за бъдещи проекти и скорошното им реализиране.                   Секретаря на читалището посещава ежегодно семинари, обучения и работни срещи с цел увеличаване ефективността в работата ни. През 2016 год. се отличават  събитията   „Основни стъпки за ефективна работа на НПО с доброволци”; „Пазарен подход за НПО”; „Читалището - възможност за катализирането на бурно развитие в агресивната градска среда” . Установено е сътрудничество с центъра за туризъм, култура и спорт на гр. Свърлиг и директора на културния дом в гр. Преконога - Република Сърбия. През изминалата година организираните мероприятия от читалището се осъществяваха успешно, като постигнаха целите си и бяха оценени високо от гости и участници.

Форми на участие и изява в местни, регионални, национални и международни фестивали и конкурси.


14.02.2016год. В културен дом „Искър” от 11ч. участие на детския фолклорен състав в мероприятие организирано от Български арт и фолклорен център "Нестия" и СО 01.03.2016 год. В културен дом „Искър” от 18.30 ч.  участие на формация "Бисера".
07.03.2016 год. от 19.00 ч. В салона на читалището. Концерт по повод 1, 3 и 8 март с участие на представители от читалищните колективи и школи.
13.03.2016 год. от 13.00 ч. Участие на вокална  група „Бисера” в богослужението на храм „Св. Георги“.

20.03.2016 год. от 11.00 ч. В културен дом "Средец" участие на детски фолклорен състав в „Пролетно надиграване” организирано от Български арт и фолклорен център "Нестия".

17.04.2016год. Участие във фолклорния фестивал „ Шопски наниз” гр. Костинброд на инструментален състав „Гергьовден” и солисти.10.04.2016год. В културен дом "Средец" участие на инструментален състав „Гергьовден” и солисти в мероприятие организирано от Вариететен театър „Софиянци” 22.04.2016год. от 17ч. В парк „Гео Милев” участие на инструментален състав „Гергьовден” и солисти в мероприятие организирано от СО „Слатина” 15.04. 2016г. от 19 ч. В галерия Академия, Национална художествен академия (София, ул. „Шипка“ 1).Вокална формация „Бисера“ изнесоха съвместен концерт в рамките на националната инициатива "България пее" с Академичен хор „Света Параскева“ и Камерна формация „Te Deum Adoramus“

02.05.2016 г. Участие на формация "Бисера" в тържествата по повод храмовия празник на с. Краево "Св. Михайл" и събора на с. Краево.  03.05.2016г. Участие на формация "Бисера"от 18.30ч. в 163 СОУ 10.05.2016 г. от 18.00 ч. В културен дом "Средец" участие на фолклорния детски състав във фестивала "София твори" 2016. 14 и 15 .05.2016 г. В НЧ "Андрей Стоянов" участие на децата от музикалната школа в конкурса за инструменталисти на ССНЧ. 15.05.2016 г. В читалището на с. Панчарево участие на инструментален състав и солисти на фестивала "С песен и танц в Панчарево". 15.05.2016 г. от 17.30 ч. В храм "Св. Георги" участие на формация "Бисера" в тържествено богослужение. 27.05.2016год.Участие на деца от музикалната школа в гала концерт на конкурса за инструменталисти от 18.30ч. в Съюза на българските архитекти 28.05.2016 г. от 16.00 ч. В храм "Св. Георги" участие на формация "Бисера" в тържествено богослужение. 28.05.2016год. от 17ч. Открит урок на музикалната школа в читалището 02.06.2016 г. от 18.30 ч. Участие на фолклорния детски състав в годишния концерт на НЧ "Д. Дебелянов" в РКИЦ, ул. „Шипка”.
03.06.2016 г. от 17.30 ч.Открит урок на школата по пиано в читалището.
03 и 25.06.2016 г. от 17.00 ч. В храм „Св. Георги” участие на формация "Бисера" в тържествено богослужение. 04.06.2016 г. Участие на оркестър „Гергьовден” и солисти във фестивала „Лозенски празници 2016”.
05.06.2016 г. Участие на фолклорния детски състав в международния детски фолклорен фестивал „София 2016”.
06.06.2016 г. от 18.30 ч. В галерия „Мисията” на ДКИ проведохме годишен концерт на школата по китара.
11.06.2016 г. от 16.00 ч. В храм „Св. Георги” участие на формация „Бисера” в тържествено богослужение.
03 и 19.06.2016 г. от 17.00 ч. В храм „Св. Георги” участие на формация „Бисера” в тържествено богослужение 25.06.2016 г. Участие на оркестър „Гергьовден” и солисти във фестивала "Билките – дар от природата" с. Симеоново; 02.07.2016 г. Участие на оркестър „Гергьовден” и солисти във фестивала "Витошки напеви"с. Кладница; 20.07.2016 г. от 18ч.Участие на оркестър „Гергьовден” и солисти в концерт по повод "Илинден" в НЧ "Братя Миладинови 1917", кв. Княжево; 02 до 09.07.2016г. Проведен детски лагер в Етрополския балкан 02.07.2016 г. от 17.00 ч., на 28.07.2016 г. от 17.00 ч. и на 31.07.2016 г. от 12.00 ч. Участия в тържествени богослужения в храм „Св. Георги” на формация "Бисера"; 07.08.2016 г.  Участие на оркестъра и солисти в ХI фестивал "Belmužijada", гр. Свърлиг, Сърбия; 15.08.2016 г. от 9ч.Участие на формация "Бисера" в тържествено богослужение в храм "Успение Богородично", гр. Ботевград ; 21.08.2016 г. от 15.00 ч. и 28.08.2016 г. от 17.30 ч. – Участия в тържествени богослужения в храм „Св. Георги” на формация "Бисера" "; 17.09.2016 г. Участие на оркестър "Гергьовден" и детския фолклорен състав в във фестивала "При шопите в Казичене 2016". 11.09.2016 г. от 11.30 ч.; 18.09.2016 г. от 17.00 ч.; 25.09.2016 г. от 16.30 ч. Участия в тържествени богослужения в храм „Св. Георги” на формация "Бисера"; 01.10.2016 г. от 12.30 ч. Храм „Св. Георги”. Участие на формация „Бисера” в тържествено богослужение. 22 .09. 2016 г. от 14ч.Участие на детският фолклорен състав към читалището в мероприятието „Дни на българския фолклор в София”, организирани от фондация „Наследство в бъдещето”. (Към фестивала http://folklornidni.bg ) 25.09.2016г. от 13ч.Участие на солисти от читалището във фестивала „Дни на българския фолклор в София”, организирани от фондация „Наследство в бъдещето”. (Към фестивала http://folklornidni.bg ) 01.11.2016 г. от 10.00 ч. Участие на солисти от формация "Бисера" по повод Деня на народните будители в детска градина „Звездичка” 19.11.2016 г. от 18.30 ч. В НЧ "Аура". Концерт на вокална група "Зорница" и гости. 20.11.2016 г. от 17.00 ч. В храм "Успение на пресвета Богородица" в гр.Ботевград. Участие на солисти от формация "Бисера" в тържествено богослужение. 30.10.2016 г. от 13ч. В парк-хотел "Москва". Благотворително мероприятие, организирано от фондация „Бъдеще за таланти” с цел набиране на средства за ремонт на концертната зала на училището за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл". 19.10.2016 г. от 13ч. Участие на солисти от инструментален състав „Гергьовден“ в радио "Бинар. 29.10.2016 г., В ТВ СКАТ. Участие на вокална група "Зорница" в предаването "От българско по - българско". 13.12.2016 г. от 14.00 ч. Участие на състави от читалището в НЧ "Светлина", ул. Гео Милев 136 по случай Международния ден на инвалида – 3 декември.
22.12.2016 г. от 18.30 ч.В салона на читалището Коледен концерт на музикалната школа.
22.12.2016 г. от 10.00 ч. Участие на солисти от формация "Бисера" в коледно мероприятие на ОДЗ "Звездичка".
23.12.2016 г. от 18.15 ч. Участие на инструменталисти от оркестър "Гергьовден" и певци солисти от читалището в SOFIA MEZI. Пред паметника на Съветската армия.
25.12.2016 г. от 09.00 ч. В храм "Успение на пресвета Богородица" в гр. Ботевград. Участие на солисти от формация "Бисера" в тържествено богослужение.

През изминалата година читалищните колективи получиха следните награди и отличия:

Плакет – признание „Будител” на 2016год. от Столична община.

Благодарница от ХI фестивал "Belmužijada", гр. Свърлиг, Сърбия

Награда за най – добро инструментално изпълнение на оркестър „Гергьовден” от фолклорен фестивал „Шопски наниз” гр.Костинброд От фестивала „При шопите в Казичене” почетна грамота и статуетка за 3-то място на инструментален състав „Гергьовден”, почетна грамота и статуетка 2-ро място за фолклорния детски състав и почетна грамота .

От IX Регионалния фолклорен фестивал „Витошки напеви“ – Кладница, 2016 г. Изпълнителката ни на на народни песни и хумор при Станка Велчева получи специалната награда за високи постижения и за представителите ни от оркестъра 1-во място.

Грамота за участие и статуетка 3-то място от Младежки фестивал на изкуствата „ София твори 2016” на детския фолклорен състав.

От празника „С песен и танц” Панчарево получени са грамоти и плакет за оркестъра и вокално-инструментален състав „Гергьовден” за отлично представяне и принос в развитието на народното творчество

От фестивала „Юнски празници” Лозен получени грамота и плакет на вокално-инструментален състав „Гергьовден” за участие и принос в съхранението и утвърждаването на българската народна песен, танц и традиции

От хоровата инициатива „България пее” на Български хоров съюз Диплом за формация „Бисера” за принос в популяризирането на българското хорово изкуство.

Диплом за отлично представяне и участие в гала концерта на Антония Цветкова от 13-ти фестивал конкурс за инструменталисти възпитаници на детските музикални школи при Софийските читалища и диплом за много добро представяне на Александър Николов

Диплом за отлично представяне на детския фолклорен състав в пролетно надиграване организирано от Български арт и фолклорен център Нестия и Дом на културата Средец

Грамота за участие във фестивала „Зимна приказка в София”организиран от Български арт и фолклорен център Нестия и Общински културен дом Искър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Даниела Христова Козовска

Дата:20.03.2017 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПО ЧЛ.26 ОТ ЗНЧ

НА НЧ "СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ-1999 Г" ЗА 2016 г.ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ:

В ЛЕВА

Държавна субсидия - 2016 г.

31 860,00 лв

РАЗХОДИ:
Разходи за заплати,хонорари и осигуровки

20 210,84 лв

Разходи за издръжка на сградата (ел. енергия, вода, телефон, интернет)

1 031,97 лв

Банкови такси

229,00 лв

Стопански разходи, текуща поддръжка, услуги и др.

2917,14 лв

Счетоводни и др. услуги

1 070,00 лв

Стопански инвентар - лаптоп, столове и др.

1 836,67 лв

Ремонтни разходи

791,11 лв

Транспортни разходи

924,00 лв

Фестивали и други разходи

1 715,00 лв

Застраховка на сградата

104,67 лв

Поддръжка на сайт на читалището

102,00 лв

Закупен реквизит

858,60 лв

Tакси участия

69,00 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА:
Забележка:

31 860,00 лв

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

Даниела Христова Козовска

Настоятелство:

Даниела Христова Козовска - Председател

Александър Александров Българов

Даниела Савова Николова

Проверителна комисия:

Методи Валериев Иванов

Орлин Райнов ВаковВладимир Любомиров Христовски
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г
2017 -> О т ч е т е н д о к л а д з а д е й н о с т т а н а


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница