Програма за действие, излагаща редица конкретни мерки в полза на европейските гражданистраница1/3
Дата25.07.2016
Размер419.8 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 28.2.2007

COM(2007) 67 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Постижения в областта на политиките през 2006 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Постижения в областта на политиките през 2006 г.

1. Към Европа на резултатите – година на постигнати резултати

През 2006 г. Комисията навлезе в нова фаза на изпълнение на целите, които си постави в началото на своя мандат. На 10 май Комисията предложи амбициозна програма за действие, излагаща редица конкретни мерки в полза на европейските граждани: Европа на резултатите. Програмата бе основана на двоен подход, показващ способността на Съюза да действа, като в същото време работи за разрешаването на институционалните и конституционалните въпроси.

На заседанието на Европейския съвет през юни 2006 г. държавните и правителствени ръководители на ЕС се договориха да приемат този двоен подход и постигнаха съгласие по сроковете за продължаване на процеса на институционална реформа, включващ политическа декларация, която трябва да бъде приета в Берлин на 25 март 2007 г. от държавите-членки, Европейския парламент и Комисията, за отбелязване на 50-ата годишнина на Договорите от Рим.

Гражданите искат Съюза да прилага политики, които дават отражение върху ежедневния им живот. Затова Стратегията на ЕС за устойчиво развитие и Лисабонската стратегия за растеж и заетост заемат централно място сред приоритетите на Комисията, имайки за цел да осигурят за Европа бъдеще на благоденствие, справедливост и устойчивост от гледна точка на околната среда. След въвеждането на обновената стратегия от Лисабон през 2005 г. акцентът през 2006 г. бе поставен върху изпълнението. Новото партньорство между държавите-членки и Комисията започна да дава резултати и допринесе за подобрените икономически резултати в цяла Европа.

Първата половина на годината бе белязана от приключването през месец май на преговорите с Европейския парламент и Съвета по финансовата рамка на Съюза за 2007-2013 г. След постигането на това споразумение Комисията представи пакет от над 30 преработени предложения, имащи за цел да дадат възможност на новото поколение програми за финансиране да започнат да се прилагат от 1 януари 2007 г. Освен това през ноември Съветът и Парламентът постигнаха окончателно споразумение да реформират управлението на бюджета на ЕС и опростят достъпа до финансиране от страна на ЕС. Новите правила ще помогнат да се стимулира прилагането на програмите на ЕС по многогодишната финансова рамка за 2007-2013 г.

От гледна точка на прилагането на политиките Комисията съсредоточи вниманието си върху изпълнението на работната си програма за 2006 г., като през годината бяха представени 74 приоритетни предложения по работната програма и още едно в началото на 2007 г., което доведе до равнище на изпълнение от почти 90 %. Това показва, че цикълът на стратегическо планиране и програмиране, съсредоточен върху ограничен брой приоритети, вече е изцяло интегриран в работата на Комисията. Това обаче не попречи на Комисията да реагира на бързо развиващата се политическа ситуация, в която мерки, които не са били предвидени в началото на годината, е трябвало да бъдат взети бързо в отговор на належащи нужди, като например по време на кризата в Ливан.

Като мярка, последваща започнатата през 2005 г. европейска инициатива за прозрачност, през 2006 г. зелена книга даде началото на широки публични дебати върху това как да се подобрят прозрачността и достъпността на институциите на ЕС. В същия контекст Комисията създаде интернет портал за пряк достъп до информация за бенефициерите по програмите, които управлява пряко, и публикува връзки към онези държави-членки, които вече предоставят информация за крайните бенефициери на селскостопански разходи, направени в рамките на съвместното управление. Комисията продължи да насърчава отношенията си с националните парламенти, като изпраща всички свои предложения и документи за консултация направо на тях и ги приканва да дадат своето мнение, за да се усъвършенства процесът на формулиране на политиките.

Комисията взе решение да направи комуникацията главна отговорност на Европейския съюз, като предложи в бяла книга тя да се превърне в същинска политика на ЕС, като услуга за гражданина и инструмент на демокрацията. Публичното допитване по бялата книга се проведе успешно до месец септември 2006 г. и бе допълнено от четири форума със заинтересованите страни по конкретни теми.

Като част от своя План Д – демокрация, диалог и дебати1, чието начало бе дадено през месец октомври 2005 г. и по който бяха взети последващи мерки през месец ноември 2006 г.2, Комисията организира широк набор от срещи и дейности в държавите-членки, за да се включи в истинска дискусия с гражданите на Европа и да осигури средство, по което притесненията на гражданите да стигат до вниманието на лицата, които взимат решения, в Европа.

Основен фактор за доближаването на Съюза до неговите граждани е политиката на многоезичие, която гарантира културно и езиково многообразие и правото на общуване с институциите на ЕС на който и да е от официалните езици в Съюза. През 2006 г. Комисията взе мерки за въвеждането на три нови официални езика (български, румънски и ирландски език) от 1 януари 2007 г.2. Благоденствие

Лисабонската стратегия за растеж и заетост

2006-а година бе изпълнена с дейности, свързани със стратегията за растеж и заетост. В началото на 2006 г. Комисията призова държавите-членки да „ускорят хода“ – и годишният доклад за напредъка от тази година сочи, че е постигнат реален напредък. През годината работата по превръщане на мерките, свързани със съответните политики, в реални резултати и по подобряване на средата, за да могат фирмите да инвестират и да се създават работни места, чувствително се засили. Появяват се все повече доказателства, че миналите реформи започват да дават количествено измерими резултати, и потвърждение, че пълното изпълнение на стратегията от Лисабон предлага потенциал за големи ползи от гледна точка на работни места и растеж.

За 2006 г. Комисията предложи набор от сериозни ангажименти за засилване на реформата в четири приоритетни области на действие: знанието (образование, научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации); разгръщането на бизнес потенциала, особено на малките и средни предприятия (МСП); повишаването на заетостта, особено на тази на младите хора – в съответствие с Европейския пакт за младежта – и на по-възрастните работници; и енергетиката. Тези ангажименти бяха договорени от държавните и правителствени ръководители на заседанието на Европейския съвет през месец март. През 2006 г. настъпи осезаема промяна в ангажираността на държавите-членки по изпълнението на стратегията от Лисабон, особено в четирите области, определени от Европейския съвет като приоритетни. Държавите-членки все по-активно обменят опит и добри идеи. Въпреки това, макар че всички са постигнали напредък, между тях остават големи различия от гледна точка на дълбочината на реформата и скоростта, с която тя се извършва.

По реформите на европейско равнище съгласно Програмата на Общността от Лисабон (ПОЛ) се постига добър напредък. Към днешна дата Комисията е изпълнила над 75 % от всички мерки, съобщени в ПОЛ. Кохезионната политика затвърди ролята си на основен европейски финансов инструмент за постигане на резултати в областта на икономическия растеж и заетостта. Посредством националните стратегически референтни рамки, договорени с държавите-членки, се очаква предвидените за растеж и заетост инвестиции от структурните фондове да достигнат почти 200 млрд. EUR. Други инструменти на Общността, като политиката за развитие на селските райони, също бяха насочени към подпомагане на стратегията за растеж и заетост. Като цяло новото партньорство за растеж и заетост започва да доказва ценността си като средство за стимулиране на икономическата реформа в Европа.Иновации

В отговор на призив, отправен на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г., Комисията представи иновационна стратегия на широка основа, която сочи пътят, който трябва да се следва, към една по-оперативна фаза на европейската политика в областта на иновациите. Тази програма получи подкрепата на европейските ръководители на неофициалната им среща на върха на 20 октомври 2006 г. в Лахти (Финландия).

Основен момент през годината бе приемането на Седмата рамкова програма за изследвания и технологично развитие (FP7) от Съвета и Парламента и приемането на Седмата рамкова програма на Евратом за ядрени изследвания и обучение от Съвета. FP7 ще увеличи разходите за НИРД между 2007 г. и 2013 г. с 41 % (по текущи цени). Новосъздаденият Европейски съвет за изследвания ще насочва средства на равнище ЕС към най-обещаващите изследвания във все още непроучени области. За първи път се очаква ЕС да приеме през 2007 г. нов метод за финансиране на съществените технологични изследвания, като даде началото на първите съвместни технологични инициативи (СТИ) – дългосрочни партньорства между публичния и частния сектор за насърчаване на позицията на Европа по отношение на стратегическите технологични области.

За да насърчи иновациите, новоприетата Програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) има за цел постигне 60 % увеличение на финансовите инструменти, подкрепящи предприемачеството и иновациите. Съобщението „Финансиране растежа на МСП“ наблегна на допълнителни мерки за подобряване на достъпа до финансиране, които може да доведат до утрояване на началните инвестиции чрез рисков капитал до 2013 г. Комисията предложи също идеи за това как данъчните стимули биха могли да играят ролята на важен инструмент на политиката, който държавите-членки могат да използват за допълнително насърчаване на изследванията от страна на фирмите.

През 2006 г. бе подготвена обстановката за създаването на Европейски технологичен институт (ЕТИ) като нов полюс за високи постижения в областта на иновациите, научните изследвания и висшето образование в Европа. След широкообхватни консултации с държавите-членки и заинтересованите страни, в края на 2006 г. бе представено официално предложение.

Друг съществен момент бе приключването на преговорите по ITER (Международен експериментален термоядрен реактор), в края на които седем страни3 подписаха Споразумението за ITER през ноември. Проектът ITER, който има за цел да покаже потенциала на ядрения синтез като източник на енергия, ще бъде най-голямото научно сътрудничество по рода си в света и в него ще участват страни, които представляват над половината от световното население.

Глобалната сателитна навигационна система Галилео получи първите си изпитателни сигнали от космоса през януари 2006 г. За да се оползотвори максимално потенциалът на Галилео, зелена книга даде началото на дебати върху това какво може да направи публичният сектор, за да създаде подходяща рамка за разработването на сателитни навигационни приложения.

Единният пазар

Като част от широкия преглед на единния пазар през месец април Комисията даде началото на допитване относно бъдещата политика в областта на единния пазар. Това допитване показа, че гражданите, фирмите и правителствата на ЕС вярват, че единният пазар играе решаваща роля за посрещането на текущите предизвикателства, пред които е изправена Европа, но също и че може да бъде подобрен и се нуждае от ясна перспектива, за да се справя с новите предизвикателства. Допитването ще помогне да се съберат идеи за това как да се подобри функционирането на политиката в областта на единния пазар, която ще бъде представена през 2007 г.

Едно от най-значимите събития през 2006 г. бе приемането на директивата за услугите. Тя е основен инструмент за разгръщане на пълния потенциал на сектора на услугите в Европа и за подпомагане на постигането на един истински вътрешен пазар на услугите. Свободата на установяване и свободата на предоставяне на трансгранични услуги ще бъдат улеснени, а правата на потребителите като ползватели на услугите ще бъдат заздравени чрез въвеждането на обща клауза за недискриминация и права на информация.

Друг важен момент бе споразумението между Съвета и Европейския парламент по регламента за REACH (регистриране, оценяване, разрешаване и ограничаване на употребата на химикали), който ще влезе в сила през юни 2007 г. Регламентът за REACH предвижда всеобхватна реформа на производството, пускането на пазара и употребата на химичните вещества. Той ще подобри здравето и околната среда, като в същото време запазва иновациите и конкурентоспособността.

Новият проект на директива, предлагащ изцяло отваряне на пазара на пощенски услуги до 2009 г., ще бъде по-нататъшна стъпка към разгръщането на пълния потенциал на един важен сектор на икономиката на ЕС. Предложението ще има пряко отражение върху насърчаването на конкуренцията, избора на потребителите и трайната заетост, същевременно запазвайки висококачествена универсална услуга.

Във финансовия сектор бе направено важно законодателно предложение, което съдържа ясни критерии, предназначени за надзорните органи на държавите-членки, за оценяване на предложенията за сливания и придобивания между финансови институции. Бяла книга относно инвестиционните фондове изложи възможните подобрения, които ще бъдат от полза както за инвеститорите, така и за индустрията, съсредоточавайки се върху рентабилността и оповестяването на информация. Съобщение относно гаранциите по депозитите предложи редица мерки за саморегулиране за банките, имащи за цел защитата на потребителите в случай на неизплащане от страна на банката. Комисията подкрепи и инициатива за саморегулиране от страна на сектора на ценните книжа за изготвяне на кодекс за поведение, който ще позволи ефикасно извършване на трансгранични операции по клиринг и сетълмент.

Предприети бяха началните стъпки за създаване на отворени и справедливи пазари на обществени поръчки в областта на отбраната чрез приемането на насоки за внасяне на яснота по отношение на възлагането на поръчки в областта на отбраната според правилата на ЕС. В допълнение на това на обсъждане бе поставено предложение за изменение на директивите за защита с оглед на подобряване на ефективността на механизмите за преразглеждане, които са на разположение на икономическите оператори, чиито интереси са накърнени, при процедурите за възлагане на обществени поръчки. Това ще стимулира повече фирмите да участват в трансгранични търгове за възлагане на обществени поръчки.

Увеличаването на броя на съдебните дела, заведени от данъкоплатците, през последните няколко години показа, че данъчните бариери пред трансграничното движение и инвестиции продължават да съществуват. В резултат на това Комисията предложи координиран общностен подход към националните системи за пряко данъчно облагане. Започнаха консултации с всички заинтересовани страни за това как да се засили борбата срещу данъчните измами и бе представено ново поколение митнически и данъчни програми за подобряване на сътрудничеството между националните системи и опростяване на тяхната работа По отношение на косвеното данъчно облагане Комисията предложи да премахне налога върху капитала при събиране на капитал, за да подпомогне развитието на предприятията в ЕС.

Комисията продължи стриктното и последователно прилагане на общностните правила, свързани с картелите, ограничителните търговски практики, сливанията и държавните помощи. В борбата срещу картелите и злоупотребите с годсподстващо положение Комисията наложи глоби в размер на над 2 млрд. EUR. Преработените насоки за определяне на глобите за антитръстовите нарушения и преработеното обявление за снизходителност ще засилят ефективността на действията на Комисията и предоставят по-ясни напътствия за фирмите. Новоприетите насоки за държавните помощи за НИРД и иновациите, рисковия капитал и помощите de minimis представляват важен напредък в изготвянето на рамка за „по-малко и по-целенасочени“ помощи. Освен това в селскостопанския сектор в края на 2006 г. бяха приети нови правила за държавните помощи.

Инициатива i2010“ (която насърчава технологиите, свързани с информационното общество, за да подпомогне постигането на целите от Лисабон) се прилага изцяло. В стремеж да се направят публичните услуги по-ефективни бе представен план за основаното на ИТ модернизиране на административните системи на държавите-членки до 2010 г. Започнаха консултации за преразглеждане на нормативната рамка за електронните комуникации. В сектора на телекомуникациите инициативата на Комисията за намаляване на прекалено високите такси за роуминг за мобилните комуникации получи широка подкрепа в област от пряка полза за гражданите.Образование и учене през целия живот

Последната мярка бе взета в законодателния процес за приемането на програма за учене през целия живот 2007-2013 г. За първи път единна програма обхваща възможностите за учене от детството до напреднала възраст. Успешното изпълнение на текущите програми за учене през целия живот продължи, като през 2006 г. бяха отпуснати около 280 000 гранта.

В отговор на искането, направено на неофициалната среща на Европейския съвет в Хамптън Корт през месец ноември 2005 г., Комисията изложи своите виждания по подходите за модернизиране на европейските университети, превръщайки ги в движеща сила на иновациите. Комисията изготви и препоръка за създаването на европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР), за да помогне на държавите-членки, работодателите и лицата при сравняването на квалификациите между разнообразните системи на ЕС за образование и обучение. Комисията наблегна на основните въпроси, свързани с ефективното съчетаване на ефикасност и справедливост в европейските системи за образование и обучение и съществения принос на обучаването на възрастните хора към шансовете за намиране на работа, мобилността и социалното приобщаване. Постигнато бе и споразумение по предложението за препоръка относно основните компетентности за ученето през целия живот, което създава европейски инструмент за справка за основните умения, които трябва да се осигурят чрез ученето през целия живот, и по препоръката за създаване на европейска харта за качеството на мобилността.

Енергетика и транспорт

Значителен напредък бе постигнат през 2006 г. в създаването на интегрирана европейска енергийна политика в отговор на призива от страна на държавните и правителствени ръководители на тяхната неофициална среща в Хамптън Корт през месец ноември 2005 г. Въз основа на зелената книга, представена от Комисията през месец март, на пролетното си заседание Европейският съвет изготви списък с мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантират сигурни, конкурентни и трайни доставки на енергия за ЕС. Като последваща мярка Комисията, действайки съвместно с генералния секретар на Съвета, представи документ, озаглавен „Външна политика, която обслужва енергийните интереси на Европа“. Комисията представи и план за действие в областта на енергийната ефективност като първата съществена стъпка от пакет от мерки за насърчаване на трайността, сигурността и конкурентоспособността в областта на европейската енергетика. Обширната работа, започната през 2006 г., подготви обстановката за стратегическия преглед на европейската енергийна политика, представен в началото на 2007 г.

В областта на транспорта Комисията преразгледа своята бяла книга относно транспорта от 2001 г. и предложи допълнителни инструменти за насърчаване на трайната мобилност. Един от тези нови приоритети във връзка с това се отнася до логистиката на веригата на товарния транспорт, за която бе изготвено съобщение като първа стъпка към план за действие. Комисията предложи за разглеждане и редица мерки за подкрепа на съживяването на железопътния сектор.

От 1 януари 2007 г. всички услуги в областта на железопътния товарен транспорт са отворени за конкуренцията. Този нов етап в процеса на съживяване на железопътната индустрия трябва да отбележи повратен момент за железопътния товарен транспорт.

Разширяване на еурозоната

На 1 януари 2007 г. Словения стана първата от държавите-членки от петото разширяване на Съюза, която се присъедини към еурозоната. Докладът за конвергенцията за 2006 г. показа, че останалите страни на ЕС, които се ползват от дерогация, правят напредък по отношение на сближаването, макар и с различна скорост. Специален доклад, изготвен от Комисията в отговор на искане от страна на Литва, заключи, че тази страна трябва да запази настоящия си статут. Тази преценка бе подкрепена от Съвета.3. Солидарност

Социална солидарност

През октомври Комисията прие съобщение, посочващо пет области, в които трябва да се предприемат конкретни действия с цел помагане на държавите-членки да се приспособят към демографската промяна в национален контекст. Други съществени развития включват представянето на съобщение относно социалните услуги от общ интерес, което има за цел да разясни съществуващите в тази област разпоредби, и предложението и последващо създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, предоставящ възможност на Общността да подпомага работещите, засегнати от страничните ефекти на глобализацията.

През 2006 г. – европейска година на мобилността на трудещите се – бяха организирани 2 000 мероприятия в цяла Европа за повишаване на информираността на хората по отношение на правото им да работят в друга страна на ЕС. В областта на трудовото законодателство Съветът подкрепи предложения на Комисията за насърчаване на достойния труд както в ЕС, така и по целия свят. Комисията се допита до социалните партньори за по-добри начини за съчетаване на семейния и професионалния живот и за активното приобщаване на хората, които са най-отдалечени от трудовия пазар. До социалните партньори бе направено допитване и за необходимостта да се включи Конвенцията за стандартите за морски труд на МОТ в европейското законодателство. В отговор на призив, отправен на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г., зелена книга даде началото на дебати върху това как трудовото законодателство на ниво ЕС и на национално ниво може да помогне на пазара на труда да стане по-гъвкав, като в същото време повиши до максимум сигурността за работещите (подходът „гъвкава сигурност“). Резултатите от това допитване ще бъдат взети предвид в инициативите по отношение на гъвкавата сигурност, които Комисията ще представи през 2007 г.

Продължиха приготовленията за 2008 г. като европейска година на междукултурния диалог, които включваха и приключването на законодателния процес за решението, което посочва темата на годината. Приключи и законодателният процес за нови програми в областта на културата, младежта и активното гражданство.Основни права и гражданско правосъдие

Областта на основните права бе белязана от политическо споразумение, постигнато през месец декември, по регламента относно създаването на Европейска агенция за основните права. Създаването на тази агенция през 2007 г. ще бъде основен момент за способността на ЕС да насърчава и гарантира спазването на основните права в ЕС. Друг съществен елемент бе представянето на инициатива за насърчаване и защита на правата на детето във вътрешните и външните политики на Европейския съюз.

Комисията се занима с неравенството между половете в Европа с нова пътна карта за равенство между жените и мъжете 2006-2010 г. и създаването на Европейски институт за равенство между половете. За да подсили европейското гражданство, Комисията предложи да улесни упражняването от страна на гражданите на ЕС на техните изборни права в държавата, в която пребивават, по време на европейски избори. Зелена книга относно дипломатическата и консулска защита на гражданите на Съюза в трети страни предложи линия на поведение за по-ефективно информиране на гражданите, разглеждане на обхвата на защитата, която трябва да им се предложи, и подобряване на нужните структури и ресурси.

В областта на гражданското правосъдие Комисията изложи варианти за подобряване на изпълнението на съдебните решения в паричната сфера в Европа. Предложение за регламент за въвеждане на правила относно приложимото законодателство в областта на семейните дела ще подобри положението за все по-големия брой мултинационални двойки, които се развеждат в ЕС. Във връзка с това зелена книга относно колизията на правните норми по отношение на режимите на съпружеска имуществена общност даде началото на процес на размисъл по възможните мерки, които Комисията може да предприеме. Най-накрая, зелена книга относно ролята на гражданското общество в усилията на Общността в борбата с наркотиците разгледа възможността за привличане на лицата, които са най-засегнати от проблемите с наркотиците, да участват по-отблизо в процеса на изготвяне на политиката.Миграция

Откакто през декември 2005 г. Европейският съвет прие общ подход към миграцията, бяха предприети първите реални мерки към една наистина европейска политика за миграцията. Основните постижения на общия подход включват: започването на няколко съвместни морски операции в Средиземно море и Атлантическия океан; приноса на ЕС към дискусиите на ООН относно миграцията и развитието; определянето на работна програма с африканските страни; засилено сътрудничество със средиземноморските и африканските страни; и бързото одобряване на помощ от страна на Общността за по-нататъшно укрепване на възможностите за управление на миграцията в Сенегал и Мавритания, за да се подпомогне подобряването на контрола на миграцията по море.

Комисията разгледа въпроса за нелегалната имиграция, като предложи редица практически действия в отговор на нарастващия миграционен натиск по външните граници на ЕС. Предвид притока на незаконни мигранти по южните граници на Съюза, Комисията предложи интегриран модел за подобряване на възможността на ЕС да управлява външните си морски граници. Комисията предложи също начини за засилване на диалога и сътрудничеството с Африка по въпросите на миграцията.

Европейска кохезия

Преговорите по пакета от нормативни разпоредби за кохезионната политика 2007-2013 г. приключиха през месец юли. Стратегическите насоки на Общността, приети от държавите-членки през месец октомври, установиха приоритетите за бъдещите инвестиции, по-конкретно в областта на научните изследвания, иновациите, икономиката на знанието и човешкия капитал. Съчетано с отпускането на общностни ресурси по държави-членки и приоритетни цели, това осигури рамката за договарянето на близо 450 оперативни програми, които държавите-членки и регионите трябва да представят.Защита на околната среда, промяна на климата и устойчиво управление на ресурсите

През юни Европейският съвет поднови твърдия си ангажимент да преследва устойчиво развитие, като одобри обновена стратегия на ЕС за устойчиво развитие за една разширена Европа. С приемането през 2006 г. на


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница