Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването (2007 2013 г.)Дата23.10.2018
Размер45.66 Kb.
#94233
ТипПрограма


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 23.3.2007

COM(2007) 150 окончателен

2005/0042A (COD)СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО
относно


обща позиция на Съвета по отношение на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването (2007 – 2013 г.)

2005/0042A (COD)СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО
относно


обща позиция на Съвета по отношение на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването (2007 – 2013 г.)

(текст от значение за ЕИП)

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на предаване на предложението на Европейския парламент и на Съвета(документ COM(2005)115 – 2005/0042 (COD)

13 април 2005 г.

Дата на становището на Комитета на регионите:

Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет:16 февруари 2006 г.

14 феврури 2006 г.Дата на становището на Европейския парламент на първо четене:

16 март 2006 г.

Дата на преразгледаното предложение на Комисията (документ COM(2006) 234 – 2005/0042A (COD)

24 май 2006 г.

Дата на политическото споразумение в рамките на Съвета

30 ноември 2006 г.

Дата на приемане на общата позиция:

22 март 2007 г.

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Програмата цели да допринесе за опазване на здравето и сигурността на гражданите посредством дейности в областта на здравеопазването. Тя дава възможност на ЕС да допълва, подкрепя и придава стойност на политиките на държавите-членки, както и спомага за повишаване солидарността и благополучието в Европейския съюз, като опазва и насърчава човешкото здраве и сигурност и подобрява общественото здраве. Програмата за 2007 – 2013 г. ще има три основни целиподобряване здравната сигурност на гражданите, насърчаване на общественото здраве, както и създаване и разпространяване на здравна информация и знания.

Тези цели ще бъдат постигнати посредством съчетаване на действия и пособия, в зависимост от приоритетите, посочени в годишните работни планове.

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

На 30 ноември 2006 г. Съвета постигна с единодушие политическо споразумение относно проекторешението за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването (2007 – 2013 г.). То се основава до голяма степен на измененото предложение на Комисията, издадено на 24 май 2006 г. Измененото предложение адаптира приложното поле и обхвата на действие на програмата към значителното намаляване на бюджета, определен за нея, в резултат на междуинституционалното споразумение относно Финансовата перспектива на ЕС (2007—2013 г.), както и към становищата, изразени от Европейския парламент. Това разделя програмата за обществено здраве от програмата за защита на потребителите и въвежда нови акценти върху неравнопоставеността в здравеопазването, повишаването на продължителността на живот и решаването на въпросите, свързани със здравето на децата и половите проблеми. Тези акценти са посочени в измененията на Европейския парламент, гласувани на първо четене през март 2006 г.

Дискусиите на Съвета относно измененото предложение се фокусираха върху редица специфични въпроси, засягащи едновременно съдържанието и изменението на програмата.

Някои държави-членки изразиха възражения относно основните проблеми на съдържанието, като бе даден приоритет на намаляването на най-разпространените болести и предприемането на действия за подобряване способността на ЕС за справяне със здравните заплахи, например като се подпомогне мрежата от лаборатории.

В допълнение, редица държави-членки поискаха повече яснота върху финансовите механизми, които ще се използват в програмата, като например как ще се употребяват експлоатационните отпуснати суми, функционирането на Програмния комитет и как ще се оценява програмата.

Бяха намерени начини да се отговори на възраженията на държавите-членки, като се въведоха малки изменения в текста при пълно спазване на смисъла на измененото предложение на Комисията. Това включва:

- добавяне на справка за най-разпространените болести в член 2, предвид загрижеността на Европейския парламент относно значително намаляване на най-разпространените болести като ключова цел на програмата;

- допълнителна формулировка в съображение 32 от член 13 за по-точно определяне на естеството и целите на оценката, която трябва да се извърши;

- в приложение І, точка 1.1.1 относно защита на гражданите от заплахи за здравето, направено е изменение за пояснение, че целта на действието на Общността е да спомага укрепването на способностите на държавите-членки да подпомагат съществуващите лаборатории, които извършват дейности, свързани с Общността, по-точно създаващи нови механизми на Общността;

- във връзка с финансовите спогодби, формулировката на член 8 е запазена непроменена, но е добавено ново съображение (33), което дава насоки за неговото тълкуване, за да се поясни, че Програмния комитет ще бъде напълно осведомен;

- във връзка с експлоатационните отпуснати суми на неправителствените организации (НПО), формулировката на съображение 26 и член 4 е леко изменена, за да се отговори на загрижеността на държавите-членки относно приложното поле на тази разпоредба, но целта на предложението на Комисията е запазена.

В съответствие със стандартния подход, следван при всички програми на Общността за финансов програмен период 2007 – 2013 г., Съветът се зае с преустройване на членовете на програмата.

Накрая, тъй като процедурата на съвместно вземане на решения все още е в ход, няма да е възможно да се приложи новата правна основа от 2007 г.; следователно е сигурно, че съществуващата правна основа (1786/2002/ЕО) ще бъде тази, която ще се използва при финансирането на действията, свързани със здравеопазването през 2007 г. В резултат на това, бюджетната линия, която ще се използва през 2007 г. за експлоатационни разходи остава същата като през 2006 г., но бе направено вътрешно прехвърляне, за да има възможност да се използва бюджета, определен за общественото здраве през 2007 г. Ще се гарантира, че текстът от новата правна основа е съответно адаптиран, а именно по отношение на датата на изпълнението, продължителността и общия бюджет на новата програма1, както и с включването на необходимите преходни мерки.

Общата позиция на Съвета бе одобрена единодушно на 22.3.2007.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комисията счита, че общата позиция е в съответствие с целите и подхода на нейното изменено предложение. Комисията ще подкрепи междуинституционалните усилия за постигане на съгласие в хода на второто четене.BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница