Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния планДата18.09.2016
Размер136.92 Kb.
#10159
ТипПрограма

Аграрен университет- Пловдив

Факултет по растителна защита и агроекология
Утвърждавам:
Р Е К Т О Р:

оц. д-р Димитър Греков)

ДЕКАН:

(Доц. д-р Янко Димитров)

учебна програма

За дисциплината: Карантина на растенията

Включена като: задължителна в учебния план

на специалността: Растителна защитав област 6.Аграрни науки и ветеринарна медицина

от професионално направление 6.2 растителна защита

за образователно-квалификационна степен “Бакалавър

Катедра Ентомология
Пловдив

2008 г.
Учебна програма

по дисциплината Карантина на растенията
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код

Водещ преподава

тел


Основна форма на контрол

Часове

Кре

дитни


точки

Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражне

ния


семинари

Учебни практики

Други фор

ми


01.01.10

Доц. д-р

А. ПавловПисмен/устен изпит

30

30

18

67

175

5,5ІІ. Анотация: Основната задача на растителната карантина е да опазва територията на дадена страна от проникването на карантини вредители и да се организират мероприятия за ограничаване на по-нататъшното разпространение и за ликвидиране на влезлите в страната карантинни вредители.

Изучаваната дисциплина има за цел да даде основни познания по икономически най-важните карантинни вредители, обект и вътрешна карантина на растенията.
ІІІ. Съдържание на учебната програма


ІІІ.1. Лекции: хорариум 30 часа

Обща част
Тема І.

Студентите ще се запознаят с въпроси, свързани с теоретичните постижения на растителната карантина, с необходимостта от провеждане на карантинни мероприятия за опазване на страната от внасянето на карантинни вредители, с възникването, развитието и международното сътрудничество и законодателство в областта на карантината.Тема І. подтема 1. Карантина на растенията – Значение, задачи и форми.

В подтемата ще се разгледа значението на карантината на растенията като система от държавни мероприятия, посочени към осъществяването на основната задача – опазване територията на дадена страна от проникването на карантинни вредители, на мероприятия за ограничаване на по-нататъшното разпространение и за ликвидиране на проникналите такива. Ще се разгледат и възникването, развитието и международното сътрудничество по карантина на растенията в България.Т е м а І. подтема 2. Карантина на растенията Организация на карантината в България. Форми и методи на обследване.

В подтемата ще се разгледат формите на растителната карантина – външна, вътрешна, транзитна и реекспорт; методи на преглед и експертиза на подкарантинни материали и начините на извършване на карантинните прегледи.Т е м а І. Специална част

Студентите ще се запознаят с карантинните болести, неприятели и плевели, включени в най-новия списък на карантинните обекти в ЕОЗР/ЕРРО.

В подтемата ще се разгледат външнокарантинните болести ии неприятели по различните култури.

Подтема 1.1.0. Болести и неприятели по житните култури.

В подтемата ще бъдат разгледани най-важните болести по житните култури – индийска главня, черна и жълта бактериоза по пшеницата; мозайка по ечемика; бактериоза; главня и вирусна болест по ориза – бял лист; сухо гниене; бактериално увяхване и южна петнистост по царевицата; неприятели: оризова стъблена нематода; азиатски /източен/ бръмбар, западен царевичен коренов червей.Подтема 1.2.0. Неприятели и болести по зърненобобовите и картофите.

Подтема 1.2.1. Неприятели по зърненобобовите култури.

В подтемата ще бъдат разгледани най-важните неприятели по зърнено-бобовите култури: китайски, фъстъков, бразилски, бобов, детелинов и египетски зърнояд; соева нематода.Подтема 1.2.2. болести по зърненобобовите и неприятели и болести по картофите.

В подтемата ще бъдат разгледани: І. Болести: рак по стъблата, церокоспороза по соята, главня, фомоза, пожълтяване на жилкитее, жълто вджуджаване, рак и пръстеновидно гниене по картофите.ІІ. Неприятели: индийски картофени хоботници, бледа картофена нематода, клубенова земна бълха, аржентински стъблохоботник.

Подтема 1.3.0. болести и неприятели по цвеклото и влакнодайните култури.

В подтемата ще бъдат разгледани болести и неприятели по цвеклото, памука и лена.Подтема 1.3.1. болести по цвеклото и памука.

В подтемата ще се разгледат къдравост на върха, къдравост на листата и сребриста болест по цвеклотоо; атракноза и теексаско коореново гниене по памукаа; пасмо по лена.Подтема 1.3.2. Неприятели по памука.

В подтемата ще бъдат разгледани: розов червей по памука, слезов молец, азиатска памукова нощенка, египетска памукова нощенка, бодлив кутийков червей,мексикански памуков хоботник, тютюнева белокрилка, японска белокрилка.Подтема 1.4.0. Неприятели и болести по зеленчуковите култури и тютюна.

В подтемата ще бъдат разгледани: пъпешова муха; склерцийно гниене; бактериоза по доматите; пръстеновидни петна по доматите; пръстеновидни петна по тютюна.Подтема 1.5.0. Неприятели по овощните култури.

В подтемата ще бъдат разгледани болести и неприятели по овощните култури – праскова, ябълка, круша, череша, лешник.Подтема 1.5.1. Болести по овощните култури.

В подтемата ще бъдат разгледани болести по овощните култури: огнен пригор по овощните; бактериален пригор по лешника, рак по картофите, рак по костилковите, жълтеница, мозайка, розетъчна болест и бактериоза по прасковата; черни катранени петна по ябълката; бактериална съчмянка по костилковите; листно завиване по черешата, загиване на крушата.Подтема 1.5.2. Неприятели по овощните култури.

В подтемата ще бъдат разгледани нееприятели по овощните култури: Раголетис; крушова огневка; Carposina niponensis; сливов молец, ябълкова златка, японски бръмбар, сливов хобоотник.Подтема 1.6.0. Болести по ягодоплоодните култури.

В подтемата ще бъдат разгледани болести по ягодоплодните култури: бактериоза и златисто пожълтяване по лозата; бактериоза и мана по ягодата, Strawberivein bonding virus; пръстеновидни петна; петнистост и къдравост по листата на малината; вджуджаване на къпината.Подтема 1.7.0. Болести и неприятели по маслодайните и украсните видове.

В подтемата ще бъдат разгледани болести и неприятели по роза, лавандула, хризантема, карамфил, зюмбил, гладиоли, пеларгониум.І. Болести: увяхване по розата; антракноза, бяла ръжда, бактериално увяхване, бактериална храстовидност и увяхване на карамфила, жълта бактериоза по зюмбила; ръжда по пеларгониума; ръжда по гладиолите.

ІІ. Неприятели: голяма и малка нарцисова муха; листозавивачка и карамфилова муха; хризантемова галица и минираща хризантемова муха, молец и завивачка по азалията; калифоорнийски трипс; роз Лириомиза.
Подтема 1.8.0. Болести и неприятели по горските видове.

В подтемата ще бъдат разгледани болестите и неприятелите по горските видове:


Болести: увяхване на дъба, ендотиев рак, Ceratocystis fumbriata, Hyponylon mematum род Acertobium, кафяви петна по бора, галова ръжда по бора, ръжда по тополата, флоемна некроза по бряста.

Неприятели: местен беловинояд, северен бял хоботник, бял боров хоботник, борова нематода, корояди от род Ипс, Дендотронукс и Ксилосандрус, род Аклерис, гиллетелла и др.
Подтема 1.9.0. неприятели по субтропичните култури и складираните продукти и материали.

В подтемата ще бъдат разгледани неприятелите по субтропичните култури: средиземноморска, мексиканска и източна плодова муха, цитрусова и черна цитрусова белокрилка, бананов миниращ молец по цитрусовите и неприятелите по складираните продукти и материали: царевична и широкохоботна гъгрица, сиамски плосък бръмбар, оризова огневка, смокинов молец, семенен молец, Dinoderum minutus, Trogoderma granarium.

Тема ІІ. подтема 2.0.0. Вътрешнокарантитни неприятели


В подтемата ще бъдат разгледани вътрешнокарантинните неприятели: бяла американска пеперуда, източен плодов червей, калифорнийска, черничева и австралийска щитоносна въшка, фасулев и папудов зърнояди, картофен молец, златисата цистообразуваща картофена нематода и конопена завивачка.

Тема ІІ. подтема 3.0.0. Карантинни плевели

В подтемата ще бъдат разгледани външнокарантинните плевели: пеленолистна, многогодишна и триделна амброзия, розова метличина, ива, мексикански и каролински домат, щировиден аксирис, видове от род Striga, Cenchrus, Helianthus.
ІІІ.2. Лабораторни упражнения - хорариум 30 часа1.0.0. Ентомологична експертиза

1.1.0. Неприятели по складираните продукти и материали

   1. Определяне на видовете от сем.Dermestidae.

Приготвяне на микроскопски препарати от гениталите на възрастните насекоми и от ларвните кожички.

1.1.2. Определяне на видовете от сем. Bruchidae и Curculionidae. Подготвяне на микроскопски препарати от генитали.

1.2.0. Неприятели по овощните култури.

1.2.1. Събиране, съхраняване и определяне и други видове плоски щитоносни въшки. Приготвяне на микроскопски препарати.

1.2.2. Експертиза на пресни плодове. Приготвяне на микроскопски препарати от гъсеници на плодови червеи и определяне на видовете.

1.2.3. Експертиза на цитрусови плодове. Приготвяне на микроскопски препарати от ларви на плодови мухи и определяне на видовете

2.0.0. Експертиза за установяване на карантинни плевели, запознаване с карантинните плевели и определяне на същите по семената и хабитус.

3.0.0. Карантинни болести и неприятели.

3.1.0. Карантинни вредители включени в списък А1.

3.2.1. Карантинни вредители включени в списък А2.ІІІ.3. Форми на извънаудиторна заетост

ІІІ.3.1. Разработване и защита на проекти

По избор на студентите ще се разработват проекти върху карантинни за страната вредители, включени в карантинния списък на ЕОЗР/ ЕРРО; ОЕРР/.

След представянето им същите ще се проверяват, а по дискусионните елементи ще се проведе събеседване и оценката ще се осреднява с тази от редовния изпит – 40 часа.


ІІІ.3.2. Учебна практика

Включва посещение и запознаване с дейността на отделните секции в ЦЛКР-София - 15 часа
ІІІ.3.3. Самоподготовка за текущия контрол и изпита – 30 часаІV. Технология на обучението


 1. Лекционният материал включва няколко елемента:

-запознаване със законодателството по карантина на растенията съгласно нормативите на ЕОЗР/ ЕРРО; ОЕРР/ и приложението им в българското законодателство и съответните нормативни документи.

- включване на основните вредители, явяващи се опасни с проникването им в страната или са обект на ограничаване и ликвидиране.

- запознаване с най-новите методики и технологии за идентифициране на карантинните вредители.

2.Упражненията имат за цел практическото овладяване на методиките и технологиите за изготвяне на микроскопски препарати от съответните стадии от развитието на неприятелите (хетотаксия, генитали и др.), идентифициране на карантинни плевелни семена и др.

3.Разработването на проекти дава възможност студентите да се запознаят с проблемите върху проучвания от тях карантинен вредител и мерките за предотвратяване на проникването му на територията на страната или прилагането на необходимите изтребителни мероприятия.

Оценката от защитата ще се взима предвид в крайната такава след провеждането на семестриалния изпит.4.Заверката на лекциите и упражненията е на база присъствие според правилника за висшето образование.

5. Изпитът е писмен, като оценката се дооформя от допълнително проведена устна дискусия по развитите въпроси и поставената при защитата на проекта, в съотношение 85:15%


VІ. ЛИТЕРАТУРА
А. Основна

 1. Григоров, Ст., 1992, карантина на растенията, Земиздат

 2. Павлов, А., 1990, Ръководство за упражнения по карантина на растенията, Земиздат, София.Б. Допълнителна


 1. Бабин, В.В., 1966, Сборник работ по вопросом карантина растении, В, пл, 18.

 2. Басарова Е., Колева Л., 1977, - Растителна защита, Кн.8.

 3. Варшалович, А.А., 1972, Руководство по досмотру и экспертиза растителеных и других подкарантинных материалов, Колос, М.

 4. Долженко, И.К., 1985, Основи карантина сельскохозяяйственных растении. Агропромиздат, М.

 5. Кирюхина, Р.И., 1970, Справочник по карантинным и другим опасним вредителям, болезнями и сорным растениян, Колос., М.

 6. Ломекина, М.И., 1970, Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям. Колос.М.

 7. Медведева, В.И., Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям. Колос.М.

 8. Поспелов, С. М., 1985, Основи карантина сельскохозяяйственных растении. Агропромиздат, М.

 9. Примаковская,М.А., Карантин растений в СССР, Агропромиздат, М.

 10. Стелков,Ю.Н., 1986, Карантин растений в СССР, Агропромиздат, М.ПРОГРАМА

по дисциплината “КАРАНТИНА НА РАСТЕНИЯТА

за студентите

от факултета “РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ
А. Обща част

I. Възникване, значение, задачи на карантина на растенията


II. Организация на карантината на растенията в България.

III. Форми на растителната карантината. Нормативни докоменти

1. Външна карантина - обект и задачи, правила при внос.

2.Вътрешна карантина - обект и задачи, правила при износ.

3. Транзитна карантина - обект и задачи.

IV Сертификати

V Реекспорт

VI Фитосанитарен контрол на производството и движението на растителната продукция и материали.

VIIФитосанитарен контрол на растения, расттителни и други продукти на територята на страната.

VIII Защитени зони

IX.Права и задължения на органите по карантина на растенията.

X. Експертиза на подкарантинни материали.


Б. Специална част

I. Карантинни болестиFUNGI

1.Експертиза на семена

2. Гъбни болести по житните култури

- Tilletia indica, Stenocarpella maydis , Stenocarpella frumentii, Cochliobolus carbonum, Cochliobolus heterostrophus

3. Гъбни болести по бобовите и влакнодайните култури:

- Phialophora gregata, Phytophthora megasperma var. glicines, Mycosphaerella linicola, Glomerella gossipii, Glomerella indicum, Phymatotrichopsis omnivora.

4. Експертиза на клубени и почва

5. Гъбни болести по картофите:

- Synchytrium endobioticum, Phoma andina, Puccinia pitteriana, Thecaphora solani, Septoria lycopersici var. malagutii

6. Гъбни болести по цветните видове:

- Didimella ligulicola, Phyalophara cinerescens, Puccinia horiana, Puccinia pelargonii - zonalis, Uromyces transversalis

7. Гъбни болести по ягодоплодните култури:

- Hamaspora longissima, Phytophthora fragariae var. fragariae, Phytophthora fragariae var. rubi.

8. Гъбни болести по овощните култури и кестена:

- Apiosporina morbosa, Monilia fructicola, Pyllosticta solitaria, Cryphonectra parasitica, Gymnosporangium spp.

9. Гъбни болести по горските видове:

- Atropellis spp., Ceratocystis fagacearum, Ceratocystis furmbriata furmbriata sp., Cronarcium spp., Endocronarcium spp., Botriosphaeria laricina, Inonotus weierii, Coryneum cardinalae, Leptographium /=phiostoma/ wagenerii, Peridermium kurilense
Bacteria

1. Методи на бактериологична експертиза

2. Бактериални болести по житните, бобовите, зеленчуковите култури и картофите:

- Xanthomonas oryzae, Erwinia stewartii, Erwinia chrysanthemi pl. zeae, Clavibaster michiganensis spp. sepedonicus, Curtobacterium flaccumfaciens pl. flaccumfaciens, Pseudomonas corrugata, Pseudomonas solanacearum, Ralstonia solanacearum,Clavibacter michiganensis, Subsp. michiganensis.

3.Бактериални болести по овощни, горски и ягодоплодни:

-Citrus greening bacterium, Xanthomonas campestris pv. citri, Xylella fastidiosa peach strains, Xylella fastidiosa, Erwinia amylovora, Pseudomonas amigdali, Pseudomonas syringae pv. persicae, Xanthomonas campestris pv. corylina, Xanthomonas fragariae Xanthomonas populi, Hylophlus ampelinus

4. Бактериални болести по цветните култури.

- Erwinia chrysanthemi, Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola, Pseudomonas caryophilliМикоплазмени - Mycoplasma -

LIKE ORGANISMS - MLO

- Elm phloem necrotic mlo, Palm lethal yellowing MLO, Peach X-disease MLO, Apricot chlorotic leaf roll MLO, Grapevine flavescens doree MLO, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO


VIRUSES and VIRUS - LIKE PATHOGENS

1. Методи на експертиза на фитопатогенни вируси

2. Вирусни болести по житни, технически и зеленчукови култури:

- Barley stripe mosaic hosdeivirus, Potato viruses / non European/, Potato spindle tuber viroid, Beet leaf curl rhabdovirus, Tobacco ringspot virus, Tobacco streak ilarvirus in Rubus /Black raspberry latent strain in Bubus/, Tomato ringspot nepovirus

3. Вирусни болести по овощни, ягодоплодни, горски и украсни видове:

- Cherry rasp leaf nepovirus, American plum line pattern virus, Plum pox potyvirus in Persica, Peach latent mosaic viroid, Apple mosaic ilarvirus in Rubus, Cherry leaf roll nepovirus in Rubus, raspberry leaf curl liteovirusq Cherry nerotic rusty mottle disease, Chrysanthemus stunt viroid, Citrus tristeza closterovirus, Raspberry ringspot nepovirus, Strawberry vien banding caulimovirus, Strawberry latent C -diseaseINSECTS
I. Външнокарантинни неприятели.

1. Методи на ентомологична експертиза.

а/ на посадъчен материал от картофи, кореноплоди, луковици и др.

б/ на плодове

в/ на посадъчен /фиданки/ и размножителен /калеми/ материал

2. Събиране на щитоносни въшки и приготвяне на микроскопски препарати от плоски щитоносни въшки; морфологични белези и особености в развитието.

3. Събиране на гъсеници на плодови червеи и приготвяне на микроскопски препарати; хетотаксия.

4. Събиране на ларви на плодови мухи и приготвяне на микроскопски препарати; морфологични белези.

5. Приготвяне на микроскопски препарати от генитали на видове от сем. Curculionidae и сем. Bruchidae; морфологични особености.

6. Единна методика за фитохелминтологичен контрол

7. Външнокарантинни неприятели.

а/ по житни, зърнено-бобови, картофи:

- Callosobruchus chinensis, Callosobruchus quadrimaculatus, Pachymerus pallidus, Zabrotus subfasciatus, Blitopertha /=Anomala/ orientalis, Listronotus bonariensis, Epitrix tuberis, Premnotrypes spp., Diabrotica virgifera virgifera

б/ по влакнодайни:

- Pectinophora gossypiella, Spodoptera litura, Spodoptera lituralis, Earis insolana, Anthonomus grandis, Bemisia tabaci

в/ по овощни:

- Acrobasis /= Numonia/ pyrivorella, Carposina niponensis, Agrilus mali, Conotrachelus nenuphar, Cydia prunivora, Popillia japonica, Rhagoletis spp.

г/ по субтропични, цитрусови и ягодоплодни:

- Ceratitis capitata, Bactrcera /= Dacus/ dorsalis, Bactrocera /=Dacus/ cucurbitae, Bactrocera oleae, Toxoptera citricidus, Opogona sacchari, Trioza erytreae, Dialeurodes citri, Thrips palmi, Lopholeucaspis japonica, Parabemisia myricae, Aleorucanthus woglumi, Aleurothrixus floccosus, Frakliniella occidentalis, Ceroplastes spp., Anthonomus signatus, Pseudococus comstocki, Phyllocnistis citrella

д/ по горски видове:

- Hylusgopinus rufipes, Pissodes strobi, Pissodes notatus, Pissodes approximatus, Ips spp., Bursaphelenchus xylophilus, Dendroctonus spp., Gylletteella cooleyi, Gonipterus scutellatus, Xylosanderus germanus

е/ по украсни и зеленчукови култури:

- Liriomysa sativae, Liriomysa huidobrensis, Liriomysa trifolii, Liriomysa brioniae, Amauromysa maculosa, Cacoecimorpha pronubana, Caloptilia /= Gracylaria/ azaleella, Chromatomia borticola, Epichoristodes acerbella, Eumerus spp., Lampetria aequestris, Rhopalomyia chrysantemyi.

ж/ по складираните продукти и материали:

- Calandra zea-mays, Trogoderma spp., Caulophilus oryzae /= latinasus/

8. Вътрешнокарантинни неприятели:

- Hyphantria cunea, Cydia molesta, Phthorimaea operculella, Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, Iceria purchasi

III. Външнокарантинни плевели.- Cenchrus tribuloides, Commelina commuis, Eriochloa vilosa, Paspalum distichum, Thermopsis lanceolata, Acroptilon repens, Ambrosia spp., Axyris amaranthoides, Cephalaria syriaca, Cuscuta spp., helianthus spp., Iva axillaris, Cyclachena (Iva) xanhifolia, Orobanche spp., Salvia lanceifolia, Sida spinosa, Solanum carolinense, Solanum eleagnifolium, Solanum heterodoxum, Solanum alpoecuroides, Sophora pachycarpa, Striga spp.
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница