Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния планДата25.07.2016
Размер54.05 Kb.
#5491
ТипПрограма
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:


ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/
учебна програма

за дисциплината: ЧУЖД език

включена като задължителна в учебния план
НА специалността: Агрономство лозаро-градинарство
област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
професионално направление: 6. 1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА
Департамент за езикова подготовка и спорт – секция “Чужди езици”
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на Секция “Чужди езици” при ДЕПС

протокол № 2 от 27.01. 2008г.Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Хорариум


Кре-

дитиАудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упраж-нения

Учебни

практики


Други форми01.01.05.

01.02.06


ст.пр.

ст.пр.


т.о.

т.о.


-

-


30

30


-

-


45

45


75

75


3.0

3.0


II. АНОТАЦИЯ


Целта на обучението по чужд език е да даде на студентите системни и задълбочени знания и комуникативни умения по съответния език с оглед тяхната най-добра бъдеща реализация. Завършилите ВУЗ трябва да могат самостоятелно да се справят със специализиран текст, отнасящ се до областта, в която работят, и да осъществяват съответните делови контакти. Овладяването на чужд език ще даде възможност на студентите да участват в международния студентски обмен по програмите за развитие и усъвършенстване на висшето образование, финансирани от ЕО.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
III. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 60 часа
III. 1. 2. УПРАЖНЕНИЯ - 30 часа


У Ч Е Б Е Н П Л А Н

по английски език за студентите от І курсІ СЕМЕСТЪР - 30 часа

І ТЕМА - 6 часа

Сегашно време на глагола “То Ве”, множествено число на съществителните имена, определителен и неопределителен член. Показателни местоимения, въпросителни местоимения, въпроси с “нали” и императив.

Представяне и запознанство.

ІІ ТЕМА - 4 часа

Сегашно време на глагола “То hаve” , “ there is/ there are”. Минало време на глагола “То Ве”. Притежателни форми, числителни имена.

Дом и жилище.

ІІІ ТЕМА - 4 часа

Изразяване на бъдещност, безличния подлог “Іt” .

Гостуване и подаръци.

ІV ТЕМА - 4 часа

Изразяване на сегашно действие чрез сегашно просто и сегашно продължително време.

Ежедневие и разпределение на времето.

V ТЕМА - 4 часа

Преговор с контролна работа и подготовка.

VІ ТЕМА - 4 часа

Минало просото време.

Ваканция - свободно време.

VІІ ТЕМА - 4 часа

Словоред, модални глаголи - 1.

Пътуване в чужбина.

ІІ СЕМЕСТЪР - 30 часа

VІІІ ТЕМА - 4 часа

Сегашно перфектно време -1.

Хранене и ястия.

ІХ ТЕМА - 4 часа

Сегашно перфектно време - 2. Непряка реч.

Автобиография и интервю за постъпване на работа.

Х ТЕМА - 4 часа

Сегашно перфектно време - 3. Модални глаголи - 2.

Посещение при лекаря.

ХІ ТЕМА - 4 часа

Контролна работа с подготовка и коментар на грешките.

ХІІ ТЕМА - 4 часа

Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия.

Пазаруване.

ХІІІ ТЕМА - 4 часа

Модални глаголи - 3.

Писане на писмо до близък приятел.

ХІV ТЕМА - 4 часа

Съгласуване на времената.

Ориентиране в непозната обстановка.

ХV ТЕМА - 2 часа

Проверка на извънаудиторни задачи

ІV. Литература:1. Основна – “Английски език за българи” І част, проф. А. Данчев; “English in Agriculture” Oxford University Press

2. Допълнителна – Граматика на Мърфи ІІ част; Граматика на М. Ранкова

ІІІ. 2. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА
ІІІ.2.1. Самоподготовка /за текущия контрол/

І сем. – 5 лексико-граматически теста – 30 часа

3 текста за четене с разбиране – 15 часа

ІІ сем. - 3 лексико-граматически теста – 15 часа

15 страници превод на текст от чужд език на български – 30 часа

ІV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Новият материал се поднася под формата на лекции, упражнения, беседи, дискусии, диалог, интервю по дадена тема. Затвърдяването на материала се осъществява както чрез аудиторни, така и чрез домашни упражнения. В Напредналия етап на обучението студентите извършват превод на специализирани текстове под ръководството на преподавателя.

Проверката на знанията се осъществява чрез текущ контрол. Тя включва две контролни работи на семестър и постоянен контрол на комуникативните умения и навици.

Посещението на семинарните упражнения е задължително. Безпричинни отсъствия не се допускат. Заверка се дава ако студентите изпълняват това условие.


Съставил: 1. .............................

/пр. И. Колева/2. .............................

/ст.пр. Р. Янева/3. .............................

/ст.пр. Г.Андонова/

4. .............................

/ст.пр. Т.Герасимова/

Директор на ДЕПС:

/ст.пр. Г. Сестримска/

Ръководител секция “Чужди езици”:

/ст.пр. Р. Янева/

ДЕКАН:


/доц. д-р А. Иванов/
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> DEPS
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
uchebni programi -> Програма за дисциплината: систематика на растенията (ботаника ІІ ч. ) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
uchebni programi -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
DEPS -> Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница