Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване наДата27.08.2016
Размер74.36 Kb.
#7462
ТипПрограма
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ

УТВЪРЖДАВАМ:

РЕКТОР: ДЕКАН:

/проф. дсн Йорданка Кузманова/ /проф.дсн Ив. Лечева/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

за дисциплината ЦВЕТАРСТВО

включена като ФАКУЛТАТИВНА

в учебния план на специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА

ОКОЛНАТА СРЕДА

област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

професионално направление 6.2. Растителна защита

за образователно - квалификационна степен "Бакалавър"

Катедра ГРАДИНАРСТВО

Утвърдена на заседание на КС на катедра Градинарство протокол № 1 от 20.01.2005 г.

Пловдив, 2003 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА 1. ИЗВАДКА ОТ "УЧЕБНИЯ ПЛАНКод

Водещ преподавател

Основна

форма на контролЧасове

Кредитни


точки

Аудиторни


Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнени, семинари

Ф. 07.

Д оц. О. Тафраджийски

изшгг

15

15

45

75

3.0

II. АНОТАЦИЯ

Цветарството, като подотрасъл на растениевъдството се отличава с характерна специфика по отношение на изискванията, технологията на отглеждане на растенията и насоките на използване на получената продукция.

Целта на курса по Цветарство е да запознае студентите с основни видове цветя за производство на отрязан цвят, вътрешно озеленяване, а така също и с видовете за засаждане в парковете и градините.

Във връзка с голямото видово и сортово разнообразие, основно внимание в курса на обучение ще се отдели на изучаване на морфологичната характеристика на растенията, определяща основните декоративни качества и насоките на използване. Също така значително място ще заеме и информацията за характерните биологични изисквания определящи отделните елементи от технологията на отглеждане и възможностите за направляване на производството. В програмата учебния материал е разделен на две части: обща и специална. Някои по-лесно усвоими теми не са включени в програмата. По тях студентите ще се подготвят извън аудиторно.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАПИ. ЛЕКЦИИ -15 часа

1. Състояние и насоки на развитие на цветопроизводството в света и у нас -1 час.

2. Изисквания на цветята към екологичните фактори. Фотопериодична реакция на цветята като фактор за направляване на цъфтежа - 1 часа.

3: Размножаване на цветята. Размножаване чрез семена. Качества и предпосевна обработка на семената. Вегетативно размножение -1 часа. 1. Видове за производство на отрязан цвят: карамфил, рози, гербер, хризантеми. Технология на производството- 4 часа.

 2. Саксийни листно-декоративни цветя. Видов и сортов състав. Основни етапи от технологията за отглеждане- 2 часа,

6, Саксийни цъфтящи цветя. Видов и сортов състав. Основни етапи от
технологията за отглеждане — 1 час,

 1. Едногодишни цветя за засаждане на открито. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и технология на отглеждане. -3 часа.

 2. Двегодишни видове цветя за засаждане на открито. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и технология на отглеждане. -1 час.

9. Многогодишни видове цветя за засаждане на открито. Видов и сортов състав.
Биологични изисквания и технология на отглеждане. -2 часа.

3 ІІІ.2. УПРАЖНЕНИЯ- 15 часа

1. Размножаване на цветята чрез семена - извършване на посев, пикиране. Вегетативно размножаване на цветята. Направа на резници. Вкореняване на речници

от хризантема. - 1 часа.

2.Оранжерийни видове за получаване на отрязан цвят - карамфил, гербера, хризантема роза. Морфологични особености и сортов състав. — 2 часа,

3. Саксийни листно-декоративни видове - ботанически и декоративни


особености. Видов и сортов състав - 4 часа.

 1. Запознаване с ботаническите особености на цъфтящите саксийни видове -2 часа.

 2. Едногодишни цветя. Морфологични особености, видов и сортов състав -4 часа.

6. Двугодишни и многогодишни видове цветя за засаждане на открито.
Биологични особености. Видов и сортов състав - 2 часа.

ІІІ. 3. СЕМИНАРНИ ЗАМЯТИЯ

Ш.4. ФОРМИ НА ИЗВЪН ЛЩИТОРНА РАБОТА

Ш.4.1. Консултации- 10часа

IIL4.2. Самоподготовка за текущ контрол-10 часа

Ш.4,3. Самоподготовка за изпит - 25 часа

IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението включва извеждане на лекции от хабилитиран преподавател, практически упражнения, учебни практики и други форми на извънаудиторна заетост на студентите (самоподготовка).

Лекциите ще се онагледяват с цветни табла, диапозитиви и медийна презентация.

Практическите упражнения ще се извеждат в учебно опитното поле и лабораториите на катедрата, където обучението на студентите ще се извърши на базата на колекция от основни оранжерийни видове за. отрязан цвят, саксийни листно-декоративни и саксийни цъфтящи, едногодишни, двугодишни и многогодишни коренищни, луковични и грудколуковични цветя, а така също и чрез цветни табла, диапозитиви и медийна презентация.

Текущият контрол се извършва върху материала от практическите упражнения и включва познаване на морфологичните особености на изучаваните видове декоративни култури.

Заверката на практическите упражнения ще се извърши въз основа на присъствие и познаването на морфологичните особености на декоративните видове.

Изпитът е писмен, като работите се пазят една година.
V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА. ПО ЦВЕТАРСТВО

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ АУ- ПЛОВДИВ

СПЕЦИАЛНОСТ Е О О С

ОКС “БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 2004/2005 УЧЕБНА ГОДИНА


 1. Изисквания на цветята към екологичните фактори.

 2. Видове производствени площи. Особености в устройството на оранжериите за производство на цветя.

3. Грижи за цветните култури отглеждани на открито и в култивационни
съоръжения.

 1. Размножаване на цветята. Размножаване чрез семена. Качества и предпосевна обработка на семената.

 2. Размножаване на цветята. Вегетативно размножение.

 3. Бране, съхраняване и транспортиране на цветята.

 4. Технология за производство на отрязан цвят от карамфил.

 5. Технология за производство на отрязан цвят от роза

 6. Технология за производство на отрязан цвят от хризантема
 1. Технология за производство на отрязан цвят от гербера

 2. Технология за производство на отрязан цвят от фрезия

 1. Саксийни листно-декоративни видове. Технология на отглеждане - Агаве, Алое. Фикус, Алоказия, Хлорофитум. Аспарагус, Аспидистра.Скиндапсус, Араукария, Хедера, Сансевиерия, Филодендрон. Циперус, Фатеия, Папрати. Монстера Цисус, Драцена, Кордилине, Маранта
 1. Саксийни цъфтящи видове. Технология на отглеждане - Цикламен, Сентполия, Сенецио, Еуфорбия, Хидрангеа, Хипеаструм, Хибискус, Каланхое.

 2. Едногодишни цъфтящи видове за засаждане на открито. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и технология на отглеждане. - Циния. Агератум, Антиринум, Космос. Бегония, Далия, Календула, Кана, Калиетефус, Портулака, Тагетес, Пеларгониум, Петуния, Салвия, Бегония.

 3. Едногодишни лиетно-декоративни видове за засаждане на открито. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и технология на отглеждане. - йрезине, Сенецио, Сантолина, Коле-vc.

 4. Едногодишни цветя за вертикално озеленяване. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и технология на отглеждане. - Иномеа, Тропеолум, Латирус,

 5. Едногодишни видове цветя използвани за сухи букети. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и технология на отглеждане. - Целозия, Хелихризум, Лимониум, Лунария, Гомфрена, Амобиум.

 6. Двегодишни видове цветя за засаждане на открито. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и технология на отглеждане. — Виола, Белис, Миозотис, Диантус. Алцея.

 7. Цъфтящи многогодишни коренищни цветя за засаждане на открито. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и технология на отглеждане. - Аквилегия, Юка, Дицентра, Фуксия, Пеония, Конвалария, Ирис.

20. Луковични цветя. Видов и сортов състав. Биологични изисквания и
технология па отглеждане. Тулила, Нарцисус, Лилиум, Хиацинтус, Галантус.

5 VI. ЛИТЕРАТУРА А. Основна.

1. Н.Николова., Цветарство.С., Земиздат.1999.

2. Н. Николова, Тафраджийски О. ,, Ръководство за упражнения по цветарство”, С. Земиздат, 1989.

3. Тафраджийеки. О., Иванова, В. Ръководство за упражнения по цветарство, 1995, 1999.

4, Гладкий.Н,, Декоративное цветоводство. Л., Колос, 1977.

5. Головкин,Б..Л, А. Китаева, Э.П. Немченко., Декоративные растения СССР, М., 1986,

6, Dole, J, H. Wilkins, Floriculture-principles and species, Prinice-Kall Inc., 1999,

Б. Допълнителна

1. Потапова, СП., Практикум по цветоводству, М., Колос, 1984. 2.Сааков,С.Г., Оранжерийны и комнатные растения. Л., Наука, 1983. 1. Юхимчук, Д.Ф., Цветя в стаята,С.,Земиздат.1983.

 2. Стрелцов Б.Н., Рукавишников A.M. и В. А. Коротанов, Хранение цветов, Агропромиздат, Москва, 1988,

 3. Volf, M. a kolekliv., Cvetinarstvo. Praha, 1981.

СЪСТАВИЛ:/Доц.д-р О. Тафраджийски/
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
U programi RZA -> Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница